Prawo do wcześniejszej emerytury a praca w gospodarstwie rolnym

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 8 września 2008
Pytanie:  Czy pracownik,który ma 62 lata i jest rencistą (ma 33-letni staż pracy i 3 lata w gospodarstwie rolnym rodziców) może skorzystać z wcześniejszej emerytury?
Odpowiedź: 

Według postanowień ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm., dalej: ustawa emerytalna) powszechny wiek uprawniający do nabycia prawa do emerytury określony został na 60 lat dla kobiety oraz 65 dla mężczyzny.

Przepisy powołanej ustawy przewidują także możliwość przyznania emerytury we wcześniejszym wieku mężczyźnie urodzonemu przed 1949 r., jeżeli ukończył 60 lat i udowodni co najmniej 35 lat stażu ubezpieczeniowego.

Na podanych wyżej zasadach emerytura przysługuje osobie, która ostatnio przed zgłoszeniem wniosku była pracownikiem oraz w okresie ostatnich 24 miesięcy podlegania ubezpieczeniu społecznemu lub ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym pozostawała w stosunku pracy co najmniej przez 6 miesięcy.

Warunek pozostawania ostatnio pracownikiem należy uznać za spełniony także wówczas, gdy ubezpieczony ostatnio pobierał: np. zasiłek dla bezrobotnych lub świadczenie (zasiłek) przedemerytalne, jeżeli w okresie poprzedzającym pobieranie tego świadczenia był ubezpieczony jako pracownik.

Również warunek pozostawania ostatnio w stosunku pracy nie jest wymagany, gdy:

• wnioskodawca podlegał ubezpieczeniu pracowniczemu przez cały okres wymagany do przyznania emerytury; mężczyzna przez 35 lat pozostawał w stosunku pracy,

•  w dniu zgłoszenia wniosku o emeryturę wnioskodawca był uprawniony do renty z tytułu niezdolności do pracy, a jego ostatnim ubezpieczeniem przed nabyciem prawa do renty było ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Wyjaśniam, że przy ustalaniu prawa do emerytury uwzględniane są okresy składkowe i nieskładkowe określone w powołanej ustawie emerytalnej. Mogą być także uwzględnione okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, jeżeli okresy składkowe i nieskładkowe są krótsze od okresu wymaganego do przyznania emerytury.

Okresy pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia mogą być uwzględnione w zakresie niezbędnym do uzupełnienia okresu brakującego do ustalenia prawa do emerytury. W przypadku tego pracownika okres brakujący do ustalenia prawa do emerytury wynosi 2 lata i w takim wymiarze mógłby być uwzględniony, jeżeli pracował on w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia.

Uprawnienia do emerytury wcześniejszej mężczyzna może nabyć, także jeżeli ukończył 60 lat i udowodni co najmniej 25 lat stażu ubezpieczeniowego oraz został uznany przez lekarza orzecznika ZUS za całkowicie niezdolnego do pracy, a ponadto ostatnim ubezpieczeniem jest lub było ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy.

Według przedstawionej w pytaniu sytuacji pracownik ten ma możliwość nabycia prawa do emerytury wcześniejszej z dwóch tytułów, jeżeli:

1. ma ustalone prawo do renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, a ostatnim ubezpieczeniem przed nabyciem prawa do renty było ubezpieczenie z tytułu pozostawania w stosunku pracy; w takim przypadku posiada wystarczający staż ubezpieczeniowy,

2. ostatnio przed zgłoszeniem wniosku o emeryturę był pracownikiem oraz udowodni co najmniej 2 lata pracy, w tym także pracy w gospodarstwie rolnym po ukończeniu 16. roku życia, a przy tym łączny staż będzie wynosił 35 lat.

Tekst opublikowany: 

8 września 2008 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel