Poznaj planowane zmiany w przekazywaniu składek na ubezpieczenia do ZUS

Anna Sadowska

Autor: Anna Sadowska

Dodano: 10 kwietnia 2017
309ed8723391194610b58690ad4b1333d252b0c4-medium

Trwają prace nad rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk 1306). Projekt ustawy przewiduje, że każdy przedsiębiorca zostanie wyposażony w indywidualny rachunek składkowy, na który będzie wpłacać wszystkie należności do ZUS. Dowiedz się więcej.

Przedsiębiorca będzie dokonywał tylko jednej wpłaty zamiast dotychczasowych trzech lub czterech. W projekcie mowa jest także o wprowadzeniu ułatwień dla płatników składek, jeśli chodzi o wydawanie przez ZUS zaświadczeń o niezaleganiu z opłatami. Stanie się to możliwe dzięki zrównaniu – pod względem prawnym – zaświadczeń wydawanych w postaci papierowej i wydruków elektronicznych samodzielnie wygenerowanych przez płatnika z systemów elektronicznych ZUS.

Jakie są wady i zalety planowanych zmian

Głównym celem nowej ustawy jest ujednolicenie standardu identyfikacji płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FP i FGŚP) oraz Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) a także optymalizacja systemu poboru należności publicznych, co zdaniem Rządu będzie dużą korzyścią dla obywateli i przedsiębiorców. Główną zaletą zmian stanie się ograniczenie ilości informacji podawanych na dokumentach płatniczych.

Jak jest teraz

Obecnie w celu identyfikacji płatnik składek jest obowiązany do podania identyfikatora numerycznego (NIP, REGON, PESEL, nr dowodu) oraz danych dotyczących okresu za jaki opłacana jest składka (miesiąc, rok, numer deklaracji rozliczeniowej). Podczas przekazywania tych informacji płatnicy często popełniali błędy. Obecnie w przypadku niepoprawnie wpisanego któregokolwiek z identyfikatorów nie jest możliwe automatyczne (wspomagane systemem informatycznym) zidentyfikowanie opłaconej składki z kontem płatnika składek.

Wówczas niezbędne jest przeprowadzenie procedur wyjaśniających prowadzonych z płatnikiem składek lub instytucją obsługującą wpłatę (bank, operator pocztowy, instytucja płatnicza) w celu zidentyfikowania źle lub błędnie opisanych wpłat.

Co się zmieni

Wprowadzenie zasady identyfikacji wpłat z tytułu składek pobieranych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po numerze indywidualnego rachunku składkowego (który będzie niezwłocznie generowany po utworzeniu konta płatnika składek) ograniczy w znacznym stopniu liczbę postępowań wyjaśniających prowadzonych przez ZUS w tym zakresie, wyeliminuje wpływ nowych niezidentyfikowanych wpłat, a także zmniejszy liczbę wpłat do przetworzenia przez systemy informatyczne banków oraz ZUS w skali roku. Dzięki tym zmianom przedsiębiorcy zyskają oszczędności finansowe, skrócenie czasu poświęcanego na realizację płatności oraz uproszczenie procedur. Powstaje jednak pytanie - czy proponowane przez Rząd rozwiązanie może mieć jakieś wady?

W uzasadnieniu do ustawy (opinia Związku Banków Polskich - ZBP) czytamy, że projekt nie wskazuje terminu, w jakim ZUS będzie przesyłał płatnikom składek informacje o numerze rachunku składkowego, a przez to nie wiadomo, kiedy to na płatnika składek przechodzi ciężar uzyskania informacji, jaki jest numer rachunku składkowego na który mają być przelewane składki.

Kiedy przepisy wejdą w życie

Omawiane zmiany mają wejść w życie 1 stycznia 2018 r., a pozostałe przepisy ustawy dotyczące m.in. zaświadczeń o niezaleganiu w ciągu 14 dni od ogłoszenia ustawy. ZUS natomiast przekaże każdemu przedsiębiorcy jego indywidualny numer rachunku bankowego do końca 2017 roku.

Etap legislacyjny: rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw – po II czytaniu w sejmie.

Anna Sadowska

Autor: Anna Sadowska

Ekspert z firmy audytorsko - doradczej MAZARS
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel