Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2020

07 stycznia2020

 • Do 7 stycznia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień;
  • PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień oraz wpłacić podatek z deklaracji składanych za miesiące od stycznia do grudnia 2019 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2019 r.
  • CIT-NZ za grudzień 2019 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu (o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o ustawy o CIT) powstałego w grudniu 2019 r. - przez spółkę przejmującą.

10 stycznia2020

 • Do 10 stycznia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za grudzień 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień.

15 stycznia2020

 • Do 15 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek leśny za styczeń 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za grudzień.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 stycznia2020

 • Do 20 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień lub ostatni kwartał 2019 r.
  • podatek dochodowy od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za grudzień;
  • na PFRON za grudzień;
  • zaliczkę na podatek pobraną za grudzień 2019 r. - spółka dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
   (o ile rok podatkowy podatnika: - pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2020 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT; - jest inny niż kalendarzowy);
  • należny zryczałtowany podatek przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2019 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  spółkę, która w grudniu 2019 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

  Trzeba złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku „przejścia” z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty
  • deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2020 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

27 stycznia2020

 • Do 27 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień  oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za IV kwartał 2019 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za grudzień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień;
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2019 r.
  • JPK_VAT za grudzień 2019 r.

  Trzeba też:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień;
  • poinformować w pierwszym miesiącu 2020 r. pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego – dotyczy pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniającego na 1 stycznia 2020 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętego układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

31 stycznia2020

 • Do 31 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu elektronicznie informację PIT-11;
  • urzędowi skarbowemu elektronicznie informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 r. - PIT-8C;
  • urzędowi skarbowemu roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 r. - PIT-40A/11A;
  • do ZUS informację o danych za 2019 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2019 r. - PIT-16A;
  • roczną deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT-4R;
  • roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2019 r. - PIT-8AR;
  • deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • CIT-6AR przez:
   - spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w 2019 r.;

  - spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2019 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • CIT-11R za 2019 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - podatnik wymieniony w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
  • przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:
   - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2019 r. (CIT-10Z);

  - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2019 r. - CIT-6R.

luty 2020

05 lutego2020

 • Do 5 lutego 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2020 r.

07 lutego2020

 • Do 7 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w styczniu  - dotyczy spółki przejmującej.

10 lutego2020

 • Do 10 lutego 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

17 lutego2020

 • Do 17 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za styczeń.

  Trzeba też:

  • złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2020

 • Do 20 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • podatek dochodowy od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za styczeń;
  • na PFRON za styczeń;
  • zaliczkę  na podatek za styczeń – dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

   1) podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w styczniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  2) spółki, która w styczniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 lutego2020

 • Do 25 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń;
  • JPK_VAT za styczeń.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń.

28 lutego2020

 • Do 28 lutego 2020 r.

  Trzeba przekazać ubezpieczonemu informację za 2019 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2020

02 marca2020

 • Do 2 marca 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok, czyli PIT-28.

  Trzeba przekazać:

  • do ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2019 roku;
  • podatnikowi PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 rok;
  • podatnikowi PIT-8C - informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 roku;
  • podatnikowi PIT-40A/11A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 rok;
  • urzędowi skarbowemu (elektronicznie) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym IFT-1R - imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2019 rok;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 rok – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

05 marca2020

 • Do 5 marca 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach  VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.

09 marca2020

 • Do 9 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego – dotyczy spółki przejmującej.

10 marca2020

 • Do 10 marca 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

16 marca2020

 • Do 16 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • do PPK za luty;

  Trzeba rozliczyć się z tytułu:

  • opłaty produktowej za opakowania za 2019 rok;
  • opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2019 rok.

20 marca2020

 • Do 20 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty;
  • wpłata za luty 2020 r. pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za luty – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty;
  • podatek dochodowy za luty od przychodów budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za luty;
  • zaliczkę na podatek pobrany za luty – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lutym dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w lutym utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 marca2020

 • Do 25 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • JPK_VAT za luty.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2020

 • Do 31 marca 2020 r.

  Trzeba:

  1) rozliczyć się z tytułu:

  • opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok
  • opłaty produktowej za produkty za 2019 rok.

  2) sporządzić:

  • roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym;

  3) złożyć:

  • CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - urzędowi skarbowemu;
  • IFT-2R informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty do PFRON - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • ZSWA dane za 2019 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – do ZUS.

kwiecień 2020

06 kwietnia2020

 • Do 6 kwietnia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

07 kwietnia2020

 • Do 7 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w marcu – dotyczy spółki przejmującej.

10 kwietnia2020

 • Do 10 kwietnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia2020

 • Do 15 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • do PPK za marzec.

20 kwietnia2020

 • Do 20 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec;
  • pobrane za marzec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za marzec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec;
  • zaliczki na PIT i CIT za I kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2020 roku;
  • podatek dochodowy za marzec od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za marzec;
  • zaliczkę na podatek pobraną za marzec – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:  

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w marcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w marcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

27 kwietnia2020

 • Do 27 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklarację: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za I kwartał oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec;
  • JPK_VAT za marzec.

30 kwietnia2020

 • Do 30 kwietnia 2020 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • złożyć roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok (PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36L) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty - dotyczy osób fizycznych;
  • złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdanie finansowe za 2019 r. – dotyczy podatników PIT (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2020

05 maja2020

 • Do 5 maja 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

07 maja2020

 • Do 7 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w kwietniu  - dotyczy spółki przejmującej.

11 maja2020

 • Do 11 maja 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2020

 • Do 15 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • do PPK za kwiecień.

20 maja2020

 • Do 20 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za  kwiecień;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień;
  • na PFRON za kwiecień;
  • zaliczkę na podatek pobraną za kwiecień  - dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową’
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:
   - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT jeżeli w kwietniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w kwietniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • pobrane zaliczki za kwiecień od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników PIT, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o PIT;
  • pobrane za kwiecień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy  - dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • podatek dochodowy za kwiecień od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i w art. 24b ustawy o CIT – z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku ustawą o COVID-19).

25 maja2020

 • Do 25 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za kwiecień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień;
  • JPK_VAT za kwiecień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień.

31 maja2020

 • Do 31 maja 2020 r.
  • Trzeba sporządzić sprawozdania finansowego za 2019 rok – dotyczy jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrano rok kalendarzowy.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Do 1 czerwca 2020 r.

  Trzeba przekazać:

  • do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2020 rok - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • urzędowi skarbowemu CIT-8 i wpłacić podatek – dotyczy podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (podatnicy CIT osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatnicy, u których przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym, mają termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku - 31 lipca 2020 r.).

  Trzeba złożyć:

  • roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz zapłacić podatek wynikający z zeznania;
  • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2019 rok – dotyczy rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą;
  • deklarację o wysokości daniny solidarnościowej DSF-1 oraz ją zapłacić.

  Trzeba wpłacić:

  • zaliczkę na podatek pobrany w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (taki termin ma zastosowanie odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (art. 52o ust. 1 i 2 ustawy o PIT)

  Trzeba przesłać:

  • informację IFT-2R podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS - dotyczy pracodawcy tworzącego ZFŚS. Z uwagi na to, że 31 maja br. przypada w nie dzielę, termin na wywiązanie się z tego obowiązku przesunął się na 1 czerwca.

05 czerwca2020

 • Do 5 czerwca 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj.

08 czerwca2020

 • Do 8 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w maju - przez spółkę przejmującą.

15 czerwca2020

 • Do 15 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 czerwca2020

 • Do 22 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT  za maj;
  • pobrane zaliczki za maj na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj;
  • na PFRON za maj;
  • zaliczkę na podatek pobraną za maj - przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek przez:
   - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w maju dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;
   - spółkę, która w maju utraciła prawo do zwolnienia (o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT);
  • podatek dochodowy za maj od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i w art. 24b ustawy o CIT (termin nie dotyczy przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT, objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku ustawą o COVID-19).

25 czerwca2020

 • Do 25 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za maj 2020 r. oraz złożyć: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj;
  • deklarację VAT-13 - przez przedstawiciela podatkowego za maj;
  • JPK_VAT za maj.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj.

30 czerwca2020

 • Do 30 czerwca 2020 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za maj;
  • sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok -  dotyczy podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za 2020 rok (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • uiścić opłatę przekształceniową za 2020 rok (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji IFT-2R - przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w styczniu 2020 roku.

lipiec 2020

06 lipca2020

 • Do 6 lipca 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec.

07 lipca2020

 • Do 7 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w czerwcu – dotyczy spółki przejmującej.

10 lipca2020

 • Do 10 lipca 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

15 lipca2020

 • Do 15 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 lipca2020

 • Do 20 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za czerwiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za czerwiec – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czerwiec;
  • zaliczkę na PIT i CIT za II kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2020 roku;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT);
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT przez przedsiębiorców (art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT) za marzec, kwiecień i maj (termin przedłużony na podstawie tarczy antykryzysowej);
  • zaliczkę na podatek pobraną za czerwiec – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w czerwcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w czerwcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za czerwiec.

27 lipca2020

 • Do 27 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec;
  • VAT za II kwartał 2020 roku oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec 2020 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Złożyć:

  • deklarację VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;

  Przesłać:

  • JPK_VAT za czerwiec
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec.

31 lipca2020

 • Do 31 lipca 2020 r.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • do szefa KAS sprawozdanie finansowe za 2019 rok przez podatników PIT (termin przesunięty z 30 kwietnia 2020 r.);
  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 i wpłacić podatek - dotyczy podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; termin ten odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

  Przesłać:

  • podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację IFT-2R – dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. (termin przesunięty z 1 czerwca).

sierpień 2020

05 sierpnia2020

 • Do 5 sierpnia 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec.

07 sierpnia2020

 • Do 7 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego - przez spółkę przejmującą;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 sierpnia2020

 • Do 10 sierpnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za lipiec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

17 sierpnia2020

 • Do 17 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec 2020 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za lipiec.

20 sierpnia2020

 • Do 20 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za lipiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o  PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec;
  • zaliczki na PIT (na podstawie art. 52o ustawy o PIT) oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; dotyczy to płatników (art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT), którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • na PFRON za lipiec;
  • zaliczkę na podatek pobraną za lipiec  - dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek, dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lipcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w lipcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 sierpnia2020

 • Do 25 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec;
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Trzeba przesłać:

  • JPK_VAT za lipiec,
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec.

31 sierpnia2020

 • Do 31 sierpnia 2020 r.

  Trzeba:

  • zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok przez organ zatwierdzający w jednostkach podlegających nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu;
  • przekazać do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec;
  • przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informację IFT-2R - dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 stycznia 2020 r. (termin przesunięty z 30 czerwca 2020 r.).

wrzesień 2020

07 września2020

 • Do 7 września 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w sierpniu – dotyczy spółki przejmującej.

10 września2020

 • Do 10 września 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

15 września2020

 • Do 15 września 2020 r.
  • Trzeba wpłacić:
  • składki ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za sierpień.

  Trzeba też złożyć sprawozdanie finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

 • Do 15 września 2020 r.
  • Trzeba wpłacić:
  • składki ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za sierpień.

  Trzeba też złożyć sprawozdanie finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

21 września2020

 • Do 21 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane za sierpień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za sierpień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • na PFRON;
  • zaliczkę na podatek pobraną za sierpień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

 • Do 21 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane za sierpień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za sierpień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • na PFRON;
  • zaliczkę na podatek pobraną za sierpień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 września2020

 • Do 25 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień;
  • podatku akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień.

  Trzeba przesłać

  • JPK_VAT za sierpień;
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień;

  Trzeba przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień.

30 września2020

 • Do 30 września 2020 r.

  Trzeba:

  przekazać do urzędu skarbowego:

  - CIT-CFC;

  - PIT-CFC

  przekazać:

  • na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;

  przesłać:

  • podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w lutym.

  Do tego dnia organ zatwierdający musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Dotyczy to jednostek, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

październik 2020

05 października2020

 • Do 5 października 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 za wrzesień o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 października2020

 • Do 7 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego we wrześniu – dotyczy spółki przejmującej.

12 października2020

 • Do 12 października 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień;
  • przekazać do szefa KAS sprawozdania finansowego za 2019 rok - dotyczy podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

15 października2020

 • Do 15 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za wrzesień.

  Trzeba złożyć:

  • sprawozdania finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostkek, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
  • do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdanie finansowe za 2019 rok – dotyczy jednostek nieobjętych wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

20 października2020

 • Do 20 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za wrzesień na PIT i CIT;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień;
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień;
  • zaliczkę na PIT i CIT za III kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 roku;
  • na PFRON za wrzesień;
  • zaliczki na PIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w kwietniu 2020 r. (art. 52o ustawy o PIT) od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych – dotycz płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • zaliczkę na podatek pobraną za wrzesień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli we wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która we wrześniu 2020 roku utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

 • Do 20 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik;
  • pobrane za październik zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • zaliczkę na podatek pobraną za październik – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek, który dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w październiku dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w październiku utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za październik.

26 października2020

 • Do 26 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień;
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • złożenie deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień;
  • złożenie deklaracje: VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień;

  Trzeba przesłać:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień;
  • przesłać JPK_VAT za wrzesień.

  Trzeba też:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień;
  • wpłacić VAT za III kwartał 2020 roku oraz złożyć deklarację VAT-7K.

27 października2020

 • Do 27 października 2020 r.

  Trzeba zawrzeć umowę o zarządzanie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.).

listopad 2020

02 listopada2020

 • Do 2 listopada 2020 r.

  Trzeba:

  • Przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r. – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
  • Przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informację IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.

05 listopada2020

 • Do 5 listopada 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik.

09 listopada2020

 • Do 9 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w październiku -  dotyczy spółki przejmującej.

16 listopada2020

 • Do 16 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik  - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
  • do PPK za październik.

25 listopada2020

 • Do 25 listopada 2020 r.
  1. Trzeba wpłacić VAT za październik 2020 r.
  2. Trzeba złożyć:

  • VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2020 r.
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2020 r.
  1. Trzeba przesłać:
  • JPK_V7M za październik;
  • JPK_V7K za październik - część ewidencyjna;
  1. Trzeba wpłacić podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.
  2. Trzeba przesłać informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik;
  3. Trzeba przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik.

30 listopada2020

 • Do 30 listopada 2020 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność.

grudzień 2020

07 grudnia2020

 • Do 7 grudnia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstały w listopadzie - przez spółkę przejmującą.

10 grudnia2020

 • Do 10 grudnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za listopad.

15 grudnia2020

 • Do 15 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad  - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za listopad.

21 grudnia2020

 • Do 21 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT;
  • pobrane za listopad zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • wpłacić pobrane za listopad zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad;
  • zaliczki na PIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w maju od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, Dz.U. z 2020 r. poz. 972)
  • zaliczkę na podatek pobraną za listopad - przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w listopadzie dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w listopadzie utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za listopad.

28 grudnia2020

 • Do 28 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za listopad
  • podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego
  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad.

  Trzeba przesłać:

  • JPK_V7M za listopad;
  • JPK_V7K za listopad (część ewidencyjna);
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT_UE za listopad;

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

31 grudnia2020

 • Do 31 grudnia 2020 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

styczeń 2021

05 stycznia2021

 • Do 5 stycznia 2021 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2020 roku.

07 stycznia2021

 • Do 7 stycznia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2020 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2020 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstały w grudniu 2020 r. – dotyczy spółki przejmującej

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień 2020 r. oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do grudnia 2020 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2020 r.;
  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za grudzień 2020 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji.

11 stycznia2021

 • Do 11 stycznia 2021 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za grudzień 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2020 r.

15 stycznia2021

 • Do 15 stycznia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień 2020 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek leśny za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Trzeba też:

  • złożyć deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • wpłacić do PPK za grudzień 2020 r.

20 stycznia2021

 • Do 20 stycznia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za grudzień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy z wyjątkiem płatników objętych działaniem rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego;
  • pobrane za grudzień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na PIT i CIT za grudzień lub ostatni kwartał 2020 r.
  • zaliczkę na podatek pobrany za grudzień 2020 r. dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową – o ile rok podatkowy podatnika: pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2021 r. nie złożył  CIT-8AB i nie zapłacił podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT; jest inny niż kalendarzowy;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w grudniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  spółki, która w grudniu 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za grudzień.

  Trzeba też złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT16-S), a w przypadku przejścia z tej formy opodatkowania na inną: oświadczenia o wyborze podatku liniowego (ryczałtu ewidencjonowanego) lub zawiadomienia o rezygnacji z karty (w razie wyboru skali podatkowej);
  • PIT-6 do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

25 stycznia2021

 • Do 25 stycznia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień 2020 r.
  • podatek akcyzowy za grudzień 2020 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za grudzień 2020 r.

  Trzeba przesłać

  • JPK_V7M za grudzień 2020 r.
  • JPK_V7K za grudzień 2020 r. (część ewidencyjna i deklaracyjna)
  • Informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień 2020 r.
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień 2020 r.

  Pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na dzień 1 stycznia 2021 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania, powinien poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2021 r.

29 stycznia2021

luty 2021

01 lutego2021

 • Do 1 lutego 2021 r.

  Trzeba:

  1) wpłacić:

  • podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;

  2) przekazać urzędowi skarbowemu:

  • informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 r. (PIT-11) - zgodnie z art. 35 ust. 10, art. 39 ust. 1, art. 42 ust. 2 pkt 1, art. 42a ust. 1 i art. 42e ust. 6 ustawy o PIT
  • informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 roku (PIT-8C);
  • roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 rok (PIT-40A/11A);

  3) złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2020 r. (PIT-16A);
  • roczną deklarację o zaliczkach na podatek dochodowy za 2020 r. (PIT-4R);
  • roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2020 r. (PIT-8AR);
  • informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 r. (PIT-R)
  • deklaracę na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • deklarację CIT-6AR - dotyczy:

  - spółki przejmującej, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m) tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w 2020 r.;

  - spółki, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2020 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT

  • deklarację CIT-11R za 2020 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR – dotyczy podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
  • deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:

  - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2020 r. (CIT-10Z);

  - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2020 r. (CIT-6R)

  (dotyczy płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym);

  • zawiadomienie o wyborze na okres od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2024 r. opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek kapitałowych (ZAW-RD) - o ile rok podatkowy podatnika pokrywa się z rokiem kalendarzowym;

  4) przekazać:

  • do ZUS informacji o danych za 2020 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA);
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2020 r. – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

05 lutego2021

 • Do 5 lutego 2021 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2021 r.

08 lutego2021

 • Do 8 lutego 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6, art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstały w styczniu 2021 r. – dotyczy spółki przejmującej;

  Złożyć:

  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za styczeń oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do stycznia 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w styczniu 2021 r.;
  • deklaracji o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za styczeń 2021 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji.

10 lutego2021

 • Do 10 lutego 2021 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń 2021 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożenie zgłoszenia INTRASTAT za styczeń 2021 r.

15 lutego2021

 • Do 15 lutego 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń 2021 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od środków transportowych
  • do PPK za styczeń 2021 r.

  Trzeba też:

  • złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

22 lutego2021

 • Do 22 lutego 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • miesięczną zaliczkę PIT i CIT za styczeń;
  • pobrane za styczeń zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • zaliczkę na podatek pobraną za styczeń – dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w styczniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w styczniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za styczeń;
  • zaliczkę na podatek za styczeń od dochodu, o którym mowa w art. 41 ust. 4f ustawy o PIT i w art. 26aa ust. 1 ustawy o CIT oraz przesłanie podatnikowi informacji o wpłaconej zaliczce odpowiednio PIT-ISN i CIT-ISN – dotyczy spółki nieruchomościową/przedstawiciela podatkowego spółki nieruchomościowej.

25 lutego2021

 • Do 25 lutego 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń 2021 r.
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za styczeń
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń.

  Przesłać:

  • JPK_V7M za styczeń;
  • JPK_V7K za styczeń  (część ewidencyjna)
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń.

marzec 2021

01 marca2021

 • Do 1 marca 2021 r.

  Trzeba złożyć:

  • PIT-28 - zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2020 rok oraz wpłacić ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał 2020 roku.

  Trzeba przekazać:

  • podatnikowi PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2020 roku,
  • podatnikowi PIT-8C – informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2020 roku,
  • podatnikowi PIT-40A/11A - rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2020 rok,
  • urzędowi skarbowemu elektronicznie i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym IFT-1R – imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2020 r.,
  • podatnikowi PIT-R- informację o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich za 2020 rok,
  • do ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2020 rok,
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2021 r. - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
  • ubezpieczonemu informację za 2020 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

05 marca2021

 • Do 5 marca 2021 r.

  Trzeba złożyć VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty.

08 marca2021

 • Do 8 marca 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w lutym – dotyczy spółki przejmującej

  Złożyć:

  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za luty oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do lutego 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w lutym 2021 r.
  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za luty 2021 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji.

10 marca2021

 • Do 10 marca 2021 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

15 marca2021

 • Do 15 marca 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty  - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego – dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nieposiadających osobowości prawnej;
  • I ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • do PPK za luty;
  • opłatę produktową za opakowania za 2020 rok.

22 marca2021

 • Do 22 marca 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty;
  • wpłata za luty 2021 r. pobrane za luty zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za luty zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty;
  • zaliczkę na podatek pobraną za luty - dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lutym dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółkę, która w lutym utraciła prawo do zwolnienia (o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT).

  • na PFRON za luty.

25 marca2021

 • Do 25 marca 2021 r.

  Trzeba:

  • wpłacić VAT za luty;
  • złożyć deklaracje: VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za luty;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty;
  • przesłać informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty;
  • przesłać  JPK_V7M za luty;
  • przesłać JPK_V7K za luty (część ewidencyjna);
  • wpłacić podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego;
  • rozliczyć podatek cukrowy za luty;
  • złożyć deklarację o wysokości podatku od sprzedaży detalicznej - PSD-1 za luty;
  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2021

 • Do 31 marca 2021 r.

  1. Trzeba sporządzić roczne sprawozdanie finansowego za 2020 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

  2. Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu zeznanie za 2020 rok o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8), których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Uwaga! Ze względu na pandemię termin ma zostać przesunięty na koniec czerwca;
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R za 2020 r.
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty -   przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą

  3. Trzeba ponadto:

  • zgłosić do ZUS dane za 2020 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • wnieść opłatę z tytułu korzystania ze środowiska za 2020 rok;
  • uiścić opłatę produktową za produkty za 2020 rok.

kwiecień 2021

06 kwietnia2021

 • Do 6 kwietnia 2021 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec 2021 r.

07 kwietnia2021

 • Do 7 kwietnia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 7b ust. 1 pkt 3-6 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w marcu – dotyczy spółki przejmującej.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków PIT-NZ i PIT-NZS za marzec oraz wpłacić podatek należny wynikający z deklaracji złożonych za miesiące od stycznia 2019 r. do marca 2021 r. - jeżeli do utraty składnika majątku doszło w marcu;
  • deklarację o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków CIT-NZ za marzec i wpłacić podatek należny.

12 kwietnia2021

 • Do 12 kwietnia 2021 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia2021

 • Do 15 kwietnia 2021 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • opłatę recyklingową za torby foliowe, pobraną w I kwartale 2021 r.
  • do PPK za marzec.
wiper-pixel