Motywacja dla kadry zarządczej. Co ze składkami ZUS od środków pieniężnych

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 3 stycznia 2017
ace5fe52abe3505a1aef399c85ee0853bb4d7d29-medium

Załóżmy, że Twoja firma planuje wprowadzić program motywacyjny dla kadry menadżerskiej oraz członków zarządu. Działanie to ma na celu zwiększenie motywacji tych osób do osiągania najlepszych wyników finansowych. Sprawdź, czy za przyznane gratyfikacje pieniężne należy opłacić składki na ZUS.

Czy należy opłacać składki od środków pieniężnych dla menadżerów?

Przedsiębiorca planuje wprowadzić program motywacyjny dla kadry menadżerskiej oraz członków zarządu. Celem programu jest zwiększenie motywacji ww. osób do osiągania najlepszych wyników finansowych oraz umożliwienia im uzyskania dochodów w wysokości ściśle powiązanej z wynikami grupy, a których możliwość realizacji jest odroczona w czasie.

Program ma polegać na przyznaniu uprawnionym warunkowych praw majątkowych w postaci niezbywalnych opcji finansowych. Te opcje będą stanowić instrumenty inkorporujące prawo majątkowe do uzyskania określonej wpłaty pieniężnej.

Będą one wyemitowane w formie niematerialnej. Przyznawane uprawnionym osobom warunkowe prawa majątkowe w postaci niezbywalnych opcji finansowych stanowią pochodny instrument finansowy.

Przedsiębiorca poinformował także, że zgodnie z regulaminem programu przyjętym przez radę nadzorczą spółki, wystawcą opcji będących przedmiotem programu jest właśnie ta spółka. Firma będzie zawierała z każdym z uprawnionych odrębną umowę. Treścią umowy będzie przyznanie uprawnionym warunkowego prawa do otrzymania w przyszłości rozliczenia pieniężnego wynikającego z realizacji opcji.

Ponadto umowy będą niezwiązane bezpośrednio z umowami świadczenia usług.

Opcja finansowa będzie przyznania odpłatnie lub nieodpłatnie.

Uprawniony nie będzie mógł zbyć przysługującej mu warunkowo opcji, aż do momentu realizacji, która będzie polegała na żądaniu od spółki wypłaty wynikającej z realizacji opcji kwoty pieniężnej.

Wobec powyższego przedsiębiorca ma wątpliwości czy wartość wypłaty pieniężnej z tytułu realizacji opcji stanowi podstawę wymiaru składek na ZUS i ubezpieczenie zdrowotne.

W opinii spółki przychody z kapitałów pieniężnych nie znajdują się w katalogu źródeł przychodu będących podstawą wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Wobec tego firma nie jest zobowiązana do działania w charakterze płatnika składek.

Co na to ZUS?

Zakład przychylił się do stanowiska zaprezentowanego przez przedsiębiorcę.

W związku z tym, że program motywacyjny został skierowany do osób powołanych na stanowiska zarządcze na podstawie art. 201 § 4 Kodeksu spółek handlowych spółka nie ma obowiązku opłacania składek.

Powołanie na członka zarządu spółki nie skutkuje powstaniem obowiązku ubezpieczeń społecznych, pod warunkiem że osoba taka nie pełni swojej funkcji na podstawie umowy o pracę.

Wobec tego przedsiębiorca nie będzie miał obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia społeczne od środków pieniężnych z tytułu realizacji pochodnych instrumentów finansowych do których nabycia uprawnione będą osoby powołane w firmie na stanowiska zarządcze.

Interpretacja ZUS z 21 listopada 2016 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/1118/2016)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel