Przepisy ustawy kominowej

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Dodano: 10 lipca 2014
Pytanie:  Spółka, której udziałowcem jest w 100% jednostka samorządu terytorialnego (miasto wojewódzkie) zatrudnia pracownika na stanowisku dyrektora finansowo-administracyjnego - głównego księgowego. Pracownik ten nie jest członkiem zarządu lecz szefem pionu. Czy pracownik ten podlega przepisom ustawy kominowej?. Czy pracownik ten ma prawo do świadczeń z ZFŚS (otrzymywał zgodnie z regulaminem bony świąteczne o najniższej wartości zgodnie z obowiązującą wewnętrzną tabelą wynikającą z regulaminu ZFŚS). Czy pracownik ten może otrzymać nagrodę (regulamin wynagradzania przewiduje nagrody) za szczególne zadania. Czy pracownik ten może otrzymać "kilometrówkę”.
Odpowiedź: 

Główny księgowy zatrudniony na stanowisku dyrektora finansowo – administracyjnego, jednak wykonujący zadania głównego księgowego w spółce, w której jednostka samorządu terytorialnego ma 100 % udziałów podlega ustawie kominowej.

Ustawa z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U z 2013 r., poz. 254 ze zm.), zwana „ustawą kominową” ma zastosowanie m.in.. do:

a) jednoosobowych spółek prawa handlowego utworzonych przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego;

b) spółek prawa handlowego, w których udział Skarbu Państwa przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

c) spółek prawa handlowego, w których udział jednostek samorządu terytorialnego przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji;

d) spółek prawa handlowego, w których udział spółek, o których mowa w pkt 4-6, przekracza 50% kapitału zakładowego lub 50% liczby akcji.

Dotyczy ona osób zajmujących m.in. stanowiska

1) kierowników jednostek, a w szczególności dyrektorów, prezesów, tymczasowych kierowników, zarządców komisarycznych i osób zarządzających na podstawie umów cywilnoprawnych;

2) zastępców kierowników jednostek, a w szczególności zastępców dyrektorów i wiceprezesów;

3) członków organów zarządzających jednostek, a w szczególności członków zarządów;

4) głównych księgowych jednostek.

W myśl przepisu art. 5 ustawy kominowej dyrektorowi – głównemu księgowemu przysługuje co prawda wyłącznie, niezależnie od podstawy nawiązania stosunku pracy lub rodzaju umowy cywilnoprawnej stanowiącej podstawę zatrudnienia, wyłącznie wynagrodzenie miesięczne, jednakże mogą być przyznane świadczenia dodatkowe oraz nagroda roczna.

Wobec powyższego, osobie, o której mowa w pytaniu przysługuje prawo do świadczeń z ZFŚS, o ile wynika to z regulaminu ZFŚS, może otrzymać tzw. kilo metrówkę, a także nagrodę roczną.

Podstawa prawna: 

- art. 1, art. 2, art. 5 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U z 2013 r., poz. 254 ze zm.)

Iwona Kusio-Szalak

Autor: Iwona Kusio-Szalak

Radca prawny. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Specjalizuje się w prawie pracy, w szczególności w zagadnieniach związanych z tworzeniem umów i dokumentów związanych ze stosunkiem pracy, a także czasem pracy, zgodnym z prawem zatrudnianiem i zwalnianiem pracowników, podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, uprawnieniami rodzicielskimi. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu zarówno pracowników, jak i pracodawców w sporach pracowniczych przed sądami pracy.
Słowa kluczowe:
ustawa kominowa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel