Sprawdź, czy niepełnoletnich stypendystów należy zgłosić do ubezpieczeń społecznych

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 23 listopada 2016
f8e5d1ceb7432603e8efd50c4d183d04e1f6e69f-medium

Rozliczasz firmę, która przyjęła niepełnoletnich stypendystów? Sprawdź, czy należy objąć ich obowiązkiem ubezpieczeń społecznych z tytułu pobierania stypendium za czas odbywania szkolenia i stażu. Poznaj stanowisko ZUS.

Obowiązek opłacania składek na ZUS od stypendium dla nieletnich uczestników

Z wnioskiem o wydanie interpretacji wystąpił przedsiębiorca będący realizatorem projektu – staży zawodowych dla uczniów i nauczycieli. W piśmie poinformował, że uczestnikami tego projektu są zarówno uczniowie pełnoletni, jak i niepełnoletni zespołu szkół. Osoby te będą odbywać staże zawodowe wykraczające poza podstawę programową, za które otrzymają stypendium stażowe.

W związku z powyższym powziął on wątpliwość, czy od stypendiów wypłacanych niepełnoletnim osobom trzeba naliczać i odprowadzać składki na ZUS. Jego zdaniem uczeń niepełnoletni nie jest osobą dorosłą stąd składki od tego świadczenia nie powinny być naliczane i odprowadzane.

Na potwierdzenie powołał art. 6 ust. 1 pkt 9a ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zgodnie z którym osobami dorosłymi są osoby:

  • pobierające stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostały skierowane przez inne niż powiatowy urząd pracy podmioty kierujące na szkolenie, staż lub przygotowanie zawodowe dorosłych.

ZUS potwierdził stanowisko pracodawcy

W wydanej decyzji także powołał wyżej wymieniony przepis ustawy. Ponadto przywołał ustawę o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Zgodnie z jej przepisami osobą bezrobotną jest osoba pełnoletnia, niezatrudniona i niewykonująca innej pracy zarobkowej, zdolna i gotowa do podjęcia zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, obowiązującym w danym zawodzie i nieucząca się w szkole.

Zatem uregulowania zawarte w przepisach dotyczą stypendystów, ale będących osobami pełnoletnimi. Brak jest natomiast przesłanek do obejmowania stypendystów będących osobami niepełnoletnimi ubezpieczeniami społecznymi z tytułu pobierania stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych.

Zapamiętaj!

Nie nalicza i nie odprowadza się składek na ZUS od stypendiów wypłacanych niepełnoletnim uczniom.

Interpretacja ZUS z 1 sierpnia 2016 r. – oddział Gdańsk (DI/100000/43/817/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel