Badanie Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń naszych klientów

Chwalimy się! Większość naszych klientów to Ambasadorzy Portalu Oświatowego

Przedstawiamy wyniki Badania Satysfakcji, Rekomendacji i Poleceń klientów Wiedzy i Praktyki oraz Portalu Oświatowego, przeprowadzonego przez firmę Marketing Relacji.

Badanie SRP© zostało przeprowadzone w kwietniu i maju 2018 r. przez Marketing Relacji Sp. z o.o. wśród Klientów czterech portali internetowych Wiedzy i Praktyki: www.portalfk.pl, www.portalkadrowy.pl, www.portalbhp.pl oraz www.portaloswiatowy.pl.

Ankieterzy zapytali losowo dobranych 1000 Klientów Wiedzy i Praktyki, na ile są zadowoleni z portalu, co według nich jest jego największą zaletą i czy jest coś, co należałoby poprawić. Klientów, którzy ocenili dany portal w skali od 4 do 6, zapytaliśmy także, czy byliby skłonni polecić go swojemu znajomemu.

Wskaźnik satysfakcji Klientów WIP

wyniósł aż +56. Jest to wyjątkowo wysoki wynik w stosunku do średniej statystycznej wynoszącej -27.

Kluczowe zalety Portalu FK wskazane przez ankietowanych:

47%
Najbardziej docenia aktualność treści
25%
Najbardziej docenia merytoryczność treści
16%
Najbardziej docenia możliwość indywidulanej konsultacji z ekspertem
69%
Klientów nie wskazuje jakichkolwiek obszarów do poprawy
74%
Klientów to Abasadorowie i Promotorzy Portalu FK - są zadowoleni lub bardzo zadowoleni z portalu
44%
Klientów potwierdziło, że byliby skłonni do polecenia swoim znajomym portalu

Inne wskazywane zalety to:

  • Szkolenia i konferencje online
  • Obsługa klienta
  • Wzory dokumentów

Nie spoczywamy na laurach!

Jesteśmy wdzięczni za tak pozytywną ocenę Portalu FK. Jednocześnie zależy nam na dalszym rozwoju i na udoskonaleniu obszarów, które – według naszych Klientów – wymagają jeszcze poprawy. Dlatego zapraszamy do kontaktu z naszą redakcją. Jeśli masz uwagi, propozycje tematów do omówienia lub pomysły na nowe funkcjonalności, napisz do nas na adres: [email protected]

Redakcja Portalu FK

Czy można zatrudnić pracownika pobierającego rentę socjalną?

Autor: Ewa Strzałkowska

Dodano: 6 kwietnia 2009
Pytanie:  Czy mogę zatrudnić pracownika pobierającego rentę socjalną na etat w mojej firmie? Osoba ta miałaby pracować na stanowisku stolarz meblowy, jednocześnie rentę ma przyznaną na stałe ze względu na trwały uszczerbek na zdrowiu. Kod choroby 26 punkt 1 litera „i”, możliwa jest praca na stanowisku przystosowanym (tak jest w decyzji). Jednocześnie proszę podać, w jakim wymiarze czasu osoba ta może pracować i jakie może być jej wynagrodzenie, aby nie straciła renty.
Odpowiedź: 

Jeżeli nie prowadzicie Państwo zakładu pracy chronionej, to możecie zatrudnić tę osobę niepełnosprawną pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii PIP o przystosowaniu stanowiska pracy do potrzeb dla tej osoby niepełnosprawnej. Możecie Państwo zatrudnić tę osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby jej przychód miesięczny z tytuły wynagrodzenia za pracę nie przekroczył kwoty 929 zł.

Rentę socjalną otrzymuje osoba uprawniona do renty, która jest niezdolna do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu. O niezdolności do pracy orzeka lekarz orzecznik ZUS. Musicie Państwo ustalić, do jakiej grupy niepełnosprawności można zaliczyć tę osobę, zgodnie z art. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych. Zgodnie z art. 4 ust. 5 pkt 1 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, zaliczenie do znacznego albo umiarkowanego stopnia niepełnosprawności osoby niepełnosprawnej nie wyklucza możliwości zatrudnienia tej osoby u pracodawcy niezapewniającego warunków pracy chronionej w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Państwowej Inspekcji Pracy o przystosowaniu przez pracodawcę stanowiska pracy do potrzeb osoby niepełnosprawnej.

Jeżeli nie prowadzicie Państwo zakładu pracy chronionej, to musicie uzyskać pozytywną opinię PIP o przystosowaniu stanowiska pracy dla tej osoby niepełnosprawnej do jej potrzeb. Zatrudnienie w warunkach pracy chronionej, czyli np. w zakładzie pracy chronionej, nie wymaga uzyskania opinii PIP.

Zgodnie z art. 15 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych czas pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo, osoba taka nie może być również zatrudniana w porze nocnej i godzinach nadliczbowych, chyba że lekarz na wniosek takiej osoby wyrazi zgodę na zatrudnienie w porze nocnej i godzinach nadliczbowych.

Proszę zauważyć, że zgodnie z art. 10 ustawy o rencie socjalnej prawo do renty socjalnej zawiesza się w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (m.in. pracy wykonywanej w ramach stosunku pracy).

Prawo do renty socjalnej zawiesza się za miesiąc, w którym zostały osiągnięte przychody w łącznej kwocie wyższej niż 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego do celów emerytalnych.

Od 1 marca do 31 maja 2009 r. kwota przychodu odpowiadająca 30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wpływająca na zawieszenie prawa do renty wynosi 929 zł.

Możecie Państwo zatrudnić tę osobę w niepełnym wymiarze czasu pracy, tak aby jej przychód miesięczny z tytuły wynagrodzenia za pracę nie przekroczył kwoty 929 zł.

Tekst opublikowany: 

6 kwietnia 2009 r.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel