Czy dodatek za rozłąkę jest zwolniony z oskładkowania

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Dodano: 21 maja 2018
da30dadedfcd3217b26fe3880ab1857934ba8a92-medium

Przedsiębiorca wypłaca pracownikom dodatek za rozłąkę w związku z wykonywaniem pracy poza miejscem wskazanym w umowie. Świadczenie to nie stanowi przychodu ze stosunku pracy. Czy zatem może być zwolnione z oskładkowania?

Jaki miał problem przedsiębiorca?

Firma zawierając umowy o pracę z pracownikami jako miejsce wykonywania pracy wskazała siedzibę pracodawcy. Jednak w uwagach do umowy zawarła informację, że pracownik może zostać oddelegowany do pracy za granicę w miejsce wskazane przez pracodawcę nie wskazując konkretnego miejsca.

Co w sytuacji, kiedy pracodawca oddelegował pracowników do pracy w Niemczech, którzy naprzemiennie wykonują pracę w Polsce, a ZUS wydaje zaświadczenia o ustawodawstwie właściwym na podstawie złożonych wniosków?

Czy jeżeli zdecyduje się na wypłacanie pracownikom dodatku za rozłąkę w związku z wykonywaniem pracy poza miejscem wskazanym w umowie, czy będzie on stanowił podstawę oskładkowania? Oczywiście najpierw pracodawca musiałby ustanowić takie świadczenia w regulaminie wynagrodzenia.

Jakie jest zdanie przedsiębiorcy?

Firma uważa, że jeżeli będzie wypłacać pracownikom taki dodatek za rozłąkę celem zrekompensowania faktu czasowego przebywania pracownika poza miejscowością zamieszkania z powodu świadczenia przez niego pracy poza siedzibą pracodawcy i zakładu głównego, to wartość tego dodatku nie będzie oskładkowana. Tylko nadwyżka poza określony limit będzie stanowiła podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

We wniosku przedsiębiorca powołał się na rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r. poz. 1949) – dalej rozporządzenie składkowe.

Co na to ZUS?

Zakład nie podzielił zdania przedsiębiorcy. Wydając decyzję uznał jego stanowisko za nieprawidłowe w sprawie wyłączenia z podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacanych pracownikom dodatków za rozłąkę na podstawie przepisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W związku z tym, że przedsiębiorca na prośbę ZUS w piśmie z 26 marca 2018 r. wskazał, że dodatek za rozłąkę do wysokości diet nie będzie stanowił dla pracowników przychodu z tytułu stosunku pracy, skutkuje to nieuwzględnieniem go w podstawie wymiaru składek. Jednakże tym samym informacja ta uniemożliwia przejście na grunt rozporządzenia składkowego i wskazanych w nim wyłączeń z oskładkowania.

Z przepisów rozporządzenia składkowego wynika, że podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi przychód w rozumieniu ustawy o PIT, osiągany przez pracowników u pracodawcy z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

W efekcie, ZUS mógłby wypowiadać się w zakresie zasadności zastosowania wyłączeń zawartych w § 2 ust. 1 rozporządzenia składkowego wyłącznie w sytuacji, gdyby świadczenie to stanowiło przychód ze stosunku pracy.

W konsekwencji nie można uznać, że to treść ww. przepisów jest podstawą zwolnienia z obowiązku opłacania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wypłacanych pracownikom dodatków za rozłąkę.

Co to dla Ciebie oznacza?

Dodatku za rozłąkę do wysokości diet z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju, określonych w przepisach w sprawie wysokości oraz warunków ustalania należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju nie wliczasz do podstawy wymiaru składek. Dodatek ten musi stanowić przychód pracownika ze stosunku pracy.

Interpretacja z 5 kwietnia 2018 r., oddział w Lublinie (WPI/200000/43/258/2018)

Anna Kostecka

Autor: Anna Kostecka

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz studiów podyplomowych w zakresie ubezpieczeń w Wyższej Szkole Ubezpieczeń i Bankowości. Specjalizuje się przede wszystkim w prawie pracy i ubezpieczeniach społecznych. Autorka wielu publikacji z zakresu m.in. zatrudniania osób bezrobotnych, zatrudniania pracowników młodocianych oraz opłacania składek na ubezpieczenia społeczne z różnych tytułów. Współpracowała z kilkoma specjalistycznymi wydawnictwami. Od ponad 10 lat jest redaktorem merytorycznym serwisu internetowego dla księgowych - Portal FK.
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel