Halina Skiba

Halina Skiba

specjalista ds. finansowych w jednostce budżetowej, wieloletni praktyk, autor licznych publikacji w zakresie klasyfikacji budżetowej
137 artykułów na stronie

Sprawdź, jak postąpić z kosztami zaniechanej inwestycji

Pytanie:  Jednostka samorządu terytorialnego realizuje projekt inwestycyjny, polegający na modernizacji kilku dróg. Zakładano, że projekt realizowany będzie w okresie 2 lat. W poszczególnych latach oddawane są do użytku drogi, a co za tym idzie nakłady księgowane są na podstawie dokumentu OT na zwiększenie wartości środków trwałych (danej drogi). Na wartość inwestycji składają się m.in. wydatki na: dokumentację techniczną, roboty budowlane, inspektora nadzoru. Większość wydatków można wprost przypisać do danej drogi, z uwagi na zawarcie odrębnych umów. Umowa dotycząca nadzoru zakłada, że inspektor będzie nadzorował kilka inwestycji, płatność co miesiąc w określonych kwotach. Dla wydatków na inspektora nadzoru, przyjęto zasadę że wydatki będą przypisywane do wszystkich dróg, proporcjonalnie do udziału wartości szacunkowej danej inwestycji w całości wartości szacunkowej. Zakładano, że wszystkie inwestycje zostaną zrealizowane w okresie trwania umowy z inspektorem nadzoru, tj. w okresie 2 lat. Jednak z uwagi na przedłużający się okres realizacji projektu, nie zrealizowano całości projektu i konieczne było zawarcie kolejnej umowy z inspektorem nadzoru na kolejny rok. Zasady płatności oraz przypisywania wydatków do inwestycji zostały powielone z poprzedniej umowy. Nie dokonano korekty podziału wydatków na inspektora nadzoru. Nakłady na modernizację dróg rozliczono według błędnych proporcji, ponieważ wartość wydatków została przypisana do inwestycji (drogi), nad którymi inspektor nie sprawował nadzoru. W jaki sposób dokonać korekty rozliczonych nakładów? Dodatkowo, z uwagi na problem z realizacją inwestycji na jednej drodze, prawdopodobnie jst zrezygnuje z wykonania inwestycji na danej drodze, lub zrealizuje inwestycje w innej lokalizacji. Czy dotychczas poniesione nakłady można potraktować jako zaniechanie inwestycji i na tej podstawie wyksięgować?
10 listopada 2020Czytaj więcej »
wiper-pixel