Czym jest darowizna pieniężna i jaki podatek należy od niej zapłacić?

Dodano: 3 lipca 2019
Czym jest darowizna pieniężna

Darowizna pieniężna to definicja określona przez przepisy prawne zawarte w Tytule XXXIII Kodeksu cywilnego. W oparciu o przepisy, darowizna oznacza przekazanie określonej wysokości środków. Jest ona formą bezpłatnego świadczenia, które darczyńca przekazuje osobie obdarowanej kosztem własnego majątku. Z podatku od darowizny są zwolnione określone grupy podatkowe, jeśli wartość darowizny nie przekracza kwoty wolnej od podatku. Ile wynosi ona w każdej z poszczególnych grup?

Darowizna pieniężna to bezpłatne przekazanie środków przez darczyńcę kosztem własnego majątku osobie obdarowanej. Jaki podatek należy zapłacić?

Darowizna środków finansowych to pojęcie, które określa Kodeks cywilny. W oparciu o przepisy prawne, darczyńca kosztem swojego majątku, przekazuje określoną kwotę pieniędzy osobie obdarowanej. Umowa darowizny może zostać sporządzona zarówno w formie pisemnej, jak i aktu notarialnego. Do określonej kwoty w trzech grupach podatkowych darowizna jest zwolniona z podatku. W I grupie podatkowej kwota ta jest równa 9637 zł. Ile wynosi w II i III grupie podatkowej?

Co to jest darowizna pieniężna?

Przepisy prawne zawarte w Kodeksie cywilnym Tytuł XXXIII Darowizna, określają darowiznę pieniężną jako przekazanie środków. Zgodnie z art. 888 Istota umowy darowizny Kc, to forma bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swojego majątku. Darowizna pieniężna to pojęcie podlegające Ustawie o podatku od spadków i darowizn. 

Zgodnie z powyższą ustawą, każdy rodzaj darowizny podlega opodatkowaniu. Z otrzymanych środków finansowych należy się rozliczyć z Urzędem Skarbowym. Wysokość podatku od darowizny pieniężnej jest zależna od otrzymanej kwoty oraz od stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. 

Umowa darowizny pieniężnej - jak ją sporządzić?

Kodeks cywilny stanowi, że umowa darowizny kwoty pieniężnej może zostać sporządzona bez zachowania formy aktu notarialnego. Dokument staje się ważny w chwili spełnienia świadczenia. Co to oznacza w praktyce? Umowa darowizny zaczyna obowiązywać w momencie przekazania pieniędzy obdarowanemu.

Co należy umieścić w umowie darowizny pieniężnej? Podobnie jak w przypadku szybkich pożyczek pozabankowych, dokument powinien składać się z kilku elementów:

- dane darczyńcy i obdarowanego,

- sposób przekazania darowizny,

- zapis odsyłający do Kodeksu cywilnego,

- opis przedmiotu darowizny,

- określenie wartości darowizny,

- podpisy stron umowy darowizny.

W umowie darowizny pieniężnej należy zamieścić podstawowe dane dotyczące darczyńcy i obdarowanego: ich imiona, nazwiska, adresy, numery dowód oraz stopień pokrewieństwa, jeżeli występuje. Ważnym elementem jest wskazanie sposobu przekazania darowizny. 

W umowie należy zaznaczyć, iż zostaje ona przekazana nieodpłatnie. Należy również umieścić oświadczenie potwierdzające zgodę obdarowanego na przyjęcie darowizny. Co ważne, niezbędne jest też wskazanie terminu przekazania darowizny. Ma to istotne znaczenie podczas rozliczenia z Urzędem Skarbowym. 

Umowa darowizny wymaga zamieszczenia informacji o tym, iż wszelkie niejasności będą wyjaśniane w oparciu o przepisy zawarte w Kodeksie cywilnym. Strony umowy są również zobowiązane do wskazania przedmiotu darowizny oraz jego dokładnego opisu. Darczyńca musi dołączyć do umowy oświadczenie o posiadaniu prawa własności przedmiotu darowizny. 

Jedynie umowa darowizny nieruchomości powinna zostać sporządzona w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności! 

Przekazanie środków - “do ręki” czy przelewem bankowym?

Umowa darowizny jest zawarta z chwilą jej wykonania, czyli przekazania określonej kwoty środków pieniężnych. Jeżeli darowizna pieniężna odbywa się pomiędzy członkami rodziny, najlepszym rozwiązaniem jest przekazanie jej przy pomocy przelewu bankowego. Organy państwowe, które zajmują się kwestiami podatkowymi, zazwyczaj uznają zwolnienia z podatku darowizn pieniężnych możliwych do udokumentowania.

Darowizna środków pieniężnych przekazana “do ręki” jest praktycznie niemożliwa do udowodnienia. Pieniądze przelane na konto w formie darowizny można udowodnić przy pomocy wyciągu z konta bankowego czy dokumentu uzyskanego w kasie banku. 

Darowizna od rodziców

Wszystkie rodzaje darowizny, w tym darowizna pieniężna, podlegają opodatkowaniu. Istnieją jednak pewne wyjątki w poszczególnych grupach podatkowych, które zostały zwolnione z podatku. Jeżeli wysokość otrzymanej darowizny, nie przekroczy kwoty wolnej od podatku, obdarowany nie będzie musiał go płacić. 

W oparciu o art. 4a Ustawy o podatku od spadków i darowizn, z obowiązku podatku od darowizny zwolnione są: I, II i III grupa podatkowa. W każdej z tych grup została określona kwota, do której zgłoszenie darowizny nie jest obowiązkowe. Jak wygląda to w poszczególnych grupach?

I grupa podatkowa (małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, teściowie, zięć, synowa): 9637 zł,

II grupa podatkowa (zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa, rodzeństwo małżonków) - 7276 zł,

III grupa podatkowa (pozostałe osoby): 4902 zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną ustawą, obdarowany z I grupy nie zapłaci podatku, jeżeli wskazana kwota stanowiła przedmiot darowizny otrzymany od jednej osoby w ciągu 5 lat.

Osoby wchodzące w skład 0 grupy podatkowej, czyli małżonek, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha oraz pasierb, są zwolnione z obowiązku płacenia podatku, bez względu na wysokość darowizny. 

Darowizna w rodzinie - konsekwencje niezgłoszenia

Otrzymanie pieniędzy w kwocie wyższej niż 9637 zł od najbliższych osób z 0 grupy podatkowej, na przykład od rodziców, jest jednoznaczne ze zgłoszeniem darowizny właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 6 miesięcy od momentu pojawienia się obowiązku podatkowego na druku SD - Z2. 

Jakie są konsekwencje niezgłoszenia darowizny od rodziców? Skutkuje to koniecznością zapłacenia podatku na zasadach ogólnych. W tym przypadku niezbędne jest złożenie deklaracji podatkowej oraz uiszczenie należnej opłaty. W urzędzie skarbowym niezgłoszenie darowizny uznaje się za oszustwo. Jeżeli obdarowany w odpowiednim czasie nie zgłosił otrzymania środków pieniężnych, a urząd skarbowy dowie się o tym po kilku latach, darowizna jest opodatkowana na ogólnych zasadach.

Urząd skarbowy ma wówczas prawo do nałożenia na obdarowanego kary za niedotrzymanie obowiązku zgłoszeniowego. Jeżeli urząd potraktuje niezgłoszenie darowizny jako oszustwo, wysokość podatku może wynieść od 3 do 20 proc. Kwota podatku jest zależna od wysokości darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym.  

Bezpłatne świadczenie pieniężne - kto i w jaki sposób zgłasza je do Urzędu Skarbowego?

Darowiznę pieniężną do urzędu skarbowego może zgłosić zarówno notariusz, jak i osoba obdarowana. Obowiązek zgłoszenia darowizny przez notariusza następuje w chwili, gdy umowa darowizny została sporządzona w formie aktu notarialnego. Musi on zgłosić dokonanie darowizny do 7. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym sporządzono umowę darowizny. Obdarowany nie ma wówczas obowiązku samodzielnego zgłaszania darowizny.

Obowiązek zgłoszenia darowizny przez osobę obdarowaną występuje w przypadku sporządzenia umowy w formie pisemnej. Jak już zostało wspomniane wyżej, fakt ten jest niezwykle istotny. W innym przypadku, obdarowany może ponieść wysokie kary. 

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel