Czy zwrot wydatków poniesionych przez prezesa firmy na szkolenia i studia podyplomowe należy oskładkować?

Dodano: 16 lipca 2018
04fce71dd6728b63e680e7e0007295624d5618db-medium

Załóżmy, że Twoja firma pokrywa Prezesowi Zarządu powołanemu do wykonywania zadań na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania koszty szkolenia oraz koszty studiów podyplomowych. Czy musisz je uwzględnić w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne? Dowiedz się, jakie jest zdanie ZUS na ten temat, aby bezbłędnie rozliczyć świadczenie.

Spółka z o.o. zawarła z osobą fizyczną umowę o świadczenie usług zarządzania. Osoba fizyczna została powołana do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu. W umowie został przewidziany zapis zgodnie z którym Zarządzającemu przysługuje pokrycie kosztów podnoszenia kwalifikacji zawodowych związanych z pełnioną funkcją, co obejmuje m.in. koszty przejazdu, zakwaterowana i wyżywienia, koszty szkoleń, kursów i seminariów.

W umowie został zawarty też warunek, że zanim spółka pokryje koszty Zarządzającemu najpierw Rada Nadzorcza musi je zaakceptować.

Zarządzający uzyskał zgodę rady na skierowanie na podyplomowe studia oraz dofinansowania ww. studiów, które mają mu zapewnić poziom kształcenia i możliwość uczestnictwa w projektach międzynarodowych, a także dostęp do najbardziej aktualnej wiedzy dotyczącej zarządzania firm oraz światowych trendów gospodarczych.

Uzyskanie tej wiedzy przez Zarządzającego – Prezesa Zarządu leży w interesie i na jest na korzyść spółki, gdyż zdobyta wiedza umożliwi poprawę efektywności zarządzania, a tym samym funkcjonowania spółki.

Jakie miał wątpliwości przedsiębiorca?

Wobec tego spółka zastanawia się, czy zwrot wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu na szkolenia i studia podyplomowe należy oskładkować. Czy podlegają one składkom na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Jakie jest jego stanowisko?

Spółka uważa, że zwrot wydatków poniesionych przez Prezesa Zarządu na szkolenia oraz studia podyplomowe, które pozostają w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków nie stanowi przychodu prezesa, który powiększy podstawę obliczenia składek na ubezpieczenia społeczne prezesa.

Spółka powołała się tutaj m.in. na art. 11 ust. 1 ustawy o PIT, zgodnie z którym, przychodami są otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Zatem, aby wartość świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń stanowiła przychód świadczenia te muszą zostać faktycznie otrzymane przez osobę, na rzecz której są dokonywane.

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko przedsiębiorcy za nieprawidłowe w przedmiocie dopuszczalności wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne wydatków poniesionych przez prezesa na szkolenia oraz studia podyplomowe, które są w związku z wykonywaniem powierzonych mu obowiązków.

Uzasadniając swoją decyzję, ZUS powołał się na § 2 ust. 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, zgodnie z którym  podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie stanowią wartości świadczeń przyznanych zgodnie z odrębnymi przepisami przez pracodawcę na podnoszenie kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego pracownika, z wyłączeniem wynagrodzeń otrzymywanych za czas urlopu szkoleniowego oraz za czas zwolnień z części dnia pracy, przysługujących pracownikom podejmującym naukę lub podnoszącym kwalifikacje zawodowe w formach pozaszkolnych.

Oznacza to, że z wyłączenia w nim przewidzianego korzystają jedynie te świadczenia przeznaczone na podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika, które wynikają z odrębnych przepisów prawa. Wobec tego, że w aktualnym stanie prawnym nie obowiązują jakiekolwiek przepisy odrębnie regulujące kwestię przyznawania świadczeń na podnoszenie kwalifikacji osobom, z którymi zawarta jest umowa zlecenia/umowa o świadczenie usług zarządzania, wyłączenie przewidziane przywołanym powyżej przepisem nie ma zastosowania w odniesieniu do tych osób.

Co to oznacza dla Ciebie?

Jeżeli Twoja firma pokrywa Zarządzającemu (Prezesowi Zarządu powołanemu do wykonywania zadań na podstawie umowy o świadczenie usług zarządzania) koszty szkolenia oraz koszty studiów podyplomowych, konieczne jest uwzględnienie wartości tego świadczenia w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne.

Interpretacja ZUS z 22 czerwca 2018 r., oddział w Gdańsku (DI/100000/43/260/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel