Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2019

07 stycznia2019

 • Do 7 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2019

 • Do 10 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2018 r.

15 stycznia2019

 • Do 15 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić składki ZUS za grudzień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 stycznia2019

 • Do 21 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2018 r. - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2018 r. lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy za grudzień 2018 r. od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

  Trzeba złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku "przejścia" z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty;
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2019 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

25 stycznia2019

 • Do 25 stycznia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek akcyzowy za grudzień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2018 r.
  • poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2019 r. - pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na 1 stycznia 2019 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

31 stycznia2019

 • Do 31 stycznia 2019 r.

  Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 roku (PIT-11);
  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 roku (PIT-8C);
  • urzędowi skarbowemu roczne obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 rok (PIT-40A/11A).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 roku (PIT-16A);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR);
  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • deklarację CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2018 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2018 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;
  • deklarację CIT-11R za 2018 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
  • deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT  za 2018 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2018 r. (CIT-6R) - przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 rok - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

luty 2019

05 lutego2019

 • Do 5 lutego 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2019

 • Do 7 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 lutego2019

 • Do 11 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki na ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2019

 • Do 15 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  1. wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I raty podatku od środków transportowych;
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  2. złożyć:

  deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. 

20 lutego2019

 • Do 20 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za styczeń;
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT;

  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • składki na PFRON za styczeń.

marzec 2019

05 marca2019

 • Do 5 marca 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty.

07 marca2019

 • Do 7 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 marca2019

 • Do 11 marca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za luty.

15 marca2019

 • Do 15 marca 2019 r.

  Trzeba

  1) wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;

  2) dokonać rozliczenia:

  • z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2018 rok,
  • z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 rok.

20 marca2019

 • Do 20 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za luty - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za luty,
  • na PFRON za luty.

25 marca2019

 • Do 25 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • JPK_VAT za luty.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2019

 • Do 31 marca 2019 r.
  •  sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Do 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba przekazać elektronicznie:

  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

05 kwietnia2019

 • Do 5 kwietnia 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

08 kwietnia2019

 • Do 8 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2019

 • Do 10 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec  - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia2019

 • Do 15 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

23 kwietnia2019

 • Do 23 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za marzec;
  • pobrane zaliczki za marzec na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec
  • zaliczkę na PIT i CIT za I kwartał 2019 r.;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za marzec;
  • na PFRON za marzec.

25 kwietnia2019

 • Do 25 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec 2019 r. oraz złożyć: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożyć VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za marzec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec;
  • JPK_VAT za marzec.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec.

30 kwietnia2019

 • Do 30 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • przekazać przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec;
  • złożyć przez osoby fizyczne roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz zapłacić wynikającą z zeznania kwotę;
  • złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe za 2018 rok przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2019

06 maja2019

 • Do 6 maja 2019 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

07 maja2019

 • Do 7 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 maja2019

 • Do 10 maja 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2019

 • Do 15 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne.

20 maja2019

 • Do 20 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za kwiecień na PIT i CIT,
  • pobrane za kwiecień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobrane zaliczki za kwiecień na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za kwiecień,
  • na PFRON za kwiecień.

27 maja2019

 • Do 27 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego,
  • złożyć informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • JPK_VAT za kwiecień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień.

31 maja2019

 • Do 31 maja 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS - pracodawca tworzący ZFŚS,
  • złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności - rolnik lub domownik prowadzący działalność gospodarczą,
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
  • przekazać do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

czerwiec 2019

05 czerwca2019

 • Do 5 czerwca 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2019 r.

07 czerwca2019

 • Do 7 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 czerwca2019

 • Do 10 czerwca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

17 czerwca2019

 • Do 17 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

21 czerwca2019

 • Do 21 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić za maj:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON.

25 czerwca2019

 • Do 25 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2019 r.
  • informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2019 r.
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2019 r.
  • JPK_VAT za maj 2019 r.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj.

  Uwaga! W jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym koniec czerwca to  ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

lipiec 2019

05 lipca2019

 • Do 5 lipca 2019 r.

  Trzeba:

  • złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec.

08 lipca2019

 • Do 8 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazać CIT-7.

10 lipca2019

 • Do 10 lipca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

15 lipca2019

 • Do 15 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 lipca2019

 • Do 22 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za czerwiec na PIT i CIT;
  • pobrane za czerwiec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za czerwiec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec;
  • zaliczki na PIT i CIT za II kwartał 2019 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 roku;
  • podatek dochodowy za czerwiec od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za czerwiec.

25 lipca2019

 • Do 25 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;
  • JPK_VAT za czerwiec;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec.

31 lipca2019

 • Do 31 lipca 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

sierpień 2019

05 sierpnia2019

 • Do 5 sierpnia 2019 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec.

07 sierpnia2019

 • Do 7 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 sierpnia2019

 • Do 12 sierpnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za lipiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2019

 • Do 16 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 sierpnia2019

 • Do 20 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za lipiec - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON za lipiec.

26 sierpnia2019

 • Do 26 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 2019 r.
  • JPK_VAT za 2019 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec.

wrzesień 2019

02 września2019

 • Do 2 września 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2019 r.dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

05 września2019

 • Do 5 września 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień.

09 września2019

 • Do 9 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 września2019

 • Do 10 września 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

16 września2019

 • Do 16 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień  oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych.

20 września2019

 • Do 20 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień;
  • pobrane - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT - zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT  za sierpień;
  • na PFRON za sierpień.

25 września2019

 • Do 25 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień 2019 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień;
  • JPK_VAT za sierpień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień.

30 września2019

 • Do 30 września 2019 r.

  Trzeba przekazać:

  • do urzędu skarbowego zeznania:

  - CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz wpłacić wynikający z zeznania podatek o;

  - PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacić wynikający z zeznania podatek;

  • na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

październik 2019

07 października2019

 • Do 7 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień.

10 października2019

 • Do 10 października 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

15 października2019

 • Do 15 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

21 października2019

 • Do 21 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za wrzesień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za wrzesień - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • zaliczki na PIT i CIT za III kwartał 2019 r.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 roku,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za wrzesień,
  • na PFRON za wrzesień.

25 października2019

 • Do 25 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożyć deklaracje VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień;
  • JPK_VAT za wrzesień;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień.

31 października2019

 • Do 31 października 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

listopad 2019

05 listopada2019

 • Do 5 listopada 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik.

07 listopada2019

 • Do 7 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 listopada2019

 • Do 12 listopada 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za październik.

15 listopada2019

 • Do 15 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

20 listopada2019

 • Do 20 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za październik na PIT i CIT;
  • pobrane za październik zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za październik zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT) za październik;
  • wpłata na PFRON za październik.

25 listopada2019

 • Do 25 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik 2019 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za październik;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik;
  • JPK_VAT za październik.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik.

grudzień 2019

02 grudnia2019

 • Do 2 grudnia 2019 r.
  • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą muszą przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik.

05 grudnia2019

 • Do 5 grudnia 2019 r.
  • trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2019 r.

09 grudnia2019

 • Do 9 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazać informację CIT-7.

10 grudnia2019

 • Do 10 grudnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • trzeba złożyć zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

16 grudnia2019

 • Do 16 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 grudnia2019

 • Do 20 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za listopad;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za listopad;
  • zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za listopad;
  • wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przez płatników;
  • wpłacić podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • wpłacić składki na PFRON przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT.

27 grudnia2019

 • Do 27 grudnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek VAT za listopad  oraz złożyć deklarację VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • wpłacić podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.;
  • złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za listopad;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad;
  • złożyć JPK_VAT za listopad;
  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad.

30 grudnia2019

 • Do 30 grudnia 2019 r.
  • trzeba wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień.

31 grudnia2019

 • Do 31 grudnia 2019 r.
  • trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

styczeń 2020

07 stycznia2020

 • Do 7 stycznia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień;
  • PIT-NZ i PIT-NZS za grudzień oraz wpłacić podatek z deklaracji składanych za miesiące od stycznia do grudnia 2019 r. – jeżeli do utraty składnika majątku doszło w grudniu 2019 r.
  • CIT-NZ za grudzień 2019 r. oraz wpłacić podatek należny wykazany w tej deklaracji.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu od przychodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu (o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o ustawy o CIT) powstałego w grudniu 2019 r. - przez spółkę przejmującą.

10 stycznia2020

 • Do 10 stycznia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za grudzień 2019 r. – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień.

15 stycznia2020

 • Do 15 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek leśny za styczeń 2020 r. – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za grudzień.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 stycznia2020

 • Do 20 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego za grudzień - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za grudzień lub ostatni kwartał 2019 r.
  • podatek dochodowy od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za grudzień;
  • na PFRON za grudzień;
  • zaliczkę na podatek pobraną za grudzień 2019 r. - spółka dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową
   (o ile rok podatkowy podatnika: - pokrywa się z rokiem kalendarzowym, a podatnik do 20 stycznia 2020 r. nie złożył zeznania CIT-8AB i nie dokonał zapłaty podatku na zasadach określonych w art. 27 ust. 1 ustawy o CIT; - jest inny niż kalendarzowy);
  • należny zryczałtowany podatek przez:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o pdop, jeżeli w grudniu 2019 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  spółkę, która w grudniu 2019 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

  Trzeba złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku „przejścia” z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty
  • deklaracji PIT-6 do wymiaru w 2020 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

27 stycznia2020

 • Do 27 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień  oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za IV kwartał 2019 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za grudzień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za grudzień;
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2019 r.
  • JPK_VAT za grudzień 2019 r.

  Trzeba też:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za grudzień;
  • poinformować w pierwszym miesiącu 2020 r. pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego – dotyczy pracodawcy spoza sfery budżetowej zatrudniającego na 1 stycznia 2020 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjętego układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

31 stycznia2020

 • Do 31 stycznia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu elektronicznie informację PIT-11;
  • urzędowi skarbowemu elektronicznie informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 r. - PIT-8C;
  • urzędowi skarbowemu roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 r. - PIT-40A/11A;
  • do ZUS informację o danych za 2019 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe - ZUS IWA;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2019 r. - PIT-16A;
  • roczną deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2019 r. - PIT-4R;
  • roczną deklarację o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2019 r. - PIT-8AR;
  • deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • CIT-6AR przez:
   - spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w 2019 r.;

  - spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2019 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • CIT-11R za 2019 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - podatnik wymieniony w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;
  • przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od:
   - należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2019 r. (CIT-10Z);

  - dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2019 r. - CIT-6R.

luty 2020

05 lutego2020

 • Do 5 lutego 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń 2020 r.

07 lutego2020

 • Do 7 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w styczniu  - dotyczy spółki przejmującej.

10 lutego2020

 • Do 10 lutego 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

17 lutego2020

 • Do 17 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za styczeń.

  Trzeba też:

  • złożyć deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2020

 • Do 20 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za styczeń;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • podatek dochodowy od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za styczeń;
  • na PFRON za styczeń;
  • zaliczkę  na podatek za styczeń – dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

   1) podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w styczniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  2) spółki, która w styczniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 lutego2020

 • Do 25 lutego 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za styczeń;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń;
  • JPK_VAT za styczeń.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za styczeń.

28 lutego2020

 • Do 28 lutego 2020 r.

  Trzeba przekazać ubezpieczonemu informację za 2019 rok o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2020

02 marca2020

 • Do 2 marca 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2019 rok, czyli PIT-28.

  Trzeba przekazać:

  • do ZUS informację o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2019 roku;
  • podatnikowi PIT-11 - informację o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2019 rok;
  • podatnikowi PIT-8C - informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2019 roku;
  • podatnikowi PIT-40A/11A – roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2019 rok;
  • urzędowi skarbowemu (elektronicznie) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym IFT-1R - imienną informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2019 rok;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za styczeń 2020 rok – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

05 marca2020

 • Do 5 marca 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach  VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2020 r.

09 marca2020

 • Do 9 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego – dotyczy spółki przejmującej.

10 marca2020

 • Do 10 marca 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

16 marca2020

 • Do 16 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • do PPK za luty;

  Trzeba rozliczyć się z tytułu:

  • opłaty produktowej za opakowania za 2019 rok;
  • opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2019 rok.

20 marca2020

 • Do 20 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty;
  • wpłata za luty 2020 r. pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za luty – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty;
  • podatek dochodowy za luty od przychodów budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za luty;
  • zaliczkę na podatek pobrany za luty – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lutym dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w lutym utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 marca2020

 • Do 25 marca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • JPK_VAT za luty.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2020

 • Do 31 marca 2020 r.

  Trzeba:

  1) rozliczyć się z tytułu:

  • opłat za korzystanie ze środowiska za 2019 rok
  • opłaty produktowej za produkty za 2019 rok.

  2) sporządzić:

  • roczne sprawozdanie finansowe za 2019 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym;

  3) złożyć:

  • CIT-8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym - urzędowi skarbowemu;
  • IFT-2R informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  • wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty do PFRON - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • ZSWA dane za 2019 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze – do ZUS.

kwiecień 2020

06 kwietnia2020

 • Do 6 kwietnia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

07 kwietnia2020

 • Do 7 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w marcu – dotyczy spółki przejmującej.

10 kwietnia2020

 • Do 10 kwietnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia2020

 • Do 15 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatku leśnego za kwiecień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • do PPK za marzec.

20 kwietnia2020

 • Do 20 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec;
  • pobrane za marzec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za marzec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec;
  • zaliczki na PIT i CIT za I kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2020 roku;
  • podatek dochodowy za marzec od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za marzec;
  • zaliczkę na podatek pobraną za marzec – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:  

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w marcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w marcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

27 kwietnia2020

 • Do 27 kwietnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklarację: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za I kwartał oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec;
  • JPK_VAT za marzec.

30 kwietnia2020

 • Do 30 kwietnia 2020 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • złożyć roczne zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok (PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-36, PIT-36L) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty - dotyczy osób fizycznych;
  • złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej Szefowi KAS sprawozdanie finansowe za 2019 r. – dotyczy podatników PIT (prowadzących księgi rachunkowe) obowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2020

05 maja2020

 • Do 5 maja 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

07 maja2020

 • Do 7 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w kwietniu  - dotyczy spółki przejmującej.

11 maja2020

 • Do 11 maja 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2020

 • Do 15 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • do PPK za kwiecień.

20 maja2020

 • Do 20 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za  kwiecień;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień;
  • na PFRON za kwiecień;
  • zaliczkę na podatek pobraną za kwiecień  - dotyczy spółki dominującej reprezentującą podatkową grupę kapitałową’
  • należny zryczałtowany podatek – dotyczy:
   - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT jeżeli w kwietniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w kwietniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • pobrane zaliczki za kwiecień od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, z wyłączeniem płatników PIT, o których mowa w art. 52o ust. 1 ustawy o PIT;
  • pobrane za kwiecień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy  - dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • podatek dochodowy za kwiecień od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i w art. 24b ustawy o CIT – z wyłączeniem przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT (objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku ustawą o COVID-19).

25 maja2020

 • Do 25 maja 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień 2020 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za kwiecień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień;
  • JPK_VAT za kwiecień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień.

31 maja2020

 • Do 31 maja 2020 r.
  • Trzeba sporządzić sprawozdania finansowego za 2019 rok – dotyczy jednostek podlegających nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego, jeśli jako rok obrotowy wybrano rok kalendarzowy.

czerwiec 2020

01 czerwca2020

 • Do 1 czerwca 2020 r.

  Trzeba przekazać:

  • do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2019 r. do 29 lutego 2020 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień 2020 rok - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • urzędowi skarbowemu CIT-8 i wpłacić podatek – dotyczy podatników CIT, których rok podatkowy zakończył się od 1 grudnia 2019 r. do 31 stycznia 2020 r. (podatnicy CIT osiągający wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatnicy, u których przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym, mają termin na złożenie zeznania CIT-8 i wpłatę podatku - 31 lipca 2020 r.).

  Trzeba złożyć:

  • roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2019 rok(PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz zapłacić podatek wynikający z zeznania;
  • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2019 rok – dotyczy rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą;
  • deklarację o wysokości daniny solidarnościowej DSF-1 oraz ją zapłacić.

  Trzeba wpłacić:

  • zaliczkę na podatek pobrany w marcu i kwietniu 2020 r. od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy oraz od zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, o których mowa w art. 31, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (taki termin ma zastosowanie odpowiednio do płatników, o których mowa w art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, dokonujących świadczeń z tytułu działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 oraz z tytułu praw autorskich i praw pokrewnych (art. 52o ust. 1 i 2 ustawy o PIT)

  Trzeba przesłać:

  • informację IFT-2R podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu – dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS - dotyczy pracodawcy tworzącego ZFŚS. Z uwagi na to, że 31 maja br. przypada w nie dzielę, termin na wywiązanie się z tego obowiązku przesunął się na 1 czerwca.

05 czerwca2020

 • Do 5 czerwca 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj.

08 czerwca2020

 • Do 8 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w maju - przez spółkę przejmującą.

15 czerwca2020

 • Do 15 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 czerwca2020

 • Do 22 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT  za maj;
  • pobrane zaliczki za maj na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj;
  • na PFRON za maj;
  • zaliczkę na podatek pobraną za maj - przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek przez:
   - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w maju dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;
   - spółkę, która w maju utraciła prawo do zwolnienia (o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT);
  • podatek dochodowy za maj od przychodów z budynków, o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i w art. 24b ustawy o CIT (termin nie dotyczy przedsiębiorców, o których mowa w art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT, objętych przedłużeniem terminu do zapłaty podatku ustawą o COVID-19).

25 czerwca2020

 • Do 25 czerwca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za maj 2020 r. oraz złożyć: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj;
  • deklarację VAT-13 - przez przedstawiciela podatkowego za maj;
  • JPK_VAT za maj.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj.

30 czerwca2020

 • Do 30 czerwca 2020 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek za maj;
  • sporządzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok -  dotyczy podmiotów, które nie podlegają nadzorowi KNF (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • uiścić opłatę za użytkowanie wieczyste za 2020 rok (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • uiścić opłatę przekształceniową za 2020 rok (termin na podstawie tarczy antykryzysowej przesunięty z 31 marca 2020 r.);
  • przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informacji IFT-2R - przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w styczniu 2020 roku.

lipiec 2020

06 lipca2020

 • Do 6 lipca 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec.

07 lipca2020

 • Do 7 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w czerwcu – dotyczy spółki przejmującej.

10 lipca2020

 • Do 10 lipca 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec – dotyczy osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

15 lipca2020

 • Do 15 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 lipca2020

 • Do 20 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za czerwiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za czerwiec – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych czerwiec;
  • zaliczkę na PIT i CIT za II kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2020 roku;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT);
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT przez przedsiębiorców (art. 52p ustawy o PIT i w art. 38h ustawy o CIT) za marzec, kwiecień i maj (termin przedłużony na podstawie tarczy antykryzysowej);
  • zaliczkę na podatek pobraną za czerwiec – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w czerwcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w czerwcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za czerwiec.

27 lipca2020

 • Do 27 lipca 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec;
  • VAT za II kwartał 2020 roku oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec 2020 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Złożyć:

  • deklarację VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;

  Przesłać:

  • JPK_VAT za czerwiec
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec.

31 lipca2020

 • Do 31 lipca 2020 r.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą;
  • do szefa KAS sprawozdanie finansowe za 2019 rok przez podatników PIT (termin przesunięty z 30 kwietnia 2020 r.);
  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 i wpłacić podatek - dotyczy podatników CIT osiągających wyłącznie dochody wolne od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy o CIT oraz podatników, u których przychody z działalności pożytku publicznego, stanowiły co najmniej 80% łącznych przychodów osiągniętych w roku podatkowym; termin ten odnosi się on do zeznań składanych za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od 1 grudnia 2019 r. do 31 marca 2020 r.

  Przesłać:

  • podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu informację IFT-2R – dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 grudnia 2019 r. (termin przesunięty z 1 czerwca).

sierpień 2020

05 sierpnia2020

 • Do 5 sierpnia 2020 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec.

07 sierpnia2020

 • Do 7 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego - przez spółkę przejmującą;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 sierpnia2020

 • Do 10 sierpnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za lipiec 2020 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

17 sierpnia2020

 • Do 17 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec 2020 r. – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień 2020 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za lipiec.

20 sierpnia2020

 • Do 20 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za lipiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o  PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec;
  • zaliczki na PIT (na podstawie art. 52o ustawy o PIT) oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w marcu od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; dotyczy to płatników (art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT), którzy ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • na PFRON za lipiec;
  • zaliczkę na podatek pobraną za lipiec  - dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek, dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w lipcu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w lipcu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 sierpnia2020

 • Do 25 sierpnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec;
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Trzeba przesłać:

  • JPK_VAT za lipiec,
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za lipiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec.

31 sierpnia2020

 • Do 31 sierpnia 2020 r.

  Trzeba:

  • zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok przez organ zatwierdzający w jednostkach podlegających nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu;
  • przekazać do PFRON przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą wniosku o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec;
  • przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informację IFT-2R - dotyczy płatnika, którego rok podatkowy zakończył się 31 stycznia 2020 r. (termin przesunięty z 30 czerwca 2020 r.).

wrzesień 2020

07 września2020

 • Do 7 września 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w sierpniu – dotyczy spółki przejmującej.

10 września2020

 • Do 10 września 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

15 września2020

 • Do 15 września 2020 r.
  • Trzeba wpłacić:
  • składki ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za sierpień.

  Trzeba też złożyć sprawozdanie finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

 • Do 15 września 2020 r.
  • Trzeba wpłacić:
  • składki ZUS za sierpień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych;
  • do PPK za sierpień.

  Trzeba też złożyć sprawozdanie finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostek, które podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

21 września2020

 • Do 21 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane za sierpień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za sierpień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • na PFRON;
  • zaliczkę na podatek pobraną za sierpień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

 • Do 21 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane za sierpień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za sierpień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy – dotyczy płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • na PFRON;
  • zaliczkę na podatek pobraną za sierpień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w sierpniu dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w sierpniu utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

25 września2020

 • Do 25 września 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień;
  • podatku akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za sierpień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień.

  Trzeba przesłać

  • JPK_VAT za sierpień;
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień;

  Trzeba przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień.

30 września2020

 • Do 30 września 2020 r.

  Trzeba:

  przekazać do urzędu skarbowego:

  - CIT-CFC;

  - PIT-CFC

  przekazać:

  • na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałą część odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;

  przesłać:

  • podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w lutym.

  Do tego dnia organ zatwierdający musi zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2019 rok. Dotyczy to jednostek, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu.

październik 2020

05 października2020

 • Do 5 października 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 za wrzesień o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 października2020

 • Do 7 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego we wrześniu – dotyczy spółki przejmującej.

12 października2020

 • Do 12 października 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień;
  • przekazać do szefa KAS sprawozdania finansowego za 2019 rok - dotyczy podatników CIT niewpisanych do rejestru przedsiębiorców KRS.

15 października2020

 • Do 15 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za wrzesień.

  Trzeba złożyć:

  • sprawozdania finansowego za 2019 rok do KRS – dotyczy jednostkek, które nie podlegają nadzorowi KNF, w przypadku roku obrotowego, który jest równy kalendarzowemu
  • do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym sprawozdanie finansowe za 2019 rok – dotyczy jednostek nieobjętych wpisem do KRS, jeśli sprawozdanie to podlegało badaniu przez biegłego rewidenta.

20 października2020

 • Do 20 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za wrzesień na PIT i CIT;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień;
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień;
  • zaliczkę na PIT i CIT za III kwartał 2020 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2020 roku;
  • na PFRON za wrzesień;
  • zaliczki na PIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w kwietniu 2020 r. (art. 52o ustawy o PIT) od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (tj. umowy zlecenia lub umowy o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych – dotycz płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;
  • zaliczkę na podatek pobraną za wrzesień – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli we wrześniu 2020 r. dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która we wrześniu 2020 roku utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

 • Do 20 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik;
  • pobrane za październik zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • zaliczkę na podatek pobraną za październik – dotyczy spółki dominującej reprezentującej podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek, który dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w październiku dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w październiku utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za październik.

26 października2020

 • Do 26 października 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień;
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • złożenie deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za wrzesień;
  • złożenie deklaracje: VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień;

  Trzeba przesłać:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień;
  • przesłać JPK_VAT za wrzesień.

  Trzeba też:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień;
  • wpłacić VAT za III kwartał 2020 roku oraz złożyć deklarację VAT-7K.

27 października2020

 • Do 27 października 2020 r.

  Trzeba zawrzeć umowę o zarządzanie PPK (dla zatrudniających co najmniej 50 osób na dzień 30 czerwca 2019 r.).

listopad 2020

02 listopada2020

 • Do 2 listopada 2020 r.

  Trzeba:

  • Przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień 2020 r. – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą
  • Przesłać podatnikowi oraz urzędowi skarbowemu (drogą elektroniczną) informację IFT-2R przez płatnika, którego rok podatkowy zakończył się w marcu 2020 r.

05 listopada2020

 • Do 5 listopada 2020 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik.

09 listopada2020

 • Do 9 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstałego w październiku -  dotyczy spółki przejmującej.

16 listopada2020

 • Do 16 listopada 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik  - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
  • do PPK za październik.

25 listopada2020

 • Do 25 listopada 2020 r.
  1. Trzeba wpłacić VAT za październik 2020 r.
  2. Trzeba złożyć:

  • VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za październik 2020 r.
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik 2020 r.
  1. Trzeba przesłać:
  • JPK_V7M za październik;
  • JPK_V7K za październik - część ewidencyjna;
  1. Trzeba wpłacić podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.
  2. Trzeba przesłać informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik;
  3. Trzeba przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik.

30 listopada2020

 • Do 30 listopada 2020 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność.

grudzień 2020

07 grudnia2020

 • Do 7 grudnia 2020 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;
  • zryczałtowany podatek od dochodu, o którym mowa w art. 7b ust. 1 pkt 1 lit. m tiret pierwsze ustawy o CIT powstały w listopadzie - przez spółkę przejmującą.

10 grudnia2020

 • Do 10 grudnia 2020 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za listopad.

15 grudnia2020

 • Do 15 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad  - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • do PPK za listopad.

21 grudnia2020

 • Do 21 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT;
  • pobrane za listopad zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • wpłacić pobrane za listopad zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad;
  • zaliczki na PIT oraz zryczałtowany podatek dochodowy, pobrane w maju od przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy, zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez płatników, przychodów z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o PIT (umowa zlecenia lub umowa o dzieło) oraz z praw autorskich i praw pokrewnych; termin ten dotyczy płatników, o których mowa w art. 31 oraz art. 41 ust. 1 i 4 ustawy o PIT, jeżeli płatnicy ci ponieśli negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19 (zgodnie z § 2 rozporządzenia w sprawie przedłużenia terminów przekazania przez niektórych płatników zaliczek na podatek dochodowy i zryczałtowanego podatku dochodowego, Dz.U. z 2020 r. poz. 972)
  • zaliczkę na podatek pobraną za listopad - przez spółkę dominującą reprezentującą podatkową grupę kapitałową;
  • należny zryczałtowany podatek - dotyczy:

  - podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, jeżeli w listopadzie dochód z dywidendy oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych wydatkował niezgodnie z przeznaczeniem określonym w oświadczeniu CIT-5;

  - spółki, która w listopadzie utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;

  • na PFRON za listopad.

28 grudnia2020

 • Do 28 grudnia 2020 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za listopad
  • podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego
  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień.

  Trzeba złożyć:

  • deklaracje: VAT-8, VAT-9M, VAT-12 za listopad;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad.

  Trzeba przesłać:

  • JPK_V7M za listopad;
  • JPK_V7K za listopad (część ewidencyjna);
  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT_UE za listopad;

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników.

31 grudnia2020

 • Do 31 grudnia 2020 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

wiper-pixel