Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Komu przysługuje wcześniejsza emerytura?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 19 października 2006

Pytanie: Mój mąż ma obecnie 55 lat. Posiada 29,5 letni staż pracy (w tym 12 lat w szczególnych warunkach). Od 31 stycznia 1999 r. do 2004 r. był na rencie, potem przez rok pobierał zasiłek dla bezrobotnych (od 2004 do 2005). Od 2005 r. nigdzie nie pracuje i jest zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny u mnie w pracy. Czy ma możliwość przejścia na emeryturek pomostową? – pyta Czytelniczka z Mińska Mazowieckiego.


Odpowiedź: Pani mąż nie spełnia warunków, które uzasadniałyby przyznanie prawa do wcześniejszej emerytury.

Z pytania wynika, że mąż ma obecnie 55 lat, a więc jest urodzony po 1948 r. (prawdopodobnie 1951 r.).

Osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. emerytura przysługuje po osiągnięciu wieku wynoszącego co najmniej: 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Pani mąż nabędzie prawo do emerytury po ukończeniu 65 lat życia, a zatem w roku 2016.

Musi Pani wiedzieć, że przy ustalaniu prawa do emerytury osobom urodzonym po dniu 31 grudnia 1948 r. nie będzie miała znaczenia długość okresu pozostawania w ubezpieczeniu, to jest długość przebytych okresów pracy, prowadzenia działalności gospodarczej lub wykonywania innej pracy zarobkowej, ani charakter wykonywanej pracy lub jej uciążliwość.

Wysokość emerytury będzie natomiast zależała od:

  • kwoty składek na ubezpieczenie emerytalne zaewidencjonowanych na koncie ubezpieczonego od 1999 r. oraz
  • kwoty kapitału początkowego obliczonego za okresy ubezpieczenia społecznego (pracy, prowadzonej działalności gospodarczej, innej pracy zarobkowej) przebytego przed 1999 r.

Emeryturę we wcześniejszym wieku (powszechnie określana jako emerytura wcześniejsza) może nabyć osoba, która pracowała stale i w pełnym wymiarze czasu pracy obowiązującym na danym stanowisku pracy - co najmniej: 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (lub 10 lat przy niektórych, wyjątkowo szkodliwych warunkach pracy, np. prace wykonywane bezpośrednio przy przetwórstwie azbestu, prace wykonywane bezpośrednio przy produkcji ołowiu i kadmu oraz przetwórstwie tych metali, prace przy procesach technologicznych związanych z wytwarzaniem aluminium, prace rybaków morskich).

Ponadto staż uprawniający do emerytury (okresy składkowe i nieskładkowe) wynosi: 20 lat w przypadku kobiety, 25 lat w przypadku mężczyzny.Warto również zwrócić uwagę, że wiek emerytalny zależy od rodzaju pracy, jej stopnia uciążliwości. Wiek ten może być obniżony – w zależności od rodzaju wykonywanej pracy, jej uciążliwości - najczęściej do 55 lat życia - w przypadku kobiety i 60 lat życia - w przypadku mężczyzny.

Dodatkowe warunki wymagane do nabycia prawa do wcześniejszej emerytury przez osoby urodzone po 1948 r., które pracowały w warunkach szkodliwych lub uciążliwych, to:

  • nieprzystąpienie do otwartego funduszu emerytalnego,
  • warunki wieku i stażu pracy muszą być spełnione nie później niż do 31 grudnia 2007 r.


Podsumowując, z przedstawionych przez Panią informacji dotyczących stażu ubezpieczeniowego wynika, że łącznie z okresem pobierania zasiłku dla bezrobotnych staż pracy ogółem wynosi 31,5 roku, w tym 12 lat pracy w szczególnych warunkach. Staż pracy Pani męża w szczególnych warunkach jest za krótki do nabycia praw do emerytury wcześniejszej, bo wynosi bowiem mniej niż 15 lat. Poza tym 60 lat Pani mąż osiągnie dopiero po 31 grudnia 2007 r. W związku z powyższym Pani mąż nie spełnia warunków, które uzasadniałyby przyznania prawa do wcześniejszej emerytury.

Przepisy o emeryturach pomostowych dotychczas nie zostały przez Parlament uchwalone.


Podstawa prawna:

- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jednolity: Dz.U. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),

- rozporządzenie Rady Ministrów z 7 lutego 1983 r. w sprawie wieku emerytalnego pracowników zatrudnionych w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze (Dz.U. nr 8, poz. 43 z późn. zm.).

Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Odpowiedź udzielona: 17 października 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel