Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 15 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2020 r., poz. 2317)

Dodano: 1 stycznia 2021
Dz.U.20..2317
rozporządzenie
Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej
z dnia 15 grudnia 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących
(Dz.U. z dnia 22 grudnia 2020 r.)

Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106, 568, 1065, 1106 i 1747) zarządza się, co następuje: 

§ 1.

1) w § 4 w ust. 1: 

a) w pkt 1: 

- lit. b-g otrzymują brzmienie: 

"b) części do silników (CN 8409 91 00 i 8409 99 00), 

c) silników do napędu pojazdów i motocykli (CN ex 8407, ex 8408 20), 

d) nadwozi do pojazdów silnikowych (CN 8707), 

e) przyczep i naczep (CN 8716 10, 8716 31 00, ex 8716 39, 8716 40 00); kontenerów (CN 8609 00), 

f) części przyczep, naczep i pozostałych pojazdów bez napędu mechanicznego (CN 8716 90), 

g) części i akcesoriów do pojazdów silnikowych [(CN ex 8708 z wyłączeniem 8708 21, 8708 29, 8708 95), (CN ex 9401 90 80)] (z wyłączeniem motocykli), to jest do: ciągników; pojazdów silnikowych do przewozu dziesięciu lub więcej osób z kierowcą; samochodów i pozostałych pojazdów silnikowych przeznaczonych zasadniczo do przewozu osób, włącznie z samochodami osobowo-towarowymi (kombi) oraz samochodami wyścigowymi; pojazdów silnikowych do transportu towarów; pojazdów silnikowych specjalnego przeznaczenia innych niż te zasadniczo przeznaczone do przewozu osób lub towarów (na przykład pojazdów pogotowia technicznego, dźwigów samochodowych, pojazdów strażackich, betoniarek samochodowych, zamiatarek, polewaczek, przewoźnych warsztatów, ruchomych stacji radiologicznych),",

- lit. i otrzymuje brzmienie: 

"i) komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (PKWiU ex 26 i ex 27.11),",

- lit. n i o otrzymują brzmienie: 

"n) wyrobów tytoniowych (CN 2401, 2402, 2403), napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2% oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5%, bez względu na kod CN, z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów, 

o) perfum i wód toaletowych (CN 3303 00 10, 3303 00 90), z wyłączeniem towarów dostarczanych na pokładach samolotów; ",

b) w pkt 2 lit. i otrzymuje brzmienie: 

"i) związanych z wyżywieniem (PKWiU ex 56.10, PKWiU 52.21, PKWiU 56.29, PKWiU ex 56.30), wyłącznie: 

- świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz 

- usług przygotowywania żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering), ";

2) uchyla się § 6 i § 7;

3) w załączniku do rozporządzenia: 

a) w poz. 12 kolumna czwarta otrzymuje brzmienie: 

,, Usługi związane z unieszkodliwianiem odpadów promieniotwórczych"

b) w poz. 17 kolumna czwarta otrzymuje brzmienie: 

,, Usługi pocztowe i kurierskie "

c) w poz. 24 w kolumnie drugiej skreśla się wyraz "ex", 

d) w poz. 31 kolumna czwarta otrzymuje brzmienie: 

,, Usługi archiwów publicznych (gromadzenie, katalogowanie, ochrona i odzyskiwanie zbiorów), włączając usługi archiwów historycznych, archiwów i kartotek rządowych, łącznie z usługami archiwów elektronicznych "

e) w poz. 47 kolumna druga otrzymuje brzmienie: 

"Dostawa towarów i świadczenie usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym są zaliczane przez podatnika do środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji, jeżeli czynności te w całości zostały udokumentowane fakturą "

f) odnośnik 1 otrzymuje brzmienie: 

"1) Zastosowane symbole grupowań odpowiadają Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług, o której mowa w § 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz.U. poz. 1676, z 2017 r. poz. 2453, z 2018 r. poz. 2440, z 2019 r. poz. 2554 oraz z 2020 r. poz. 556)." 

§ 2.
W przypadku podatników użytkujących kasy rejestrujące z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii, które zakupili przed dniem 1 maja 2019 r., stosuje się przepisy § 6 i § 7 rozporządzenia zmienianego w § 1.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.
Słowa kluczowe:
kasa rejestrująca
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel