Sektor Publiczny

Sprawozdawczość budżetowa w przykładach – bez błędów

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 20 czerwca 2018

Do sporządzenia oraz przekazania sprawozdań jednostkowych zobowiązani są m.in. kierownicy jednostek budżetowych oraz kierownicy jednostek obsługujących. A kto odpowiada za błędy w sprawozdaniu finansowym? Przedstawiamy przykłady dotyczące poszczególnych sprawozdań oraz nieprawidłowości ujawniane w protokołach pokontrolnych. Poznaj również z miany w zasadach dokonywania korekt.

Kierownicy jednostek oświatowych, sporządzając sprawozdania budżetowe, oprócz instrukcji sporządzania sprawozdań stanowiącej załącznik do rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej, powinni zwrócić uwagę na:

 • rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej,

 • rozporządzenie ministra finansów z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych

Ewidencja księgowa w jednostkach oświatowych powinna być prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie wielkości dochodów i wydatków oraz innych przychodów rozchodów zaliczanych do poszczególnych podziałek klasyfikacyjnych. Zobowiązuje to jednostki budżetowe do konieczność prowadzenia kont analitycznych odpowiadających podziałkom klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów.

Sprawozdania budżetowe sporządzane są w układzie klasyfikacji budżetowej.

Funkcje klasyfikacji budżetowej

Klasyfikacja budżetowa jest narzędziem do prezentowania danych, nie stanowi materialno-prawnej podstawy do ustalania i pobierania dochodów oraz do dokonywania wydatków. Pozwala w sposób jawny oraz przejrzysty prezentować dane o finansach publicznych na etapie planu, wykonania i porównywania ich w poszczególnych przedziałach czasowych. Spełnia funkcje:

 • ekonomiczną – umożliwia powiązanie wydatków (kosztów) i dochodów (przychodów) z zadaniami publicznymi w roku budżetowym,

 • organizacyjno-finansową – obejmuje planowanie i wykonywanie oraz kontrola budżetu zgodnie z założeniami gospodarki finansowej w jednostce,

 • prawną – określa odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie poszczególnych zadań poprzez oznaczenie podziałkami klasyfikacji oraz zapisanie w planie jednostki sektora finansów publicznych - konkretnej kwoty dochodów i wydatków, decyduje o zakresie uprawnień finansowych podmiotów wykonujących budżet,

 • informacyjną – zasada jawności i przejrzystości finansów publicznych. Klasyfikacja budżetowa, umożliwia w sposób jawny i przejrzysty prezentowanie danych o finansach publicznych zarówno na etapie planu, jak i wykonania, także porównywanie ich w poszczególnych przedziałach czasowych,

 • statystyczną – umożliwia prezentowanie globalnej informacji o procesach finansowych w sektorze finansów publicznych.

Sprawozdania sporządza się narastająco za kolejne miesiące roku budżetowego. Okresy sprawozdawcze rozpoczynają się od 1 stycznia.

Zasady sporządzania sprawozdań

Sprawozdania należy sporządzać rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym. Kwoty wykazane w sprawozdaniach powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Nieprawidłowości ujawnione w trakcie kontroli formalno-rachunkowej lub merytorycznej, powinny być usunięte przez kierowników jednostek sporządzających sprawozdania jednostkowe przed włączeniem zawartych w nich danych do sprawozdań zbiorczych. W razie potrzeby należy dokonać także odpowiednich zapisów korygujących w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

W jednostce samorządu terytorialnego, która powołała do obsługi szkół, przedszkoli oraz placówek oświatowych, obowiązek sporządzania i złożenia sprawozdań ciąży na kierowniku jednostki obsługującej.

Forma przekazywania

Sprawozdania sporządza się w formie dokumentu elektronicznego. Zgodnie z § 12 ust. 4 rozporządzenia kierownicy jednostek i kierownicy jednostek obsługujących przekazują do zarządu JST sprawozdania w formie określonej przez zarząd tej jednostki. Sprawozdania podpisują główny księgowy (skarbnik) i kierownik jednostki (przewodniczący zarządu JST, kierownik jednostki obsługującej):

 • Sprawozdanie w formie dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

 • Podpisy na sprawozdaniu sporządzonym w formie pisemnej składa się odręcznie w miejscu oznaczonym na formularzu. Pod podpisem umieszcza się pieczątkę z imieniemi nazwiskiem osoby podpisującej.

Przykład 1.

Rb-28S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 1. Symbol 4990 w sprawozdaniu Rb-28S

Do jednostki oświatowej na rachunek wydatków dłużnik wpłacił mylnie kwotę należności.

Dopuszcza się, aby w sytuacjach wyjątkowych, niezależnych od jednostki, niewłaściwe obciążenia oraz uznania rachunków bieżących wykazywać, wprowadzając symbol 4990 zamiast paragrafu § 8 ust. 3 instrukcji nr 36. Niewłaściwe obciążenie wykazuje się zapisem zwykłym, a niewłaściwe uznania rachunku – jako liczbę ujemną. W następnym okresie sprawozdawczym niewłaściwy przelew środków powinny być wyjaśnione i rozliczone. Jest to sytuacja niezależna od jednostki, mylną wpłatę dłużnika należy w sprawozdaniu Rb-28S wykazać pod symbolem 4990.

 1. Prezentacja zaangażowania

Ewidencja zaangażowania prowadzona jest na koncie pozabilansowym 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”. Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym. Sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego sporządzane jest zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sprawozdawczości budżetowej. W kolumnie „Zaangażowanie” prezentuje się kwoty wynikające z umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie powoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Orzeczenie DF/GKO-4900-56/69-70/06/1670 z 5 października 2006 r. oraz RKO-5/2007 z 27 maja 2010 r., komisji orzekającej przy Ministrze Zdrowia. (…) w linii orzeczniczej komisji orzekających było podnoszone, że: „O tym, jakie dane (spośród danych zawartych w ewidencji księgowej) należy przenosić do określonego sprawozdania, przesądza instrukcja sporządzania poszczególnych sprawozdań.Taka instrukcja obowiązuje wszystkie jednostki sporządzające dane sprawozdanie, co służy zapewnieniu jednolitości i jednoznaczności zbieranych informacji. Jakakolwiek dowolność w doborze danych (wg uznania osób sporządzających sprawozdania, a nie wg instrukcji) naruszałaby wiarygodność sprawozdań – zarówno jednostkowych, jak i zbiorczych (…)”.

Przykład 2.

Rb-27S

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

 1. Odsetki naliczone przez bank

Jednostka oświatowa gromadzi na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale podjętej przez organ stanowiący. W uchwale nie uwzględniono odsetek naliczanych przez bank. Odsetki te stanowią dochód i powinny być wykazane w sprawozdaniu Rb-27S.

Do kompetencji organu JST należy określenie źródeł, z których dochody mogą być gromadzone na wydzielonym rachunku dochodów. To organ stanowiący JST określa źródła dochodów, na rachunek wydzielony powinny wpływać tylko środki finansowe z takich źródeł dochodów, jak określono w uchwale.

Zgodnie z art. 223 ustawy o finansach publicznych samorządowe jednostki budżetowe prowadzące działalność określoną w ustawie o systemie oświaty gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący JST, pochodzące w szczególności:

 • ze spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej na rzecz jednostki budżetowej,

 • z odszkodowań i wpłat za utracone lub uszkodzone mienie będące w zarządzie albo użytkowaniu jednostki budżetowej.

Organ stanowiący JST powinien określić w szczególności:

 • jednostki budżetowe, które gromadzą dochody,

 • źródła, z których dochody są gromadzone na rachunku,

 • przeznaczenie dochodów, z tym że dochody wraz z odsetkami nie mogą być przeznaczone na finansowanie wynagrodzeń osobowych,

 • sposób i tryb sporządzania planu finansowego dochodów i wydatków nimi finansowanych, dokonywania zmian w tym planie oraz ich zatwierdzania.

Jeśli źródło dochodów – odsetki naliczone – nie zostało wskazane w uchwale, stanowi dochody jednostki budżetowej, które należy ująć w sprawozdaniu Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych samorządowej jednostki budżetowej.

 1. Kolumny „Należności”, „Dochody otrzymane” w Rb 27S

Dochody budżetowe wykonane bez przypisu należności, dla których przepisy odrębne nie przewidują przypisu, w kolumnie „Należności” należy wykazać w wysokości zrealizowanych dochodów, na podstawie ewidencji analitycznej do konta rachunku bieżącego – subkonto dochodów oraz do kasy jednostki i zapłaconych kartą płatniczą.

Dochody budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami powinny być również klasyfikowane jako dochody przypisane i nieprzypisane, do dochodów:

 • przypisanych (naliczonych) zaliczamy takie dochody, które ujmuje się na kontach należności budżetowych na podstawie odpowiednich dokumentów np. faktur, decyzji, not księgowych, tak jak w tym przypadku to umowa jest długoterminowa tylko,

 • nieprzypisanych (nienaliczonych uprzednio) zaliczamy takie dochody, które podlegają ewidencji w chwili ich wpływu na rachunek bankowy, kasy jednostki, np. wpływy z opłat za wydanie stosownych dokumentów, odsetki od rachunku bankowego (nie ma dokumentu na podstawie którego można naliczyć odsetki przed otrzymaną wpłatą)

W kolumnie „Dochody otrzymane”wykazuje się kwoty dochodów otrzymanych na rachunek bankowy jednostki w okresie sprawozdawczym, pomniejszone o dokonane zwroty.

 1. Zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych w sprawozdaniu Rb-27S

Jednostka oświatowa na koniec kwartału naliczyła odsetki od należności głównej 200 zł w wysokości 15 zł. Operacja została zaksięgowana Wn konta 221/Ma konta 750.

Jeśli w jednostce oświatowej występują na koniec okresu sprawozdawczego zaległości z tytułu należności cywilnoprawnych, jednostka nalicza odsetki i wykazuje następująco:

 • należność główną w danym paragrafie źródłowym – w kolumnie 5 „Należności”, kolumnie 9 „Saldo końcowe – Ogółem” i kolumnie 10 „Zaległości netto”,

 • naliczone odsetki w paragrafie odsetkowym – w kolumnie 5 „Należności”, kolumnie 9 „Saldo końcowe – Ogółem” i kolumnie 10 „Zaległości netto”.

Naliczonych odsetek nie należy wykazywać łącznie z należnością główną. Przy klasyfikowaniu poszczególnych źródeł dochodów należy stosować rozporządzenie MF z 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

 1. Należności wymagalne w sprawozdaniu Rb-27S.

Jednostka oświatowa posiada należność przeterminowaną w kwocie 7.000 zł za wykonane usługi szkoleniowe § 0830. Termin płatności przypadał na 7 marca br., złożony został pozew do sądu. Sąd wydał nakaz zapłaty: kwoty głównej 7.000 zł odsetek, liczonych od 15 czerwca br. do dnia zapłaty oraz kwoty 1.000 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania. Jednostka wystąpiła do sądu z pismem o nadanie klauzuli wykonalności.

Sporządzając sprawozdanie Rb-27S na dzień 30 czerwca, należy należność za wykonane usługi szkoleniowe paragraf 0830 – 7.000 zł, zwrot kosztów postępowania sądowego w kwocie 1.000 zł z paragrafem 0630 oraz odsetki paragraf 0920 – wykazać w kolumnie:

 • 5 „Należności (salda początkowe plus przypisy minus odpisy)”,

 • 9 „Saldo ogółem”,

 • 10 „Zaległości netto”.

Przykład 3.

RB-34S

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych samorządowej jednostki budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego

Wynajem sali gimnastycznej

Jednostka oświatowa wynajmuje salę gimnastyczną, zgodnie z uchwałą JST dochody z tytułu najmu, gromadzone są na wydzielonym rachunku dochodów. Jednostka nie korzysta z możliwości odliczania podatku naliczonego. Jak wykazać sprawozdaniu Rb-34S należności w wartości netto czy brutto. Podatek należny VAT szkoła odprowadza na rachunek JST.

W sprawozdaniu Rb-34S należy wpisać kwotę, którą najemca jest zobowiązany wpłacić. Kwota należności netto w sprawozdaniu wystąpi po stronie należności, a po stronie zobowiązań jednostka wykaże podatek VAT, którą jednostka odprowadza do JST. Od początku 2017 r. JST zostały zobowiązane do centralizacji rozliczenia VAT i to one są podatnikami VAT. W celu ujednolicenia zasad rozliczenia VAT każda jednostka samorządu terytorialnego powinna opracować procedury rozliczeń tego podatku dla podległych jednostek z uwzględnieniem przepisów prawa. Sposób ewidencji oraz prezentacji dochodów i wydatków należy uzgodnić z jednostką nadrzędną, ma on wpływ na sposób wykazywania danych w sprawozdaniu RB 34S

Sposób księgowania i prezentacji danych w sprawozdaniu RB-34S

po stronie dochodów w § 0750 – wpływy w kwocie brutto

po stronie wydatków w § 4530 – kwota odprowadzonego VAT

należności – niezapłacona faktura w kwocie brutto

zobowiązanie – kwota VAT nieodprowadzonego na rachunek JST

po stronie dochodów w § 0750 – wpływy w kwocie netto za miesiące, za które podatek został odprowadzony, a za miesiąc, za który podatek nie został odprowadzony w kwocie brutto

należności – niezapłacona faktura w kwocie brutto

zobowiązanie – kwota podatku VAT nieodprowadzonego na rachunek JST

Kwoty wykazywane w sprawozdaniach budżetowych muszą być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej danej jednostki oświatowej, powinna być ona prowadzona w sposób umożliwiający odrębne określenie podatku należnego i naliczonego, a także ustalenie zobowiązania podatkowego za dany okres podatkowy. koniec

Nieprawidłowości w protokołach pokontrolnych

Do najczęściej stwierdzanych uchybień w zakresie sprawozdawczości należą:

 • wykazywania danych niezgodnych z ewidencją księgową,

 • nieskładania sprawozdań zerowych,

 • sporządzania niekompletnych sprawozdań,

 • wykazywania danych w złotych, a nie w złotych i groszach,

 • wykazywania kwot należności lub zobowiązań wraz z odsetkami,

 • ujmowania należności, zobowiązań w niewłaściwej podziałce budżetowej – patrz: przykład 4.

Przykład 4.

Odpowiedzialność za błędy w sprawozdaniu finansowym – orzeczenie GKO

W trakcie kontroli RIO stwierdzono w sprawozdaniu Rb-28S w pozycji 37 niezgodności wykonania wydatków w odniesieniu do obowiązującego planu finansowego. Sprawozdanie zostało ono podpisane przez zastępcę burmistrza umocowanego przez burmistrza do załatwiania w jego imieniu wszystkich spraw administracyjnych.

Zastępca burmistrza złożył wyjaśnienie, że dokumenty te zostały przez niego zatwierdzone do zapłaty, ponieważ posiadały podpis skarbnika – głównego księgowego budżetu. Z kolei skarbnik wyjaśnił, że w informatycznym systemie księgowości funkcjonującym w jednostce brak jest funkcji „automatycznej blokady” przy wykonywaniu płatności w przypadku przekroczenia kwot planu wydatków. Korekty planu dokonywane są kilkanaście razy w roku, trudno wtedy określić precyzyjnie poziom wydatków.

GKO w orzeczeniu z 15 czerwca 2015 r. (znak: BDF1.4800.28.2015) uznała jednak za bezzasadne wnioski o uniewinnienie od zarzutu popełnienia przypisanych zastępcy burmistrza czynów i wniosek o zastosowanie art. 36 ustawy o naruszeniu dyscypliny finansów publicznych oraz odstąpienia od wymierzenia kary przy uwzględnieniu „znikomego stopnia szkodliwości dla naruszenia dyscypliny finansów publicznych”. GKO wskazała , że stosownie do art. 28 ust. 2 i 3 ww. ustawy do oceny stopnia szkodliwości dla finansów publicznych wywołującego skutki finansowe bierze się pod uwagę w szczególności wysokość skutku finansowego, w tym kwotę środków publicznych wydatkowanych bez upoważnienia lub z jego przekroczeniem. W rozpatrywanym przypadku stopień szkodliwości dla finansów publicznych jest większy niż znikomy.

Sprawozdanie powstaje z chwilą złożenia podpisu przez kierownika jednostki, niezależnie od tego, kto je sporządził i kto, obok kierownika jednostki, je podpisał.

GKO wielokrotnie wyrażała pogląd (poparty wyrokiem WSA w Warszawie z 26 kwietnia 2010 r., sygn. akt V SA/Wa 103/10), że stosownie do przepisów regulujących sprawozdawczość budżetową czynności jej dotyczące są czynnościami jednostki wobec podmiotów uprawnionych do otrzymywania sprawozdań. Zatem czynności te wchodzą w zakres reprezentacji jednostki, dlatego nie jest możliwe przekazanie tych kompetencji innym osobom. Nie ulega też wątpliwości, że nie jest również możliwe scedowanie odpowiedzialności za ten element działalności na pracownika, nawet jeżeli pełni ważną funkcję głównego księgowego.

Korekty sprawozdań – zmiana zasad

Korekty sprawozdań budżetowych określa § 24 załącznika nr 36 do rozporządzenia. Stanowi on:

 1. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w zbiorczych sprawozdaniach miesięcznych Rb-27S i Rb-28S za styczeń, listopad i grudzień korekt tych sprawozdań nie przekazuje się do regionalnej izby obrachunkowej ani do Ministerstwa Finansów. Korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach sporządzonych za:

 1. I kwartał – kwartalne Rb-28NWS,

 2. I, II i III kwartały – kwartalne Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S,

 3. miesiące kończące kwartały I, II i III (odpowiednio za marzec, czerwiec, wrzesień) – miesięczne Rb-27S, Rb-28S

jednostki samorządu terytorialnego przekazują skorygowane sprawozdanie do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do końca kwartału następującego po tym, którego dotyczy sprawozdanie zawierające nieprawidłowości.

 1. Po upływie terminu przekazywania korekt sprawozdań, o którym mowa w ust. 2, korekty danych dotyczących poprzednich okresów sprawozdawczych uwzględnia się odpowiednio w sprawozdaniach sporządzanych za bieżący okres sprawozdawczy.

 2. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniach kwartalnych za IV kwartały Rb-NDS, Rb-30S, Rb-34S oraz rocznych Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP i Rb-ST jednostki samorządu terytorialnego przekazują korekty sprawozdań do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w sprawozdaniu kwartalnym Rb-28NWS za II kwartały jednostki samorządu terytorialnego przekazują korektę sprawozdania do właściwej regionalnej izby obrachunkowej w terminie do 30 września roku budżetowego.

 4. Korekty rocznego sprawozdania Rb-PDP wraz z uzasadnieniem oraz rocznego sprawozdania Rb-27S, wyłącznie w zakresie danych objętych sprawozdaniem Rb-PDP, jednostki samorządu terytorialnego dokonują do 5 lat wstecz, licząc od końca roku budżetowego poprzedzającego rok stwierdzenia nieprawidłowości.

 5. Sprawozdania Rb-27ZZ i Rb-50 (za I, II i III kwartały) mogą być korygowane w terminie do 3 dni po terminie przekazania sprawozdań odpowiednio przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania, jednostki obsługujące lub zarządy jednostek samorządu terytorialnego. Po tym terminie korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z jednostką otrzymującą sprawozdanie lub uwzględniane w sprawozdaniach sporządzanych za kolejny okres sprawozdawczy, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.

 6. Korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 za IV kwartały jednostki bezpośrednio realizujące zadania i jednostki obsługujące przekazują w terminie do 10 kwietnia, a zarządy jednostek samorządu terytorialnego w terminie do 25 kwietnia roku następującego po roku budżetowym. Po 25 kwietnia korekty danych w sprawozdaniach Rb-27ZZ i Rb-50 mogą być dokonywane po uzgodnieniu z dysponentami środków budżetu państwa przekazującymi dotacje, z uwzględnieniem § 9 ust. 6 rozporządzenia.

 7. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 2–6, sporządza się i przekazuje się w terminie 5 dni roboczych od dnia stwierdzenia nieprawidłowości, a w przypadku, gdy wskazane wyżej terminy przekazania sprawozdań upływają wcześniej, korekty sporządza się w tych terminach.

 8. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 2 6, przekazuje się z wykorzystaniem aplikacji, o której mowa w § 26 ust. 1.

 9. Korekty sprawozdań, o których mowa w ust. 2–6, otrzymane od jednostek samorządu terytorialnego, regionalne izby obrachunkowe przekazują do Ministerstwa Finansów w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania.

Dyscyplina finansów publicznych

Naruszeniem dyscypliny finansów publicznych jest:

 • niesporządzenie sprawozdania z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania,

 • nieprzekazanie go w terminie,

 • wykazanie w tym sprawozdaniu danych niezgodnych z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej.

Sporządzenie sprawozdania budżetowego polega na wypełnieniu właściwego druku zgodnie z obowiązującą instrukcją oraz jego podpisaniu przez kierownika jednostki i głównego księgowego.

Z orzecznictwa

Orzeczenie GKO z 7 marca 2016 r.(sygn. akt BDF1.4800.135.2015): „(…)Wykładnia językowa przedmiotowego przepisu prowadzi do jednoznacznej konkluzji, iż przez pojęcie „sporządzania sprawozdania” należy rozumieć zarówno jego wypełnienie, jak i też jego podpisanie. Bez podpisu osoby uprawnionej do działania za jednostkę, wypełniony formularz stanowi jedynie jego projekt (…)”.

Przekazanie sprawozdania polega na jego dostarczeniu w odpowiedniej formie adresatowi.

Przekazanie sprawozdań musi odbyć się w terminie określonym w rozporządzeniu. Terminy te wskazują graniczne daty od zakończenia okresu sprawozdawczego, w jakich sprawozdania mają być przekazane odbiorcy.

Podstawa prawna: 
 • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109).

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel