Czy można jednocześnie prowadzić działalność gospodarczą i pobierać emeryturę?

Autor: Zuzanna Turowska

Dodano: 27 września 2006

Pytanie: Czy osoba prowadząca działalność gospodarczą i zatrudniona na umowę o pracę, spełniająca warunki do wcześniejszej emerytury, składając wniosek do ZUS może nadal prowadzić działalność gospodarczą? – pyta księgowa z Gdańska.Odpowiedź: Osoba prowadząca działalność gospodarczą, której ZUS ustalił prawo do emerytury, w tym także do emerytury wcześniejszej, nie musi przerywać bądź zawieszać prowadzenia działalności gospodarczej w celu podjęcia po raz pierwszy wypłaty emerytury.


Dlatego też można prowadzić działalność gospodarczą przy jednoczesnym pobieraniu emerytury.


Proszę zwrócić uwagę, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury ustalonego w decyzji organu rentowego (art. 103 ust. 2a ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm., dalej: ustawa emerytalna).

Powołane przepisy stanowią, że prawo do emerytury ulega zawieszeniu bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez emeryta z tytułu zatrudnienia kontynuowanego bez uprzedniego rozwiązania stosunku pracy z pracodawcą, na rzecz którego wykonywał je bezpośrednio przed dniem nabycia prawa do emerytury ustalonego w decyzji organu rentowego.

Przepis ten dotyczy wyłącznie osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, która została zawarta przed dniem ustalenia prawa do emerytury, jeżeli umowa ta trwa nadal po ustaleniu przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych prawa do emerytury. Przepisu tego nie stosuje się w sytuacji, gdy pracownik - emeryt rozwiąże stosunek pracy, a następnie nawiąże go ponownie z tym samym pracodawcą.

Przepisy te – w zakresie podjęcia po raz pierwszy wypłaty emerytury - nie odnoszą się jednak do osób, które prowadzą działalność gospodarczą.


Warto jednak zwrócić uwagę, że osiąganie przychodu z tytułu pracy lub innej działalności zarobkowej, w tym także z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego, może mieć wpływ na zmniejszenie emerytury lub nawet zawieszenie jej wypłaty.


Przepisy art. 103 i 104 ustawy emerytalnej określają pewne limity przychodów, osiąganie których może powodować zmniejszenie kwoty emerytury (i renty) bądź zawieszenie jej wypłaty.

Na zmniejszenie wysokości wypłacanej emerytury wpływa przychód w wysokości przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, nie wyższej jednak niż 130% tego wynagrodzenia. Osiąganie przychodu w kwocie przekraczającej 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia powoduje zawieszenie wypłaty emerytury (renty).

Natomiast osiąganie przychodu niższego niż wynosi kwota 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia – nie powoduje żadnych skutków w wypłacie emerytury (ani zmniejszenia kwoty emerytury ani zawieszenia jej wypłaty).


Podstawa prawna: ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 z późn. zm.).


Autor: Zuzanna Turowska, naczelnik Wydziału w Departamencie Świadczeń Emerytalno-Rentowych Centrali Zakładu Ubezpieczeń Społecznych


Odpowiedź udzielona: 23 sierpnia 2006 r.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel