Sektor Publiczny

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 31 lipca 2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 66, poz. 800)

Dz.U.00.66.800
2002-03-08 Dz.U.02.14.138 § 1
2003-03-13 Dz.U.03.33.280 § 1
rozporządzenie
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2000 r.
w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnych gminy
(Dz.U. z dnia 11 sierpnia 2000 r.)
Na podstawie art. 25 ust. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74, Nr 58, poz. 261, Nr 106, poz. 496 i Nr 132, poz. 622, z 1997 r. Nr9, poz. 43, Nr 106, poz. 679, Nr 107, poz. 686, Nr 113, poz. 734 i Nr 123, poz. 775, i 1998 r. Nr 155, poz. 1014 i Nr 162, poz. 1126 oraz z 2000 r. Nr 26, poz. 306, Nr 48, poz. 552 i Nr 62, poz. 718) zarządza się, co następuje:
§ 1.
Podróżą służbową jest wykonywa nie przez radnego zadania mającego bezpośredni związek z wykonywaniem mandatu, określonego przez przewodniczącego rady gminy, poza miejscowością, w której znajduje się siedziba rady.
§ 2.
1.
Termin i miejsce wykonywania zadania oraz miejscowość rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
2.
Czynności, o której mowa w ust. 1, w stosunku do przewodniczącego rady dokonuje wiceprzewodniczący wskazany przez radę.
§ 3.
Z tytułu podróży służbowej przysługują:
1)
diety,
2)
zwrot kosztów:
a)
przejazdów z miejscowości określonej przez przewodniczącego rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego do miejsca stanowiącego cel podróży i z powrotem,
b)
noclegów,
c)
dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
d)
innych udokumentowanych wydatków.
§ 4.
1.
Dieta stanowiąca ekwiwalent pieniężny na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia w czasie podróży służbowej wynosi 1% nieprzekraczalnej wysokości diety przysługującej radnemu z tytułu wykonywania mandatu, o której mowa w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym.
2.
Należność z tytułu diety przysługuje radnemu za czas od rozpoczęcia podróży służbowej do powrotu po wykonaniu zadania.
3.
Przy obliczaniu diety stosuje się następujące zasady:
1)
jeżeli podróż służbowa trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
a)
od 8 do 12 godzin - przysługuje potowa diety,
b)
ponad 12 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości,
2)
jeżeli podróż służbowa trwa dłużej niż dobę, za każdą dobę przysługuje dieta w pełnej wysokości, a za niepełną, ale rozpoczętą dobę:
a)
do 8 godzin - przysługuje połowa diety.
b)
ponad 8 godzin - przysługuje dieta w pełnej wysokości.
4.
Dieta nie przysługuje za czas wykonywania zadania w miejscowości, w której radny zamieszkuje, albo gdy radnemu zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.
§ 5.
1.
Środek transportu właściwy do odbycia podróży służbowej określa przewodniczący rady gminy w poleceniu wyjazdu służbowego.
2.
Zwrot kosztów przejazdu obejmuje cenę biletu określonego środka transportu, z uwzględnieniem przysługującej radnemu ulgi na dany środek transportu, bez względu na to, z jakiego tytułu ulga ta przysługuje.
3.
  1. § 5 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz.U.03.33.280) zmieniającego rozporządzenie z dniem 13 marca 2003 r.
Na wniosek radnego przewodniczący rady gminy może wyrazić zgodę na przejazd w podróży służbowej pojazdem samochodowym niebędącym własnością gminy. W takim przypadku radnemu przysługuje zwrot kosztów przejazdu według stawek za jeden kilometr przebiegu, określonych przez radę gminy na podstawie przepisów dotyczących warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy.
§ 6.
1.
Za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży służbowej radnemu przysługuje ryczałt na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20% diety.
2.
Ryczałt, o którym mowa w ust. 1, nie przysługuje, jeżeli radny odbywa podróż służbową pojazdem samochodowym (służbowym lub prywatnym).
§ 7.
1.
Za nocleg przysługuje radnemu zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem.
2.
Radnemu, któremu w czasie podróży służbowej nie zapewniono bezpłatnego noclegu i który nie przedłożył rachunku z kwatery prywatnej lub z hotelu, przysługuje ryczałt za każdy nocleg w wysokości 150% diety.
3.
Ryczałt za nocleg przysługuje, gdy nocleg trwał co najmniej 6 godzin pomiędzy godzinami 21°° i 7°°.
4.
Zwrot kosztów i ryczałt za nocleg nie przysługują: za noc, w czasie której radny korzystał z wagonu sypialnego lub kuszetki, albo w przypadku wykonywania zadania w miejscowości, w której radny zamieszkuje.
§ 8.
  1. § 8 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 lutego 2002 r. (Dz.U.02.14.138) zmieniającego rozporządzenie z dniem 8 marca 2002 r.
  2. § 8 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 11 lutego 2003 r. (Dz.U.03.33.280) zmieniającego rozporządzenie z dniem 13 marca 2003 r.
Do sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowej radnych poza granicami kraju stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej poza granicami kraju.
§ 9.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel