Czy można dokonać zmiany w planie finansowym w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy

Maria Kucharska-Fiałkowska

Autor: Maria Kucharska-Fiałkowska

Dodano: 18 czerwca 2018
Pytanie:  Moje pytanie dotyczy paragrafu 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” (samorządowa jednostka budżetowa). Po wypłaceniu pracownikom dodatkowego wynagrodzenia rocznego pozostała nam kwota do wykorzystania. Czy możemy te środki wykorzystać na inne cele, np. zakup materiałów czy usług?
Odpowiedź: 

Kierownik jednostki samorządowej może dokonywać zmian w planie wydatków w zakresie przewidzianym w upoważnieniu zarządu jednostki samorządu terytorialnego. Dokonywanie zmian w planie finansowym w zakresie środków budżetowych przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy bez upoważnienia nie jest możliwe i stanowi naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Proszę zauważyć, że zgodnie z § 12 ust. 3 rozporządzenia w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych kierownik jednostki samorządowej może dokonywać zmian w planie finansowym jednostki, polegających na przeniesieniach planowanych wydatków  w granicach upoważnień nadanych mu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego i mieszczących się w granicach prawa.

Zmiany w wydatkach w poszczególnych rozdziałach nie mogą więc wykraczać poza zakres nadanego upoważnienia, gdyż stanowi to naruszenie dyscypliny finansów publicznych. W zakresie dysponowania środkami z § 4040 „Dodatkowe wynagrodzenie roczne” należy wskazać, że ustawodawca w ustawie o finansach publicznych wprowadził ograniczenia uprawnień zarządu jednostki samorządu terytorialnego, które dotyczą m.in. wyłączenia upoważnienia zarządu do  zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.

Mając powyższe na uwadze, w zakresie § 4040 zarząd nie może delegować uprawnienia na kierownika jednostki, gdyż sam go nie posiada. Ewentualna delegacja do dokonywania zmian w zakresie planu wydatków na uposażenia, do którego należy również § 4040, leży wiec w kompetencjach rady gminy.

Maria Kucharska-Fiałkowska

Autor: Maria Kucharska-Fiałkowska

Specjalista ds. audytów, administrator bezpieczeństwa Informacji, specjalista ds. kadrowych w jednostkach publicznych
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel