Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2018

02 stycznia2018

 • Do 2 stycznia 2018 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

05 stycznia2018

 • Do 5 stycznia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracje VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 rok

08 stycznia2018

 • Do 8 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2018

 • Do 10 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić

  • składki ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2017 roku.

15 stycznia2018

 • Do 15 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek leśny za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • składki ZUS za grudzień 2017 roku - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 stycznia2018

 • Do 22 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2017 r.,
  • pobrane za grudzień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy -  przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • na PFRON za grudzień 2017 r.

  Trzeba złożyć:

  • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy,
  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych,
  • oświadczenie o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg,
  • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

25 stycznia2018

 • Do 25 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K,
  • podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za grudzień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień
  • informację  o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień  - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 stycznia2018

 • Do 31 stycznia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłacić ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)
  • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • przekazać przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R,
  • przekazać do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
  • złożyć deklaracje: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

luty 2018

05 lutego2018

 • Do 5 lutego 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2018

 • Do 7 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 lutego2018

 • Do 12 lutego 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2018

 • Do 15 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • I ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Złożyć:

  • deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2018

 • Do 20 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • miesięczne zaliczki na PIT i CIT za styczeń,
  • pobrane za styczeń  zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń,
  • na PFRON za styczeń,
  • wpłata za styczeń 2018 r. podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

  Trzeba zawiadomić:

  • o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
  • o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników.

26 lutego2018

 • Do 26 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za styczeń,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń.

28 lutego2018

 • Do 28 lutego 2018 r.

  Trzeba przekazać:

  • PIT-11 (informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r.) -  podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą,
  • PIT-8C (informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r.) podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną,
  • PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r.) - podatnikowi i urzędowi skarbowemu,
  • IFT-1R (imienna informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r) - urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
  • ubezpieczonemu informację za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2018

05 marca2018

 • Do 5 marca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2018 r.

07 marca2018

 • Do 7 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 marca2018

 • Do 12 marca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

15 marca2018

 • Do 15 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 marca2018

 • Do 20 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za luty na PIT i CIT,
  • pobrane za luty zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane za luty zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • na PFRON za luty,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o ustawy o PIT za luty.

26 marca2018

 • Do 26 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty.

31 marca2018

 • Do 31 marca 2018 r.

  Trzeba sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok – dotyczy jednostki, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2018

03 kwietnia2018

 • Do 3 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wysłać (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i zapłacić wynikającą z zeznania kwotę;
  • wysłać  (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R,
  • zgłosić do ZUS dane za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - ZUS ZSWA,
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

05 kwietnia2018

 • Do 5 kwietnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

09 kwietnia2018

 • Do 9 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2018

 • Do 10 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

16 kwietnia2018

 • Do 16 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • wpłacić składek ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
  • złożyć PIT-WZ – wniosek o sporządzenie przez urząd skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20 kwietnia2018

 • Do 20 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec,
  • pobrane za marzec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za marzec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec,
  • zaliczkę na PIT i CIT za I kwartał 2018 r.
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
  • na PFRON za marzec
  • podatek dochodowy za marzec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

25 kwietnia2018

 • Do 25 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za marzec,
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec
  • JPK_VAT) za marzec.

30 kwietnia2018

 • Do 30 kwietnia 2018 r.
  • Osoby fizyczne składają roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz muszą zapłacić wynikającą z zeznania kwotę.
  • Trzeba złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.
  • Przekazać do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2018

07 maja2018

 • Do 7 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

10 maja2018

 • Do 10 maja 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2018

 • Do 15 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 maja2018

 • Do 21 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za kwiecień,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • na PFRON za kwiecień,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za kwiecień.

25 maja2018

 • Do 25 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za kwiecień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • JPK_VAT za kwiecień 2018 r.

czerwiec 2018

01 czerwca2018

 • Do 1 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r. -dotyczy rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą;
  • przekazać do ZUS (osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatnicy składek) informacje o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS – dotyczy pracodawcy tworzącego ZFŚS.

05 czerwca2018

 • Do 5 czerwca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj.

07 czerwca2018

 • Do 7 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 czerwca2018

 • Do 11 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

15 czerwca2018

 • Do 15 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 czerwca2018

 • Do 20 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za maj;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za maj;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za maj - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj;
  • na PFRON za maj;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za maj.

25 czerwca2018

 • Do 25 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • wpłacić podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć informację podsumowującą za maj o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym za maj;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj;
  • złożyć informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj.

30 czerwca2018

 • Do 30 czerwca 2018 r.

  W jednostce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy ostatecznie zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowego za 2017 rok.

lipiec 2018

05 lipca2018

 • Do 5 lipca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za czerwiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

09 lipca2018

 • Do 9 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 lipca2018

 • Do 10 lipca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

16 lipca2018

 • Do 16 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 lipca2018

 • Do 20 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę PIT i CIT za na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych czerwiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za czerwiec - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • zaliczkę na PIT i CIT za II kwartał 2018 r.;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za czerwiec;
  • na PFRON za czerwiec.

25 lipca2018

 • Do 25 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za czerwiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za czerwiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec.

sierpień 2018

06 sierpnia2018

 • Do 6 sierpnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za lipiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 sierpnia2018

 • Do 7 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 sierpnia2018

 • Do 10 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2018

 • Do 16 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 sierpnia2018

 • Do 20 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za lipiec,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • pobrane za lipiec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,
  • podatek dochodowy za lipiec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON za lipiec.

27 sierpnia2018

 • Do 27 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za lipiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za lipiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec,
  • JPK_VAT za lipiec.

wrzesień 2018

05 września2018

 • Do 5 września 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za sierpień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 września2018

 • Do 7 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 września2018

 • Do 10 września 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

17 września2018

 • Do 17 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • II ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 września2018

 • Do 20 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za
  • na PFRON za sierpień.

25 września2018

 • Do 25 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za sierpień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za sierpień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień,
  • JPK_VAT za sierpień.

październik 2018

01 października2018

 • Do 1 października 2018 r.

  Musisz przekazać do urzędu skarbowego zeznania:

  • CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; wpłacić wynikający z zeznania podatek należny;
  • PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego.

05 października2018

 • Do 5 października 2018 r.

  Musisz złożyć deklarację VAT-14 za wrzesień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

08 października2018

 • Do 8 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazać informację CIT-7.

10 października2018

 • Do 10 października 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

15 października2018

 • Do 15 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

22 października2018

 • Do 22 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
  • pobraną za wrzesień zaliczkę od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • zaliczki na PIT i CIT za III kwartał 2018 r.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i art. 30g ustawy o PIT, oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za wrzesień,
  • składki na PFRON za wrzesień.

25 października2018

 • Do 25 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklarację :VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za wrzesień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień.

listopad 2018

02 listopada2018

 • Do 5 listopada 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracji VAT-14 za październik 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 listopada2018

 • Do 7 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 listopada2018

 • Do 12 listopada 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za październik.

15 listopada2018

 • Do 15 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 listopada2018

 • Do 20 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za październik - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za październik;
  • na PFRON za październik.

26 listopada2018

 • Do 26 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za październik o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za październik;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik.

grudzień 2018

05 grudnia2018

 • Do 5 grudnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za listopad o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 grudnia2018

 • Do 7 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 grudnia2018

 • Do 10 grudnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za listopad.

17 grudnia2018

 • Do 17 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • składki ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 grudnia2018

 • Do 20 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za listopad;
  • pobrane za listopad zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za listopad;
  • na PFRON za listopad.

27 grudnia2018

 • Do 27 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za listopad oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

28 grudnia2018

 • Do 28 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień

31 grudnia2018

 • Do 31 grudnia 2018 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2019 r.

styczeń 2019

07 stycznia2019

 • Do 7 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2019

 • Do 10 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2018 r.

15 stycznia2019

 • Do 15 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić składki ZUS za grudzień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 stycznia2019

 • Do 21 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2018 r. - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2018 r. lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy za grudzień 2018 r. od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

  Trzeba złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku "przejścia" z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty;
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2019 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

25 stycznia2019

 • Do 25 stycznia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek akcyzowy za grudzień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2018 r.
  • poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2019 r. - pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na 1 stycznia 2019 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

31 stycznia2019

 • Do 31 stycznia 2019 r.

  Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 roku (PIT-11);
  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 roku (PIT-8C);
  • urzędowi skarbowemu roczne obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 rok (PIT-40A/11A).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 roku (PIT-16A);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR);
  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • deklarację CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2018 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2018 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;
  • deklarację CIT-11R za 2018 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
  • deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT  za 2018 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2018 r. (CIT-6R) - przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 rok - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

luty 2019

05 lutego2019

 • Do 5 lutego 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2019

 • Do 7 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 lutego2019

 • Do 11 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki na ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2019

 • Do 15 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  1. wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I raty podatku od środków transportowych;
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  2. złożyć:

  deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. 

20 lutego2019

 • Do 20 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za styczeń;
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT;

  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • składki na PFRON za styczeń.

marzec 2019

05 marca2019

 • Do 5 marca 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty.

07 marca2019

 • Do 7 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 marca2019

 • Do 11 marca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za luty.

15 marca2019

 • Do 15 marca 2019 r.

  Trzeba

  1) wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;

  2) dokonać rozliczenia:

  • z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2018 rok,
  • z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 rok.

20 marca2019

 • Do 20 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za luty - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za luty,
  • na PFRON za luty.

25 marca2019

 • Do 25 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • JPK_VAT za luty.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2019

 • Do 31 marca 2019 r.
  •  sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Do 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba przekazać elektronicznie:

  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel