Czy rencista podejmujący pracę na podstawie umowy o pracę musi przedstawić zaświadczenie o zdolności do pracy?

Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Dodano: 20 września 2006

Pytanie: Firma zatrudniła rencistę (częściowo niezdolnego do pracy) na umowę o pracę, na pełen etat jako kierowcę. Czy ta osoba musi przedstawić nam od lekarza zaświadczenie o zdolności do pracy? Czy rencistę można zgłosić na umowę o pracę na pełen etat? – pyta księgowa z Mrągowa.


Odpowiedź: Odpowiadając na pierwsze pytanie, informuję, że rencista, który jest przyjmowany do pracy, musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na stanowisku, na którym będzie pracował. Wynika to wprost z Kodeksu pracy i nie ma pod tym względem żadnych wyjątków dla emerytów czy rencistów.

Dlatego też rencista, którego zatrudniła Pani firma, powinien przedstawić aktualne orzeczenie lekarskie, jeżeli tego nie zrobił, musi go Pani o to poprosić.

Orzeczenie jest niezbędne, nawet jeśli rencista ma dokumenty uprawniające go do jazdy samochodem. Potwierdza to orzecznictwo sądowe. NSA orzekł, że posiadanie przez osobę przyjmowaną do pracy lub pracownika świadectwa stwierdzającego uprawnienia danej osoby do wykonywania określonego zawodu nie jest tożsame z posiadaniem orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na konkretnym stanowisku (wyrok NSA w Warszawie z 7 listopada 2002 r. II SA 3358/01 LEX nr 75741).

Jeżeli zaś chodzi o drugie pytanie dotyczące możliwości zatrudnienia rencisty na cały etat, informuję, że nie ma przepisów, które zabraniałyby renciście pracę na pełny etat (jeśli jest zdolny – w ocenie lekarza – do pracy na danym stanowisku).

Podjęcie przez emeryta pracy może jednak spowodować zawieszenie otrzymywanego świadczenia rentowego lub jego zmniejszenie.

Zgodnie bowiem z przepisami o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te ulegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego.


Za taką działalność uważa się zatrudnienie, służbę lub inną pracę zarobkową albo prowadzenie pozarolniczej działalności.

Warto pamiętać, że przychodem rencisty – oprócz wynagrodzenia za pracę – są także: kwoty pobranych zasiłków: np. chorobowego czy opiekuńczego oraz wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy, wypłacanego na podstawie przepisów Kodeksu pracy, a także kwoty świadczenia rehabilitacyjnego i wyrównawczego, zasiłku wyrównawczego i dodatku wyrównawczego.


Prawo do renty z tytułu niezdolności do pracy ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Na dzień dzisiejszy będzie to kwota 3.287,3 zł.

Natomiast w razie osiągania przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu. Ta kwota to na dzień dzisiejszy 1.770,1 zł.


Podstawa prawna:

- art. 229 § 4 Kodeksu pracy,

- art. 104 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.),

- komunikat Prezesa ZUS z 13 lutego 2006 r. (M.P. nr 12, poz. 167).


Autor: Monika Frączek, straszy specjalista z Departamentu Prawa Pracy, Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej


Odpowiedź udzielona: 22 września 2006 r.


Monika Frączek

Autor: Monika Frączek

Prawnik, autorka opracowań z zakresu prawa pracy. Od 1998 r. była głównym specjalistą w Departamencie Prawa Pracy, w Ministerstwie Pracy i Polityki Od 2003 r. pracowała w Wydziale Legislacji Departamentu Prawa Pracy. Uczestniczyła w pracach legislacyjnych w MPiPS i Parlamencie. Absolwentka Podyplomowego Studium Zbiorowych Stosunków Pracy i Zasobów Ludzkich, w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Uczestnik Podyplomowego Studium Zagadnień Legislacyjnych prowadzonego na Uniwersytecie Warszawskim. Od wielu lat specjalizuje się w praktycznych zagadnieniach prawa pracy. Autorka opracowań z zakresu prawa pracy kierowanych do pracowników kadr i działów personalnych, a także osób zarządzających. Obecnie prowadzi swoją firmę doradczą oraz prowadzi szkolenia z tematyki prawa pracy dla działów kadr, osób zarządzających oraz związków zawodowych, w szczególności z czasu pracy, dokumentacji pracowniczej, zgodnego z prawem zatrudniania i zwalniania pracowników, podnoszenia kwalifikacji zawodowych uprawnień rodzicielskich, problematyki pracy tymczasowej.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel