Składki na ZUS za członka zarządu spółki z o.o. Upewnij się, czy są należne

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 16 stycznia 2017

Jednoosobowy wspólnik spółki z o.o. będący wyłączonym członkiem zarządu jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę opłacał składki z tytułu wynagrodzenia. Poznaj stanowisko ZUS i dowiedz się, czy jego postępowanie było właściwe. Upewnij się, czy ma obowiązek opłacać składki za żonę, która przejmie jego funkcję.

Wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu a składki na ZUS

Przedsiębiorca będący wyłącznym członkiem spółki i od 2013 r. do lipca 2016 r. był także wyłączonym członkiem zarządu będący jednocześnie zatrudniony na umowę o pracę w innej spółce z o.o. z wynagrodzeniem wyższe niż minimalne powziął wątpliwość w sprawie obowiązku opłacania składek na ZUS.

Poinformował, że spółka do lipca 2016 r. w której był jednym członkiem zarządu opłacała za niego składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z tytułu wynagrodzenia jakie otrzymywał. Przedsiębiorca nie był w niej zatrudniony ani na umowę o pracę, ani na podstawie jakiejkolwiek innej umowy cywilnoprawnej. Z kolei od lipca 2016 r. przestał pełnić funkcję członka zarządu spółki i członkiem tej spółki będzie teraz jego żona.

W związku z powyższym zwrócił się do ZUS za zapytaniem:

  1. czy z tytułu otrzymywania wynagrodzenia na podstawie powołania na członka zarządu w spółce powinien był podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu do ubezpieczeń?
  2. czy w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego (umowa o prace oraz prowadzenie działalności gospodarczej) spółka była zobowiązana do opłacania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za przedsiębiorcę?
  3. czy żona, która jest obecnie wyłącznym członkiem zarządu w spółce powinna zostać uznana za osobę współpracującą z osobą prowadzącą działalność gospodarczą?

Przedsiębiorca przedstawił swoje stanowisko, z którego wynika, że nie powinien był podlegać ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu z tytułu wykonywania funkcji członka zarządu. Powołał tutaj ustawę z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2016 r. poz. 963), dalej: ustawa systemowe, która nie wymienia otrzymywanego wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu jako tytułu do obowiązkowego ubezpieczenia emerytalnego i rentowego.

Zdaniem przedsiębiorcy w sytuacji zbiegu tytułów do ubezpieczenia emerytalno-rentowego spółka nie była zobowiązana do opłacania składek za niego z tytułu bycia jednoosobowym wspólnikiem spółki z o.o.

Z kolei, jeżeli chodzi o żonę, jego zdaniem nie powinna ona być uznana za osobę współpracującą z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność. Przedsiębiorca nie prowadzi działalności na podstawie wpisu do CEIDG. Posiada on spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, w której jego żona jest obecnie jedynym członkiem zarządu. W jego ocenie nie oznacza to jednak, że żona współpracuje ze wspólnikiem przy prowadzeniu działalności gospodarczej. Wobec tego nie powinna podlegać obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu i rentowemu.

Co na to ZUS?

ZUS uznał stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe w dwóch kwestiach (1 i 3) o które pytał.

ZUS przypomniał, że katalog osób, które płatnicy składek są zobowiązani zgłosić do ubezpieczeń społecznych, a w konsekwencji naliczać i odprowadzać składki na ZUS został określony w art. 6 ust. 1 ustawy systemowej. Zgodnie z tym przepisem powołanie w znaczeniu bezumownego powierzenia funkcji organu spółki – członka zarządu nie stanowi samoistnego tytułu podlegania ubezpieczeniom.

Poprzez samo powołanie członek zarządu spółki z o.o. nie staje się pracownikiem czy zleceniobiorcą. Tym samym wynagrodzenie wypłacone członkowi zarządu z tytułu pełnionej funkcji na podstawie samego powołania nie będzie podlegało obowiązkowi opłacania składek na ZUS.

Co do pytania o żonę, która od lipca 2016 r. będzie członkiem zarządu i nie zostanie zatrudniona na umowę o pracę ani na podstawie innej umowy cywilnoprawnej ZUS powołał przepis art. 8 ust. 11 ustawy systemowej.

Zgodnie z tym przepisem za osobę współpracującą uważa się małżonka, dzieci własne, dzieci drugiego małżonka i dzieci przysposobione, rodziców, macochę i ojczyma oraz osoby przysposabiające, jeżeli pozostają z nimi we wspólnym gospodarstwie domowym i współpracują przy prowadzeniu tej działalności.

Jednocześnie ZUS wskazał, że jeżeli pracownik spełnia kryteria określone dla osób współpracujących, dla celów ubezpieczeń społecznych jest traktowany jako osoba współpracująca. Przepis art. 8 ust. 11 w związku z art. 6 ust. 1 pkt 5 zawiera jednak w swojej treści pojęcie szersze tj. pojęcie osoby prowadzącej pozarolniczą działalność w tym m.in. wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Z informacji podanych przez przedsiębiorcę wynika, że żona będzie członkiem zarządu w spółce z o.o., w której wyłączonym wspólnikiem jest jej mąż. Wobec tego, że nie będzie zatrudniona na podstawie żadnej umowy nie ma obowiązku, aby podlegała ubezpieczeniom społecznym.

Jeśli chodzi o 3 pytanie ZUS wskazał, że jednoosobowa spółka z o.o. nie jest płatnikiem składek za wspólnika, który zobowiązany jest do samodzielnego pełnienia funkcji płatnika składek na własne ubezpieczenie. W konsekwencji nie ma również obowiązku obliczania i opłacania składek na ubezpieczenie tego wspólnika.

Dlatego też bez znaczenia pozostaje fakt zbiegu tytułów do ubezpieczeń.

Zapamiętaj!

  1. Nie opłaca się składek od wynagrodzenia otrzymywanego z tytułu pełnienia funkcji członka zarządu na zasadzie powołania.
  2. Jeżeli składki były opłacane omyłkowo należy wystąpić do ZUS o zwrot nienależnie opłaconych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za wspólnika jednoosobowej spółki z o.o.
  3. Żona wspólnika, która jest członkiem zarządu a swoją funkcję pełni na podstawie powołania nie podlega ubezpieczeniom społecznym.

Interpretacja ZUS z 14 grudnia 2016 r. oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1275/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel