Sektor Publiczny

Sprawdź, co zmienia się w klasyfikacji od 1 marca 2017 i 1 stycznia 2018

Dodano: 16 marca 2017
dwie kobiety sprawdzają coś w dokumentach

Projekt zmian z 10 lutego 2017 w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych podyktowany jest utworzeniem od 1 marca 2017 Krajowej Administracji Skarbowej. W dziale 750 „Administracja publiczna” zmieni się nazwa rozdziału „75008 Izby skarbowe i urzędy skarbowe” na „75008 Działalność izb administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi i urzędami celno-skarbowymi”. Uchylone zostaną także niektóre rozdziały.

W ramach proponowanych zmian od 1 stycznia 2018 r. uchylone zostaną także rozdziały:

 • 75010 „Urzędy kontroli skarbowej”,
 • 75013 „Izby celne i urzędy celne”,

Ponadto projekt zakłada w dziale 750 „Administracja” dodanie rozdziału 75024 „Działalność Krajowej Szkoły Skarbowości oraz zmianę brzmienia nazwy rozdziału  75082 „Działalność Biura Krajowej Informacji Podatkowej” na 75082 „Działalność Krajowej Informacji Skarbowej”. W dziale 756  „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych

jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” zachodzą następujące zmiany polegające na zmianie brzmienia rozdziałów:

 • rozdział 75648 „Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celne” otrzymuje brzmienie: 75648 „Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe”,
 • rozdział „75650 Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych” otrzymuje brzmienie: 75650 „Wpłaty ze zryczałtowanego podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe od usług taksówek osobowych”,
 • rozdział „75651 Wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)” otrzymuje brzmienie: 75651 „Wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe jako dodatkowe zobowiązanie podatkowe z tytułu nieprawidłowości popełnianych przez podatnika przy rozliczaniu podatku (sankcje)”,
 • rozdział „75652 Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług pobrane przez urzędy skarbowe” otrzymuje brzmienie: 75652 „Pozostałe wpłaty z podatku od towarów i usług rozliczane przez urzędy skarbowe”,
 • rozdział „75658 Wpływy z podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych rozliczanego przez urzędy celne” otrzymuje brzmienie: 75658 „Wpłaty podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia paliw silnikowych”;
 • ·
Nowa nazwa rozdziału 75008

Wprowadzenie nowej nazwy dla rozdziału 75008 jest związane z organizacją administracji skarbowej od 1 marca 2017 r. Od tego dnia jednostką organizacyjną w sprawach organizacyjno-finansowych jest izba administracji skarbowej wraz z podległymi urzędami skarbowymi oraz urzędami celno-skarbowymi. Tym samym zniesione zostały izby celne i urzędy kontroli skarbowej jako odrębne jednostki organizacyjne.

Nowa nazwa rozdziału 75082

Wprowadzenie nowej nazwy dla rozdziału 75082 wynika z faktu wyodrębnienia z dniem 1 marca 2017 r. nowej jednostki jaką jest Krajowa Informacja Skarbowa. Wyodrębniony został również rozdział 75024 w związku z utworzeniem Krajowej Szkoły Skarbowości.

Uaktualniono brzmienie nazw rozdziałów 75648, 75650, 75651, 75652, 75658, w ten sposób, że nazwa rozdziału „75648 – Wpłaty z podatku od towarów i usług od importu towarów rozliczane przez urzędy celno-skarbowe” wynika ze zmiany przepisów ustawy o podatku od towarów i usług co powoduje, że wyrazy: „naczelnik urzędu celnego” zastąpiono wyrazami: „naczelnik urzędu celno-skarbowego”, w związku z tym analogicznie zmienia się nazwa urzędu z „celnego” na „urząd celno-skarbowy”. Natomiast zmiana wprowadzona w tytułach rozdziałów: 75650, 75651, 75652, polega na zamianie wyrazu „pobrane” wyrazem „rozliczane” i jest spowodowana faktycznym wykonywaniem przez urzędy skarbowe czynności rozliczania podatku, a nie samego jego pobrania.

Nowa nazwa rozdziału 75658

Zmiana nazwy rozdziału 75658, polega na usunięciu wyrazów „rozliczanego przez urzędy celne”. Obecnie organem właściwym w zakresie zobowiązań z tego tytułu jest organ celny właściwy dla rozliczeń podatku akcyzowego, a po zmianie naczelnik urzędu skarbowego właściwy dla rozliczeń podatku akcyzowego.

Zamiany paragrafów od 1 marca 2017

W załączniku nr 4 do rozporządzenia z 1 marca 2017 w zakresie brzmienia paragrafów zachodzą następujące zmiany:

 • w paragrafie „307 Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom” w objaśnieniach do paragrafu tiret drugi otrzymuje brzmienie: „- ustawowe należności dla żołnierzy i funkcjonariuszy, między innymi takie jak: równoważniki pieniężne za brak lokalu mieszkalnego, równoważniki remontowe, pomoc mieszkaniowa, zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe oraz ryczałt z tytułu przeniesienia, należności za rozłąkę i służby dyżurne, gratyfikacje urlopowe, dopłaty do wypoczynku, należności za przejazd na urlop, inne świadczenia dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej w związku z przeniesieniem do pełnienia służby w innej miejscowości, wartość wyżywienia przysługującego funkcjonariuszom Służby Celno-Skarbowej,”,
 • w paragrafie „405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy” objaśnienia otrzymują brzmienie: „Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Służby Więziennej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura

Antykorupcyjnego.”,

 • w paragrafie„425 Zakup sprzętu i uzbrojenia” objaśnienia otrzymują brzmienie:

„Paragraf ten służy do wyodrębnienia wydatków ponoszonych na zakup specjalistycznego sprzętu i uzbrojenia wykorzystywanego na potrzeby obronności i bezpieczeństwa publicznego i występuje w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji, w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w Agencji Wywiadu, w Centralnym Biurze Antykorupcyjnym i w budżetach wojewodów - w dziale 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w Ministerstwie Sprawiedliwości – w dziale 755 Wymiar sprawiedliwości i w Ministerstwie Finansów oraz w izbach administracji skarbowej – w dziale 750 Administracja publiczna.

Do paragrafu tego nie zalicza się wydatków na zakup środków trwałych niezaliczonych do pierwszego wyposażenia, których wartość początkowa jest wyższa od kwoty określonej w art.16f ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1888 ze zm.).”

Zmiany dotyczą aktualizacji rozporządzenia pod kątem rozwiązań przyjętych w ustawie z 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawie z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.

Przypominamy również, że od 31 grudnia 2016 r. zostały uchylone rozdziały wyszczególnione w tabeli nr 1. Zmiany w klasyfikacji działów wynikają z konieczności dostosowania stanu prawnego do aktualnego stanu. Wraz z uchyleniem rozdziałów z dniem 1 stycznia 2017 r. utworzone zostały nowe rozdziały wyszczególnione w sposób syntetyczny w tabeli nr 2.

Tabela 1. Uchylone rozdziały klasyfikacji budżetowej

Lp.

Rozdziały obowiązujące do 31 grudnia 2016

1.

75071 „Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich”

2.

75105 „Rzecznik Interesu Publicznego”

3.

75309 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

4.

75824 „Komitety wyborcze (wyborców)”

5.

85201 „Placówki opiekuńczo-wychowawcze”

6.

85204 „Rodziny zastępcze”

7.

85206 „Wspieranie rodziny”

8.

85211 „Świadczenie wychowawcze”

9.

85212 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

10.

85226 „Ośrodki adopcyjne”

11.

85234 „Fundusz Alimentacyjny w likwidacji”

12.

85305 „Żłobki”

13.

85306 „Kluby dziecięce”

14.

85307 „Dzienni opiekunowie”

15.

90021 „Fundusz Rozwoju Inwestycji Komunalnych”

16.

92122 „Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa”

17.

92124 „Zarząd Rewaloryzacji Zespołów Zabytkowych Miasta Krakowa”

Tabela 2. Nowo utworzone rozdziały klasyfikacji budżetowej

Lp.

Rozdziały obowiązujące od 1 stycznia 2017

1.

75087 „Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji”

2.

85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

3.

85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym”

4.

85501 „Świadczenie wychowawcze”

5.

85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego”

6.

85503 „Karta Dużej Rodziny”

7.

85504 „Wspieranie rodziny”

8.

85505 „Tworzenie i funkcjonowanie żłobków”

9.

85506 „Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych”

10.

85507 „Dzienni opiekunowie”

11.

85508 „Rodziny zastępcze”

12.

85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”

13.

85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”

14.

85511 „Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie”

15.

85512 „Fundusz Alimentacyjny w likwidacji”

16.

85578 „Usuwanie skutków klęsk żywiołowych”

17.

85595 „Pozostała działalność”

18.

92128 „Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa realizowana przez jednostki podległe Instytutowi Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu”

Zmiany wynikające z przepisów obowiązujących od 1 stycznia 2017 roku
w zakresie działów i rozdziałów wynikają również z wprowadzenia zmian w objaśnieniach zawartych do poszczególnych pozycji rozporządzenia. Najważniejsze zmiany w zakresie zmiany nazw rozdziałów miały na celu dostosowanie przepisów do aktualnego stanu faktycznego. Zmiany w rozdziale 85214 „Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” skutkują koniecznością  ujmowania środków w zakresie zasiłków, z wyłączeniem zasiłków stałych i pomocy w naturze oraz wydatków na opłacanie składek za ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny. W rozdziale 85214 nie uwzględnia się wydatków na zadania wynikające z programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, m.in. na zasiłków celowych przeznaczonych na zakup posiłku lub produktów żywnościowych”.

Rozdział 75087 „Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji”

W dziale 750 „Administracja publiczna” dodany został rozdział 75087 „Ministerstwo Skarbu Państwa w likwidacji” zmiana jest pochodną w ustawy z 16 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę o zasadach zarządzania mieniem państwowym. W wyniku zapisów ustawy urząd obsługujący ministra do spraw Skarbu Państwa przechodzi w stan likwidacji. Utworzenie nowego rozdziału wynika z konieczności ujmowania przepływów związanych z likwidacją Skarbu Państwa. Zmiana z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2017 weszła w życie 26 stycznia 2017.

Rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania”

Nowoutworzony rozdział 85230 „Pomoc w zakresie dożywiania” ma na celu agregację wydatków z tytułu pomocy państwa w zakresie dożywiania, został wyodrębniony z rozdziału 85295 „Pozostała działalność”. Kolejny rozdział, którego stosowanie jest obligatoryjne od dnia 01 stycznia 2017 to rozdział 85416 „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” jednocześnie rozdział ten zawęża stosowanie 85415 „Pomoc materialna dla uczniów”, z którego został wyodrębniony.

Rozdział 85501 „Świadczenia wychowawcze”

W rozdziale 85501 „Świadczenia wychowawcze” ujmuje się dochody i wydatki związane w szczególności z świadczeniami wychowawczymi, kosztami obsługi i rejestrem centralnym. Natomiast nie ujmuje się dochodów i wydatków realizowanych na podstawie ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, które to należy ujmować w rozdziałach 85508 „Rodziny zastępcze” i 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych”.

Rozdział 85502 „Świadczenia wychowawcze”

Rozdział 85502 „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” zawiera
w szczególności wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych na podstawie przepisów
o świadczeniach rodzinnych, realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie przepisów
o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, opłacane składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych. W rozdziale tym ujmuje się również wydatki na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie przepisów o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. W rozdziale tym klasyfikuje się również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 r.

Nowe objaśnienia dla „Karty Dużej Rodziny”

Zgodnie z nowymi objaśnieniami w  rozdziale 85503 „Karta Dużej Rodziny” nie ujmuje się wydatków wynikających z ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej na finansowanie ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego.

Rozdział 85504 „Wspieranie rodziny”

Nowoutworzony rozdział 85504 „Wspieranie rodziny” zawiera wydatki na wspieranie rodziny. Zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

Rozdział 85508 „Rodziny zastępcze”

Opis do nowego rozdziału 85508 „Rodziny zastępcze” wskazuje na konieczność ujmowania w nim wydatków dokonywanych na rodzinne domy dziecka, na koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej oraz na rodziny pomocowe, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku wychowawczego.

Rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”

Kolejnym nowoutworzonym rozdziałem w dziale 855 „Rodzina” jest  rozdział 85509 „Działalność ośrodków adopcyjnych”, w którym należy ujmować wydatki związane z prowadzeniem ośrodków adopcyjnych oraz interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych, o których mowa w ustawie z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny
i systemie pieczy zastępczej.

Brzmienie opisu do rozdziału 85510 „Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych” wskazuje na konieczność ujmowania w tym rozdziale także wydatków na usamodzielnienie osób opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze, placówki opiekuńczo-terapeutyczne, schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze i ośrodki szkolno-wychowawcze oraz na kontynuowanie nauki przez te osoby. Rozdział ten obejmuje także dochody i wydatki związane z realizacją dodatku do zryczałtowanej kwoty.

Rozdział 85511 „Składki na ubezpieczenia społeczne”

Rozdział 85511 „Składki na ubezpieczenia społeczne” zawiera składki za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński oraz za osoby zatrudnione jako nianie. Rozdział ten występuje wyłącznie w części „73. Zakład Ubezpieczeń Społecznych” i obejmuje składki na ubezpieczenia społeczne finansowane
z budżetu państwa za osoby przebywające na urlopach wychowawczych, za osoby pobierające zasiłek macierzyński, za osoby zatrudnione jako nianie oraz za osoby sprawujące osobistą opiekę nad dzieckiem.

Źródło:

Projekt zmian z 10 lutego 2017 r. w rozporządzeniu w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel