Wyświetl wydarzenia:
«
»

styczeń 2017

02 stycznia2017

 • Do 2 stycznia 2017 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

05 stycznia2017

 • Do 5 stycznia 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za grudzień 2016 r. oraz złożyć deklarację VAT-14.

09 stycznia2017

 • Do 9 stycznia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobranego w grudniu 2016 roku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2016 roku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7,
  • złożyć płatnikowi oświadczenie dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 2016 rok (PIT-12).

10 stycznia2017

 • Do 10 stycznia 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2016 rok.

16 stycznia2017

 • Do 16 stycznia 2017 r.

  Do tego dnia trzeba wpłacić:

  • wpłacić składki na ZUS za grudzień 2016 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek leśny za styczeń 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • informację podsumowującą (w wersji drukowanej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą (w wersji drukowanej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług.

20 stycznia2017

 • Do 20 stycznia 2017 r.

  Do tego dnia trzeba wpłacić:

  • zaliczki za grudzień 2016 r. pobrane od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za grudzień 2016 r. przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień 2016 r. lub ostatni kwartał 2016 r.,
  • składki na PFRON za grudzień 2016 r.,

  Trzeba złożyć:

  • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy,
  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
  • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • deklarację PIT-6 do wymiaru za 2017 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych,
  • oświadczenie o wyborze podatku liniowego na 2017 r. przez prowadzących działy specjalne produkcji rolnej,
  • zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

23 stycznia2017

 • Do 23 stycznia

  Do tego dnia trzeba złożyć:

  • zawiadomienie o założeniu od 1 stycznia 2017 r. podatkowej księgi przychodów i rozchodów przez podatników, którzy w 2016 r. korzystali ze zryczałtowanych form opodatkowania lub prowadzili księgi rachunkowe.

25 stycznia2017

 • Do 25 stycznia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień 2016 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za IV kwartał 2016 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K, VAT-7D,
  • podatek akcyzowy za grudzień 2016 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2016 r.,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za grudzień 2016 r.,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za IV kwartał 2016 r.,
  • informację podsumowującą (w wersji elektronicznej) za grudzień 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą (w wersji elektronicznej) za IV kwartał 2016 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2016 r.
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień 2016 r.
  • deklarację CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2016 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2016 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT.

31 stycznia2017

 • Do 31 stycznia 2017 r.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • deklarację CIT-6AR przez: spółkę przejmującą, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, o wysokości podatku dochodowego od dochodu, o którym mowa w art. 10 ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT powstałego w 2016 r.; spółkę, której rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, która w 2016 r. utraciła prawo do zwolnienia, o którym mowa w art. 22 ust. 4 ustawy o CIT,
  • zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2016 r. (PIT-28) oraz wpłacić ryczałt za grudzień lub IV kwartał 2016 r.,
  • deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2016 r. (PIT-16A),
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2016 r. (PIT-4R),
  • roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2016 r. (PIT-8AR),
  • przez podatnika wymienionego w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, deklaracji CIT-11R za 2016 r. o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6AR,
  • przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym deklaracji o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od: należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT za 2016 r. (CIT-10Z); dochodów (przychodów) z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, o których mowa w art. 22 ustawy o CIT, osiągniętych przez podatnika mającego siedzibę lub zarząd na terytorium RP za 2016 r. (CIT-6R).

  Do tego dnia trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości za styczeń 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Trzeba przekazać:

  • do ZUS informację o danych za 2016 r. do ustalenia wysokości stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA).
  • przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R oraz rocznego obliczenia podatku PIT-40 w formie papierowej.

  Do tego dnia trzeba złożyć zawiadomienie do:

  • naczelnika urzędu skarbowego o wyborze dla celów podatkowych bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym),
  • naczelnika urzędu skarbowego o wyborze zaliczania do kosztów uzyskania przychodów odsetek od pożyczek według zasad określonych w art. 15c ustawy o CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; zawiadomienie to składają spółki i spółdzielnie, które otrzymały pożyczkę w rozumieniu art. 16 ust. 7b ustawy o CIT, od podmiotów, o których mowa w art. 16 ust. 1 pkt 60 i 61 ustawy o CIT.

luty 2017

06 lutego2017

 • Do 6 lutego 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za styczeń oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 lutego2017

 • Do 7 lutego 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 lutego2017

 • Do 10 lutego 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2017

 • Do 15 lutego 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I ratę podatku od środków transportowych;

  złożyć:

  • deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2017

 • Do 20 lutego 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki za styczeń od przychodów ze stosunku pracy
  • miesięczną zaliczkę za styczeń na PIT i CIT  
  • pobrane za styczeń zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń,
  • na PFRON za styczeń;

  Zawiadomić:

  • o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym),
  • o wyborze/rezygnacji z kwartalnego sposobu opłacania zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników (w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

27 lutego2017

 • Do 27 lutego 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;

  Złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za styczeń 2017 r.
  • informacji podsumowującej VAT-UE za styczeń 2017 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń 2017 r.

28 lutego2017

 • Do 28 lutego 2017 r.

  Trzeba przekazać:

  • podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie elektronicznie) informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2016 r. (PIT-11),
  • podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi elektronicznie) informacji o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2016 r. (PIT-8C),
  • podatnikowi i urzędowi skarbowemu rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2016 r. (PIT-40A/11A),
  • podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi elektronicznie) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w 2016 roku  (PIT-40),
  • urzędowi skarbowemu (urzędowi elektronicznie) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym imiennej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2016 r. (IFT-1R).
  • przekazanie do ZUS informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2016 roku
  • przekazanie ubezpieczonemu informacji za 2016 roku o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2017

01 marca2017

 • Do 1 marca 2017 r.
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują roczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych oraz o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-28S, RB-ST do Ministerstwa Finansów.
    
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują kwartalne sprawozdania budżetowe o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego Rb-NDS do Ministerstwa Finansów.
    
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania roczne z wykonania dochodów podatkowych Rb-PDP do Ministerstwa Finansów.
    
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania za IV kwartały z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych Rb-30S do Ministerstwa Finansów.
    
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują za IV kwartały sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Rb-34S do Ministerstwa Finansów.
    
  • Organy właściwe do poboru należności przekazują sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców we wpłatach środków publicznych (według stanu na koniec roku kalendarzowego) sprawozdania o zaległościach przedsiębiorców do regionalnych izb obrachunkowych.

02 marca2017

 • Do 2 marca 2017 r.
  • Regionalne izby obrachunkowe przekazują miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-28S do Ministerstwa Finansów.

06 marca2017

 • Do 6 marca 2017 r.

  1) Pamietaj, żeby:

  • wpłacić VAT za luty oraz
  • złożyć deklarację VAT-14.

  2) Regionalne izby obrachunkowe przekazują sprawozdania w zakresie budżetów jst: Rb-Z i Rb-N za IV kwartał oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok do Ministerstwa Finansów (MF - plik bazy danych; GUS - dokument oraz plik bazy danych).

  3) Upływa termin przekazania deklaracji za luty 2017 r. w programie PŁATNIK i przelewu składek do ZUS przez jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe.

07 marca2017

 • Do 7 marca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym  od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce - przekazanie informacji CIT-7.

10 marca2017

 • Do 10 marca 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.


  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (z wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu): Rb-27S i Rb-28S do zarządów jednostek samorządu terytorialnego.


  Regionalne izby obrachunkowe przekazują Wieloletnie Prognozy Finansowe JST wraz z wynikami rozstrzygnięć nadzorczych otrzymanych do 1 lutego roku budżetowego do Ministerstwa Finansów.

11 marca2017

 • Do 11 marca 2017 r.
  • Regionalne izby obrachunkowe sporządzają i przekazują sprawozdania w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek: Rb-Z i Rb-N za IV kw. oraz Rb-UZ i Rb-UN za rok do Głównego Urzędu Statystycznego.

15 marca2017

 • Do 15 marca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty,
  • pobrane zaliczki na PIT lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • na PFRON za luty.

  Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje pobrane dochody budżetowe, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu

  terytorialnego odrębnymi ustawami, pomniejszone o określone w odrębnych ustawach dochody budżetowe, przysługujące jednostce samorządu terytorialnego z tytułu wykonywania tych zadań, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej przekazującego dotację celową, według stanu środków na 10 marca – do 15 marca.

  Upływa termin przekazania deklaracji za luty 2016 r. w programie PŁATNIK i przelewu składek do ZUS przez inne jednostki niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (np. instytucje kultury).

20 marca2017

 • Do 20 marca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za luty,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za luty,
  • pobrane zaliczki na PIT lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • na PFRON za luty.

21 marca2017

 • Do 21 marca 2017 r.
  • Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu) Rb-27S do zarządów jednostek samorządu terytorialnego.

27 marca2017

 • Do 27 marca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za luty 2017 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;

  Złożyć:

  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty – dotyczy podatników mających status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy informację podsumowującą VAT-UE za luty o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty.

31 marca2017

 • Do 31 marca 2017 r.

  Trzeba:

  • sporządzić roczne sprawozdania finansowego za 2016 rok -  w jednostce, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym,
  • zgłosić do ZUS dane o pracy w szczególnych warunkach lub szczególnym charakterze (ZUS ZSWA),
  • przekazać (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu CIT-8 – dotyczy podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, trzeba też uiścić wynikającą z zeznania kwotę do zapłaty,
  • przekazać (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej informacji o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R - przez płatnika, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym,
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2017 rok.

  1. Kierownicy jednostek i placówek przekazują sprawozdania finansowe do dysponentów środków budżetowych wyższego stopnia lub zarządów jst.
  2. Rady gmin podejmują uchwały wyrażające bądź nie wyrażające zgodę na wyodrębnienie funduszu sołeckiego.
  3. Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania roczne z wykonania budżetu jednostek samorządu terytorialnego do organów stanowiących jst, regionalnych izb obrachunkowych.
  4. Upływa termin wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego, tzw. trzynastki za 2016 r., które wypłaca się nie później niż w ciągu pierwszych trzech miesięcy roku kalendarzowego następującego po roku, za który przysługuje to wynagrodzenie, z zastrzeżeniem pracownika, z którym rozwiązano stosunek pracy w związku z likwidacją pracodawcy, wynagrodzenie roczne wypłaca się w dniu rozwiązania stosunku pracy.

kwiecień 2017

05 kwietnia2017

 • Do 5 kwietnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za marzec oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 kwietnia2017

 • Do 7 kwietnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2017

 • Do 10 kwietnia 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

  Sektor publiczny:

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych (z wyjątkiem sprawozdania jednostkowego Rb-27S jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki budżetowej i jako organu): Rb-27S i Rb-28S       zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują kwartalne sprawozdania o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych JST ustawami: Rb-50 zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

  Samorządowe zakłady budżetowe, jednostki obsługujące przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych: Rb-30S zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania dochodów i wydatków na rachunku, o którym mowa w art.223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: Rb-34S zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

  Jednostki budżetowe, samorządowe zakłady budżetowe sporządzają i przekazują kwartalne sprawozdania w zakresie budżetów jst: Rb-Z, Rb-N  zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

  Jednostki budżetowe realizujące wydatki, które nie wygasły z upływem roku budżetowego przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: Rb-28NWS       zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

12 kwietnia2017

 • Do 12 kwietnia 2017 r.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jst ustawami: Rb-27ZZ dysponentom głównym przekazującym dotacje; regionalnym izbom obrachunkowym (do wiadomości).

14 kwietnia2017

 • Do 14 kwietnia 2017 r.

  Samorządowe instytucje kultury, samodzielne publiczne zoz, samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie odrębnych ustaw           

  sporządzają i przekazują sprawozdania kwartalne w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek: Rb-Z, Rb-N zarządom nadzorującym jst

18 kwietnia2017

 • Do 18 kwietnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za marzec 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień 2017 r. - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 kwietnia2017

 • Do 20 kwietnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec, podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych
  • zaliczkę na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za I kwartał 2017 r.,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za marzec,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za marzec,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za marzec,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2017 r.
  • na PFRON za marzec.

21 kwietnia2017

 • Do 21 kwietnia 2017 r

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania jednostkowych z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego (jako jednostki budżetowej i jako organu): Rb-27S     zarządom jednostek samorządu terytorialnego.

22 kwietnia2017

 • Do 22 kwietnia 2017 r.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek samorządu terytorialnego: Rb-27S, Rb-28S regionalnym izbom obrachunkowym.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kwartalne sprawozdania budżetowe o nadwyżce/deficycie jednostek samorządu terytorialnego: Rb-NDS regionalnym izbom obrachunkowym.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania planów finansowych samorządowych zakładów budżetowych   : Rb-30S         

  regionalnym izbom obrachunkowym.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują kwartalne sprawozdania w zakresie budżetów jst: Rb-Z, Rb-N            regionalnym izbom obrachunkowym.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kwartalne sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetowych, które nie wygasły z upływem roku budżetowego: Rb-28NWS regionalnym izbom obrachunkowym.

25 kwietnia2017

 • Do 25 kwietnia 2017 r.

  Trzeba
  1. wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za I kwartał 2017 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;

  2. złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za marzec,
  • informację podsumowującą VAT-UE za marzec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK za marzec - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

28 kwietnia2017

 • Do 28 kwietnia 2017 r.

  Zarządy nadzorujących jednostek samorządu terytorialnego sporządzają i przekazują sprawozdania kwartalne w zakresie jednostek posiadających osobowość prawną oraz pozostałych jednostek: Rb-Z, Rb-N regionalnym izbom obrachunkowym.

30 kwietnia2017

 • Do 30 kwietnia 2017 r.

  Dysponenci części budżetowej przekazują łączne sprawozdania finansowe do Ministerstwa  Finansów.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują sprawozdania finansowe jst (paragraf 20. ust.1 rozporządzenia MF w sprawie szczególnych zasad rachunkowośći) regionalnym izbom obrachunkowym.

maj 2017

02 maja2017

 • Do 2 maja 2017 r.

  Trzeba:

  • złożyć roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2016 r. (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz uiszczenie wynikającej z zeznania kwoty do zapłaty,
  • przekazać do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego przez podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

05 maja2017

 • Do 5 maja 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić VAT za kwiecień oraz złożyć deklarację VAT-14.

08 maja2017

 • Do 8 maja 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowanego podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 maja2017

 • Do 10 maja 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2017

 • Do 15 maja 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za kwiecień 2017 r. - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj 2017 r. oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne.

22 maja2017

 • Do 22 maja 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za kwiecień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • PFRON za kwiecień.

25 maja2017

 • Do 25 maja 2017 r.

  Pamiętaj, aby:

  1. wpłacić:

  • VAT za kwiecień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego,

  2. złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za kwiecień,
  • informację podsumowującą VAT-UE za kwiecień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za kwiecień - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 maja2017

 • Do 31 maja 2017 r.

  Trzeba:

  • przekazać do ZUS informację o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2016 r. do 28 lutego 2017 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne,
  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS,
  • złożyć w KRUS przez rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2016 r.

czerwiec 2017

05 czerwca2017

 • Do 5 czerwca 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za maj oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 czerwca2017

 • Do 7 czerwca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

09 czerwca2017

 • Do 10 czerwca 2017 r.

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania z wykonania planu dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych: Rb-27S i Rb-28S zarządom jednostek samorządu terytorialnego (forma: określona przez zarząd jednostek samorządu terytorialnego).

12 czerwca2017

 • Do 12 czerwca 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

16 czerwca2017

 • Do 16 czerwca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Sektor publiczny:

  Komisja rewizyjna przedstawia organowi stanowiącemu jst wniosek w sprawie absolutorium dla zarządu.

20 czerwca2017

 • Do 20 czerwca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za maj,
  • wpłata za maj 2017 r. miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za maj,
  • pobrane za maj zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowego - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj,
  • na PFRON za maj.
 • Do 21 czerwca 2017 r.

  Sektor publiczny:

  Jednostki budżetowe, jednostki obsługujące przekazują miesięczne sprawozdania jednostkowe z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego: Rb-27S, zarządom jednostek samorządu terytorialnego (forma: określona przez zarząd jednostek samorządu terytorialnego).

26 czerwca2017

 • Do 26 czerwca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za maj 2017 r. oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za maj,
  • informację podsumowującą VAT-UE za maj o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj – dotyczy podatników mających status: dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

29 czerwca2017

 • Do 30 czerwca 2017 r.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują bilans skonsolidowany regionalnym izbom obrachunkowym (forma: pisemna i dokument elektroniczny lub tylko podpisany dokument elektroniczny).

  Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego rozpatrują i zatwierdzają sprawozdania finansowe jednostek samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

  Dokonanie wydatków niewygasających.

  Organy stanowiące jednostek samorządu terytorialnego podejmują uchwały w sprawie absolutorium dla zarządu i przekazują do regionalnej izby obrachunkowej.

  Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują ostateczne korekty danych w sprawozdaniach kwartalnych (za IV kwartały): Rb-27S, Rb-28S, Rb-NDS, Rb-PDP, Rb-ST, Rb-30S, Rb-34S, regionalnym izbom obrachunkowym (forma: dokument elektroniczny).

  Rada gminy przekazuje dokument o zwiększanie środków funduszu sołeckiego wraz z ustaleniem zasad ich zwiększania na poszczególne sołectwa regionalnej izbie obrachunkowej.

30 czerwca2017

 • Do 30 czerwca 2017 r.

  Pamiętaj, że to ostateczny termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok w jednostce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

lipiec 2017

05 lipca2017

 • Do 5 lipca 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za czerwiec oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 lipca2017

 • Do 7 lipca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 lipca2017

 • Do 10 lipca 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

  Sektor publiczny:

  Jednostki bezpośrednio realizujące zadania przekazują zarządom JST sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-27ZZ.

  Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazują dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentom części budżetowych sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28UE.

  Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazują dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentom części budżetowych sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-70.

  Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazują dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia lub dysponentom części budżetowych sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb – 28 UE WPR.

  Jednostki  budżetowe  przekazują zarządom JST sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-27S, Rb-28S.

  Samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządom JST sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-30S.

  Jednostki bezpośrednio realizujące zadania przekazują zarządom JST sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-50, Rb-ZN.

  Jednostki budżetowe przekazują zarządom JST sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-34S, Rb-28NWS.

  Jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe przekazują zarządom JST sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-Z, Rb-N.

11 lipca2017

 • Do 12 lipca 2017 r.

  Zarządy JST przekazują dysponentom głównym przekazującym dotacje (regionalnym izbom obrachunkowym do wiadomości)sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-27ZZ.

  Urzędy skarbowe przekazują izbom skarbowym sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-24, Rb-27 z wykonania dochodów budżetu państwa.

  Izby celne przekazują do dysponentów części 77 sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-23A i Rb-27.

  Dysponenci środków budżetu państwa trzeciego stopnia przekazują dysponentom części budżetowych lub dysponentom środków budżetu państwa drugiego stopnia sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-Z, Rb-N.

17 lipca2017

 • Do 17 lipca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

  Sektor publiczny:

  Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują dysponentom  części budżetowych sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW, Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy, Rb-28 Programy WPR.

  Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia przekazują dysponentom części budżetowych sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-Z, Rb-N.

  Kierownicy placówek przekazują dysponentom części budżetowych sprawozdania kwartalne za II kwartał 2015 r.: Rb-23 PL, Rb-27 PL, Rb-28 PL, Rb-34 PL.

  Dysponenci środków budżetu państwa drugiego stopnia oraz kierownicy uczelni publicznych przekazują dysponentom części budżetowych sprawozdanie kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-70.

  Upływa termin przekazania deklaracji za czerwiec 2017 r. w programie PŁATNIK i przelewu składek do ZUS przez inne jednostki niż jednostki budżetowe i samorządowe zakłady budżetowe (np. instytucje kultury).

  Ostateczne zamknięcie ksiąg musi być dokonane najpóźniej w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdania finansowego (przy założeniu, że organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zatwierdził sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym).

20 lipca2017

 • Do 20 lipca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za czerwiec,
  • zaliczkę na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za II kwartał 2017 r.,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatek dochodowy - płatnicy, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za czerwiec,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2017 r.,
  • na PFRON za czerwiec.

  Sektor publiczny:

  Dysponenci państwowych funduszy celowych przekazują dysponentom części budżetowych sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-Z, Rb-N.

  Dysponenci części budżetowych (z wyjątkiem dysponenta części 77) przekazują Ministerstwu Finansów – Departament Budżetu Państwa sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-23, Rb-27, Rb-28, Rb-28NW.

  Dysponenci części budżetowych przekazują Ministerstwu Finansów – Departament Instytucji Płatniczej, NIK i Ministerstwu Infrastruktury i Rozwoju sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-28 Programy, Rb-28NW Programy.

  Dysponenci części budżetowych przekazują Ministerstwu Finansów – Departament Instytucji Płatniczej sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-28 Programy WPR.

  Upływa termin przekazania kwoty zaliczek (PIT) na podatek dochodowy od osób fizycznych pobranych w czerwcu 2017 r. Przy terminowej płatności należy pamiętać o potrąceniu wynagrodzenia płatnika.

23 lipca2017

 • Do 24 lipca 2017 r.

  Sektor publiczny:

  Zarządy JST przekazują regionalnym izbom obrachunkowym sprawozdania miesięczne za czerwiec 2017 r.: Rb-27S, Rb-28S.

  Zarządy JST przekazują dysponentom przekazującym dotacje sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-ZN.

  Zarządy JST przekazują regionalnym izbom obrachunkowym sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S, Rb-28NWS.

  Prezes Funduszu Zapasów Interwencyjnych przekazuje minister właściwy do spraw energii sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-33.

  Kierownicy agencji wykonawczych przekazują ministrom nadzorującym agencje wykonawcze sprawozdania kwartalne za II  kwartał 2017 r.: Rb-35.

  Kierownicy agencji wykonawczych przekazują ministrom nadzorującym agencje wykonawcze sprawozdania kwartalne za II  kwartał 2017 r.: Rb-40.

  Dyrektorzy instytucji gospodarki budżetowej przekazują organom wykonującym funkcje organu założycielskiego sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-40.

  Prezes Funduszu Zapasów Agencyjnych przekazuje ministrowi właściwemu ds. gospodarki sprawozdania kwartalne za II  kwartał 2017 r.: Rb-40.

  Podatnicy VAT są obowiązani złożyć w urzędzie skarbowym deklaracje podatkowe (VAT-7) za czerwiec 2017 r.

25 lipca2017

 • Do 25 lipca 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec 2017 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za II kwartał 2017 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego

  Złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za czerwiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za czerwiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

27 lipca2017

 • Do 28 lipca 2017 r.

  Sektor publiczny:

  Dysponenci części budżetowych przekazują Głównemu Urzędowi Statystycznemu i NIK sprawozdania kwartalne za II kwartał 2017 r.: Rb-70.

30 lipca2017

 • Do 31 lipca 2017 r.

  Upływa termin przedstawienia właściwemu zarządowi jednostki samorządu terytorialnego informacji o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze 2017 r., uwzględniającą w szczególności stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych (m.in. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, samorządowe instytucje kultury).

sierpień 2017

07 sierpnia2017

 • Do 7 sierpnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7,
  • VAT za lipiec 2017 r. oraz złożyć deklarację VAT-14.

10 sierpnia2017

 • Do 10 sierpnia 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za lipiec  - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2017

 • Do 16 sierpnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

25 sierpnia2017

 • Do 25 sierpnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za lipiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za lipiec,
  • VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec,
  • Informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za lipiec - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

wrzesień 2017

05 września2017

 • Do 5 września 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za sierpień 2017 r. oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 września2017

 • Do 7 września 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

11 września2017

 • Do 11 września 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

15 września2017

 • Do 15 września 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • II ratę podatku od środków transportowych.

20 września2017

 • Do 20 września 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za sierpień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • miesięczną zaliczkę za sierpień na PIT i CIT,
  • pobrane za sierpień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień,
  • na PFRON za sierpień.

25 września2017

 • Do 25 września 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień oraz złożyć deklarację: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za sierpień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za sierpień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za sierpień - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

październik 2017

02 października2017

 • Do 2 października 2017 r.

  Trzeba przekazać do urzędu skarbowego zeznanie:

  • CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, należy też wpłacić wynikający z zeznania podatek należny,
  • PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłacić wynikający z zeznania podatek.

03 października2017

 • Do 3 października 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za wrzesień oraz złożyć deklarację VAT-14.

09 października2017

 • Do 9 października 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 października2017

 • Do 10 października 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

16 października2017

 • Do 16 października 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 października2017

 • Do 20 października 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za wrzesień zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za wrzesień,
  • zaliczki na podatek od dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej za III kwartał 2017 roku,
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2017 roku,
  • na PFRON za wrzesień.

25 października2017

 • Do 25 października 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za III kwartał 2017 roku oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za wrzesień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień – dotyczy podatników mających status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

listopad 2017

06 listopada2017

 • Do 6 listopada 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za październik oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 listopada2017

 • Do 7 listopada 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

10 listopada2017

 • Do 10 listopada 2017 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za październik.

15 listopada2017

 • Do 15 listopada 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne.

20 listopada2017

 • Do 20 listopada 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik,
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy . przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik,
  • na PFRON za październik.

27 listopada2017

 • Do 27 listopada 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za październik o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za październik,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

30 listopada2017

 • Do 30 listopada 2017 r.

  Trzeba złożyć zawiadomienie o rezygnacji z opodatkowania w 2018 roku dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej podatkiem liniowym.

grudzień 2017

05 grudnia2017

 • Do 5 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić VAT za listopad oraz złożyć deklarację VAT-14.

07 grudnia2017

 • Do 7 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

11 grudnia2017

 • Do 11 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za listopad,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w listopadzie od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi mającemu siedzibę lub zarząd w Polsce przekazanie informacji CIT-7.

15 grudnia2017

 • Do 15 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za listopad - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych),
  • podatek od nieruchomości i podateu leśny za grudzień  osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

20 grudnia2017

 • Do 20 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za listopad zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za listopad
  • pobrane zaliczki na PIT lub  zryczałtowany podatek dochodowy za listopad  przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za listopad,
  • na PFRON za listopad.

27 grudnia2017

 • Do 27 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za listopad oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za listopad oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą VAT-UE za listopad o dokonanych wewnątrzwspólnotowych dostawach lub nabyciach towarów albo o wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym VAT-27 za listopad,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za listopad,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za listopad - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

28 grudnia2017

 • Do 28 grudnia 2017 r.

  Trzeba wpłacić podatek dochodowy w formie karty podatkowej za grudzień 2017 r.

styczeń 2018

02 stycznia2018

 • Do 2 stycznia 2018 r.

  Trzeba zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o rezygnacji ze stosowania bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym).

05 stycznia2018

 • Do 5 stycznia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracje VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za grudzień 2017 rok

08 stycznia2018

 • Do 8 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w grudniu 2017 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, a podatnikowi przekazanie informacji CIT-7.

10 stycznia2018

 • Do 10 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić

  • składki ZUS za grudzień 2017 r. - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za grudzień 2017 roku.

15 stycznia2018

 • Do 15 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek leśny za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • składki ZUS za grudzień 2017 roku - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Trzeba złożyć:

  • deklarację na podatek leśny i podatek rolny na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej.

22 stycznia2018

 • Do 22 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za grudzień 2017 r.,
  • pobrane za grudzień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy -  przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • zaliczki na podatek dochodowy z działalności gospodarczej za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • na PFRON za grudzień 2017 r.

  Trzeba złożyć:

  • pisemne oświadczenie o wyborze formy opodatkowania/rezygnacji z dotychczasowej formy,
  • wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
  • deklarację PIT-6 do wymiaru w 2018 r. zaliczek podatku dochodowego od dochodów z działów specjalnych produkcji rolnej ustalanych przy zastosowaniu norm szacunkowych,
  • oświadczenie o wyborze podatku liniowego przez podatników, którzy dochody z działów specjalnych produkcji rolnej ustalają na podstawie prowadzonych ksiąg,
  • zawiadomienie o wyborze kwartalnego opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • zawiadomienie o wyborze lub rezygnacji z ustalania przychodu w dacie pobrania wpłaty - w odniesieniu do wpłat pobranych na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, podlegających zarejestrowaniu przy zastosowaniu kasy rejestrującej; w przypadku podatników CIT, o ile rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

25 stycznia2018

 • Do 25 stycznia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za grudzień oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za IV kwartał 2017 r. oraz złożenie deklaracji VAT-7K,
  • podatku akcyzowego za grudzień 2017 r. oraz złożenie deklaracji dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za grudzień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za grudzień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za grudzień
  • informację  o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za grudzień  - podatnicy mający status dużego, średniego oraz małego przedsiębiorcy.

31 stycznia2018

 • Do 31 stycznia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości za styczeń - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • złożyć zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za 2017 r. (PIT-28) oraz wpłacić ryczałt za grudzień lub ostatni kwartał 2017 r.
  • złożyć deklarację o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach 2017 r. (PIT-16A)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy za 2017 r. (PIT-4R)
  • złożyć roczną deklarację (drogą elektroniczną lub w formie papierowej) o zryczałtowanym podatku dochodowym za 2017 r. (PIT-8AR)
  • złożyć deklarację na podatek od nieruchomości na dany rok podatkowy - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • przekazać przez uprawnionych płatników do urzędu skarbowego informacji o dochodach PIT-8C, PIT-11, IFT-1R,
  • przekazać do ZUS informacji o danych za 2017 r. do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA)
  • zawiadomić naczelnika urzędu skarbowego o wyborze w 2018 r. dla celów podatku dochodowego bilansowej metody ustalania różnic kursowych (w przypadku osób prawnych, o ile ich rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym)
  • złożyć deklaracje: CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10Z, CIT-11R, chyba że rok podatkowy nie jest rokiem kalendarzowym.

luty 2018

05 lutego2018

 • Do 5 lutego 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za styczeń.

07 lutego2018

 • Do 7 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za styczeń,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w styczniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 lutego2018

 • Do 12 lutego 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za styczeń - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za styczeń.

15 lutego2018

 • Do 15 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za luty - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • I ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za styczeń - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

  Złożyć:

  • deklarację na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy - osoby fizyczne i osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej będące właścicielami środków transportowych.

20 lutego2018

 • Do 20 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • pobrane za styczeń zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • miesięczne zaliczki na PIT i CIT za styczeń,
  • pobrane za styczeń  zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy, przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za styczeń,
  • na PFRON za styczeń,
  • wpłata za styczeń 2018 r. podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

  Trzeba zawiadomić:

  • o wyborze uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy,
  • o kwartalnym opłacaniu zaliczek na podatek dochodowy przez małych podatników.

26 lutego2018

 • Do 26 lutego 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za styczeń oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za styczeń oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za styczeń,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za styczeń,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za styczeń,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za styczeń.

28 lutego2018

 • Do 28 lutego 2018 r.

  Trzeba przekazać:

  • PIT-11 (informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy w 2017 r.) -  podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą,
  • PIT-8C (informację o wypłaconym stypendium, o przychodach z innych źródeł oraz niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych w 2017 r.) podatnikowi i urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną,
  • PIT-40A/11A (roczne obliczenie podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu rentowego za 2017 r.) - podatnikowi i urzędowi skarbowemu,
  • IFT-1R (imienna informacja o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) w 2017 r) - urzędowi skarbowemu (urzędowi wyłącznie drogą elektroniczną) i osobie objętej ograniczonym obowiązkiem podatkowym do ZUS (przez emerytów i rencistów oraz płatników składek) informacji o wysokości przychodów uzyskanych z pracy zarobkowej przez emerytów i rencistów w 2017 r.
  • ubezpieczonemu informację za 2017 r. o danych zawartych w imiennych raportach miesięcznych sporządzonych do ZUS, w podziale na poszczególne miesiące.

marzec 2018

05 marca2018

 • Do 5 marca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za luty 2018 r.

07 marca2018

 • Do 7 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za luty,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lutym 2018 r. od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 marca2018

 • Do 12 marca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za luty - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za luty.

15 marca2018

 • Do 15 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za marzec oraz I ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej
  • I raty podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne
  • składki ZUS za luty - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 marca2018

 • Do 20 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę za luty na PIT i CIT,
  • pobrane za luty zaliczki od przychodów ze stosunku pracy,
  • pobrane za luty zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowanego podatku dochodowego - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za luty,
  • na PFRON za luty,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o ustawy o PIT za luty.

26 marca2018

 • Do 26 marca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za luty oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12
  • podatek akcyzowy za luty oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za luty 2018 r. o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za luty,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za luty,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za luty.

31 marca2018

 • Do 31 marca 2018 r.

  Trzeba sporządzić roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok – dotyczy jednostki, której rok obrotowy jest zgodny z rokiem kalendarzowym.

kwiecień 2018

03 kwietnia2018

 • Do 3 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wysłać (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu zeznanie CIT-8 o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatników CIT, których rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym, i zapłacić wynikającą z zeznania kwotę;
  • wysłać  (elektronicznie lub w formie papierowej) urzędowi skarbowemu oraz podatnikowi CIT niemającemu siedziby lub zarządu na terytorium Polski informację o wysokości uzyskanego przychodu (dochodu) IFT-2R,
  • zgłosić do ZUS dane za 2017 r. o pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze - ZUS ZSWA,
  • zapłacić roczną opłatę za użytkowanie wieczyste gruntu za 2018 r.

05 kwietnia2018

 • Do 5 kwietnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za marzec.

09 kwietnia2018

 • Do 9 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za marzec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w marcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 kwietnia2018

 • Do 10 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za marzec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za marzec.

16 kwietnia2018

 • Do 16 kwietnia 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić podatek od nieruchomości i podatek leśny za kwiecień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • wpłacić składek ZUS za marzec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).
  • złożyć PIT-WZ – wniosek o sporządzenie przez urząd skarbowy PIT-37 za 2017 r.

20 kwietnia2018

 • Do 20 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za marzec,
  • pobrane za marzec zaliczki od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za marzec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za marzec,
  • zaliczkę na PIT i CIT za I kwartał 2018 r.
  • ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za I kwartał 2018 r.
  • na PFRON za marzec
  • podatek dochodowy za marzec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT.

25 kwietnia2018

 • Do 25 kwietnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za marzec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za I kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za marzec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za marzec,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za marzec,
  • deklaracji VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za marzec
  • JPK_VAT) za marzec.

30 kwietnia2018

 • Do 30 kwietnia 2018 r.
  • Osoby fizyczne składają roczne zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) za 2017 rok (PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39) oraz muszą zapłacić wynikającą z zeznania kwotę.
  • Trzeba złożyć oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1% podatku na rzecz OPP przez podatników, którzy od organu rentowego otrzymali roczne obliczenie podatku PIT-40A.
  • Przekazać do właściwego urzędu skarbowego sprawozdania finansowego za 2017 r. – dotyczy podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (prowadzących księgi rachunkowe) zobowiązanych do jego sporządzenia.

maj 2018

07 maja2018

 • Do 7 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za kwiecień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w kwietniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

  Trzeba złożyć:

  • deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za kwiecień.

10 maja2018

 • Do 10 maja 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za kwiecień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za kwiecień.

15 maja2018

 • Do 15 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za maj oraz II ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • II ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • składki ZUS za kwiecień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

21 maja2018

 • Do 21 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych za kwiecień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za kwiecień,
  • pobrane przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o ustawy o PIT zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za kwiecień,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za kwiecień,
  • na PFRON za kwiecień,
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za kwiecień.

25 maja2018

 • Do 25 maja 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za kwiecień 2018 r. oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach za kwiecień,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za kwiecień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za kwiecień,
  • JPK_VAT za kwiecień 2018 r.

czerwiec 2018

01 czerwca2018

 • Do 1 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • złożyć w KRUS zaświadczenie albo oświadczenie, że nie została przekroczona kwota graniczna podatku dochodowego od przychodów z tej działalności za 2017 r. -dotyczy rolnika lub domownika prowadzącego działalność gospodarczą;
  • przekazać do ZUS (osoby pobierające świadczenia/zasiłki przedemerytalne oraz płatnicy składek) informacje o wysokości przychodu z pracy zarobkowej uzyskanego w okresie od 1 marca 2017 r. do 28 lutego 2018 r. przez osoby pobierające świadczenia (zasiłki) przedemerytalne;
  • wpłacić co najmniej 75% równowartości odpisów podstawowych na wyodrębniony rachunek bankowy ZFŚS – dotyczy pracodawcy tworzącego ZFŚS.

05 czerwca2018

 • Do 5 czerwca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych za maj.

07 czerwca2018

 • Do 7 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za maj,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w maju od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

11 czerwca2018

 • Do 11 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za maj - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za maj.

15 czerwca2018

 • Do 15 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za czerwiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za maj - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 czerwca2018

 • Do 20 czerwca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za maj;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za maj;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za maj - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za maj;
  • na PFRON za maj;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za maj.

25 czerwca2018

 • Do 25 czerwca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić VAT za maj oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • wpłacić podatek akcyzowy za maj oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego;
  • złożyć informację podsumowującą za maj o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • złożyć informację podsumowującą w obrocie krajowym za maj;
  • złożyć deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za maj;
  • złożyć informacji o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za maj.

30 czerwca2018

 • Do 30 czerwca 2018 r.

  W jednostce, której rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym należy ostatecznie zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowego za 2017 rok.

lipiec 2018

05 lipca2018

 • Do 5 lipca 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za czerwiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

09 lipca2018

 • Do 9 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za czerwiec;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w czerwcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 lipca2018

 • Do 10 lipca 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za czerwiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za czerwiec.

16 lipca2018

 • Do 16 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za lipiec - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • składki ZUS za czerwiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 lipca2018

 • Do 20 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę PIT i CIT za na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych czerwiec;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za czerwiec;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za czerwiec - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych;
  • zaliczkę na PIT i CIT za II kwartał 2018 r.;
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za II kwartał 2018 r.;
  • podatek dochodowy od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT za czerwiec;
  • na PFRON za czerwiec.

25 lipca2018

 • Do 25 lipca 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za czerwiec oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • VAT za II kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K;
  • podatek akcyzowy za czerwiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za czerwiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za czerwiec;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za czerwiec;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za czerwiec.

sierpień 2018

06 sierpnia2018

 • Do 6 sierpnia 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za lipiec o należnych kwotach VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 sierpnia2018

 • Do 7 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za lipiec,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w lipcu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 sierpnia2018

 • Do 10 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • składki ZUS za lipiec - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za lipiec.

16 sierpnia2018

 • Do 16 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za sierpień - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za lipiec - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 sierpnia2018

 • Do 20 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za lipiec,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za lipiec,
  • pobrane za lipiec zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za lipiec,
  • podatek dochodowy za lipiec od przychodów z tytułu własności środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT,
  • na PFRON za lipiec.

27 sierpnia2018

 • Do 27 sierpnia 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za lipiec oraz złożyć deklaracje VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za lipiec oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za lipiec o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za lipiec,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za lipiec,
  • JPK_VAT za lipiec.

wrzesień 2018

05 września2018

 • Do 5 września 2018 r.

  Trzeba złożyć deklarację VAT-14 za sierpień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 września2018

 • Do 7 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za sierpień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w sierpniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

10 września2018

 • Do 10 września 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za sierpień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie,
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za sierpień.

17 września2018

 • Do 17 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za wrzesień oraz III ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • III ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne,
  • II ratę podatku od środków transportowych,
  • składki ZUS za sierpień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 września2018

 • Do 20 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za sierpień,
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za sierpień,
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za sierpień przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za sierpień
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za
  • na PFRON za sierpień.

25 września2018

 • Do 25 września 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za sierpień 2018 r. oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • podatek akcyzowy za sierpień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Złożyć:

  • informację podsumowującą za sierpień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za sierpień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za sierpień,
  • JPK_VAT za sierpień.

październik 2018

01 października2018

 • Do 1 października 2018 r.

  Musisz przekazać do urzędu skarbowego zeznania:

  • CIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych, którego rok podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym; wpłacić wynikający z zeznania podatek należny;
  • PIT-CFC o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej spółki kontrolowanej przez podatnika podatku dochodowego od osób fizycznych i wpłata wynikającego z zeznania podatku należnego.

05 października2018

 • Do 5 października 2018 r.

  Musisz złożyć deklarację VAT-14 za wrzesień o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

08 października2018

 • Do 8 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za wrzesień,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT,
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany we wrześniu od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazać informację CIT-7.

10 października2018

 • Do 10 października 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za wrzesień - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenie INTRASTAT za wrzesień.

15 października2018

 • Do 15 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za październik– osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej,
  • składki ZUS za wrzesień - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

22 października2018

 • Do 22 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych i od osób prawnych;
  • pobraną za wrzesień zaliczkę od przychodów ze stosunku pracy
  • pobrane za wrzesień zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za wrzesień,
  • zaliczki na PIT i CIT za III kwartał 2018 r.,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za III kwartał 2018 r.,
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i art. 30g ustawy o PIT, oddany w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za wrzesień,
  • składki na PFRON za wrzesień.

25 października2018

 • Do 25 października 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za wrzesień oraz złożyć deklarację :VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12,
  • VAT za III kwartał 2018 r. oraz złożyć deklarację VAT-7K,
  • podatek akcyzowy za wrzesień oraz złożyć deklarację dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za wrzesień o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach,
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za wrzesień,
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za wrzesień,
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za wrzesień.

listopad 2018

02 listopada2018

 • Do 5 listopada 2018 r.

  Trzeba złożyć deklaracji VAT-14 za październik 2018 r. o należnych kwotach podatku VAT w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych.

07 listopada2018

 • Do 7 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek dochodowy w formie karty podatkowej za październik;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku. od należności wypłaconych zagranicznej osobie prawnej z tytułów wymienionych w art. 21 ust. 1 i art. 22 ust. 1 ustawy o CIT;
  • zryczałtowany podatek dochodowy pobrany w październiku od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych (otrzymanych przez podatników CIT), a podatnikom przekazanie informacji CIT-7.

12 listopada2018

 • Do 12 listopada 2018 r.

  Trzeba:

  • wpłacić składki ZUS za październik - osoby fizyczne opłacające składki wyłącznie za siebie;
  • złożyć zgłoszenia INTRASTAT za październik.

15 listopada2018

 • Do 15 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • podatek od nieruchomości i podatek leśny za listopad oraz IV ratę podatku rolnego - osoby prawne, jednostki organizacyjne oraz spółki nieposiadające osobowości prawnej;
  • IV ratę podatku od nieruchomości, podatku leśnego oraz podatku rolnego - osoby fizyczne;
  • składki ZUS za październik - pozostali płatnicy składek (z wyłączeniem osób fizycznych opłacających składki wyłącznie za siebie oraz jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych).

20 listopada2018

 • Do 20 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • miesięczną zaliczkę na PIT i CIT za październik;
  • pobrane zaliczki od przychodów ze stosunku pracy za październik;
  • pobrane zaliczki na podatek dochodowy lub zryczałtowany podatek dochodowy za październik - przez płatników, o których mowa w art. 41 ustawy o PIT,
  • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych za październik;
  • podatek dochodowy od przychodu ze środka trwałego, o którym mowa w art. 24b ustawy o CIT i w art. 30g ustawy o PIT, oddanego w całości albo w części do używania na podstawie umowy najmu, dzierżawy lub innej umowy o podobnym charakterze za październik;
  • na PFRON za październik.

26 listopada2018

 • Do 26 listopada 2018 r.

  Trzeba wpłacić:

  • VAT za październik oraz złożyć deklaracje: VAT-7, VAT-8, VAT-9M, VAT-12;
  • podatek akcyzowy za październik oraz złożyć deklaracje dla podatku akcyzowego.

  Trzeba złożyć:

  • informację podsumowującą za październik o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach;
  • informację podsumowującą w obrocie krajowym za październik;
  • deklarację VAT-13 przez przedstawiciela podatkowego za październik;
  • informację o ewidencji VAT w formie JPK (JPK_VAT) za październik.

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel