Sprawdź, jak korygować koszty podatkowe po otrzymaniu dofinansowania

Łukasz Komorowski

Autor: Łukasz Komorowski

Dodano: 20 lipca 2016

Rozliczana przez Ciebie firma otrzymała dotację na środek trwały? Pamiętaj, że masz obowiązek skorygować koszty uzyskania przychodów. Jak to zrobić? – wyjaśnia Łukasz Komorowski, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars.

Koszty uzyskania przychodów przedsiębiorca skoryguje dopiero po otrzymaniu pełnej kwoty dotacji. Nie ma przy tym podstaw do wstecznego odnoszenia skutków podatkowych otrzymanej dopłaty na środek trwały. Takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt II FSK 1607/14.

Wyrok komentuje Łukasz Komorowski, konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars

Mazars jest międzynarodową, zintegrowaną i niezależną organizacją specjalizującą się w audycie, usługach księgowych, doradztwie podatkowym, prawnym i usługach doradztwa biznesowego. Obecnie Mazars działa w 77 krajach, które tworzą zintegrowaną sieć biur i korzysta z fachowej wiedzy 17 000 specjalistów.

Co ten wyrok oznacza dla podatników?

Komentowany wyrokjest kolejnym pozytywnym rozstrzygnięciem (podobnie orzekał NSA w wyrokach o sygn. akt II FSK 221/13, II FSK 2024/14) wskazującym, że podatnicy korzystający z dofinansowania unijnego lub dotacji z budżetu państwa nie mają obowiązku dokonywania korekty deklaracji wstecz. W konsekwencji nie mają także obowiązku zapłaty odsetek od zaległości podatkowych.

Czego dotyczyła sprawa?

W rozpatrywanej sprawie spółka realizowała projekt inwestycyjny współfinansowany ze środków unijnych w zakresie zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków. W ramach przeprowadzonej inwestycji przedsiębiorca otrzymał dofinansowanie początkowo w wysokości 80% wnioskowanej kwoty. Resztę spółka miała otrzymać w późniejszym terminie. Po otrzymaniu pierwszej transzy dofinansowania przedsiębiorca przyjął do używania środek trwały oraz rozpoczął naliczanie odpisów amortyzacyjnych dla celów bilansowych. Jednocześnie spółka zaliczała dokonywane odpisy do kosztów uzyskania przychodu w wysokości wkładu własnego do momentu otrzymania dalszej transzy dofinansowania.

Wątpliwości przedsiębiorcy dotyczyły sposobu dokonania korekty kosztów, w sytuacji, kiedy otrzymana zostanie reszta dofinansowania. Spółka wystąpiła z wnioskiem o interpretację indywidualną.

Jakie stanowisko zajął organ podatkowy i sąd?

Przedstawiając własne stanowisko stwierdził, że korekta powinna być rozliczana na bieżąco. Organ podatkowy nie podzielił stanowiska podatnika i uznał, że spółka powinna skorygować koszty uzyskania przychodu wstecz od momentu rozpoczęcia zaliczania odpisów amortyzacyjnych. Ostatecznie sprawa trafiła do NSA, który przyznał rację spółce.

O tym warto pamiętać

Dopiero w momencie otrzymania dofinansowania podatnik ma obowiązek korekty kosztów uzyskania przychodu. Nie trzeba korygować kosztów wstecz. Korekty kosztów należy dokonać po otrzymaniu brakującej części dofinansowania na bieżąco.

Polecamy też inne komentarzy ekspertów:

Wyrok NSA z 15 czerwca 2016 r., sygn. akt II FSK 1607/14

Łukasz Komorowski

Autor: Łukasz Komorowski

Konsultant w Dziale Doradztwa Podatkowego Mazars
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel