Emerytura strażaka

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 23 grudnia 2011
Pytanie:  Strażak PSP ma udokumentowany okres pracy w wojsku (zasadnicza służba wojskowa) oraz kontrakt - 4 lata. Czy ww. okresy liczą sie do podstawy uprawniającej do emerytury w PSP (15 lat)? Zaznaczam, że po zakończeniu kontraktu a podjęciem służby w PSP była przerwa około 1 roku.

Jakie warunki musi spełnić strażak, aby otrzymać emeryturę? Sprawdź odpowiedź na pytanie. Zadaj swoje indywidualne pytanie na temat przyznawania prawa do świadczeń emerytalno-rentowych.

Odpowiedź: 

Strażakowi zwolnionemu ze służby prawo do emerytury może być ustalone, jeżeli w dniu zwolnienia ze służby posiada 15 lat służby.

Emerytura strażakowi Państwowej Straży Pożarnej przysługuje z tytułu służby na warunkach określonych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym.

Okresami służby - według postanowień ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym - są następujące okresy: służby w Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Straży Granicznej, Biurze Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej lub Służbie Więziennej, z wyjątkiem okresów zawieszenia w czynnościach służbowych, a także okresy im równorzędne.

Jako okresy równorzędne ze służbą traktowane są między innymi:

  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Urzędu Ochrony Państwa,
  • okresy służby w charakterze funkcjonariusza Policji państwowej. Milicji Obywatelskiej,
  • służbę wojskową uwzględnianą przy ustalaniu prawa do emerytury wojskowej,
  • okresy zatrudnienia lub służby w zawodowych jednostkach ochrony przeciwpożarowej i nauki w szkołach pożarniczych, w charakterze członka Korpusu Technicznego Pożarnictwa, a także funkcjonariusza pożarnictwa w terminie do dnia 31 stycznia 1992 r.
Tak więc okres służby wojskowej, tj. czynnej służby wojskowej  w Wojsku Polskim lub  okresy jej równorzędny oraz okres zstępczej form tej służby (np. wykonywanie określonej pracy w czasie pełnienia służby wojskowej) może być uwzględniony jako okresy równorzędne ze służbą określonej w ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym.
Natomiast inne okresy, w tym np. okresy ubezpieczenia z tytułu prowadzenia działalności, pracy na podstawie umowy o pracę, pracy na tzw. kontrakcie i inne okresy składkowe i nieskładkowe określone w emerytalnej nie są doliczane do okresów służby lecz uwzględniane są wyłącznie przy ustalaniu wysokości emerytury obliczanej dla strażaka lub funkcjonariusza innych służb wymienionych w ustawie o zaopatrzeniu emerytalnym.

Emerytura na podstawie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym nie przysługuje natomiast strażakowi (i funkcjonariuszowi innych służb), jeżeli ma ustalone prawo do emerytury na podstawie przepisów ustawy emerytalnej i przy jej ustalaniu uwzględnione zostały okrasy służby.  

Wyjaśniam, iż przerwa pomiędzy zatrudnieniem a podjęciem służby nie ma wpływu na ustalenie prawa do świadczenia emerytalnego. Okres taki nie jest uwzględniany ani jako okres służby ani jako okres składkowy lub nieskładkowy - jest to żaden okres przy ustalaniu prawa do świadczeń emerytalnych
Podstawa prawna: 

- ustawa z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (tekst jednolity: z 2004 r. Dz. U. nr 8, poz. 67 ze zm.) - ustawa o zaopatrzeniu emerytalnym,
- ustawa z 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (tekst jedno.: Dz. U. z 2009 r. nr 12, poz. 68 ze zm.),
- ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. nr 153, poz. 1227 ze zm.).

Tekst opublikowany: 

7 listopada 2011 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel