SN: Termin można przywrócić jeżeli pismo procesowe złożono w niewłaściwej poczcie

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Dodano: 13 stycznia 2017
b46f07d99526606d87b194be81d808db07222d42-medium

Może się zdarzyć, że w pouczeniu o możliwości wniesienia środka odwoławczego zostanie błędnie podana informacja dotycząca nadawania pism procesowych. Wówczas przesłanie pisma do sądu przez innego operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym po terminie może być uznane przez sąd za prawidłowe i złożone w terminie. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w ostatnio wydanym postanowieniu.

Może się zdarzyć, że w pouczeniu o możliwości wniesienia środka odwoławczego zostanie błędnie podana informacja dotycząca nadawania pism procesowych. Wówczas przesłanie pisma do sądu przez innego operatora pocztowego niebędącego operatorem wyznaczonym po terminie może być uznane przez sąd za prawidłowe i złożone w terminie. Takie stanowisko prezentuje Sąd Najwyższy w ostatnio wydanym postanowieniu.

Kobieta w dniu 27 stycznia 2015 r. przegrała proces cywilny przed sądem, a dnia 9 lutego 2015 r. został jej doręczony wyrok w tej sprawie.

Pozwana sporządziła apelację od tego orzeczenia i wysłała ją w dniu 23 lutego 2015 r. listem poleconym, który dotarł do sadu rejonowego dwa dni później.

Zgodnie z art. 369 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego apelację wnosi się do sądu, który wydał zaskarżony wyrok, w terminie dwutygodniowym od doręczenia stronie skarżącej wyroku z uzasadnieniem.

Mimo, że list z apelacją został nadany w terminie, to jednak rozpatrujący apelację sąd okręgowy odrzucił ją jako złożoną po terminie. Istotnie, pismo procesowe dotarło do sądu po upływie 2-tygodniowego terminu.

Jednak art. 165 § 2 kpc stanowi, że oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu.

Problem polegał na tym, że wskazanym w wyżej wymienionym przepisie operatorem pocztowym wyznaczonym jest Poczta Polska, a pozwana nadała apelację w placówce należącej do Polskiej Grupy Pocztowej (PGP). Zdaniem sądu PGP nie może dotyczyć przepis art. 165 § 2 kpc i tym samym za dzień złożenia apelacji należy uznać dopiero dzień w którym pismo procesowe doręczono do sądu. Apelacja znalazła się w sądzie już po upływie 2 tygodni.

Orzeczenia sądów i pytanie prawne

Kobieta złożyła więc wniosek o przywrócenie terminu, wskazując, że usługi pocztowe na rzecz jednostek organizacyjnych sądownictwa powszechnego wykonywał wówczas PGP i sądy powszechne korzystały tylko z usług tego operatora, nie mając prawa zawierania umów z innym operatorem pocztowym.

Termin przywrócił sąd I instancji, ale sąd II instancji ponownie odrzucił możliwość złożenia apelacji, kwestionując przywrócenie terminu. Wprawdzie sąd II instancji dostrzegł, błąd sądu rejonowego, który - doręczając pozwanemu odpis wyroku wraz z uzasadnieniem - dokonał błędnego pouczenia w kwestii wniesienia środka zaskarżenia przez przytoczenie przepisów dotyczących postępowania karnego. Ale uchybienie to nie ma znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy.

Kobieta złożyła zażalenie na to postanowienie, ale rozpoznający je sąd II instancji nie rozstrzygnął sprawy, ale zdecydował o przekazaniu Sądowi Najwyższemu następującego problemu prawnego:

czy oddanie pisma procesowego w polskiej placówce operatora pocztowego innego niż operator wyznaczony, o którym stanowi art. 165 § 2 kpc, jest równoznaczne z wniesieniem tego pisma do sądu w rozumieniu tego przepisu?

 

Rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego

SN jednak nie odpowiedział na to pytanie, ale postanowieniem 16 listopada 2016 r. przejął sprawę do rozpoznania, następnie uchylił orzeczenie sądu II instancji w przedmiocie odrzucenia apelacji ze względu na upływ terminu.

Tym samym nakazał sądowi rozpoznanie merytoryczne apelacji.

W uzasadnieniu SN wskazał, że przywrócenie terminu przez sąd I instancji było zasadne, gdyż pozwana została wprowadzona w błąd, przez wskazanie, że złożenie u każdego operatora pocztowego pisma procesowego jest równoznaczne ze złożeniem go w sądzie.

Pouczenia sądu powinny wskazywać, że operatorem wyznaczonym jest Poczta Polska SA , a nie ogólnie placówka pocztowa, dopiero wtedy informacja będzie rzetelna i strony nie będą mogły powoływać się na niewiedzę, gdy zamiast na poczcie pisma będą składane w placówce innego operatora pocztowego. Jeżeli jednak strona zostanie zbyt ogólnie i nieprawidłowo poinformowana o sposobie doręczania pism procesowych, to złożenie pisma w innej placówce pocztowej w terminie, nawet gdy sądowi doręczono pismo po jego upływie powinno skutkować przywróceniem terminu do składania pism.

Nieprawidłowa informacja sądu o skutkach złożenia w placówce pocztowej pisma procesowego umożliwia stronie ubieganie się o przywrócenie terminu, jeżeli zażalenie lub apelacja zostałaby doręczona do sądu po upływie terminu na jej złożenie. Postanowienie Sądu Najwyższego z 16 listopada 2016 r. (III PZP 5/16).

 

Przeczytaj także:

Komentarz eksperta: Michał Culepa, prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, doświadczony trener i wykładowca

Sprawa ta może mieć istotne znaczenie dla wszystkich spraw cywilnych szeroko pojętych, w tym także w sprawach z zakresu prawa pracy.

Jeżeli bowiem w pouczeniu o możliwości wniesienia środka odwoławczego zostanie błędnie podana informacja dotycząca nadawania pism procesowych, zwłaszcza gdy sąd nie wskaże wyraźnie, że równoznaczne z wniesieniem do sądu jest tylko złożenie pisma procesowego w placówce polskiego pocztowego operatora wyznaczonego czyli tego, który może świadczyć powszechne usługi pocztowe, w rozumieniu Prawa pocztowego, to przesłanie pisma do sądu przez innego operatora pocztowego (niebędącego operatorem wyznaczonym) po terminie może być uznane przez sąd za prawidłowe i złożone w terminie.

Jednak w takim wypadku strona musi wnieść o przywrócenie terminu. W przeciwnym razie sąd odrzuci pismo.

Michał Culepa

Autor: Michał Culepa

Michał Culepa - prawnik, specjalista z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, wieloletni redaktor Serwisu Prawno-Pracowniczego, współpracownik merytoryczny największych wydawnictw prawniczych. Doświadczony trener i wykładowca. Autor licznych komentarzy i opracowań dotyczących m.in. zatrudnienia w jednostkach sektora finansów publicznych, instytucjach kultury, oświacie.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel