Sprawdź, czy zmiana formy prawnej prowadzonej działalności pozwala na skorzystania z ulgi na kasę

Tomasz Kowalczyk

Autor: Tomasz Kowalczyk

Dodano: 13 czerwca 2018
2bd0a09b79a4b358b60c123752d087045c7f02ba-medium

Czy przekształcenie działalności osoby fizycznej w działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością nie pozbawi prawa do ulgi na kasę rejestrującą? Poznaj wyrok NSA i sprawdź komentarz eksperta.

Przekształcenie działalności osoby fizycznej w jednoosobową spółkę kapitałową nie przekreśli szans na odzyskanie wydatków na zakup kas rejestrujących – takie wnioski płyną z wyroku NSA o sygn. akt I FSK 726/16.

Czego dotyczyła sprawa

W październiku 2014 r. nastąpiło przekształcenie działalności osoby fizycznej w działalności w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.  W ramach prowadzonej, jako osoba fizyczna działalności gospodarczej prowadzonych było około 90 sklepów, w których były kasy rejestrujące. W grudniu 2014 r. spółka wprowadziła we wszystkich miejscach prowadzenia działalności nowe kasy, zaprzestając jednocześnie wykorzystywania "starych" kas. Wątpliwości dotyczyły tego, czy przysługuje jej zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania.

Organ podatkowy uważał, że zmiana formy prawnej prowadzonej działalności nie daje spółce ponownego prawa do skorzystania z ulgi. Sprawa ostatecznie trafiła do NSA, który stanął po stronie podatnika.

KOMENTARZ EKSPERTA Tomasz Kowalczyk doradca podatkowy, manager Enodo Advisors Sp. z o.o.

Omawiany wyrok NSA jest ważny z kilku powodów. Przede wszystkim dlatego, że po pierwsze w komentowanym wyroku sąd  jednoznaczne wskazał, że spółki kapitałowe powstałe w wyniku przekształcenia jednoosobowych działalności gospodarczych mają możliwość skorzystania z ulgi o której mowa w art. 111 ust . 4 ustawy o VAT przysługującej na zakup kas rejestrujących (w dotychczas wydawanych interpretacjach indywidualnych minister finansów jednolicie wskazywał, że ulga takim podmiotom się nie należy (przykładowo interpretacja indywidualna z 27 marca 2017 r., nr 2461-IBPP3.4512.927.2016.2.MN czy też z 12 listopada 2014 r.,  IBPP3/443-1030/14/KG)).

Po drugie jest to pierwsze rozstrzygnięcie NSA, które dotyczy tego zagadnienia (wcześniejsze orzecznictwo NSA dotyczyło kwestii wznowienia działalności gospodarczej (por. wyrok z  7 września 2017 r., sygn. akt I FSK 2312/15), czy sukcesji uniwersalnej na podstawie art. 93 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej (por. wyrok z 23 listopada 2017 r. sygn. akt I FSK 279/16).

Komentowany wyrok zasługuje również na uwagę dlatego, że dokonując wykładni NSA zwrócił szczególną uwagę na praktyczne aspekty dotyczące prowadzenia ewidencji na kasach rejestrujących i podkreślił, że w tym konkretnym przypadku mają one istotne znacznie, którego nie można pominąć.

W uzasadnieniu swojej decyzji NSA wskazał, że wykładnia art. 93a § 4 w związku z art. 112b Ordynacji podatkowej może prowadzić tylko do jednego wniosku.

Zdaniem NSA

Spółka kapitałowa powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wstępuje w prawa przekształcanego przedsiębiorcy związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, a nie w obowiązki osoby fizycznej. W rezultacie skoro w wyniku przekształcenia spółka ta nie przejmuje (kontynuuje) ewidencjonowania obrotu, bowiem nie wstąpiła w obowiązki dotychczasowego podmiotu (niewątpliwie prowadzenie ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących stanowi obowiązek), nie ma podstaw prawnych dla odmowy przyznania spółce ulgi przy zakupie kas.

Można mieć tylko nadzieję, że komentowany wyrok NSA będzie brany pod uwagę przez organy podatkowe i stanie się impulsem do zamiany dotychczasowej niekorzystnej wykładni art. 111 ust. 4 ustawy o VAT jaką minister finansów prezentował w wydawanych interpretacjach indywidualnych. 

Polecamy w portalu FK:

Wyrok NSA z 2 marca 2018 r., sygn. akt I FSK 726/16

Tomasz Kowalczyk

Autor: Tomasz Kowalczyk

Doradca podatkowy, partner w Enodo Advisors
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel