Od 2019 r. zmiany w opodatkowaniu bonów – sprawdź 7 przykładów dotyczących nowych przepisów

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Dodano: 11 maja 2018
b4329f1b216a60e55960e45c8279ce3e646e82d6-medium

Znamy projekt dotyczący zmian w VAT. Nowe przepisy  przewidują m.in. zmiany mające na celu uproszczenie, modernizację i ujednolicenie przepisów dotyczących VAT mających zastosowanie do bonów na towary lub usługi. Poznaj praktyczne skutki tych zmian.

Jak jest obecnie?

Bony towarowe nie stanowią towarów w rozumieniu VAT, a w konsekwencji ich sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie nie stanowi podlegających opodatkowaniu VAT dostaw towarów. Czynności takie nie stanowią również świadczenia usług. W konsekwencji obecnie sprzedaż oraz nieodpłatne przekazywanie wszelkiego rodzaju bonów nie podlega opodatkowaniu VAT (zob. przykładowo interpretację indywidualną dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z  5 stycznia 2017 r., nr 2461-IBPP1.4512.748.2016.2.MG).

Jak będzie po zmianach?

Dwa rodzaje bonów

Nowe przepisy będą dzielić bony (zdefiniowane w projektowanym art. 2 pkt 38 ustawy o VAT) na dwa rodzaje. Będą to bony jednego przeznaczenia (dalej: BJP) oraz bony różnego przeznaczenia (dalej: BRP).

Za BJP uważany ma być bon, w przypadku którego miejsce dostawy towarów lub świadczenia usług, których bon dotyczy oraz kwota należnego podatku od towarów i usług z tytułu dostawy tych towarów lub świadczenia tych usług są znane w chwili emisji tego bonu (zob. projektowany art. 2 pkt 40 ustawy o VAT). Inne bony uważane mają być za BRP (zob. projektowany art. 2 pkt 41 ustawy o VAT).

Oznacza to, że  BJP będą bony, które dotyczą nabycia towarów lub usług o określonej wartości (a w konsekwencji o znanej wysokości podatku VAT należnego) w znanym w momencie emisji miejscu dokonania lub świadczenia.

PRZYKŁAD

Przykład 1.

Podatniczka prowadząca salon fryzjerski sprzedaje bony prezentowe uprawniające do wymiany na konkretne usługi w prowadzonym salonie o określonej wartości, np. usługi fryzjerskiej o wartości 100 zł. Bony takie stanowić będą bony jednego przeznaczenia.

BRP będą bony uprawniające do nabycia różnych towarów lub usług od różnych sprzedawców (np. bony Sodexo) lub towarów lub usług opodatkowanych różnymi stawkami VAT.

PRZYKŁAD

Przykład 2.

Podatnik prowadzący galerię handlową sprzedaje karty prezentowe uprawniające do zakupów we wszystkich znajdujących się w niej sklepach. Karty te stanowić będą bony różnego przeznaczenia.

Wątpliwości dotyczą sytuacji, w których sprzedawane bony uprawniają do nabycia różnych towarów lub usług o różnej wartości opodatkowanych według tej samej stawki podatku VAT. W mojej ocenie bony takie będą BRP, gdyż w momencie ich emisji nie jest znana ostateczna kwota podatku VAT należnego z tytułu dostaw tych towarów lub usług (np. ze względu na nabycie towarów lub usług o wartości przekraczającej wartość bonu, co skutkuje zastosowaniem bonu jako bonu zniżkowego, lub nabyciem towarów lub usług o wartości niższe od wartości bonu). Wniosek ten nie jest jednak oczywisty.

PRZYKŁAD

Przykład 3.

Sieć odzieżowa sprzedaje karty upominkowe uprawniające do zakupu dowolnych towarów do wartości karty upominkowej. Według mnie karty takie stanowić będą bony różnego przeznaczenia.

Transfer bonów jednego przeznaczenia

Transfer BJP (tj. emisja bonu oraz każde przekazanie tego bonu po jego emisji – zob. projektowany art. 2 pkt 42 ustawy o VAT) dokonany przez podatnika działającego we własnym imieniu uznawany będzie za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy. W konsekwencji do opodatkowania VAT dostaw towarów lub świadczenia usług, których dotyczą BJP, będzie dochodzić już w momencie transferu (w szczególności sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania) bonu, a nie z chwilą faktycznego przekazania towarów lub faktycznego świadczenia usług w zamian za taki bon.

PRZYKŁAD

Przykład 4.

Podatnik prowadzący klub fitness sprzeda bon (kartę prezentową) uprawniającą do nabycia w prowadzonym klubie 3-miesięcznego abonamentu. Obecnie sprzedaż takiego bonu nie podlega opodatkowaniu VAT, zaś opodatkowana VAT według stawki 8% jest dopiero – jako świadczenie usługi – wymiana bonu na abonament.

Od 1 stycznia 2019 r. sprzedaż takiego bonu ma być traktowana jako opodatkowane VAT według stawki 8% świadczenie usługi. Nie będzie natomiast opodatkowana VAT wymiana bonu na abonament.

Powyższe dotyczyć ma również sytuacji, gdy transferu BJP dokonuje podatnik działający w imieniu innego podatnika. W przypadkach takich transfer bonu ma być uznawany za dostawę towarów lub świadczenie usług, których bon dotyczy, dokonane przez tego innego podatnika, w którego imieniu działa podatnik (zob. projektowany art. 8a ust. 3 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Przykład 5.

Wróćmy do przykładu 4. i załóżmy, że bon w imieniu podatnika prowadzącego salon fitness sprzeda współpracująca z nim agencja reklamowa. Od 1 stycznia 2019 r. również taka sprzedaż ma być traktowana jako opodatkowana VAT według stawki 8% usługa wstępu do klubu fitness przez podatnika prowadzącego ten sklep.

Uregulowany będzie też przypadek, gdy dostawca towarów lub usługodawca nie jest podatnikiem, który działając we własnym imieniu wyemitował dany BJP. W takich przypadkach będzie się uznawać, że ten dostawca lub usługodawca dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, których ten bon dotyczy, na rzecz podatnika, który wyemitował ten bon (zob. projektowany art. 8a ust. 4 ustawy o VAT).

Transfer bonów różnego przeznaczenia

W odmienny sposób będzie traktowany transfer BRP. Transfer takich bonów nie będzie podlegać opodatkowaniu VAT, zaś opodatkowane ma być faktyczne przekazanie towarów lub faktyczne świadczenie usług dokonane w zamian za BRP przyjmowany przez dostawcę lub usługodawcę jako wynagrodzenie lub część wynagrodzenia (zob. projektowany art. 8b ust. 1 ustawy o VAT). A zatem w zakresie tym stan prawny ma się nie zmienić.

PRZYKŁAD

Przykład 6.

Podatnik prowadzący galerię handlową sprzedaje karty prezentowe uprawniające do zakupów we wszystkich znajdujących się w niej sklepach. Karty te stanowić będą bony różnego przeznaczenia, a więc ich sprzedaż po 31 grudnia 2018 r. nadal nie będzie podlegać opodatkowaniu podatkiem VAT. Opodatkowaniu podatkiem VAT będzie podlegać dopiero sprzedaż towarów lub usług przez sklepy w zamian za karty prezentowe.

Dodany będzie też przepis, zgodnie z którym gdy transferu BRP dokonuje podatnik inny niż podatnik dokonujący transakcji podlegającej opodatkowaniu VAT, każde świadczenie usług, które można wskazać, takie jak usługi dystrybucji lub promocji, podlega opodatkowaniu VAT (zob. projektowany art. 8b ust. 2 ustawy o VAT).

PRZYKŁAD

Przykład 7.

Wróćmy do przykładu 6. i załóżmy, że z tytułu realizacji kart prezentowych, o których w nich mowa, galeria handlowa otrzymuje od sklepów 5% wartości dokonanych przy użyciu kart prezentowych zakupów. Wynagrodzenie to uznawane będzie (i uznawane jest obecnie) za wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez galerię handlową podlegających opodatkowaniu usług.

Do wskazanych zmian będzie dostosowanych wiele przepisów VAT. Do najważniejszych w tym zakresie należy zaliczyć dodanie przepisów określających powstawanie obowiązku podatkowego z tytułu czynności dokonywanych w zamian za BRP (zob. projektowane art. 19a ust. 1a, 4a i 4b ustawy o VAT) oraz zasady ustalania podstawy opodatkowania z tytułu dostaw towarów lub świadczenia usług dokonywanych w zamian za BRP (zob. projektowane art. 29a ust. 1a, 1b i 1d ustawy o VAT), jak również z tytułu usługi gotowości do realizacji takich czynności (zob. projektowany art. 29a ust. 1c ustawy o VAT).

Omówione przepisy wejdą w życie 1 stycznia 2019 r. Będą mieć zastosowanie do bonów wyemitowanych od tego właśnie dnia (zob. art. 2 projektu).

Źródło: projekt z 26 kwietnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług – przekazany do opiniowania.

Tomasz Krywan

Autor: Tomasz Krywan

Tomasz Krywan - ekspert Portalu FK i doradca podatkowy, specjalista od podatku VAT. Stały współpracownik największych redakcji podatkowych w Polsce - w ciągu ostatnich lat na łamach publikacji podatkowych opracował kilkanaście tysięcy odpowiedzi na pytania podatników oraz kilkaset artykułów i komentarzy. Autor komentarza do ustawy o VAT.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel