Renta rodzinna dla wdowy

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 27 kwietnia 2006

Pytanie: Moja mama obecnie ma 54 lata i jest zarejestrowana w urzędzie pracy jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku (od 5 lat). Pobierała rentę rodzinną, przyznaną dla mnie (małoletnie dziecko). Jednak renta została zawieszona z końcem mojej nauki w 2002 r. Wówczas miałam nieskończone 25 lat, a mama ukończone 50 lat. Czy mama może ponownie ubiegać się o rentę rodzinną (ojciec zmarł w 1978 r.)? – pyta Czytelniczka z Wrocławia.


Odpowiedź: Brak jest w przedstawionym pytaniu o rentę rodzinną dokładnych danych dotyczących Pani wieku w chwili wstrzymania wypłaty renty rodzinnej.


Pani mama mogłaby ponownie wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej po zmarłym mężu, jeżeli spełnia niżej podane warunki, a mianowicie:

osiągnęła 50 lat lub stała się niezdolna do pracy w czasie nie dłuższym niż 5 lat od zaprzestania wychowywania dzieci (dziecka) uprawnionych do renty rodzinnej, które nie osiągnęły 16 lat, a jeżeli kształciły się w szkole - 18 lat życia.


Oznacza to, że w przypadku gdy osiągnęła 50 lat życia najpóźniej w ciągu 5 lat od:

  • ukończenia przez Panią 18 lat życia albo
  • stała się niezdolna do pracy (tę okoliczność stwierdza lekarz orzecznik ZUS po złożeniu wniosku o rentę rodzinną) także w ciągu 5 lat od zaprzestania wychowywania Pani (ukończenie 18 lat życia przez Panią),

to może wystąpić z wnioskiem o przyznanie renty rodzinnej.

Druk wniosku o rentę – o symbolu: ZUS Rp-2 - jest dostępny w każdej jednostce organizacyjnej ZUS.

Nie musi przedkładać dokumentów potwierdzających pracę i zarobki męża, bowiem te dokumenty zostały niewątpliwie złożone przy wniosku o rentę rodzinną dla Pani.


Jeżeli chodzi o rentę rodzinną dla wdowy – według przepisów powołanej ustawy emerytalnej - wdowa ma prawo do renty rodzinnej, jeżeli:

  • w chwili śmierci męża osiągnęła wiek 50 lat lub była niezdolna do pracy albo
  • wychowuje co najmniej jedno z dzieci, wnuków lub rodzeństwa uprawnione do renty rodzinnej po zmarłym mężu, które nie osiągnęło 16 lat, a jeżeli kształci się w szkole - 18 lat życia, lub jeżeli sprawuje pieczę nad dzieckiem całkowicie niezdolnym do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolnym do pracy, uprawnionym do renty rodzinnej.


Prawo do renty rodzinnej może nabyć również wdowa, która osiągnęła wiek 50 lat lub stała się niezdolna do pracy po śmierci męża, nie później jednak niż w ciągu 5 lat od jego śmierci lub od zaprzestania wychowywania podanych wyżej dzieci.

Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, Naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Odpowiedź udzielona: 27 kwietnia 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel