Kiedy rozliczyć różnice remanentowe

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 30 stycznia 2018
Pytanie:  Prowadzimy KPiR, usługi budowlane. Dnia 31.12.2017 r. sporządzono inwentaryzację (spis z natury). Rozliczamy się kwartalnie, przy wyliczeniu zaliczki na podatek dochodowy za IV kwartał nie uwzględniono spisu z natury, a zaliczkę wpłacono. Spis z natury zostanie uwzględniony dopiero w zeznaniu rocznym. Czy mamy obowiązek uwzględniać różnice remanentowe przy ustalaniu zaliczki za grudzień? Czy możemy tak, jak w opisanej sytuacji wykazać je w PIT rocznym?
Odpowiedź: 

Różnic remanentowych nie uwzględniacie Państwo przy obliczaniu zaliczki na PIT za IV kwartał 2017 r. Uwzględnia się je dopiero w zeznaniu rocznym.

Zauważmy, że zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy o PIT, dochodem z działalności gospodarczej stanowiącym podstawę obliczenia zaliczki u podatników prowadzących podatkowe księgi przychodów i rozchodów jest różnica pomiędzy wynikającym z tych ksiąg przychodem i kosztami jego uzyskania.

Jeżeli jednak podatnik na koniec miesiąca sporządza remanent towarów, surowców i materiałów pomocniczych lub naczelnik urzędu skarbowego zarządzi sporządzenie takiego remanentu, dochód ustala się według zasad określonych w art. 24 ust. 2 ustawy o PIT.

Z kolei, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy o PIT, u podatników osiągających dochody z działalności gospodarczej i prowadzących księgi przychodów i rozchodów dochodem z działalności jest różnica pomiędzy przychodem w rozumieniu art. 14 a kosztami uzyskania powiększona o różnicę pomiędzy wartością remanentu końcowego i początkowego towarów handlowych, materiałów (surowców) podstawowych i pomocniczych, półwyrobów, produkcji w toku, wyrobów gotowych, braków i odpadków, jeżeli wartość remanentu końcowego jest wyższa niż wartość remanentu początkowego, lub pomniejszona o różnicę pomiędzy wartością remanentu początkowego i końcowego, jeżeli wartość remanentu początkowego jest wyższa.

Z treści wskazanych przepisów wynika, że dochód z działalności gospodarczej stanowiący podstawę wyliczenia zaliczki na PIT powiększa się bądź pomniejsza o różnice remontowe, jeśli podatnik sporządza remanent na koniec miesiąca. Sytuacja taka będzie miała miejsce wtedy, gdy zgodnie z § 28 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia KPiR, podatnik zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o zamierzania sporządzania spisu z natury w innym terminie niż na dzień 1 stycznia, 31 grudnia oraz na dzień rozpoczęcia działalności gospodarcze.

Powyższe potwierdzają organy podatkowe. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji indywidualnej z 9 stycznia 2014 r., nr  ITPB1/415-1081/13/AD stwierdził, że: „(…) dochód stanowiący podstawę obliczenia zaliczek za poszczególne miesiące roku podatkowego – przy założeniu, że remanenty zostaną sporządzone tylko na początek roku podatkowego oraz na koniec roku podatkowego – ustala się jako różnicę pomiędzy wynikającym z ksiąg przychodem a kosztami jego uzyskania, bez zastosowania różnicy remanentowej. Różnica ta służy do wyliczenia dochodu za rok podatkowy. Wyjątek uregulowany w zdaniu drugim art. 44 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczy wyłącznie sytuacji, gdy w trakcie roku – z woli podatnika albo na żądanie organu – sporządzany jest spis z natury”.

Wynika z tego, że skoro Państwo nie zgłaszaliście zamiaru sporządzania spisów z natury na koniec miesiąca, to różnicy remanentowej nie należy uwzględniać przy obliczaniu podstawy obliczenia zaliczki na PIT za IV kwartał 2017 r.

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel