Czy można podwyższyć wartość gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy?

Pytanie:  Czy jednostka, która wykazuje w bilansie grunty i środki trwałe w budowie może dokonać ich aktualizacji według wartości wskazanej w wycenie rzeczoznawcy, jeżeli wartość księgowa jest od niej niższa?

Sprawdź, jak ująć w bilansie grunt, którego wartość księgowa jest niższa od wyceny rzeczoznawcy.

Odpowiedź: 

Nie ma możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy. Należy go ująć w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy w tytułu utraty wartości. Podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny można dokonać tylko w przypadku zmiany jego przeznaczenia, jeśli wyceniany będzie według wartości godziwej.

Ujęcie gruntu w bilansie

Artykuł 28 ust. 1 pkt 1 uor wskazuje, że środki trwałe wycenia się i wykazuje w bilansie w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy amortyzacyjne i ewentualne odpisy aktualizacyjne. Nie ma zatem możliwości podwyższenia wartości gruntu na podstawie wyceny rzeczoznawcy.

Należy więc ująć grunt w bilansie według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu utraty wartości (czyli aktualizacyjne). W tej sytuacji można jedynie informacyjne w Informacji Dodatkowej wskazać, jaka jest rzeczywista wartość tego gruntu.

Zmiana przeznaczenia gruntu

Natomiast w przyszłości, jeśli zmienione zostanie przeznaczenie gruntu i nie będzie on służył działalności operacyjnej tylko będzie utrzymywany w celu sprzedaży lub ewentualnie wynajmu, dzierżawy, wówczas należy go przekwalifikować do Nieruchomości inwestycyjnych. Mogą być one wyceniane na dwa sposoby:

  1. tak jak środki trwałe, czyli według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne i aktualizacyjne;
  2. według wartości godziwej - wówczas można dokonywać podwyższenia wartości gruntu do wysokości z wyceny rzeczoznawcy, przy odniesieniu skutków na pozostałe przychody operacyjne.
Ta zasada ma zastosowane tylko rachunkowości, bowiem w podatkach dochodowych bez względu na przeznaczenie gruntu nie dokonuje się zmiany jego wartości.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 7 dni za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Załóż konto testowe

x
wiper-pixel