Czy spółka powinna w sprawozdaniu umieścić informację o planowanym ograniczeniu działalności?

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Dodano: 9 maja 2012
Pytanie:  Spółka komandytowa nie dokonała sprawozdania za 2010 r. i obecnie przystępuje do jego sporządzenia. Dodatkowo sporządzi terminowo sprawozdanie za 2011 r. Spółka obecnie podczas sporządzania sprawozdań ma wiedzę, że nie będzie w najbliższych 12 miesiącach od dnia bilansowego kontynuowała działalności i w II połowie 2012 r. zarząd chciałby zlikwidować spółkę. Na dzień sporządzenia obu tych sprawozdań, tj. marzec 2012, nie ma jeszcze podjętej uchwały o likwidacji. Czy sporządzając sprawozdanie za lata 2010 i 2011 spółka powinna, pomimo braku uchwały, wpisać informację, że sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu, że spółka nie będzie kontynuowała działalności w dającej się przewidzieć przyszłości oraz że będzie zmuszona zaniechać działalność. Czy też taka informacja powinna być tylko zaznaczona w 2011 r.? Czy pomimo braku uchwały o likwidacji na moment sporządzania sprawozdań, spółka powinna dokonać wyceny wg art. 29 uor?

Spółka sporządzając sprawozdanie za 2010 r., nie ma obowiązku uwzględniać skutków ograniczenia działalności do jakiego dojdzie w 2012 r. Przeczytaj więcej w pełnej wersji odpowiedzi!

Odpowiedź: 

Spółka powinna umieścić w sprawozdaniu finansowym 2011 r. informację o planowanym ograniczeniu działalności jednostki w 2012 r. Jeżeli chodzi natomiast o sprawozdanie za 2010 r., to spółka powinna umieścić informacje o zagrożeniu dla kontynuacji działania, o ile w 2011 r. faktycznie doszło do ograniczenia zakresu działalności.

Przypomnijmy, że zgodnie z załącznikiem nr 1 do uor, wprowadzenie do sprawozdania finansowego obejmuje m.in. wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Ustalając zdolność jednostki do kontynuowania działalności, kierownik jednostki uwzględnia wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego, dotyczące dającej się przewidzieć przyszłości, obejmującej okres nie krótszy niż jeden rok od dnia bilansowego (art. 5 ust. 2 uor). Proszę zwrócić uwagę, że przepis traktuje o dniu sporządzenie sprawozdania a nie o dniu bilansowym.

Spółka ustalając zdolności do kontynuowania działalności, powinna uwzględnić wszystkie informacje dostępne na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Są to zatem informacje uzyskane również po dniu bilansowym, w tym przypadku odpowiednio po 31 grudnia 2010 r. i 31 grudnia 2011 r.

Spółka sporządzając sprawozdanie za 2010 r., nie ma obowiązku uwzględniać skutków ograniczenia działalności do jakiego dojdzie w 2012 r. Ustawodawca stanowi bowiem o okresie nie krótszym niż jeden rok od dnia bilansowego.

W przypadku braku założenia kontynuowania działalności spółka powinna przeprowadzić wycenę aktywów z zastosowaniem art. 29 uor. Wówczas wycena następuje po cenach sprzedaży netto możliwych do uzyskania, nie wyższych od cen ich nabycia albo kosztów wytworzenia, pomniejszonych o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także odpisy z tytułu trwałej utraty wartości. W takim przypadku jednostka jest również obowiązana utworzyć rezerwę na przewidywane dodatkowe koszty i straty spowodowane zaniechaniem lub utratą zdolności do kontynuowania

Podsumowując, należy zaznaczyć, że uchwała o likwidacji na moment sporządzania sprawozdania finansowego nie jest czynnikiem decydującym o obowiązku realizacji wyceny z zastosowaniem art. 29 uor. Istotny jest sam fakt braku założenia kontynuowania działalności.

Paweł Sałdyka

Autor: Paweł Sałdyka

Praktyk, wspólnik i założyciel Biura Rachunkowego Avimar Audyt Sp. z o.o., autor i konsultant publikacji poświęconych tematyce prawa bilansowego i podatkowego, specjalista w dziedzinie przepływów pieniężnych i leasingu. Jako wykładowca dotychczas prowadził szkolenia w ramach współpracy z Polską Akademią Rachunkowości SA, ROKK przy Izbie Skarbowej w Krakowie, Dolnośląskim Oddziałem Krajowej Izby doradców Podatkowych, SEKA SA, Lukas Bankiem SA i Europejskim Funduszem Leasingowym SA. Doświadczenie zdobył m.in. jako księgowy w międzynarodowym koncernie, działającym na rynku elektroniki użytkowej, jako główny księgowy w spółce zajmującej się produkcją ekskluzywnej odzieży damskiej, oraz w trakcie rewizji sprawozdań finansowych i bieżących konsultacji w zakresie prawa bilansowego i podatkowego.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel