Pracodawca powinien poinformować ZUS o przychodach osiąganych u niego przez zarobkujących emerytów i rencistów

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 26 lutego 2015
Pytanie:  Z dniem 30 czerwca 2014 r. została rozwiązana umowa z pracownicą, która przeszła na emeryturę w związku z uzyskaniem wieku emerytalnego. Osoba ta od 10 lipca 2014 r. została ponownie przyjęta do naszej firmy. Czy nasz zakład pracy musi poinformować Zakład Ubezpieczeń Społecznych o uzyskanych dochodach przez pracownicę za okres od 10 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.?
Odpowiedź: 

Moim zdaniem zakład pracy powinien poinformować ZUS o uzyskanych przychodach przez pracownicę w okresie od 10 lipca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. Obowiązek ten powinien spełnić do dnia 2 marca 2015 r., a wynika on z art. 127 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r., poz. 1440 ze zm.).

Rozliczenie emerytów i rencistów

Zgodnie z art. 127 ustawy emerytalnej poza pracodawcą i zleceniodawcą również emeryt lub rencista ma obowiązek zawiadomić organ rentowy o podjęciu działalności i o wysokości osiąganego z tego tytułu przychodu, a po upływie roku kalendarzowego – o wysokości tego przychodu uzyskanego w poprzednim roku kalendarzowym.

Informacje te składa się do ZUS, aby ten mógł w prawidłowy sposób dokonać rozliczenia świadczeń.

Uwaga! Obowiązek ten nie dotyczy emerytów, którzy wiek emerytalny, o którym mowa w art. 24 ust. 1a i 1b oraz w art. 27 ust. 2 i 3 ustawy emerytalnej, osiągnęli przed podjęciem działalności, o której mowa w art. 104 ust. 1-4 ustawy emerytalnej.

Pod pojęciem „podjęcie działalności” ustawa emerytalna ma na myśli – podjęcie działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Z kolei za działalność podlegającą obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności, z uwzględnieniem ust. 3 – czyli emerytów i rencistów osiągających przychód z tytułu działalności wykonywanej za granicą.

Należy złożyć zaświadczenie

Informacje te pracodawca oraz zarobkujący emeryt/rencista podaje w zaświadczeniu, natomiast osoby prowadzące działalność gospodarczą składają do ZUS oświadczenie.

Jeżeli chodzi o pracodawcę nie ma żadnego druku zaświadczenia do celów rozliczenia świadczenia w związku z osiąganym przychodem. Dokument ten powinien zawierać wszystkie informacje, które pozwolą ZUS na jak najkorzystniejsze rozliczenie świadczenia, bez konieczności prowadzania dodatkowego postępowania wyjaśniającego.

Pracodawca w zaświadczeniu do ZUS powinien podać:

– dane identyfikacyjne świadczeniobiorcy (imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz rodzaj i numer pobieranego świadczenia),

– wykaz uzyskanego przychodu przez pracownika, dobrze byłoby aby podać za każdy kolejny miesiąc rozliczanego roku,

– okres, którego dotyczy wypłata, jeżeli dotyczy innego miesiąca niż miesiąc wypłaty oraz tytuł wypłaty.

Pracodawca, który ma wątpliwość do tego, czy dany przychód wpływa na zawieszenie lub zmniejszenie emerytury może też wpisać kwotę oraz dokładnie opisać tytuł wypłaty.

Uwaga! Jako przychód pracodawca musi wskazać wysokość podstawy wymiaru składek. Stąd nie ma znaczenia to, czy emeryt lub rencista opłacał składki na ubezpieczenia społeczne, czy też nie.

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel