Prawo do wcześniejszej emerytury i rozwiązanie umowy o pracę

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano:
Pytanie:  W spółce zatrudniona jest od 2. lat kobieta urodzona w 1956 r. Kiedy taka osoba może być objęta programem przejścia na wcześniejszą emeryturę? Jaka forma rozwiązania umowy o pracę będzie najdogodniejsza dla obu stron.

Będąc w ochronnym wieku emerytalnym pracownica mogłaby przystąpić dobrowolnie do programu emerytalnego gdyby taki obowiązywał u pracodawcy (w takich programach zazwyczaj, bowiem przewidziane jest rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron).

Odpowiedź: 

Wydaje się, że w pytaniu chodzi raczej o to, kiedy pracownica, której ono dotyczy - może przejść na wcześniejszą emeryturę, nie zaś o skorzystanie przez pracownicę z tzw. „Programów wcześniejszego przejścia na emeryturę”.

Programy przejścia na wcześniejsza emeryturę obowiązują zazwyczaj u dużych pracodawców, na podstawie układów zbiorowych pracy i przewidują, że pracownik dobrowolnie rozwiąże z pracodawca umowę o pracę w przewidzianym okresie, w zamian natomiast otrzyma odprawę emerytalną, odprawę ze zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników, a także dodatkowe, korzystne dla siebie uprawnienia i świadczenia.

Skorzystać z nich mogą zazwyczaj pracownicy, którzy po odejściu z pracy będą mieli prawo do świadczeń emerytalnych (wcześniejszej lub zwykłej emerytury).

Postanowienia takiego programu muszą być dla pracowników korzystniejsze niż powszechnie obowiązujące przepisy prawa pracy, ponieważ w przeciwnym razie byłyby nieważne z mocy prawa.

Jeżeli pracownica chce z własnej woli przejść na wcześniejszą emeryturę dogodną - dla obydwu stron stosunku pracy - formą rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron lub za wypowiedzeniem dokonanym przez pracownicę.

Warto podkreślić, że również w przypadku dobrowolnego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę w związku z przejściem na wcześniejszą emeryturę - pracodawca ma obowiązek wypłacenia odprawy emerytalnej.

Podkreśla to wyrok Sądu Najwyższego (z 11 stycznia 2001 r., I PKN 187/00, OSNP 2002/18/429), w którym stwierdzono, że: „odprawa emerytalna przysługuje pracownikowi także w razie przejścia na wcześniejszą emeryturę.”

Pracownica, której dotyczy pytanie, albo już weszła albo niedługo wejdzie w ochronny wiek przedemerytalny (do końca 2012 r. wynosi on dla kobiety 4 lata przed ukończeniem 60 roku życia).

Będąc w ochronnym wieku emerytalnym pracownica mogłaby przystąpić dobrowolnie do programu emerytalnego gdyby taki obowiązywał u pracodawcy (w takich programach zazwyczaj, bowiem przewidziane jest rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron). Natomiast pracownik w ochronnym wieku przedemerytalnym jest chroniony przez wypowiedzeniem umowy o pracę ze strony pracodawcy. Jeżeli pracownik wejdzie w ochronny wiek przedemerytalny w 2012 r. będzie objęty tą ochroną, aż do dnia nabycia prawa do emerytury zgodnie z nowymi przepisami.

Podstawa prawna: 

- art. 9 § 2 i art. 39 Kodeksu pracy,
- art. 18 ustawy z 11 maja 2012 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2012, poz. 637).

Tekst opublikowany: 

6 sierpnia 2012 r.

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel