Budowa parkingu na przynależnej do budynku działce - czy ta inwestycja będzie ulepszeniem środka trwałego?

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dodano: 22 kwietnia 2011
Pytanie:  Prowadzę jako osoba fizyczna firmę na pełnej księgowości - księgi handlowe. Jest to działalność w zakresie handlu artykułami spożywczymi i przemysłowymi, pośrednictwo handlowe. W 2009 r. zakupiliśmy budynek usługowy wraz z przynależną do niego działką. Budynek został przyjęty do ewidencji środków trwałych firmy. Naliczamy od niego amortyzację. W chwili obecnej wynajmujemy ten budynek innej firmie. Mamy podpisaną umowę najmu. Przynależna do tego działka jest w użytkowaniu wieczystym. Opłacamy co rok opłatę za użytkowanie wieczyste. Obecnie właściciel firmy chce tę działkę wyłożyć kostką brukową, a tym samym zrobić miejsca parkingowe dla pracowników przyjeżdżających do pracy. Czy ta inwestycja zwiększy wartość tego obiektu, czy można ja przyjąć jako odrębny środek trwały - parking? Obecnie od tej działki do celów ustawy o rachunkowości naliczam amortyzację, jednak nie zaliczam jej do kosztów uzyskania przychodu w firmie. Jak najlepiej postąpić w tej sprawie zgodnie z przepisami prawa?
Odpowiedź: 

Wybudowania parkingu nie można traktować jako ulepszenie, zatem nie zwiększy wartości budynku.

Odpowiadając na niniejsze pytanie warto przypomnieć definicję środków trwałych według przepisów prawa. I tak:

 1. Środki trwałe według art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r. nr 152, poz. 1223 ze zm.), dalej: uor, są to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na własne potrzeby jednostki, a w szczególności:
  • nieruchomości - w tym grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów, budynki i budowle, a także będące odrębną własnością lokale, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego oraz spółdzielcze prawo do lokalu użytkowego,
  • maszyny, urządzenia, środki transportu i inne rzeczy,
  • ulepszenia w obcych środkach trwałych,
  • inwentarz żywy.
2.   Zgodnie z art. 22a ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.), dalej: updof, środki trwałe są to stanowiące własność lub współwłasność podatnika, nabyte lub wytworzone we własnym zakresie, kompletne i zdatne do użytku w dniu przyjęcia do używania:
 • budowle, budynki oraz lokale będące odrębną własnością,
 • maszyny, urządzenia i środki transportu,
 • inne przedmioty
o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok, wykorzystywane przez podatnika na potrzeby związane z prowadzoną przez niego działalnością albo oddane do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej o podobnym charakterze.

Z uor i updof wynika, że jedną z cech środków trwałych jest kompletność, co oznacza, że parking będzie stanowić oddzielny środektrwały, a więc nie musi zwiększać wartości przykładowo budynku.

Dodatkowo można to uzasadnić analizując art. 22g ust. 17 updof, w którym określa się zasady zwiększania wartości środka trwałego o tzw. ulepszenie.

Środki trwałe uznaje się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcje, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym przekracza 3.500 zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania.

Ponadto przepisy przewidują, że wartość początkową powiększa się o wydatki związane z nabyciem części składowych lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 3.500 zł. Wartopamiętać, że pod pojęciem ulepszenia w prawie podatkowym, podobnie jak w uor, rozumie się: przebudowę, rozbudowę, adaptację oraz modernizację. Wybudowania parkingu nie można potraktować więc jako ulepszenie(przebudowę, rozbudowę, adaptację, modernizację).

Tekst opublikowany: 

22 kwietnia 2011 r.

Waldemar Gos

Autor: Waldemar Gos

Dr hab. profesor Uniwersytetu Szczecińskiego, kierownik Katedry Teorii Rachunkowości Katedry Rachunkowości Uniwersytetu Szczecińskiego. Na dorobek naukowy składa się około 400 pozycji z zakresu rachunkowości finansowej, zarządczej oraz sprawozdawczości finansowej. Ściśle współpracuje z praktyką gospodarczą jako konsultant rozwiązań ewidencyjno- księgowych. Wykładowca na kursach i seminariach doskonalących wiedzę służb księgowych.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel