Czy płatność gotówką za usługi pośrednictwa ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia z obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej

Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Dodano: 17 stycznia 2018
Pytanie:  Osoba fizyczna prowadzącą KPiR, bez VAT prowadzi działalność jako pośrednik nieruchomości oraz dodatkowo będzie świadczyć usługi remontowo-stolarskie. Wszystkie usługi z reguły świadczy dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Jako pośrednik nieruchomości mógł przyjmować przychód za pośrednictwem gotówki i nie musiał mieć kasy fiskalnej. Co w sytuacji, jeśli za te usługi remontowo budowlane będzie faktura przychodowa płatna na konto bankowe, a za prowizję pośrednictwa nadal będzie płatność gotówką i zostanie przekroczony obrót na rzecz osób fizycznych 20.000 zł już w styczniu? Czy musi mieć kasę fiskalną?
Odpowiedź: 

Okoliczność otrzymania zapłaty gotówką za usługi pośrednictwa nie ma znaczenia dla zastosowania zwolnienia od obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej. Istotne jest natomiast wystawienie faktury. Z kolei nie trzeba będzie ewidencjonować sprzedaży usług budowlanych, jeśli zapłata będzie na konto, a z ewidencji VAT oraz wyciągu bankowego będzie wynikało, jakiej usług dotyczy konkretna wpłata. Podatnik nie ma prawa do stosowania zwolnienia przysługującego z uwagi na nieprzekroczenia obrotu w wysokości 20.000 zł, jeśli w poprzednim roku limit ten został przekroczony przy świadczeniu usług pośrednictwa.

Zauważmy, że zgodnie z § 2 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r., czynności wymienione w załączniku do rozporządzenia.

Natomiast pod poz. 27 załącznika do tego rozporządzenia wymieniono usługi związane obsługą rynku nieruchomości, jeżeli świadczenie tych usług w całości zostało udokumentowane fakturą.

Natomiast pod poz. 39 załącznika wymieniono świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, jeśli świadczący usługę otrzyma w całości zapłatę za wykonaną czynność za pośrednictwem poczty, banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (odpowiednio na rachunek bankowy podatnika lub na rachunek podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem), a z ewidencji i dowodów dokumentujących zapłatę jednoznacznie wynika, jakiej konkretnie czynności dotyczyła.

Mając na uwadze treść wskazanych przepisów usługi pośrednictwa w obrocie nieruchomości nie muszą być ewidencjonowane na kasie fiskalnej, jeśli pośrednik wystawi fakturę na całą usługę. Nie ma przy tym znaczenia w jaki sposób nastąpi płatność za tą usługę czy w gotówce czy na konto bankowe. Natomiast, aby podatnik nie musiał ewidencjonować na kasie fiskalnej świadczenia usług budowlanych konieczne jest, aby klient zapłacił wynagrodzenia na konto bankowe oraz by z wyciągu bankowego wynikało jakiej transakcji dotyczą poszczególne wpłaty dokonywane przez klientów.

Jeśli nie zostaną spełnione wskazane warunki, to podatnik nie będzie mógł skorzystać z powyższych zwolnień od obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej.

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania w danym roku podatkowym, nie dłużej jednak niż do 31 grudnia 2018 r. podatników, u których obrót zrealizowany na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych nie przekroczył w poprzednim roku podatkowym kwoty 20.000 zł, a w przypadku podatników rozpoczynających w poprzednim roku podatkowym dostawę towarów lub świadczenie usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, jeżeli obrót z tego tytułu nie przekroczył, w proporcji do okresu wykonywania tych czynności w poprzednim roku podatkowym, kwoty 20.000 zł.

Z kolei, zgodnie z § 3 ust. 4 rozporządzenia, na potrzeby stosowania zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, nie uwzględnia się zrealizowanego lub przewidywanego obrotu z tytułu czynności, o których mowa w poz. 37 i 50 załącznika do rozporządzenia.

Zwolnienie określone w powyższym przepisie może mieć zastosowanie w tym roku, jeśli w 2017 roku obrót podatnika z tytułu usług pośrednictwa w obrocie nieruchomościami nie przekroczył 20.000 zł.

Jeśli kwota była wyższa, to zwolnienie powyższe nie przysługuje w ogóle. To zaś oznacza, że jeśli nie zostaną spełnione jakiekolwiek warunki dla zastosowania któregokolwiek z dwóch rodzajów zwolnień wskazanych w załączniku, a o których mowa była powyżej, to należy ewidencjonować sprzedaż na kasie fiskalnej nie czekając na przekroczenie kwoty 20.000 zł.

  • § 2 ust. 1, § 3 ust. 1 pkt 1, ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z 20 grudnia 2017 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2017 r. poz. 2454).
Jakub Rychlik

Autor: Jakub Rychlik

Doradca podatkowy (nr wpisu 11549), prawnik (absolwent Wydziału Prawa i Administracji UW).

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel