Ustawa z dnia 27 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 2419)

Dodano: 1 stycznia 2021
Dz.U.20..2419
ustawa
z dnia 27 listopada 2020 r.
o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. z dnia 30 grudnia 2020 r.)
Art. 1.

W ustawie z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106, 1747 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 2: 

a) w pkt 19 skreśla się wyrazy ,,pochodzących z własnej działalności rolniczej", 

b) w pkt 27g we wprowadzeniu do wyliczenia po wyrazach "wydawnictwa periodyczne" dodaje się wyrazy ,,(ex CN 4902 i ex CN 4911)", 

c) w pkt 45 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 46 w brzmieniu: 

"46) systemie TAX FREE - rozumie się przez to system teleinformatyczny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych służący do obsługi dokumentów elektronicznych będących podstawą do dokonania zwrotu podatku podróżnym, w szczególności do wystawiania i obiegu dokumentów, oraz prowadzenia ewidencji. ";

2) w art. 7: 

a) w ust. 4: 

- w pkt 1 po wyrazach ,,kwoty 100 zł" dodaje się wyrazy ,,(bez podatku)", 

- w pkt 2 wyrazy ,,nie przekraczają 10 zł" zastępuje się wyrazami ,,nie przekraczają 20 zł", 

b) uchyla się ust. 8; 

3) w art. 29a: 

a) w ust. 2 wyrazy ,,dostawy tych towarów" zastępuje się wyrazami "tej dostawy towarów", 

b) w ust. 10 we wprowadzeniu do wyliczenia skreśla się wyrazy ,"z zastrzeżeniem ust. 13,", 

c) ust. 13 otrzymuje brzmienie: 

13. W przypadkach, o których mowa w ust. 10 pkt 1-3, obniżenia podstawy opodatkowania, w stosunku do podstawy określonej w wystawionej fakturze z wykazanym podatkiem, dokonuje się za okres rozliczeniowy, w którym podatnik wystawił fakturę korygującą, pod warunkiem że z posiadanej przez tego podatnika dokumentacji wynika, że uzgodnił on z nabywcą towaru lub usługobiorcą warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług określone w fakturze korygującej oraz warunki te zostały spełnione, a faktura ta jest zgodna z posiadaną dokumentacją. W przypadku gdy w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca, podatnik nie posiada dokumentacji, o której mowa w zdaniu pierwszym, obniżenia podstawy opodatkowania dokonuje za okres rozliczeniowy, w którym dokumentację tę uzyskał. 

d) w ust. 15: 

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

,, Warunku posiadania dokumentacji, o którym mowa w ust. 13, nie stosuje się w przypadku: "

- uchyla się pkt 4, 

e) uchyla się ust. 16, 

f) dodaje się ust. 17 i 18 w brzmieniu: 

17. W przypadku gdy podstawa opodatkowania uległa zwiększeniu, korekty tej podstawy dokonuje się w rozliczeniu za okres rozliczeniowy, w którym zaistniała przyczyna zwiększenia podstawy opodatkowania. 

18. W przypadku eksportu towarów i wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów zwiększenie podstawy opodatkowania, o którym mowa w ust. 17, następuje nie wcześniej niż w deklaracji podatkowej składanej za okres rozliczeniowy, w którym wykazane zostały te transakcje. 

4) w art. 30a w ust. 1 wyrazy ,,stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1-1b, 6, 7, 10 i 11" zastępuje się wyrazami ,,stosuje się odpowiednio przepisy art. 29a ust. 1-1b, 6, 7, 10, 11 i 17";

5) w art. 31a po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2d w brzmieniu: 

2a. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. 

2b. Podatnik, który wybrał zasady przeliczania, o których mowa w ust. 2a, jest obowiązany do ich stosowania przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca, w którym je wybrał. 

2c. W przypadku rezygnacji z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik jest obowiązany do stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2, przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy, licząc od miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrezygnował z zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a. 

2d. W przypadku gdy w okresie stosowania zasad przeliczania, o których mowa w ust. 2a, podatnik dokona transakcji niepodlegającej przeliczeniu zgodnie z tymi zasadami, jest on obowiązany do zastosowania dla tej transakcji zasad przeliczania, o których mowa w ust. 1 lub 2. 

6) w art. 41 w ust. 9a wyrazy ,,w terminie 2 miesięcy" zastępuje się wyrazami ,,w terminie 6 miesięcy";

7) w art. 42a w pkt 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

"klasyfikację towaru według działu, pozycji, podpozycji lub kodu Nomenklatury scalonej (CN) albo według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług albo według sekcji, działu, grupy lub klasy Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych albo usługi według działu, grupy, klasy, kategorii, podkategorii lub pozycji Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, niezbędną do: "

8) w art. 42b po ust. 8 dodaje się ust. 8a i 8b w brzmieniu: 

8a. Nie wydaje się WIS, jeżeli zakres przedmiotowy wniosku o wydanie WIS, w dniu złożenia tego wniosku, jest przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji lub postanowieniu organu podatkowego. 

8b. W przypadku, o którym mowa w ust. 8a, wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. 

9) po art. 42c dodaje się art. 42ca w brzmieniu: 

"Art. 42ca. Jeżeli przedmiot WIS stanowi element czynności będących przedmiotem decyzji wydanej w związku z wystąpieniem nadużycia prawa, o którym mowa w art. 5 ust. 5, przepisu art. 42c nie stosuje się. ";

10) po art. 42h dodaje się art. 42ha w brzmieniu: 

"Art. 42ha. WIS oraz decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej i Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie WIS są ważne przez okres 5 lat od dnia ich wydania. ";

11) w art. 43 w ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) dostawę produktów rolnych dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego; ";

12) w art. 86: 

a) ust. 11 otrzymuje brzmienie: 

11. Jeżeli podatnik nie dokonał obniżenia kwoty podatku należnego w terminach określonych w ust. 10, 10d i 10e, może obniżyć kwotę podatku należnego w deklaracji podatkowej za jeden z trzech następnych okresów rozliczeniowych, a w przypadku podatnika, o którym mowa w art. 99 ust. 2 i 3, w deklaracji podatkowej za jeden z dwóch następnych okresów rozliczeniowych. 

b) ust. 19a otrzymuje brzmienie: 

19a. W przypadku obniżenia podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13, lub stwierdzenia pomyłki w kwocie podatku na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały uzgodnione z dostawcą towarów lub usługodawcą, jeżeli przed upływem tego okresu rozliczeniowego warunki te zostały spełnione. W przypadku gdy warunki obniżenia podstawy opodatkowania dla dostawy towarów lub świadczenia usług zostały spełnione po upływie okresu rozliczeniowego, w którym warunki te zostały uzgodnione, nabywca towaru lub usługi jest obowiązany do zmniejszenia kwoty podatku naliczonego w rozliczeniu za okres, w którym warunki te zostały spełnione. Jeżeli podatnik nie obniżył kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego określonego w fakturze, której korekta dotyczy, a prawo do takiego obniżenia mu przysługuje, zmniejszenie kwoty podatku naliczonego uwzględnia się w rozliczeniu za okres, w którym podatnik dokonuje tego obniżenia. 

c) uchyla się ust. 19b; 

13) w art. 88 w ust. 1 w pkt 4 w lit. b kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. c w brzmieniu: 

"c) usług noclegowych nabywanych w celu ich odprzedaży, opodatkowanych u tego podatnika na podstawie art. 8 ust. 2a. ";

14) w art. 89a w ust. 4 wyraz ,,zastała" zastępuje się wyrazem ,,została";

15) w art. 96b: 

a) w ust. 3: 

- uchyla się pkt 4, 

- w pkt 8 skreśla się wyrazy ,,lub numery PESEL", 

- w pkt 9 skreśla się wyrazy ,,lub numery PESEL", 

- w pkt 10 skreśla się wyrazy ,,lub numer PESEL", 

- pkt 13 otrzymuje brzmienie: 

"13) numery rachunków rozliczeniowych, o których mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe, lub imiennych rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której podmiot jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną przez członka działalnością gospodarczą: 

a) wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym oraz 

b) potwierdzonych przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej, z wyjątkiem rachunków prowadzonych przez Narodowy Bank Polski. ",

b) po ust. 3a dodaje się ust. 3b w brzmieniu: 

3b. Informacje o numerach rachunków, o których mowa w ust. 3 pkt 13 lit. a, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2-9 Ordynacji podatkowej, są przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 Ordynacji podatkowej. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 Ordynacji podatkowej stosuje się odpowiednio. 

c) skreśla się użyte w ust. 4 w pkt 1 i 2 wyrazy ,,4 i", 

d) w ust. 10 wyrazy ,,Szef Krajowej Administracji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego", 

e) w ust. 11 wyrazy ,,Szefa Krajowej Administracji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "naczelnika urzędu skarbowego", 

f) w ust. 12 wyrazy ,,Szef Krajowej Administracji Skarbowej" zastępuje się wyrazami "Naczelnik urzędu skarbowego"; 

16) w art. 99 w ust. 3a: 

a) w pkt 1 wyraz "rejestrowanych" zastępuje się wyrazem ,,zarejestrowanych", 

b) pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

,, 2) którzy w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonali dostawy towarów, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych dostaw bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł, lub ";

17) w art. 103: 

a) w ust. 5aa: 

- w pkt 2 wyrazy ,,CN 2710 12 51, CN 2710 12 59" zastępuje się wyrazami ,,CN 2710 12 50", 

- w pkt 5 wyrazy ,,CN 2710 19 64, CN 2710 19 68, CN 2710 20 31, CN 2710 20 35, CN 2710 20 39" zastępuje się wyrazami ,,CN 2710 19 66, CN 2710 19 67, CN 2710 20 32, CN 2710 20 38", 

- w pkt 8 wyrazy ,,CN 2710 20 15, CN 2710 20 17" zastępuje się wyrazami ,,CN 2710 20 16", 

b) w ust. 5ab skreśla się zdanie pierwsze; 

18) w art. 105a w ust. 3 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

"5) do nabycia towarów udokumentowanego fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; ";

19) w art. 106e w ust. 1 pkt 18a otrzymuje brzmienie: 

"18a) w przypadku faktur, w których kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, obejmujących dokonaną na rzecz podatnika dostawę towarów lub świadczenie usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy - wyrazy „mechanizm podzielonej płatności”, przy czym do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania; ";

20) w art. 108a: 

a) ust. 1a otrzymuje brzmienie: 

1a. Przy dokonywaniu płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 do ustawy, udokumentowane fakturą, w której kwota należności ogółem przekracza kwotę 15 000 zł lub jej równowartość wyrażoną w walucie obcej, podatnicy są obowiązani zastosować mechanizm podzielonej płatności. Do przeliczania na złote kwot wyrażonych w walucie obcej stosuje się zasady przeliczania kwot stosowane w celu określenia podstawy opodatkowania. 

b) w ust. 1d wyrazy ,"o którym mowa w art. 498 Kodeksu cywilnego," zastępuje się wyrazem "wierzytelności", 

c) po ust. 3c dodaje się ust. 3d w brzmieniu: 

3d. W przypadku wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych w komunikacie przelewu, o którym mowa w ust. 3, w miejsce informacji, o których mowa w ust. 3: 

1) pkt 1 i 2 - wskazuje się kwotę odpowiadającą kwocie podatku oraz należności celnych, która ma zostać zapłacona w mechanizmie podzielonej płatności; 

2) pkt 3 - wskazuje się numer dokumentu związanego z płatnością wystawionego przez przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych; 

3) pkt 4 - wskazuje się numer, za pomocą którego przedstawiciel bezpośredni lub pośredni w rozumieniu przepisów celnych jest zidentyfikowany na potrzeby podatku. 

21) w art. 108b dodaje się ust. 8 i 9 w brzmieniu: 

8. Z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić również podmiot niebędący podatnikiem: 

1) posiadający środki na rachunku VAT, przy czym przepisy ust. 2-5 stosuje się odpowiednio; 

2) nieposiadający siedziby działalności gospodarczej lub stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium kraju, przy czym przepisy ust. 2-4 stosuje się odpowiednio. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8: 

1) pkt 1, właściwym organem podatkowym jest naczelnik urzędu skarbowego: 

a) właściwy według adresu miejsca zamieszkania - w przypadku osoby fizycznej, 

b) właściwy według adresu siedziby - w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną; 

2) pkt 2, właściwym organem podatkowym jest naczelnik drugiego urzędu skarbowego. 

22) w art. 108c w ust. 1 wyrazy ,,przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 oraz art. 112c nie stosuje się" zastępuje się wyrazami ,,przepisów art. 112b ust. 1 pkt 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 2a oraz art. 112c nie stosuje się";

23) w art. 109: 

a) po ust. 3k dodaje się ust. 3l w brzmieniu: 

3l. W zakresie nieuregulowanym w ust. 3h, 3i i 3k do kary pieniężnej stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. 

b) po ust. 11e dodaje się ust. 11f w brzmieniu: 

11f. Podatnicy, o których mowa w art. 127 ust. 1, są obowiązani do prowadzenia, w postaci elektronicznej w systemie TAX FREE, ewidencji zawierającej dane pozwalające na prawidłowe rozliczenie podatku w systemie zwrotu podatku podróżnym, w szczególności dane: 

1) dotyczące dostawy towarów i podstawy opodatkowania, kwoty podatku należnego, stawki podatku; 

2) podróżnych, niezbędne do ich identyfikacji; 

3) dotyczące potwierdzenia wywozu towarów poza terytorium Unii Europejskiej; 

4) dotyczące zwrotu podatku. 

c) dodaje się ust. 15 w brzmieniu: 

15. Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe dane, jakie powinna zawierać ewidencja, o której mowa w ust. 11f, i sposób jej prowadzenia, uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego rozliczenia podatników prowadzących sprzedaż towarów podróżnym oraz możliwości kontroli obowiązków podatników przez organ podatkowy. 

24) w art. 111 po ust. 6l dodaje się ust. 6m w brzmieniu: 

6m. W zakresie nieuregulowanym w ust. 6j-6l do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. 

25) w art. 111b w ust. 1 wyraz ,,niektórych" zastępuje się wyrazem ,,określonych";

26) w art. 112b: 

a) w ust. 1 w części wspólnej wyraz ,,albo" zastępuje się przecinkiem, 

b) w ust. 2 w części wspólnej wyraz ,,albo" zastępuje się przecinkiem, 

c) w ust. 2a wyraz ,,albo" zastępuje się przecinkiem; 

27) w art. 112c dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się w zakresie ustalenia dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do osób fizycznych, które za ten sam czyn ponoszą odpowiedzialność za wykroczenie skarbowe albo za przestępstwo skarbowe. 

28) w art. 113 w ust. 13 w pkt 1: 

a) w lit. f w tiret trzecim skreśla się wyrazy ,,i nieelektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego", 

b) lit. g otrzymuje brzmienie: 

"g) hurtowych i detalicznych części i akcesoriów do: 

- pojazdów samochodowych, z wyłączeniem motocykli (PKWiU 45.3), 

- motocykli (PKWiU ex 45.4); ";

29) w art. 127: 

a) w ust. 1: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) zawarli umowy w sprawie zwrotu podatku przynajmniej z jednym z podmiotów, o których mowa w ust. 8, oraz ",

- dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

"4) korzystają z systemu TAX FREE. ",

b) w ust. 4: 

- pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) dokonać rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE; ",

- uchyla się pkt 4, 

c) w ust. 5 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: 

"Zwrot podatku jest dokonywany w formie wypłaty gotówkowej lub rozliczenia bezgotówkowego w rozumieniu art. 63 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe. "

d) w ust. 8 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

"3) co najmniej od 12 miesięcy poprzedzających złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia, o którym mowa w pkt 6, nie zalegały z wpłatami należnych składek na ubezpieczenie społeczne oraz poszczególnych podatków stanowiących dochód budżetu państwa, przekraczającymi odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, przy czym udział zaległości w kwocie składek lub podatku ustala się w stosunku do kwoty należnych wpłat za okres rozliczeniowy, którego dotyczy zaległość;",

e) ust. 11b otrzymuje brzmienie: 

11b. Warunek, o którym mowa w ust. 8 pkt 3, uważa się za spełniony również w przypadku, gdy podmioty uregulowały, wraz z odsetkami za zwłokę, zaległości przekraczające odrębnie z każdego tytułu, w tym odrębnie w każdym podatku, odpowiednio 3% kwoty należnych składek na ubezpieczenie społeczne i należnych zobowiązań podatkowych w poszczególnych podatkach, w terminie 30 dni od dnia powstania tych zaległości. 

30) po art. 127 dodaje się art. 127a w brzmieniu: 

"Art. 127a. 

1. Sprzedawca wystawia, z wykorzystaniem systemu TAX FREE, dokument elektroniczny TAX FREE. Sprzedawca wydaje podróżnemu za jego zgodą dokument elektroniczny TAX FREE, przesyłając ten dokument w sposób z nim uzgodniony, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE. 

2. Dokument elektroniczny TAX FREE zawiera dane niezbędne do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, od której podróżny może ubiegać się o zwrot podatku, w szczególności dane: 

1) sprzedawcy i podróżnego; 

2) dotyczące dostawy towarów; 

3) dotyczące podstawy opodatkowania; 

4) dotyczące kwoty podatku należnego; 

5) dotyczące stawki podatku; 

6) dotyczące formy zwrotu podatku. 

3. Wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, oprócz danych niezbędnych do prawidłowego udokumentowania dostawy towarów, zawiera także dane dotyczące potwierdzenia wywozu towarów przez organy celne. 

31) w art. 128: 

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

1a. Zwrot podatku nie może być dokonany osobie innej niż podróżny, który dokonał nabycia towaru. 

b) ust. 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

2. Podstawą do dokonania zwrotu podatku jest dokument elektroniczny TAX FREE wraz z elektronicznym potwierdzeniem przez urząd celno-skarbowy wywozu towarów ujętych w tym dokumencie. 

3. Urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów w systemie TAX FREE po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie elektronicznym TAX FREE, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. Na żądanie podróżnego urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów pieczęcią organu celnego również na wydruku dokumentu elektronicznego TAX FREE. 

c) uchyla się ust. 4, 

d) ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

5. W przypadku gdy podróżny opuszcza terytorium Unii Europejskiej z terytorium państwa członkowskiego innego niż terytorium kraju, podstawą do dokonania zwrotu podatku jest wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE, potwierdzony przez właściwy organ celny, przez który towary zostały wywiezione z terytorium Unii Europejskiej. 

e) po ust. 5 dodaje się ust. 5a w brzmieniu: 

5a. W przypadku towarów nabytych przez podróżnego na terytorium państwa członkowskiego innym niż terytorium kraju urząd celno-skarbowy potwierdza wywóz towarów z terytorium Unii Europejskiej pieczęcią organu celnego po sprawdzeniu zgodności danych dotyczących podróżnego, zawartych w dokumencie, z danymi zawartymi w przedstawionym paszporcie lub innym dokumencie stwierdzającym tożsamość. 

32) w art. 129 w ust. 1: 

a) w pkt 1 skreśla się wyrazy ,,i 4", 

b) pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,, 2) przed upływem terminu do złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy otrzymał elektroniczne potwierdzenie wywozu towarów, o którym mowa w art. 128 ust. 2, lub wydruk dokumentu elektronicznego TAX FREE zawierający potwierdzenie, o którym mowa w art. 128 ust. 5, oraz 

3) posiada dokumenty: 

a) określone odrębnymi przepisami, potwierdzające dokonanie zwrotu kwoty podatku - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie rozliczenia bezgotówkowego, 

b) na których podróżny potwierdził własnoręcznym czytelnym podpisem otrzymanie zwrotu kwoty podatku, ze wskazaniem daty otrzymania zwrotu - w przypadku gdy zwrot podatku został dokonany w formie wypłaty gotówkowej. ";

33) w art. 130 w ust. 1 pkt 2 i 3 otrzymują brzmienie: 

,, 2) pieczęć organu celnego, o której mowa w art. 128 ust. 3 i 5a; 

3) szczegółowe dane, które powinien zawierać dokument elektroniczny TAX FREE oraz wydruk tego dokumentu. ";

34) w art. 135 w ust. 2 wyraz ,,wewnątrzwspólnotych" zastępuje się wyrazem ,,wewnątrzwspólnotowych";

35) w art. 145a po ust. 11 dodaje się ust. 11a w brzmieniu: 

11a. W zakresie nieuregulowanym w ust. 8-11 do kar pieniężnych stosuje się odpowiednio przepisy działu IV Ordynacji podatkowej. 

36) w art. 145b: 

a) w ust. 1 w pkt 3 w lit. f kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,, 4) do dnia 31 grudnia 2021 r. - do sprzedaży towarów w systemie zwrotu podatku podróżnym, o którym mowa w przepisach działu XII rozdziału 6. ",

b) w ust. 3 w pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu: 

,, 4) 1 stycznia 2022 r. - dla podatników, o których mowa w ust. 1 pkt 4. ";

37) w załączniku nr 3 do ustawy: 

a) w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz ,,2015", 

b) tytuł kolumny trzeciej otrzymuje brzmienie: 

,, Nazwa towaru lub usługi (grupy towarów lub usług) "

c) po poz. 18 w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz ,,2015", 

d) w poz. 48 w kolumnie drugiej wyrazy ,,bez względu na symbol PKWiU" zastępuje się wyrazami ,,bez względu na PKWiU"; 

38) w załączniku nr 10 do ustawy: 

a) w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz ,,2015", 

b) po poz. 23 w tytule kolumny drugiej skreśla się wyraz ,,2015", 

c) w poz. 24 w kolumnie trzeciej: 

- w tiret drugim skreśla się wyrazy ,,ex 4902", 

- skreśla się tiret trzecie; 

39) załącznik nr 15 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej ustawy. 

Art. 2.

W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 i 2320) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 62b w ust. 2: 

a) po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu: 

"3a) wpłaty kwoty odpowiadającej kwocie podatku od towarów i usług oraz należności celnych na rzecz przedstawiciela bezpośredniego lub pośredniego w rozumieniu przepisów celnych, przy użyciu komunikatu przelewu; ",

b) w pkt 10 wyrazy "wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny)" zastępuje się wyrazami "wyodrębniony rachunek techniczny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT"; 

2) w art. 62e w ust. 3 w pkt 2 wyrazy ,,wyodrębniony rachunek niebędący rachunkiem rozliczeniowym, służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT (rachunek techniczny)" zastępuje się wyrazami "wyodrębniony rachunek techniczny służący identyfikacji posiadacza rachunku VAT".

Art. 3.
W ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 722, 1747 i 2320) w art. 163a w ust. 1 wyrazy ,,1 stycznia 2021 r." zastępuje się wyrazami ,,31 grudnia 2022 r.".
Art. 4.
W ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. poz. 933 oraz z 2018 r. poz. 149) w art. 16 w ust. 1 wyrazy ,,do dnia 31 grudnia 2020 r." zastępuje się wyrazami ,,do dnia 31 grudnia 2021 r.".
Art. 5.
Dane, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, są udostępniane w wykazie, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1, według stanu na dzień przypadający nie wcześniej niż 1 września 2019 r. 
Art. 6.
Informacje o numerach rachunków, o których mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 lit. a ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, będących rachunkami, o których mowa w art. 119zh pkt 2-9 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2020 r. poz. 1325, 1423, 2122, 2123 i 2320), mogą być przekazywane do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej przy wykorzystaniu STIR w rozumieniu art. 119zg pkt 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa w terminie wcześniejszym niż dzień 1 czerwca 2021 r. Przepisy art. 119zp § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 lit. a i b, art. 119zq pkt 1 oraz art. 119zr § 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa stosuje się odpowiednio. 
Art. 7.
Do postępowań w sprawie wydania wiążących informacji stawkowych, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy art. 2 pkt 19 i 27g, art. 42a pkt 2, art. 42b ust. 8a i 8b, art. 43 ust. 1 pkt 3 oraz pozycję 24 załącznika nr 10 do ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. 
Art. 8.
Do wiążących informacji stawkowych wydanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepis art. 42ca ustawy zmienianej w art. 1.
Art. 9.
Wiążące informacje stawkowe i decyzje Szefa Krajowej Administracji Skarbowej oraz Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o zmianie wiążących informacji stawkowych wydane przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są ważne przez okres 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
Art. 10.
Do dostawy towarów podróżnym dokonanej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy i zwrotu podatku od towarów i usług podróżnym od tej dostawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
Art. 11.
  1. UWAGA: Art. 11 wchodzi w życie 1 lipca 2021 r.
Sprzedawca, który zamierza dokonywać dostawy towarów podróżnym począwszy od dnia 1 stycznia 2022 r., dokonuje rejestracji na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych w celu korzystania z systemu TAX FREE w terminie do dnia 31 grudnia 2021 r.
Art. 12.
W przypadku faktur korygujących wystawionych przed dniem 1 stycznia 2021 r. stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym.
Art. 13.
1.
W przypadku faktur korygujących wystawionych po dniu 31 grudnia 2020 r. w związku z obniżeniem podstawy opodatkowania, o którym mowa w art. 29a ust. 13 ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, lub w związku ze stwierdzeniem pomyłki na fakturze, o którym mowa w art. 29a ust. 14 ustawy zmienianej w art. 1, podatnicy podatku od towarów i usług w okresie do dnia 31 grudnia 2021 r. mogą stosować przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, jeżeli wybór stosowania tych przepisów zostanie uzgodniony na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą przed wystawieniem pierwszej faktury korygującej w roku 2021 r. 
2.
Rezygnacja z wyboru, o którym mowa w ust. 1, może nastąpić nie wcześniej niż po upływie 3 miesięcy od końca miesiąca, w którym dokonano tego wyboru, pod warunkiem że zostanie ona uzgodniona na piśmie pomiędzy dostawcą towarów lub świadczącym usługi a ich nabywcą. Do faktur korygujących wystawionych po dniu rezygnacji z wyboru stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
Art. 14.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r., z wyjątkiem:
1)
art. 4, który wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2020 r.;
2)
art. 1 pkt 15 lit. b, która wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2021 r.;
3)
art. 11, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r.;
4)
art. 1 pkt 1 lit. c, pkt 23 lit. b i c oraz pkt 29-33, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.
Załącznik Wykaz towarów i usług, o których mowa w art. 105a ust. 1, art. 106e ust. 1 pkt 18a, art. 108a ust. 1a oraz art. 108e ustawy
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel