Darowizna samochodu firmowego na rzecz członka rodziny w VAT i KPiR

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 16 września 2013
Pytanie:  W ubiegłym roku zakupiłem samochód ciężarowy (Opel Corsa) na firmę. Odliczyłem jednorazową amortyzację - była to kwota ok. 12 tys. zł brutto i odliczyłem VAT w całości ponieważ to auto ciężarowe. Teraz chcę go przekazać w darowiźnie synowi i wycofać ze środków trwałych, gdyż potrzebuję większego auta. Jak będzie to wyglądać rachunkowo w KPiR i ewidencji VAT (deklaracji VAT-7K)? Jakie dokumenty będą potrzebne do ewidencji środków trwałych przy wycofaniu auta z działalności? Jak będzie wyglądała późniejsza sprzedaż tego samochodu (chodzi o podatek dochodowy i ewentualny VAT, - czy trzeba będzie go zwracać)?
Odpowiedź: 

Oświadczenia woli stron zmierzające do zawarcia umowy (także darowizny) na ogół mogą być złożone w dowolny sposób, chyba że przepisy prawa uzależniają ich ważność od zachowania określonej formy, najczęściej pisemnej bądź notarialnej. Jak wynika z art. 890 § 1 kc, oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednak w drugim zdaniu ustawodawca stwierdza, że umowa staje się ważna, gdy darczyńca spełnił swoje oświadczenie. Tak wiec podstawa do dokonania wycofania samochodu z ewidencji środków trwałych najlepiej aby był akt notarialny a jeśli go nie ma umowa darowizny z synem.

Wycofując auto z firmy nie rodzi to dla Pana skutków w podatku dochodowym tylko w podatku VAT. Zgodnie bowiem z art. 7 ust 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 ze zm.) za dostawę towarów podlegającą opodatkowaniu VAT uznaje się również przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębiorstwa na cele inne niż związane z prowadzonym przez niego przedsiębiorstwem.

Zaliczyć należy tu:

  • przekazanie lub zużycie towarów na cele osobiste m.in. podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy oraz 
  • wszelkie inne przekazanie towarów bez wynagrodzenia, a w szczególności darowizny.

Przekazanie to podlega jednak opodatkowaniu tylko wówczas, gdy przy nabyciu przekazywanych towarów podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony, w całości lub w części. Oznacza to, że wycofanie z działalności gospodarczej towaru, przy nabyciu którego przysługiwało prawo do odliczenia VAT, należy opodatkować analogicznie jak jego sprzedaż. Podstawą opodatkowania nieodpłatnego przekazania towaru na cele osobiste jest cena nabycia towarów (bez podatku), a gdy nie ma ceny nabycia, koszt wytworzenia, określone w momencie dostawy tych towarów (art. 29 ust. 10 ustawy o VAT). W praktyce zapis ten oznacza, iż jako podstawę opodatkowania przyjmowana jest cena rynkowa netto.

Ponadto czynność ta obecnie może zostać udokumentowana fakturą VAT wewnętrzną, co wynika z art. 106 ust. 7 ustawy o VAT. Zgodnie z tym przepisem w przypadku m.in. czynności wymienionych w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT mogą być wystawiane faktury wewnętrzne.

Pana syn nie jest czynnym podatnikiem podatku VAT zatem jeśli go sprzeda ta czynność nie będzie podlegała opodatkowaniu podatnikiem od towarów i usług.

Jeśli syn sprzeda auto to będzie to sprzedaż prywatnego składnika majątku. Zastosowanie tu zatem najdzie art. 10 ust 1 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.). Przepis ten stanowi iż odpłatne zbycie rzeczy stanowi odrębne źródło przychodów jeśli nie następuje w wykonaniu działalności gospodarczej i w przypadku rzeczy (w tym samochodu) nastąpiło przed upływem pół roku, licząc od końca miesiąca, w którym nastąpiło nabycie.

Czyli jeśli wstrzyma się przez pół roku to sprzedaż ta nie będzie podlegała opodatkowaniu.

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel