Sektor Publiczny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 września 2010 r. w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania (Dz.U. z 2010 r. nr 187, poz. 1254)

Dz.U.10.187.1254
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 29 września 2010 r.
w sprawie planu działalności i sprawozdania z jego wykonania
(Dz.U. z dnia 7 października 2010 r.)

Na podstawie art. 70 ust. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.1)) zarządza się, co następuje:

§ 1.
Rozporządzenie określa sposób sporządzania oraz elementy:
1)
planu działalności, zwanego dalej "planem";
2)
sprawozdania z wykonania planu działalności, zwanego dalej "sprawozdaniem".
§ 2.
Plan zawiera następujące elementy:
1)
tytuł;
2)
część A - obejmującą zestawienie nie więcej niż pięciu najważniejszych celów przyjętych do realizacji dla działów administracji rządowej albo dla jednostki sektora finansów publicznych, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów wraz z odniesieniem tych celów do dokumentów o charakterze strategicznym;
3)
część B - obejmującą zestawienie celów zadań w budżecie państwa w układzie zadaniowym na rok, którego dotyczy plan, wskazanych jako priorytetowe, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;
4)
część C - obejmującą zestawienie innych niż wymienione w części A i B celów, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi wartościami, a także najważniejszych zadań służących realizacji tych celów;
5)
datę sporządzenia planu;
6)
odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.
§ 3.
Plan sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
§ 4.
1.
Plan sporządzany przez ministra kierującego działem, zwanego dalej "ministrem", zawiera część A i B oraz może zawierać część C, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Jeżeli w części A planu sporządzanego przez ministra zostały wskazane wszystkie cele zadań priorytetowych, o których mowa w § 2 pkt 3, plan nie zawiera części B.
3.
Plan sporządzany przez kierownika jednostki w dziale, zwanego dalej "kierownikiem jednostki", zawiera część A oraz może zawierać część C.
4.
Kierownik jednostki sporządza plan z uwzględnieniem celów przyjętych do realizacji w planie sporządzonym przez właściwego ministra.
§ 5.
Minister przedstawia Prezesowi Rady Ministrów projekt planu na rok następny, w terminie do dnia 31 października każdego roku.
§ 6.
Sprawozdanie zawiera następujące elementy:
1)
tytuł;
2)
część A - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części A planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;
3)
część B - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części B planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także planowanych i podjętych podzadań budżetowych służących realizacji tych celów;
4)
część C - obejmującą zestawienie celów wskazanych w części C planu na rok, którego dotyczy sprawozdanie, przypisanych im mierników określających stopień realizacji celów wraz z ich planowanymi i osiągniętymi wartościami, a także najważniejszych planowanych i podjętych zadań służących realizacji tych celów;
5)
część D - zawierającą opis przyczyn: niezrealizowania celów, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników lub podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów;
6)
datę sporządzenia sprawozdania;
7)
odpowiednio podpis ministra albo kierownika jednostki.
§ 7.
Sprawozdanie sporządza się zgodnie z wzorem określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§ 8.
1.
Sprawozdanie sporządzane przez ministra zawiera część A oraz - odpowiednio do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie - może zawierać część B lub C.
2.
Sprawozdanie sporządzane przez kierownika jednostki zawiera część A oraz - odpowiednio do elementów zawartych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie - może zawierać część C.
3.
W przypadku niezrealizowania celów wskazanych w planie na rok, którego dotyczy sprawozdanie, wystąpienia istotnych różnic w planowanych i osiągniętych wartościach mierników, a także podjęcia innych niż planowane zadań służących realizacji celów, sprawozdanie ministra lub kierownika jednostki zawiera także część D.
§ 9.
Przepisu § 5 nie stosuje się w przypadku projektu planu na rok 2011, który minister przedstawia Prezesowi Rady Ministrów w terminie do dnia 10 listopada 2010 r.
§ 10.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835 i Nr 152, poz. 1020.
Załącznik 1 Wzór - Plan działalności
Załącznik 2 Wzór - Sprawozdanie z wykonania planu działalności
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel