Sektor Publiczny

Poznaj zasady sporządzania sprawozdania Rb-70 w zakresie prac interwencyjnych

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 23 stycznia 2018
Pytanie:  Jesteśmy państwową jednostką budżetową, zawarliśmy umowę z urzędem pracy w sprawie organizowania prac interwencyjnych, na podstawie której zatrudniony został pracownik (1 etat). Otrzymujemy refundację części wynagrodzenia oraz składki na ubezpieczenia społeczne liczone od kwoty refundowanego wynagrodzenia. Czy w związku z tym powinniśmy sporządzić dwa sprawozdania Rb-70 tj.: dla  zadania A podstawowa działalność jednostki organizacyjnej, nie wykazując w stanie zatrudnienia etatu oraz w wykonaniu ująć tylko wynagrodzenie bez otrzymanej refundacji; dla zadania B osoby zatrudnione do prac interwencyjnych wykazując kwotę wynagrodzenia w zakresie wykonania z uwzględnieniem otrzymanej refundacji wynagrodzenia.
Odpowiedź: 

Zasady wypełniania sprawozdania Rb-70 zawierają przepisy rozdziału 12 załącznika nr 37 „Instrukcja sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetu państwa”.

Proszę zauważyć, że w sprawozdaniu Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach kierownicy jednostek budżetowych i uczelni publicznych sporządzają sprawozdanie jednostkowe Rb-70, na oddzielnych formularzach dla każdego z występujących rodzajów zadań i form organizacyjno-prawnych  w szczegółowości: dział, rozdział, status zatrudnienia (zgodnie z § 19  załącznika).

Państwowe jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70 bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych. Zatrudnienie i wynagrodzenia dla zadania tego wykazuje się na oddzielnym formularzu z dokładnym określeniem w tytule formy organizacyjno-prawnej i rodzaju zadania, wyłącznie w zakresie wykonania.

Jednostki organizacyjne sporządzają sprawozdania Rb-70, bez uwzględnienia osób zatrudnionych do wykonywania prac interwencyjnych i robót publicznych, zgodnie z rozporządzeniem ministra Pracy i polityki społecznej z 24 czerwca 2014 r. w sprawie organizowania prac interwencyjnych i robót publicznych oraz jednorazowej refundacji kosztów z tytułu opłaconych składek na ubezpieczenia społeczne.

W kolumnie 14 „Wykonanie wynagrodzeń osobowych” należy podać wysokość wynagrodzeń finansowanych przez daną jednostkę organizacyjną (bez ujmowania wynagrodzeń w części finansowanej z Funduszu Pracy).

Podstawa prawna: 

· rozporządzenie ministra finansów z 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 ze zm.)

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel