Czy podatników korzystających ze zwolnienia strefowego obowiązuje limitowanie kosztów

Dodano: 7 maja 2019
koszty uzyskania przychodów

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązuje ograniczenie w zaliczaniu do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP) wydatków na usługi niematerialne i należności licencyjnych ponoszonych przez podatników na rzecz podmiotów powiązanych (art. 15e ustawy o CIT ). W praktyce wciąż jest sporo niejasności, dotyczy to m.in. podatników działających w SSE.

Limitowanie kosztów zgodnie z art. 15e ustawy o CIT

Wyłączeniu z KUP podlega nadwyżka ww. kosztów ponad próg odpowiadający sumie 3 mln zł i 5% wartości „podatkowej EBITDA” podatnika, ustalanej jako nadwyżka przychodów nad KUP podatnika z pewnymi zastrzeżeniami.

Co istotne, art. 15e ust. 4 ustawy o CIT  przewiduje, że do ww. wyłączenia przepis art. 7 ust. 3 stosuje się odpowiednio. Zgodnie z nim, przy ustalaniu dochodu do opodatkowania nie uwzględnia się m.in. przychodów ze źródeł przychodów, jeżeli dochody z tych źródeł są wolne od podatku oraz kosztów uzyskania takich przychodów.

Dotyczy on przykładowo przychodów uzyskiwanych przez podatników prowadzących działalność na terenie specjalnych stref ekonomicznych (dalej: SSE). W związku z tym pojawiły się liczne wątpliwości w zakresie tego, jak podatnicy uzyskujący zarówno przychody strefowe (zwolnione), jak i podlegające opodatkowaniu, powinni stosować regulacje art. 15e.

Stanowisko organów podatkowych

W odpowiedzi na te wątpliwości wydano liczne interpretacje indywidualne, w których fiskus jednolicie uznaje, że ograniczenie wynikające z art. 15e CIT znajduje zastosowanie do kosztów związanych zarówno z działalnością opodatkowaną, jak i z działalnością zwolnioną.

Stanowisko sądów

W styczniu br. WSA w Gorzowie Wlkp. wydał wyrok (sygn. akt I SA/Go 521/18), w którym zakwestionowano w całości powyższe podejście organów. Zdaniem WSA, art. 15e ustawy o CIT  nie znajduje w ogóle zastosowania do działalności prowadzonej w SSE – zatem przychody i koszty strefowe nie powinny być uwzględniane w kalkulacji „podatkowej EBITDA”, a wyłączenia dotyczą wyłącznie kosztów alokowanych do działalności opodatkowanej.

Ponadto warto zauważyć, że w uzasadnieniu do ustawy, która wprowadziła art. 15e do ustawy o CIT , wskazano, że unijna dyrektywa, którą polski ustawodawca implementuje m.in. poprzez wprowadzenie art. 15c ustawy o CIT  (który również wymaga kalkulacji analizowanego wskaźnika), przewiduje, że „dochodu zwolnionego z podatku nie uwzględnia się w EBITDA podatnika”.

Przytoczony wyrok jest nadal nieprawomocny, zatem należy przypuszczać, że sprawa zostanie ostatecznie rozstrzygnięta przez NSA. Obecnie trudno przewidzieć, jakie będzie stanowisko NSA, a także czy i kiedy zmianie ulegnie podejście organów podatkowych w tym zakresie. Podatnicy, którzy chcieliby nie stosować ograniczenia z art. 15e do dochodu strefowego, powinni liczyć się z niekorzystnym stanowiskiem fiskusa.

Magdalena Wolicka - doradca podatkowy i partner w Taxpoint

Anna Wamej – doradca podatkowy i doświadczony konsultant w Taxpoint

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel