Przedawnienie składek z 5 letnim okresem

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

Dodano: 19 grudnia 2016

Już 1 stycznia 2017 r. przedawnią się pierwsze składki ZUS z zastosowaniem nowego, 5 letniego terminu przedawnienia. Co to oznacza dla firm?

Przypomnijmy, żebieg terminów przedawnienia należności ZUS wynosi obecnie 5 lat. Jednak trzeba wskazać, że bieg 5 letniego terminu przedawnienia zaczyna się nie wcześniej niż 1 stycznia 2012 r. dla składek wymagalnych przed dniem 1 stycznia 2012 r.

Od 1 stycznia 2012 r. okres przedawnienia wynosi 5 lat licząc od dnia, w którym składki stały się wymagalne.
PRZYKŁAD
PRZYKŁAD 1: Przedsiębiorca nie opłacił składek na ubezpieczenia społeczne pracowników z uwagi na ciężką sytuację materialną za 2009 rok. Wobec tego należności te powinny się przedawnić nie wcześniej niż 5 lat od dnia 1 stycznia 2015 r. Zatem przedawnią się one z krótszym okresem przedawnienia, czyli dnia 1 stycznia 2017 r.
PRZYKŁAD
PRZYKŁAD 2: Firma z powodu braku środków nie opłaciła składek na ubezpieczenia społeczne. Należności te stałysię wymagalne z dniem 15 marca 2007 r. Co oznacza, że jeżeli obowiązywałby 10 letni bieg przedawnienia (a tak było do końca 2011 r.) składki przedawniłyby się w dniu 15 marca 2017 r. Jednak zgodnie z nowym biegiem przedawnienia, składki przedawniłyby się po 5 latach, ale od dnia 1 stycznia 2012 r., czyli w dniu 1 stycznia 2017 r.Z tych dwóch terminów, wcześniejszym jest ten drugi. Zatem składki na ubezpieczenia społeczne faktycznie przedawnią się 1 stycznia 2017 r.

Dlaczego firmy mogą być zaniepokojone?

ZUS w listopadzie oraz w grudniu podjął działania mające na celu przerwanie biegu przedawnienia przed 1 stycznia 2017 r.

Co to oznacza? A to, że jeżeli firma ma zaległości wobec ZUS i oczekuje na przedawnienie powinna się mieć na baczności. Przerwanie biegu przedawnienia powoduje, że biegnie on od początku.

KOMENTARZ EKSPERTA: Karolina Ciastko, radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl

Skrócenie okresu przedawnienia składek ZUS z 10 lat do 5 lat wprowadziła ustawa z 16 września 2011 r. o redukcji niektórych obowiązków obywateli i przedsiębiorców (Dz.U. nr 232, poz. 1378) i liczy się go od 1 stycznia 2012 r.

W zakresie okresów przejściowych, o których wspomniano powyżej, należy się powoływać na wskazany, przez Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 27 stycznia 2015 r. w sprawie o sygn. akt sprawy II FSK 3031/12, pogląd, iż ustawodawca przyjął tu nakaz stosowania ustawy względniejszej w stosunku do biegu terminu przedawnienia należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne.

Jednakże, wraz z wprowadzeniem skrócenia terminu przedawnienia składek ZUS zmieniły się, na prostsze zasady przerywania/zawieszania biegu przedawnienia.

Obecnie, bieg terminu przedawnienia nie rozpoczyna się a rozpoczęty ulega zawieszeniu m. in. w następujących przypadkach:

- wszczęcia postępowania dotyczącego podlegania ubezpieczeniu, podstawy wymiaru składek lub obowiązku ich opłacania do dnia uprawomocnienia się decyzji,

- zawarcia między ZUS a płatnikiem składek umowy o odroczeniu terminu płatności należności ze składek albo jej rozłożeniu na raty,

- podjęcia pierwszej czynności (zawiadomienia płatnika) zmierzającej do wyegzekwowania należności, przy czym zawieszenie obejmuje cały czas trwania postępowania egzekucyjnego aż do jego zakończenia.

- od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, ale nie dłużej niż do momentu, w którym upłynęły dwa lata od śmierci spadkodawcy.

Z kolei bieg terminu przedawnienia przerywa ogłoszenie upadłości. Po przerwaniu bieg terminu przedawnienia rozpoczyna się na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o ukończeniu postępowania upadłościowego lub jego umorzeniu.

Karolina Ciastko

Autor: Karolina Ciastko

radca prawny, wspólnik w Kancelarii Radców Prawnych Dudkiewicz Ciastko Cichocka s.c. z siedzibą w Poznaniu, www.kancelaria-dcc.pl . Posiada wieloletnie doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych z kapitałem krajowym i zagranicznym. Specjalizuje się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego i handlowego i prawa pracy.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel