Jest stanowisko ZUS w sprawie oskładkowania środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 21 marca 2018
73829d8899e3a8d2f8a8fc0a0b0c7033c9096eba-medium

Przedsiębiorca zawarł umowę ubezpieczenia, na podstawie której ubezpieczył na życie członka zarządu zatrudnionego na umowę o pracę. Powstało pytanie, czy od przeniesienia praw własności lub wypłacenia wartości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, będzie ciążył obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Przedsiębiorca uważał, że nie. Co na to ZUS?

Czego dotyczyła sprawa?

Spółka, jako ubezpieczający zawarła umowę ubezpieczenia, na podstawie której ubezpieczyła na życie członka zarządu zatrudnionego na umowę o pracę i pobierającego jednocześnie świadczenie emerytalne.

Ubezpieczenie miało charakter ochronno-inwestycyjny. Składki wpłacane przez ubezpieczającego, czyli spółkę były dzielone na część ochronną i część inwestycyjną. Składki opłacano kwartalnie i lokowano w funduszach inwestycyjnych.

Przedsiębiorca zobowiązał się pokrywać koszty ubezpieczenia przez okres kilku lat. Po tym czasie ubezpieczający dokona na rzecz ubezpieczonego cesji praw wynikających z polisy ubezpieczeniowej lub jako właściciel polisy wypłaci wartość całej polisy, tj. kwoty zgromadzonej zarówno na rachunku podstawowym (ochronnym), jak i na rachunku inwestycyjnym.

Od kwoty zgromadzonej na rachunku podstawowym zostały odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Spółka powzięła wątpliwość, czy w momencie cesji na rzecz członka zarządu lub wypłaty mu wartości zgromadzonych środków na rachunku inwestycyjnym powstanie obowiązek podlegania i opłacania składek na ubezpieczenia społeczne.

Jakie było zdanie przedsiębiorcy?

Spółka uważała, że od przeniesienia praw własności lub wypłacenia wartości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym, nie ciąży obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym. Tym samym nie ma obowiązku odprowadzenia z tego tytułu składek na ZUS.

Jak wskazała we wniosku spółka, zawarła ona umowę indywidualną na jedną wskazaną osobę. Wyłata środków będzie zdarzeniem jednorazowym i podobnie jak wypłata nagrody jubileuszowej będzie stanowiła gratyfikację. A warto wspomnieć, że wypłata nagrody

Jubileuszowej do której odniósł się wnioskodawca nie stanowi podstawy wymiaru składek.

Co na to ZUS?

ZUS wezwał przedsiębiorcę do udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy część składek opłaconych przez pracodawcę z tytułu objęcia członka zarządu ochroną ubezpieczeniową stanowi jego przychód.

Przedsiębiorca odpowiedział, że jest przychodem w dacie zapłaty składki firmie ubezpieczającej. Natomiast z tytułu opłacenia składki inwestycyjnej jest przychodem, który powstaje w momencie cesji. Takie stanowisko otrzymał od organu podatkowego.

Ponadto przedsiębiorca w kolejnym piśmie poinformował, że obecnie z członkiem zarządu została rozwiązana umowa o pracę, a została zawarta umowa cywilnoprawna. Z kolei przekazanie praw i obowiązków (cesja) rachunku inwestycyjnego na rzecz ubezpieczonego lub wypłata wartości zgromadzonych środków na rachunku inwestycyjnym dokonana zostanie jako świadczenie wymagalne ze stosunku pracy.

Mając odpowiedzi na pytania, Zakład uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem, skoro przedsiębiorca zakwalifikował przekazanie praw i obowiązków (cesja) rachunku inwestycyjnego na rzecz ubezpieczonego lub wypłatę wartości zgromadzonych środków na rachunku inwestycyjnym jako świadczenie wymagalne ze stosunku pracy, to nie ma znaczenia, że obecnie członek zarządu ma zawartą umowę o świadczenie usług.

ZUS wskazał, że odnoszenie się przedsiębiorcy do nagrody jubileuszowej, która też jest jednorazową gratyfikacją na zasadzie analogii w tym przypadku jest bezzasadne.

Nagroda jubileuszowa została wyłączona z podstawy wymiaru składek. O jej wyłączeniu decyduje charakter tego świadczenia.

Tym czasem rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie wymienia takich świadczeń jak cesja praw własności lub wypłacenia wartości środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym wynikających z polisy ubezpieczeniowej w katalogu świadczeń podlegających wyłączeniu z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Zapamiętaj!

W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy uwzględnić wartość cesji lub wypłatę środków zgromadzonych na rachunku inwestycyjnym wynikających z polisy ubezpieczeniowej, jeżeli środki te zostały przez ubezpieczającego zakwalifikowane jako wymagalne.

 

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel