Jakie obowiązki na koniec września mają podatnicy w zakresie cen transferowych

Marta Paduszyńska

Autor: Marta Paduszyńska

Dodano: 30 września 2019
ceny transferowe

W roku 2019 ceny transferowe przeszły kolejną rewolucję – jednak niezależnie od wybranego przez podatnika reżimu podatkowego z końcem września należy dopełnić wszystkich obowiązków przewidzianych w ustawie dla transfer pricing. Te jednak różnią się w zależności od wybranych przepisów. Jak złożyć wszystkie wymagane przepisami prawa podatkowego deklaracje i oświadczenia, a jednocześnie nie narazić się na sankcje karno-skarbowe?

Zgodnie z brzmieniem art. 44 ust. 2 ustawy nowelizującej z 23 października 2018 r. (Dz.U. 2018 r. poz. 2193) - art. 11k - 11r znowelizowanej ustawy o CIT podatnik może stosować do transakcji kontrolowanych realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po 31 grudnia 2017 r., przy czym przepisy te będą miały zastosowanie do wszystkich transakcji kontrolowanych podatnika realizowanych w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31 grudnia 2017r., a podatnik będzie zwolniony z obowiązków dokumentacyjnych na podstawie przepisów obowiązujących w roku podatkowym rozpoczynającym się po dniu 31grudnia 2017 r.

Wynika z tego, że podatnik może zastosować zwolnienie ze sporządzania dokumentacji cen transferowych przewidziane w art. 11n ustawy o CIT w odniesieniu do wszystkich transakcji zawartych między podmiotami powiązanymi mającymi miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, nie prowadzących działalności na terytorium specjalnej strefy ekonomicznej oraz nie odnoszących w danym roku straty podatkowej.

Jakie wymogi ciążą na podatniku, który zdecyduje się zastosować przepisy w nowym kształcie?

Znowelizowane przepisy należy wówczas stosować w całości, a więc zarówno, co do treści dokumentacji podatkowej, jak i treści składanego oświadczenia o jej sporządzeniu.

Obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z zasadami wprowadzonymi od 1 stycznia 2019 r. w zakresie cen transferowych, obowiązek sporządzenia dokumentacji cen transferowych dotyczy podmiotów powiązanych, które prowadzą wymianę handlową z zagranicą oraz tych, które nie korzystają ze zwolnienia z art. 11n ustawy o CIT.

Od 2019 r. każda dokumentowana transakcja musi być poparta analizą porównawczą, która ma za zadanie uzasadnić rynkowy charakter transakcji. Zamiast kalkulacji progów dokumentacyjnych, jak miało to miejsce uprzednio, wprowadzono dwa progi kwotowe:

  • 10 000 000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży rzeczowych aktywów obrotowych (np. surowców), środków trwałych, pozyskania/udzielenia finansowania dłużnego, poręczenia lub gwarancji,
  • 2 000 000 PLN (netto) – dla transakcji zakupu/sprzedaży usług, wartości niematerialnych i prawnych, korzystania/udostępnienia środków trwałych (w tym najem, dzierżawa, leasing), wartości niematerialnych i prawnych (w tym licencje), przypisania dochodu do zakładu zagranicznego oraz innych transakcji.

Każda dokumentowana transakcja powinna zawierać także analizę porównawczą potwierdzającą, że sposób ustalania cen w dokumentowanej transakcji jest zgodny z warunkami rynkowymi, a wiec zaakceptowałby je niezależny podmiot działający na rynku. Od tej zasady są jednak wyjątki, które określić można jako safe harbor.

Ustawodawca przyznał prawo do odstąpienia od sporządzenia analizy dla usług o niskiej wartości dodanej (takich jak usługi w zakresie księgowości czy usługi administracyjno-biurowe), wymienionych w załączniku nr 6 do ustawy o CIT.

Zgodnie z art. 11f ustawy o CIT, jeżeli narzut na kosztach dla tej usługi nie przekracza 5% (obliczony dla metody koszt plus lub marży transakcyjnej netto, co wynika z art. 11f ust. 1 ustawy o CIT), usługodawca nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium raju podatkowego, a usługi te nie są usługami będącymi core działalności usługobiorcy.

Podobne zasady zostały ustanowione dla pożyczek. Zgodnie z art. 11g ustawy o CIT w związku z Obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia rodzaju bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych, jeżeli oprocentowanie pożyczki (ważne: pożyczka musi być zawarta w roku 2019, a safe harbor nie ma zastosowania do aneksów) jest ustalone zgodnie z zasadą stopa bazowa (WIBOR, LIBOR lub EURIBOR, a w przypadku gdy jest on wartością ujemną – wartość bezwzględna stopy bazowej) + marża w wysokości 2%, podatnik nie musi potwierdzać rynkowości transakcji.

Oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji

Przy wyborze nowych przepisów w sytuacji, gdy podatnik sporządzi dokumentację cen transferowych, należy także złożyć oświadczenie o sporządzeniu takiej dokumentacji o znowelizowanej treści – należy w nim oświadczyć, że lokalna dokumentacja cen transferowych została sporządzona; a ceny transferowe transakcji kontrolowanych objętych lokalną dokumentacją cen transferowych są ustalane na warunkach, które ustaliłyby między sobą podmioty niepowiązane.

Oświadczenie to musi zostać podpisane przez kierownika jednostki w rozumieniu ustawy o rachunkowości, a także musi zostać złożone w formie elektronicznej i podpisane z wykorzystaniem podpisu zaufanego lub certyfikatu (podpisu) kwalifikowanego.

Mimo że podatnik zdecyduje się na sporządzanie dokumentacji cen transferowych zgodnie z przepisami obowiązującymi od 1 stycznia 2019 r., obowiązki dotyczące składania oświadczenia o sporządzeniu dokumentacji za rok 2018 są analogiczne do roku poprzedniego – deklarację CIT/TP mają obowiązek złożyć jednostki, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym równowartość 10 000 000 euro. W przyszłym roku (tj. we wrześniu 2020 r.) formularz CIT/TP zostanie zastąpiony natomiast nowym formularzem TP-R.

Dokumentacja grupowa

Dokumentacja grupowa natomiast zgodnie z nowymi przepisami musi zostać sporządzona do końca dwunastego miesiąca po zakończeniu roku obrotowego, a do jej sporządzenia zobowiązane są wyłącznie grupy podmiotów łączących swoje sprawozdania finansowe, których skonsolidowane przychody przekraczają w poprzednim roku obrotowym 200 000 000 zł lub jej równowartość.

Co w sytuacji, gdy podatnik zdecyduje się sporządzić dokumentację zgodnie z przepisami obowiązującymi w roku 2018?

Przepisy obowiązujące w roku 2018 są analogiczne do przepisów, zgodnie z którymi podatnicy sporządzali dokumentację za rok podatkowy 2017. Zatem do przygotowania dokumentacji lokalnej są zobligowani podatnicy, których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły 2 mln euro i zawierali oni transakcje z podmiotami powiązanymi powyżej określonych w przepisach progów. W przypadku, gdy łączne przychody przekroczyły w poprzednim roku równowartość:

  • 2 mln euro i nie więcej niż 20 mln euro – udokumentowaniu podlegają transakcje powyżej 50 000 euro, powiększone o 5000 euro za każdy 1 mln euro przychodu powyżej 2 mln euro;
  • 20 mln euro i nie więcej niż 100 mln euro – próg wyznaczający obowiązek dokumentacyjny wynosi 140 000 euro powiększone o 45 000 euro za każde 10 mln euro przychodu powyżej 20 mln euro;
  • 100 mln euro – próg wynosi 500 000 euro.

Zgodnie z ówczesnym art. 9a ustawy o CIT, dokumentację cen transferowych należy sporządzić dla transakcji i innych zdarzeń gospodarczych, które mają istotny wpływ na kształtowanie się dochodu/straty podatnika, tj. przekraczają ustawowy próg. Próg ten należy odnosić do transakcji danego rodzaju zawartych z podmiotami powiązanymi.

Analizę porównawczą transakcji mają obowiązek sporządzić wyłącznie ci podatnicy, których przychody lub koszty przekroczyły w roku podatkowym 2018 równowartość kwoty 10 mln EUR.

Podobnie jak dla nowych przepisów, należy także złożyć oświadczenie o sporządzeniu dokumentacji cen transferowych, jednak jej treść będzie nieco odmienna – należy oświadczyć wyłącznie, że dokumentacja ta została sporządzona, a powinno ono zostać podpisane przez osoby znające sprawy oraz specyfikę działalności podmiotu gospodarczego. Oświadczenie to w dalszym ciągu należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego w wersji papierowej.

Jak wspomniano powyżej, jeżeli przychody lub koszty podatnika przekroczyły 10 mln EUR, ma on obowiązek złożenia deklaracji CIT/TP. CIT-TP składa się wraz z deklaracją podatkową, na opublikowanym przez Ministerstwo Finansów formularzu.

Zgodnie z art. 9a ust. 2d oraz ust. 2i ustawy o CIT, w terminie do dnia złożenia zeznania podatkowego. podmioty powiązane, których przychody lub koszty w poprzednim roku obrotowym w rozumieniu ustawy o rachunkowości przekroczyły równowartość kwoty 20 000 000 EUR, są zobowiązane do przygotowania dokumentacji grupowej.

Podsumowanie

Przepisy przejściowe pozwoliły podatnikom na wybranie bardziej korzystnych dla nich przepisów w zakresie cen transferowych. Decyzja w tym zakresie jest autonomiczna dla każdego podatnika, co więcej – jest także autonomiczna dla każdego podmiotu wchodzącego w skład grupy kapitałowej. Konsekwentnie można więc stwierdzić, iż stosując "nowe" regulacje ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, podatnik może skutecznie i co istotne, legalnie w świetle przepisów prawa (tj. po spełnieniu warunków ustawowych), uniknąć obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej dla transakcji zawartych z podmiotami powiązanymi za rok 2018. Wszystkie powyższe uregulowania mają także odzwierciedlenie w przepisach ustawy o PIT.

Sprawdź też:

Marta Paduszyńska

Autor: Marta Paduszyńska

autorka jest członkiem zespołu doradztwa podatkowego Accreo Sp. z o.o. Wraz z zespołem ekspertów wspiera przedsiębiorstwa w ich bieżącej działalności w zakresie wszystkich rodzajów podatków.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel