Czy można podwyższyć wartość gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy?

Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Dodano: 17 maja 2012
Pytanie:  Czy jednostka, która wykazuje w bilansie grunty i środki trwałe w budowie może dokonać ich aktualizacji według wartości wskazanej w wycenie rzeczoznawcy, jeżeli wartość księgowa jest od niej niższa?

Sprawdź, jak ująć w bilansie grunt, którego wartość księgowa jest niższa od wyceny rzeczoznawcy.

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Należy go ująć w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy w tytułu utraty wartości. Podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny można dokonać tylko w przypadku zmiany jego przeznaczenia, jeśli wyceniany będzie według wartości godziwej.

Ujęcie gruntu w bilansie

Artykuł 28 ust. 1 pkt 1 uor wskazuje, że środki trwałe wycenia się i wykazuje w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy aktualizacyjne. Nie ma zatem możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Należy więc ująć grunt w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (czyli aktualizacyjne). W tej sytuacji można jedynie informacyjne w Informacji Dodatkowej wskazać, jaka jest rzeczywista wartość tego gruntu.

Zmiana przeznaczenia gruntu

Natomiast w przyszłości, jeśli zmienione zostanie przeznaczenie gruntu i nie będzie on służył działalności operacyjnej tylko będzie utrzymywany w celu sprzedaży lub ewentualnie wynajmu, dzierżawy, wówczas należy go przekwalifikować do Nieruchomości inwestycyjnych. Mogą być one wyceniane na dwa sposoby:

  1. tak jak środki trwałe, czyli według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i aktualizacyjne;
  2. według wartości godziwej - wówczas można dokonywać podwyższenia wartości gruntu do wysokości z wyceny rzeczoznawcy, przy odniesieniu skutków na pozostałe przychody operacyjne.
Ta zasada ma zastosowane tylko rachunkowości, bowiem w podatkach dochodowych bez względu na przeznaczenie gruntu nie dokonuje się zmiany jego wartości.
Katarzyna Trzpioła

Autor: Katarzyna Trzpioła

Doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, adiunkt na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, praktyk, wieloletni szkoleniowiec i dydaktyk, autorka wielu publikacji z zakresu rachunkowości finansowej podatkowej, MSSF i rachunkowości zarządczej. Współpracuje z następującymi redakcjami: Portal FK, Rachunkowości i Podatki dla praktyków, Nowe Standardy Sprawozdawczości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel