Czy zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia członków rady nadzorczej podlega oskładkowaniu

Autor: Kostecka Anna

Dodano: 20 września 2018
16a6f33e21d3b3fb829a7039ded3828e4ea4b694-medium

Spółka z o.o. posiadająca radę nadzorczą jako organ nadzoru wypłaca członkom rady nadzorczej zwrot kosztów związanych z udziałem w pracach rady, w tym zwrot kosztów dojazdu na posiedzenia, które odbywają się w siedzibie spółki. Sprawdź, czy należy świadczenia te podlegają oskładkowaniu.

Obowiązek zwrotu kosztów został zapisany w akcie założycielskim spółki.

Jeden z członków rady przedkłada bilety kolejowe, natomiast pozostali dwaj członkowie otrzymują zwrot według rozliczenia tzw. kilometrówki.

Przejazdy odbywają się z miejsca zamieszkania członków rady nadzorczej do siedziby spółki.

Jaki jest problem?

Spółka zastanawia się czy przysługujący członkom rady nadzorczej zwrot kosztów dojazdu podlega obowiązkom, odprowadzania składek z tytułu ubezpieczenia społecznego.

Jakie jest jej zdanie?

Spółka uważa, że chociaż należności z tytułu zwrotu kosztów przejazdu stanowią przychód z działalności wykonywanej osobiście dla osób należących do składu rady nadzorczej, jednakże przychód ten nie stanowi podstawy do naliczenia składek emerytalnych i rentowych.

W uzasadnieniu swojego stanowiska powołała się na interpretację ZUS z 24 kwietnia 2018 r. (WPI/200000/43/354/2018) oraz z 8 września 2017 r. (WPI/200000/43/955/2017).

Co na to ZUS?

Zakład uznał stanowisko spółki za prawidłowe w sprawie nieuwzględniania w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe członków rady nadzorczej należności stanowiących zwrot kosztów dojazdów na posiedzenia rady nadzorczej w siedzibie spółki.

ZUS przypomniał, że od 1 stycznia 2015 r. członkowie rad nadzorczych wynagradzani z tytułu pełnionej funkcji podlegają obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalno-rentowym, od dnia powołania do dnia zaprzestania pełnienia tej funkcji.

Podstawę wymiaru tych składek stanowi przychód uzyskany z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania, łącznie z kosztami uzyskania i kwotą podatku zgodnie z ustawą o PIT.

Jest to przychód z działalności wykonywanej osobiście przez osoby należące do składu rad nadzorczych, niezależnie od sposobu ich powoływania.

Jeżeli chodzi o katalog przychodów, które zostały wyłączone z oskładkowania to wylicza je dokładnie § 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 2018 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949).

Zgodnie z tym przepisem podstawy wymiaru składek nie stanowią m.in. diety oraz inne należności z tytułu podróży służbowej pracownika do wysokości określonej w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju praz poza granicami kraju.

Co to oznacza dla Ciebie?

Nie uwzględniasz w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zwrotu kosztów dojazdu członków rady nadzorczej spółki, w związku z wykonywaniem przez nich czynności na rzecz spółki, jednakże wyłącznie do wysokości określonej w przepisach rozporządzenia z 29 stycznia 2013 r. w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej.

Interpretacja z 5 września 2018 r. (WPI/200000/43/883/2018)

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel