Czego dowiesz się z numeru REGON?

Dodano: 11 stycznia 2021
Czego dowiesz się z numeru REGON

Obecnie REGON nie jest już tak ważny, jak jeszcze kilkanaście lat temu, a mimo to ciągle funkcjonuje. W niniejszym artykule przeczytasz, kto posiada REGON, do czego służy i co oznaczają poszczególne cyfry w tym numerze.

Czym jest REGON?

Numer REGON to unikalny, niepowtarzalny ciąg cyfr służący do identyfikacji każdego podmiotu gospodarczego w Polsce. REGON to skrót od pełnej nazwy: Rejestr Gospodarki Narodowej. Indywidualnie nadany ciąg cyfr REGON wpisywany jest do Krajowego Rejestru Urzędowych Podmiotów Gospodarki Narodowej, nad prawidłowością funkcjonowania, którego czuwa Prezes Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Wszelkie czynności związane ze wpisem do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON są bezpłatne i prowadzone w jednym z 16 urzędów statystycznych, po jednym dla każdego województwa. Numer regon jest jawny i dostępny w centralnej bazie danych oraz w ogólnodostępnych wyszukiwarkach danych, na przykład ALEO.com - https://aleo.com/pl/funkcje/baza-firm/wyszukiwarka-regon.

Jak wygląda REGON?

Przed 1885 rokiem REGON składał się z 7 cyfr, obecnie numer REGON składa się z ciągu 9 cyfr. Tak zwanym „starym regonom” dopisano na początku dwa zera. Numer REGON jest tworzony według następujących zasad:

 1. Dwie pierwsze cyfry świadczą o przynależności terytorialnej do danego województwa, a więc jednostki GUS.
 2. Sześć kolejnych cyfr, to numer seryjny.
 3. Ostatnia cyfra to numer kontrolny obliczany na podstawie sumy kontrolnej.

Można jeszcze spotkać 14-cyfrowe numery REGON, które dotyczą firm, które mają swoje siedziby w różnych województwach (np. filie i oddziały). W takim przypadku 9 pierwszych cyfr pokrywa się z numerem REGON jednostki macierzystej.

Czego się dowiem po wpisaniu numeru REGON do rejestru?

W rejestrze są ujmowane informacje o podmiotach, takie jak:

 • nazwa i adres siedziby firmy. W przypadku, gdy działalność gospodarczą prowadzi osoba fizyczna, w rejestrze znajdą się dodatkowo nazwisko i imiona ww. osoby oraz miejsce jej zamieszkania i numer PESEL;
 • numer telefonu siedziby, adres poczty elektronicznej oraz strony www;
 • numer identyfikacji podatkowej NIP osoby prowadzącej działalność gospodarczą;
 • w przypadku spółki cywilnej - numery identyfikacyjne wspólników, ich nazwiska i imiona oraz numery PESEL;
 • forma prawna i forma własności;
 • rodzaj wykonywanej działalności;
 • data rozpoczęcia działalności, a także jej ewentualnego zawieszenia i wznowienia;
 • orzeczenia - na przykład o ogłoszeniu upadłości (i zakończenia postępowania upadłościowego), jak i zakończenia działalności, skreślenia z ewidencji, itp.;
 • orientacyjna liczba osób pracujących w firmie;
 • w przypadku gospodarstw rolnych - powierzchnia użytków rolnych.

Jak uzyskać numer REGON?

Numer REGON jest nadawany przez GUS w kolejny kroku tuż po uzyskaniu wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W przypadku zakładania jednoosobowej działalności gospodarczej lub spółki cywilnej odbywa się to za pomocą druku CEIDG-1 przy okazji rejestracji działalności gospodarczej we właściwym ze względu na miejsce zamieszkania urzędzie gminy. Oznacza to, że wniosek CEIDG-1 stanowi jednocześnie zgłoszenie do GUS.

Większość czynności możemy wykonać przez internet. W przypadku osób posiadających bezpieczny elektroniczny podpis, wniosek może być też złożony poprzez platformę eREGON, lub też za pomocą platformy ePUAP - dotyczy to osób posiadających bezpieczny profil zaufany.

Przy innych formach prawnych (np. spółkach), podlegających wpisowi do KRS, konieczne będzie złożenie osobnego wniosku o wpis do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej REGON za pomocą druku RG-1. Informacja o nadaniu numeru REGON jest udostępniania na stronie Głównego Urzędu Statystycznego.

Kto ma obowiązek wpisania się do rejestru REGON?

Wpisowi do rejestru REGON podlegają wszystkie osoby prawne, osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, a także osoby prowadzące indywidualne gospodarstwa rolne. Numer REGON obowiązuje też jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej (np. spółki jawne, spółki komandytowe, spółki z o.o., partie polityczne, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe itd.) i jednostki lokalne (np. filie lub oddziały).

Do czego jest potrzebny REGON?

Od 2009 roku numer REGON nie jest już wymagany w obrocie urzędowym, to znaczy, że w zasadzie (z kilkoma wyjątkami) zniesiono obowiązek posługiwania się nim na różnego rodzaju pismach skierowanych do Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy fakturach VAT. Obecnie jest nadawany głównie ze względów statystycznych, ponieważ pozwala w szybki sposób zebrać rzetelne informacje na temat struktury i funkcjonowania rynku.

Artykuł sponsorowany

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel