Oskładkowane odszkodowanie wypłacane menadżerowi z tytułu zakazu konkurencji

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 21 grudnia 2016

Spółka, którą rozliczasz zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o świadczenie usług zarządzania przedsiębiorstwem? Sprawdź, czy w razie rozwiązania z tą osobą umowy trzeba będzie opłacać składki na ZUS od wypłacanego mu odszkodowania.

Firma zawarła z osobą prowadzącą działalność gospodarczą umowę o świadczenie usług zarządzania związane z pełnieniem funkcji prezesa zarządu. Po pewnym czasie kontakt menadżerski został rozwiązany. Prezesowi spółka zobowiązała się wypłacać odszkodowanie z tytułu zakazu konkurencji przez okres 12 miesięcy.

Ponieważ spółka opłacała za niego składki na ZUS z tytułu kontraktu, również wypłacane jej co miesiąc odszkodowanie podlega oskładkowaniu.

Spółka wskazała, że kwoty odszkodowania z tytułu zakazu konkurencji wypłacane z tytułu kontraktu menadżerskiego stanowią i będą stanowiły przychód w rozumieniu ustawy o PIT.

Z kolei, jak argumentuje spółka, odszkodowanie mieści się w definicji zawartej w art. 13 ust. 9 ustawy o PIT, gdzie za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 uważa się:

  • przychody uzyskane na podstawie umów o zarządzanie przedsiębiorstwem, kontraktów menadżerskich lub umów o podobnym charakterze, w tym
  • przychody z tego rodzaju umów zawieranych w ramach prowadzonej przez podatnika pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ponadto odszkodowanie nie jest wypłacane na podstawie umowy o pracę (wtedy byłoby wolne od składek), tylko na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Stąd jej zdaniem odszkodowanie powinno być uwzględniane w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i ubezpieczenie zdrowotne.

Jednak na potwierdzenie swojego postępowania spółka wystąpiła z wnioskiem o wydanie interpretacji.

ZUS uznaje stanowisko przedsiębiorcy za prawidłowe

ZUS wydając decyzję przypomniał, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia osób wykonujących swą pracę w oparciu o umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego odnośnie umowy zlecenia stanowi przychód z tytułu tej umowy. Oczywiście pod warunkiem, że w umowie zlecenia określono odpłatność za jej wykonywanie kwotowo. Ponadto umowa o zarzadzanie spółką (kontrakt menadżerski) jest w istocie umową nienazwaną o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Wyłączenia z podstawy wymiaru składek wskazane w rozporządzeniu w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dotyczą odszkodowań, które są wypłacane byłym pracownikom po rozwiązaniu umowy o pracę, na podstawie umowy o zakazie konkurencji, o której mowa w art. 1012 Kodeksu pracy.

W związku z tym, że zakaz konkurencji został uregulowany w Kodeksie pracy to powołane przepisy nie znajdą zastosowania do umów cywilnoprawnych.

Jednak jak podkreślił ZUS, nie oznacza to wcale, że w przypadku zawarcia umowy o zarządzanie spółką brak jest podstaw do uregulowania problematyki zakazu konkurencji. Ale w tym przypadku od wypłaconej zleceniobiorcy (wykonującemu umowę o zarządzanie spółką) rekompensaty z tytułu zakazu konkurencji ustanowionego w ramach zasady swobody umów należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja ZUS z 18 października 2016 r. oddział w Gdańsku (DI/100000/43/1089/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel