Sektor Publiczny

Podpowiadamy, jak poprawnie konstruować sprawozdania budżetowe jednostek sektora publicznego

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 9 sierpnia 2017
36f75f32c59e2c33733b014dde3d4cec9df70884-medium

Skorzystaj ze wskazówek eksperta i dowiedz się, jak unikać błędów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych.

Sprawozdania z wykonania budżetu odzwierciedlają rzeczywisty i pełny przebieg wszystkich czynności faktycznych i prawnych, które składają się na wykonanie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdawczości budżetowej można ocenić:

 • gromadzenie dochodów budżetowych,
 • wydatkowanie środków publicznych,
 • finansowanie deficytu oraz
 • zarządzanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań, które angażują te środki.

Poprawnie sporządzone sprawozdania umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego:

 • sprawowanie przez organ stanowiący, a przede wszystkim komisję rewizyjną i komisję do spraw budżetu, kontroli działalności organu wykonawczego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • kompleksowe zarządzanie gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli zawartość informacyjna sprawozdań na to pozwala,
 • prawidłowe wykonywanie budżetu,
 • wykonywanie przez kierownika jednostki zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym,
  • ustalenie odchyleń pomiędzy kwotami planowanymi a zrealizowanymi.
Zadania organów nadzoru i kontroli

Organy nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego wykorzystują sprawozdania budżetowe w celu:

 • sprawowania nadzoru i kontroli nad przebiegiem procesów finansów publicznych,
 • ustalenia wskaźników podstawowych dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • dokonywania okresowych ocen i generowania globalnej informacji z przebiegu procesów finansowych w sektorze finansów publicznych,
 • sporządzania raportów finansowych o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdawczość dostarcza materiału, na podstawie którego można ocenić funkcjonowanie finansów publicznych oraz podjąć działania korygujące.

Wymogi prawne dotyczące sprawozdań finansowych

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono:

 • rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz
 • odbiorców tych sprawozdań.

Ponadto wymieniono sprawozdania:

 • jednostkowe – sporządzane przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych na podstawie danych wynikających z ich ksiąg rachunkowych,
 • zbiorcze i łączne – kumulujące dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych jednostek podległych i własne sprawozdania jednostkowe oraz
 • skonsolidowane.
Odpowiedzialność za poprawne sporządzenia sprawozdań

Za sporządzanie sprawozdań rzetelnie oraz poprawnie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a także zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej są odpowiedzialni kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. Mogą dokonać kontroli merytorycznej poprawności złożonych sprawozdań. W tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

Podejmowanie decyzji na podstawie sprawozdań

Sprawozdania sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych stanowią podstawę dokonywania ocen i podejmowania decyzji dotyczących finansów publicznych.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Brak zgodności powoduje odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny publicznych.

Wskazówki, jakich błędów unikać

Nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości budżetowej, stwierdzane podczas przeprowadzonych kontroli, dotyczą:

 • niesporządzania wszystkich wymaganych sprawozdań,
 • nieterminowego przekazania sprawozdań,
 • niepoprawnego sporządzania sprawozdań.

Najczęstszym błędem popełnianym przez jednostki jest niepoprawne sporządzenie sprawozdania.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania jednostkowe sporządzają i przekazują odbiorcy sprawozdań kierownicy jednostek organizacyjnych – za okresy i w terminach wskazanych w tym rozporządzeniu.

Nieosiągnięcie przez jednostkę budżetową dochodów w danym okresie sprawozdawczym nie zwalnia kierownika jednostki ze sporządzenia sprawozdania Rb-27S. Kierownik jednostki jest zobligowany do złożenia sprawozdania zerowego, którym potwierdza fakt niezrealizowania dochodów budżetowym w tym okresie sprawozdawczym.

Błędy polegają również na:

 • niezgodności pomiędzy sprawozdaniem zbiorczym a sprawozdaniami jednostkowymi oraz
 • wykazywaniu w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową.

Niezgodność pomiędzy zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S a sprawozdaniami jednostkowymi stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wynika z niego, że sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie:

 • sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz
 • sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu.

ZAPAMIĘTAJ

ü  Na podstawie sprawozdań budżetowych można ocenić gromadzenie dochodów budżetowych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu oraz zarządzanie środkami publicznymi.

ü  Organy nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego wykorzystują sprawozdania budżetowe m.in. do kontrolowania przebiegu procesów finansów publicznych, ustalenia wskaźników podstawowych dochodów podatkowych jednostek oraz sporządzania raportów finansowych o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

ü  Najczęściej popełniany przez jednostki błąd polega na niepoprawnym sporządzeniu sprawozdania.

 

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel