Sektor Publiczny

Podpowiadamy, jak poprawnie konstruować sprawozdania budżetowe jednostek sektora publicznego

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 9 sierpnia 2017
36f75f32c59e2c33733b014dde3d4cec9df70884-medium

Skorzystaj ze wskazówek eksperta i dowiedz się, jak unikać błędów przy sporządzaniu sprawozdań budżetowych.

Sprawozdania z wykonania budżetu odzwierciedlają rzeczywisty i pełny przebieg wszystkich czynności faktycznych i prawnych, które składają się na wykonanie budżetu przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego. Na podstawie sprawozdawczości budżetowej można ocenić:

 • gromadzenie dochodów budżetowych,
 • wydatkowanie środków publicznych,
 • finansowanie deficytu oraz
 • zarządzanie środkami publicznymi, w tym zaciąganie zobowiązań, które angażują te środki.

Poprawnie sporządzone sprawozdania umożliwiają jednostkom samorządu terytorialnego:

 • sprawowanie przez organ stanowiący, a przede wszystkim komisję rewizyjną i komisję do spraw budżetu, kontroli działalności organu wykonawczego oraz samorządowych jednostek organizacyjnych,
 • kompleksowe zarządzanie gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego, jeżeli zawartość informacyjna sprawozdań na to pozwala,
 • prawidłowe wykonywanie budżetu,
 • wykonywanie przez kierownika jednostki zadań związanych z kontrolą finansową i audytem wewnętrznym,
  • ustalenie odchyleń pomiędzy kwotami planowanymi a zrealizowanymi.
Zadania organów nadzoru i kontroli

Organy nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego wykorzystują sprawozdania budżetowe w celu:

 • sprawowania nadzoru i kontroli nad przebiegiem procesów finansów publicznych,
 • ustalenia wskaźników podstawowych dochodów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego,
 • dokonywania okresowych ocen i generowania globalnej informacji z przebiegu procesów finansowych w sektorze finansów publicznych,
 • sporządzania raportów finansowych o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Sprawozdawczość dostarcza materiału, na podstawie którego można ocenić funkcjonowanie finansów publicznych oraz podjąć działania korygujące.

Wymogi prawne dotyczące sprawozdań finansowych

W rozporządzeniu w sprawie sprawozdawczości budżetowej określono:

 • rodzaje, formy, terminy i sposoby sporządzania sprawozdań budżetowych,
 • jednostki obowiązane do sporządzania poszczególnych rodzajów sprawozdań oraz
 • odbiorców tych sprawozdań.

Ponadto wymieniono sprawozdania:

 • jednostkowe – sporządzane przez kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych na podstawie danych wynikających z ich ksiąg rachunkowych,
 • zbiorcze i łączne – kumulujące dane zawarte w sprawozdaniach jednostkowych jednostek podległych i własne sprawozdania jednostkowe oraz
 • skonsolidowane.
Odpowiedzialność za poprawne sporządzenia sprawozdań

Za sporządzanie sprawozdań rzetelnie oraz poprawnie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a także zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej są odpowiedzialni kierownicy jednostek sektora finansów publicznych. Jednostki otrzymujące sprawozdania są obowiązane sprawdzić je pod względem formalno-rachunkowym. Mogą dokonać kontroli merytorycznej poprawności złożonych sprawozdań. W tym celu mogą żądać przedstawienia wskazanych ksiąg rachunkowych i dokumentów.

Podejmowanie decyzji na podstawie sprawozdań

Sprawozdania sporządzane przez jednostki sektora finansów publicznych stanowią podstawę dokonywania ocen i podejmowania decyzji dotyczących finansów publicznych.

Dane wykazane w sprawozdaniach budżetowych powinny być zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej. Brak zgodności powoduje odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny publicznych.

Wskazówki, jakich błędów unikać

Nieprawidłowości dotyczące sprawozdawczości budżetowej, stwierdzane podczas przeprowadzonych kontroli, dotyczą:

 • niesporządzania wszystkich wymaganych sprawozdań,
 • nieterminowego przekazania sprawozdań,
 • niepoprawnego sporządzania sprawozdań.

Najczęstszym błędem popełnianym przez jednostki jest niepoprawne sporządzenie sprawozdania.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej sprawozdania jednostkowe sporządzają i przekazują odbiorcy sprawozdań kierownicy jednostek organizacyjnych – za okresy i w terminach wskazanych w tym rozporządzeniu.

Nieosiągnięcie przez jednostkę budżetową dochodów w danym okresie sprawozdawczym nie zwalnia kierownika jednostki ze sporządzenia sprawozdania Rb-27S. Kierownik jednostki jest zobligowany do złożenia sprawozdania zerowego, którym potwierdza fakt niezrealizowania dochodów budżetowym w tym okresie sprawozdawczym.

Błędy polegają również na:

 • niezgodności pomiędzy sprawozdaniem zbiorczym a sprawozdaniami jednostkowymi oraz
 • wykazywaniu w sprawozdaniach danych niezgodnych z ewidencją księgową.

Niezgodność pomiędzy zbiorczym sprawozdaniem Rb-28S a sprawozdaniami jednostkowymi stanowi naruszenie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Wynika z niego, że sprawozdania zbiorcze, w szczegółowości sprawozdań jednostkowych, są sporządzane przez zarządy jednostek samorządu terytorialnego na podstawie:

 • sprawozdań jednostkowych jednostek im podległych oraz
 • sprawozdania jednostkowego jednostki samorządu terytorialnego jako jednostki budżetowej i jako organu.

ZAPAMIĘTAJ

ü  Na podstawie sprawozdań budżetowych można ocenić gromadzenie dochodów budżetowych, wydatkowanie środków publicznych, finansowanie deficytu oraz zarządzanie środkami publicznymi.

ü  Organy nadzoru i kontroli nad gospodarką finansową jednostek samorządu terytorialnego wykorzystują sprawozdania budżetowe m.in. do kontrolowania przebiegu procesów finansów publicznych, ustalenia wskaźników podstawowych dochodów podatkowych jednostek oraz sporządzania raportów finansowych o stanie gospodarki finansowej jednostki samorządu terytorialnego;

ü  Najczęściej popełniany przez jednostki błąd polega na niepoprawnym sporządzeniu sprawozdania.

 

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel