Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2018

02 stycznia2018

 • Do 2 stycznia 2018 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

05 stycznia2018

 • Do 5 stycznia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracje VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 rok

08 stycznia2018

 • Do 8 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2018

 • Do 10 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić

  • składki ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2017 roku.

15 stycznia2018

 • Do 15 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek leśny za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • składki ZUS za grudzień 2017 roku - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 stycznia2018

 • Do 22 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2017 r.,
  • pobrane za grudzień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy -  przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • na PFRON za grudzień 2017 r.

  Trzeba złożyć:

  • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy,
  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych,
  • oświadczenie o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg,
  • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

25 stycznia2018

 • Do 25 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K,
  • podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za grudzień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień
  • informację  o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień  - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 stycznia2018

 • Do 31 stycznia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłacić ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)
  • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • przekazać przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R,
  • przekazać do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
  • złożyć deklaracje: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

luty 2018

05 lutego2018

 • Do 5 lutego 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2018

 • Do 7 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 lutego2018

 • Do 12 lutego 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2018

 • Do 15 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • I ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Złożyć:

  • deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2018

 • Do 20 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • miesięczne zaliczki na PIT i CIT za styczeń,
  • pobrane za styczeń  zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń,
  • na PFRON za styczeń,
  • wpłata za styczeń 2018 r. podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

  Trzeba zawiadomić:

  • o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
  • o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników.

26 lutego2018

 • Do 26 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za styczeń,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń.

28 lutego2018

 • Do 28 lutego 2018 r.

  Trzeba przekazać:

  • PIT-11 (informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r.) -  podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą,
  • PIT-8C (informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r.) podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną,
  • PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r.) - podatnikowi i urzędowi skarbowemu,
  • IFT-1R (imienna informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r) - urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
  • ubezpieczonemu informację za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2018

05 marca2018

 • Do 5 marca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2018 r.

07 marca2018

 • Do 7 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 marca2018

 • Do 12 marca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

15 marca2018

 • Do 15 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 marca2018

 • Do 20 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za luty na PIT i CIT,
  • pobrane za luty zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane za luty zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • na PFRON za luty,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o ustawy o PIT za luty.

26 marca2018

 • Do 26 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty.

31 marca2018

 • Do 31 marca 2018 r.

  Trzeba sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok – dotyczy jednostki, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2018

03 kwietnia2018

 • Do 3 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wysłać (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i zapłacić wynikającą z zeznania kwotę;
  • wysłać  (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R,
  • zgłosić do ZUS dane za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - ZUS ZSWA,
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

05 kwietnia2018

 • Do 5 kwietnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

09 kwietnia2018

 • Do 9 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2018

 • Do 10 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

16 kwietnia2018

 • Do 16 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • wpłacić składek ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
  • złożyć PIT-WZ – wniosek o sporządzenie przez urząd skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20 kwietnia2018

 • Do 20 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec,
  • pobrane za marzec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za marzec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec,
  • zaliczkę na PIT i CIT za I kwartał 2018 r.
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
  • na PFRON za marzec
  • podatek dochodowy za marzec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

25 kwietnia2018

 • Do 25 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za marzec,
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec
  • JPK_VAT) za marzec.

30 kwietnia2018

 • Do 30 kwietnia 2018 r.
  • Osoby fizyczne składają roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz muszą zapłacić wynikającą z zeznania kwotę.
  • Trzeba złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.
  • Przekazać do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2018

07 maja2018

 • Do 7 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

10 maja2018

 • Do 10 maja 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2018

 • Do 15 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 maja2018

 • Do 21 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za kwiecień,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • na PFRON za kwiecień,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za kwiecień.

25 maja2018

 • Do 25 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za kwiecień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • JPK_VAT za kwiecień 2018 r.

czerwiec 2018

01 czerwca2018

 • Do 1 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r. -dotyczy rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą;
  • przekazać do ZUS (osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatnicy składek) informacje o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS – dotyczy pracodawcy tworzącego ZFŚS.

05 czerwca2018

 • Do 5 czerwca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj.

07 czerwca2018

 • Do 7 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 czerwca2018

 • Do 11 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

15 czerwca2018

 • Do 15 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 czerwca2018

 • Do 20 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za maj;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za maj;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za maj - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj;
  • na PFRON za maj;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za maj.

25 czerwca2018

 • Do 25 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • wpłacić podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć informację podsumowującą za maj o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym za maj;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj;
  • złożyć informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj.

30 czerwca2018

 • Do 30 czerwca 2018 r.

  W jednostce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy ostatecznie zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowego za 2017 rok.

lipiec 2018

05 lipca2018

 • Do 5 lipca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za czerwiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

09 lipca2018

 • Do 9 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 lipca2018

 • Do 10 lipca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

16 lipca2018

 • Do 16 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 lipca2018

 • Do 20 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę PIT i CIT za na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych czerwiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za czerwiec - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • zaliczkę na PIT i CIT za II kwartał 2018 r.;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za czerwiec;
  • na PFRON za czerwiec.

25 lipca2018

 • Do 25 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za czerwiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za czerwiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec.

sierpień 2018

06 sierpnia2018

 • Do 6 sierpnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za lipiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 sierpnia2018

 • Do 7 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 sierpnia2018

 • Do 10 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2018

 • Do 16 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 sierpnia2018

 • Do 20 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za lipiec,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • pobrane za lipiec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,
  • podatek dochodowy za lipiec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON za lipiec.

27 sierpnia2018

 • Do 27 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za lipiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za lipiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec,
  • JPK_VAT za lipiec.

wrzesień 2018

05 września2018

 • Do 5 września 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za sierpień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 września2018

 • Do 7 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 września2018

 • Do 10 września 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

17 września2018

 • Do 17 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • II ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 września2018

 • Do 20 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za
  • na PFRON za sierpień.

25 września2018

 • Do 25 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za sierpień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za sierpień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień,
  • JPK_VAT za sierpień.

październik 2018

01 października2018

 • Do 1 października 2018 r.

  Musisz przekazać do urzędu skarbowego zeznania:

  • CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; wpłacić wynikający z zeznania podatek należny;
  • PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego.

05 października2018

 • Do 5 października 2018 r.

  Musisz złożyć deklarację VAT-14 za wrzesień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

08 października2018

 • Do 8 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazać informację CIT-7.

10 października2018

 • Do 10 października 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

15 października2018

 • Do 15 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

22 października2018

 • Do 22 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
  • pobraną za wrzesień zaliczkę od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • zaliczki na PIT i CIT za III kwartał 2018 r.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i art. 30g ustawy o PIT, oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za wrzesień,
  • składki na PFRON za wrzesień.

25 października2018

 • Do 25 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklarację :VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za wrzesień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień.

listopad 2018

02 listopada2018

 • Do 5 listopada 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracji VAT-14 za październik 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 listopada2018

 • Do 7 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 listopada2018

 • Do 12 listopada 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za październik.

15 listopada2018

 • Do 15 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 listopada2018

 • Do 20 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za październik - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za październik;
  • na PFRON za październik.

26 listopada2018

 • Do 26 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za październik o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za październik;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik.

grudzień 2018

05 grudnia2018

 • Do 5 grudnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za listopad o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 grudnia2018

 • Do 7 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 grudnia2018

 • Do 10 grudnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za listopad.

17 grudnia2018

 • Do 17 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • składki ZUS za listopad – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 grudnia2018

 • Do 20 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i prawnych za listopad;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za listopad;
  • pobrane za listopad zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za listopad;
  • na PFRON za listopad.

27 grudnia2018

 • Do 27 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za listopad oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

28 grudnia2018

 • Do 28 grudnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień

31 grudnia2018

 • Do 31 grudnia 2018 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o dobrowolnym przejściu na księgi rachunkowe od 1 stycznia 2019 r.

styczeń 2019

07 stycznia2019

 • Do 7 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2019

 • Do 10 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za grudzień 2018 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2018 r.

15 stycznia2019

 • Do 15 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić składki ZUS za grudzień 2018 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 stycznia2019

 • Do 21 stycznia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2018 r.;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2018 r. - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2018 r. lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy za grudzień 2018 r. od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze.

  Trzeba złożyć:

  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16) lub w przypadku "przejścia" z tej formy opodatkowania na inną oświadczenia o wyborze podatku liniowego/ryczałtu ewidencjonowanego lub zawiadomienia o rezygnacji z karty;
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2019 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych.

25 stycznia2019

 • Do 25 stycznia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek akcyzowy za grudzień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2018 r.
  • poinformować pracowników o odstąpieniu od tworzenia ZFŚS i niewypłacaniu świadczenia urlopowego w pierwszym miesiącu 2019 r. - pracodawca spoza sfery budżetowej zatrudniający na 1 stycznia 2019 r. mniej niż 50 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty, nieobjęty układem zbiorowym pracy i niezobowiązany do wydania regulaminu wynagradzania.

31 stycznia2019

 • Do 31 stycznia 2019 r.

  Trzeba przekazać:

  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2018 roku (PIT-11);
  • urzędowi skarbowemu (wyłącznie drogą elektroniczną) informację o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2018 roku (PIT-8C);
  • urzędowi skarbowemu roczne obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2018 rok (PIT-40A/11A).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2018 roku (PIT-16A);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2018 r. (PIT-4R);
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2018 r. (PIT-8AR);
  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2018 r. (PIT-28) oraz wpłata ryczałtu za grudzień lub ostatni kwartał 2018 r.;
  • deklarację CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2018 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2018 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT;
  • deklarację CIT-11R za 2018 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR - przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
  • deklarację o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT  za 2018 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2018 r. (CIT-6R) - przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym;

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za grudzień 2018 rok - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

luty 2019

05 lutego2019

 • Do 5 lutego 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2019

 • Do 7 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 lutego2019

 • Do 11 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki na ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie.
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2019

 • Do 15 lutego 2019 r.

  Trzeba:

  1. wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • I raty podatku od środków transportowych;
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  2. złożyć:

  deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych. 

20 lutego2019

 • Do 20 lutego 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za styczeń;
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT;

  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za styczeń przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • składki na PFRON za styczeń.

marzec 2019

05 marca2019

 • Do 5 marca 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty.

07 marca2019

 • Do 7 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 marca2019

 • Do 11 marca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za luty.

15 marca2019

 • Do 15 marca 2019 r.

  Trzeba

  1) wpłacić:

  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;

  2) dokonać rozliczenia:

  • z tytułu opłaty produktowej za opakowania za 2018 rok,
  • z tytułu opłaty recyklingowej za torby foliowe za 2018 rok.

20 marca2019

 • Do 20 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za luty - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za luty,
  • na PFRON za luty.

25 marca2019

 • Do 25 marca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za luty,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • JPK_VAT za luty.

  Trzeba przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za luty.

31 marca2019

 • Do 31 marca 2019 r.
  •  sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2018 rok w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2019

01 kwietnia2019

 • Do 1 kwietnia 2019 r.

  Trzeba przekazać elektronicznie:

  • urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz poinformowanie w zeznaniu o rezygnacji z ustalania w 2019 r. różnic kursowych metodą bilansową
  • urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi podatku dochodowego od osób prawnych niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R.

  Trzeba:

  • zgłosić do ZUS dane za 2018 rok o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze (ZUS ZSWA);
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za luty - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą;
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2019 rok;
  • zapłacić roczną opłatę z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego gruntu przeznaczonego na cele mieszkaniowe za 2019 rok;
  • dokonać rozliczenia z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska za 2018 rok
  • dokonać rozliczenia  z tytułu opłaty produktowej za produkty za 2018 rok.

05 kwietnia2019

 • Do 5 kwietnia 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

08 kwietnia2019

 • Do 8 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2019

 • Do 10 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec  - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

15 kwietnia2019

 • Do 15 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

23 kwietnia2019

 • Do 23 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za marzec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za marzec;
  • pobrane zaliczki za marzec na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec
  • zaliczkę na PIT i CIT za I kwartał 2019 r.;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2019 r.;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za marzec;
  • na PFRON za marzec.

25 kwietnia2019

 • Do 25 kwietnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec 2019 r. oraz złożyć: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za I kwartał 2019 r. oraz złożyć VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za marzec;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za marzec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec;
  • JPK_VAT za marzec.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za marzec.

30 kwietnia2019

 • Do 30 kwietnia 2019 r.

  Trzeba:

  • przekazać przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za marzec;
  • złożyć przez osoby fizyczne roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2018 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz zapłacić wynikającą z zeznania kwotę;
  • złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A;
  • przekazać za pomocą środków komunikacji elektronicznej szefowi Krajowej Administracji Skarbowej sprawozdanie finansowe za 2018 rok przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2019

06 maja2019

 • Do 6 maja 2019 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

07 maja2019

 • Do 7 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 maja2019

 • Do 10 maja 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2019

 • Do 15 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne.

20 maja2019

 • Do 20 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za kwiecień na PIT i CIT,
  • pobrane za kwiecień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT, pobrane zaliczki za kwiecień na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za kwiecień,
  • na PFRON za kwiecień.

27 maja2019

 • Do 27 maja 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego,
  • złożyć informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za kwiecień.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • JPK_VAT za kwiecień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za kwiecień.

31 maja2019

 • Do 31 maja 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS - pracodawca tworzący ZFŚS,
  • złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności - rolnik lub domownik prowadzący działalność gospodarczą,
  • przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za kwiecień - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą,
  • przekazać do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2018 r. do 28 lutego 2019 r. - osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne.

czerwiec 2019

05 czerwca2019

 • Do 5 czerwca 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj 2019 r.

07 czerwca2019

 • Do 7 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 czerwca2019

 • Do 10 czerwca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

17 czerwca2019

 • Do 17 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

21 czerwca2019

 • Do 21 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić za maj:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON.

25 czerwca2019

 • Do 25 czerwca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za maj 2019 r.
  • informacji podsumowującej w obrocie krajowym VAT-27 za maj 2019 r.
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj 2019 r.
  • JPK_VAT za maj 2019 r.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za maj.

  Uwaga! W jednostce, której rok obrotowy jest tożsamy z rokiem kalendarzowym koniec czerwca to  ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za ubiegły rok.

lipiec 2019

05 lipca2019

 • Do 5 lipca 2019 r.

  Trzeba:

  • złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za czerwiec.

08 lipca2019

 • Do 8 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazać CIT-7.

10 lipca2019

 • Do 10 lipca 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

15 lipca2019

 • Do 15 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 lipca2019

 • Do 22 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za czerwiec na PIT i CIT;
  • pobrane za czerwiec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za czerwiec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec;
  • zaliczki na PIT i CIT za II kwartał 2019 roku;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2019 roku;
  • podatek dochodowy za czerwiec od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • na PFRON za czerwiec.

25 lipca2019

 • Do 25 lipca 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za II kwartał 2019 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za czerwiec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;
  • JPK_VAT za czerwiec;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za czerwiec.

31 lipca2019

 • Do 31 lipca 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za czerwiec – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

sierpień 2019

05 sierpnia2019

 • Do 5 sierpnia 2019 r.
  • Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za lipiec.

07 sierpnia2019

 • Do 7 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 sierpnia2019

 • Do 12 sierpnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za lipiec – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2019

 • Do 16 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 sierpnia2019

 • Do 20 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za lipiec - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON za lipiec.

26 sierpnia2019

 • Do 26 sierpnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za lipiec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za 2019 r.
  • JPK_VAT za 2019 r.

  Trzeba:

  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za lipiec.

wrzesień 2019

02 września2019

 • Do 2 września 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za lipiec 2019 r.dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

05 września2019

 • Do 5 września 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za sierpień.

09 września2019

 • Do 9 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 września2019

 • Do 10 września 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

16 września2019

 • Do 16 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień  oraz III ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne;
  • II ratę podatku od środków transportowych.

20 września2019

 • Do 20 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień;
  • pobrane - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT - zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT  za sierpień;
  • na PFRON za sierpień.

25 września2019

 • Do 25 września 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień 2019 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za sierpień;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień;
  • JPK_VAT za sierpień.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za sierpień.

30 września2019

 • Do 30 września 2019 r.

  Trzeba przekazać:

  • do urzędu skarbowego zeznania:

  - CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym oraz wpłacić wynikający z zeznania podatek o;

  - PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacić wynikający z zeznania podatek;

  • na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS pozostałej części odpisów i zwiększeń, o których mowa w art. 6 ust. 2 ustawy o ZFŚS
  • do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za sierpień - przez osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

październik 2019

07 października2019

 • Do 7 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7;

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za wrzesień.

10 października2019

 • Do 10 października 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

15 października2019

 • Do 15 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień – pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych)
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

21 października2019

 • Do 21 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za wrzesień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za wrzesień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za wrzesień - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczał od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • zaliczki na PIT i CIT za III kwartał 2019 r.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2019 roku,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za wrzesień,
  • na PFRON za wrzesień.

25 października2019

 • Do 25 października 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za III kwartał 2019 r. oraz złożyć deklaracje VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za wrzesień;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień;
  • JPK_VAT za wrzesień;
  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za wrzesień.

31 października2019

 • Do 31 października 2019 r.

  Trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za wrzesień – dotyczy osób niepełnosprawnych prowadzących działalność gospodarczą.

listopad 2019

05 listopada2019

 • Do 5 listopada 2019 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za październik.

07 listopada2019

 • Do 7 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 listopada2019

 • Do 12 listopada 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za październik.

15 listopada2019

 • Do 15 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego – osoby fizyczne.

20 listopada2019

 • Do 20 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za październik na PIT i CIT;
  • pobrane za październik zaliczki od przychodów ze stosunku pracy;
  • pobrane za październik zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem (o którym mowa w art. 30g ustawy o PIT i art. 24b ustawy o CIT) za październik;
  • wpłata na PFRON za październik.

25 listopada2019

 • Do 25 listopada 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik 2019 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za październik;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za październik;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik;
  • JPK_VAT za październik.

  Przekazać:

  • do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za październik.

grudzień 2019

02 grudnia2019

 • Do 2 grudnia 2019 r.
  • osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą muszą przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za październik.

05 grudnia2019

 • Do 5 grudnia 2019 r.
  • trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za listopad 2019 r.

09 grudnia2019

 • Do 9 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikom przekazać informację CIT-7.

10 grudnia2019

 • Do 10 grudnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za listopad – osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • trzeba złożyć zgłoszenia INTRASTAT za listopad.

16 grudnia2019

 • Do 16 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych);
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za grudzień – osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 grudnia2019

 • Do 20 grudnia 2019 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za listopad;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za listopad;
  • zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za listopad;
  • wpłacić ryczałt od przychodów ewidencjonowanych przez płatników;
  • wpłacić podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego będącego budynkiem, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT;
  • wpłacić składki na PFRON przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT.

27 grudnia2019

 • Do 27 grudnia 2019 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek VAT za listopad  oraz złożyć deklarację VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • wpłacić podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach VAT UE za listopad 2019 r.;
  • złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za listopad;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad;
  • złożyć JPK_VAT za listopad;
  • przekazać do PFRON dokumenty dotyczące dofinansowania do wynagrodzeń niepełnosprawnych pracowników za listopad.

30 grudnia2019

 • Do 30 grudnia 2019 r.
  • trzeba wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień.

31 grudnia2019

 • Do 31 grudnia 2019 r.
  • trzeba przekazać do PFRON wniosek o refundację zapłaconych składek emerytalno-rentowych za listopad - osoby niepełnosprawne prowadzące działalność gospodarczą.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel