Poznaj nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców dotyczące przeciwdziałaniu zatorów płatniczych

Adrian Luty

Autor: Adrian Luty

Dodano: 18 lutego 2020
Poznaj nowe obowiązki dla dużych przedsiębiorców dotyczące przeciwdziałaniu zatorów płatniczych

1 stycznia 2020 r. weszła w życie ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych, która wśród obowiązków nałożonych na przedsiębiorców celem ograniczenia opóźnień w płatnościach nałożyła na dłużników, będących dużymi przedsiębiorcami obowiązek złożenia drugiej stronie transakcji handlowej (wierzycielom) oświadczeń o posiadaniu statusu dużego przedsiębiorcy.

Oświadczenie ma ułatwić stronom transakcji zgodne z przepisami ustalenie terminu płatności, albowiem ustawa wprowadziła również maksymalny termin płatności w  transakcjach, w których dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem mały, mikro lub średni przedsiębiorca (dalej jako: MŚP). Wynosi on 60 dni od dnia doręczenia faktury dłużnikowi i nie może zostać on wydłużony.  Jak ustalić status dużego przedsiębiorcy?

Duży przedsiębiorca

O tym, czy dany przedsiębiorca jest dużym przedsiębiorcą, rozstrzyga liczba zatrudnionych przez niego pracowników oraz roczny obrót przedsiębiorstwa (ewentualnie roczna suma bilansowa).

Dużym przedsiębiorcą jest przedsiębiorca, który zatrudnia co najmniej 250 pracowników i którego roczny obrót przekracza 50 mln EUR lub którego roczna suma bilansowa przekracza 43 mln EUR. Dla ustalenia statusu przedsiębiorcy istotna jest także jego struktura własnościowa oraz jego powiązania z innymi przedsiębiorcami. Co do zasady, jeśli należy do grupy kapitałowej, to przy ustalaniu powyższych wartości należy uwzględnić również odpowiednio dane pozostałych przedsiębiorców należących do tej grupy.

Nowe obowiązki

Oświadczenie o statusie dużego przedsiębiorcy powinno zostać złożone kontrahentowi w formie, w której zawierana jest umowa. Oznacza to, że jeśli przykładowo strony zawierają umowę w formie pisemnej, oświadczenie winno zostać złożone w tej samej formie. Jednak w związku z tym, że oświadczenie jest czynnością jednostronną (dokonywaną jedynie przez dłużnika) powinno zostać opatrzone co najmniej podpisem dłużnika.  

Oświadczenie powinno zostać złożone najpóźniej w momencie zawarcia umowy. W praktyce dogodnym rozwiązaniem jest inkorporowanie go do treści umowy w formie postanowienia umownego. W sytuacji, gdy umowa nie jest zawierana w formie pisemnej np. strona składa kontrahentowi zamówienie w formie elektronicznej, a kontrahent potwierdza jego przyjęcie w tej samej formie, rozsądnym wydaje się wprowadzenie tego oświadczenia do treści zamówienia.

Uwaga na sankcje

Dla dużych przedsiębiorców, którzy mimo obowiązku przewidzianego w ustawie nie złożyli oświadczenia lub złożyli oświadczenie niezgodne ze stanem rzeczywistym ustawa przewiduje sankcje w postaci kary grzywny. Karę nakłada sąd, w postępowaniu właściwym w sprawach wykroczeń. Grzywna może wynieść od 20 zł do 5 tysięcy złotych.

Duzi przedsiębiorcy nie mogą też powoływać się na nieprawdziwe oświadczenia wierzycieli o tym, iż są oni dużymi przedsiębiorcami, jeśli w rzeczywistości należą do sektora MŚP, chyba że pomimo dołożenia należytej staranności nie wiedzieli oni o nieprawdziwości tych oświadczeń. Zakaz ten ma zapobiec wymuszaniu na kontrahentach z sektora MŚP składania nieprawdziwych oświadczeń o statusie przedsiębiorcy, w celu zastrzeżenia dłuższego niż 60 dniowego terminu płatności.

Wraz z wejściem w życie ustawy niektórzy przedsiębiorcy wystosowali do swoich kontrahentów pisma, w których domagali się złożenia od nich oświadczeń, czy są małymi, mikro, średnimi lub dużymi przedsiębiorcami także w odniesieniu do transakcji zawartych przed wejściem w życie ustawy.

Nowe obowiązki do transakcji zawartych od 2020 roku

Zgodnie z przepisami przejściowymi, nowe regulacje, w tym dotyczące obowiązku złożenia oświadczenia stosuje się do transakcji handlowych zawartych po 1 stycznia 2020 roku. Zatem w odniesieniu do transakcji zawartych przed wejściem w życie ustawy przedsiębiorcy nie mają obowiązku złożenia takowych oświadczeń, a co za tym idzie ich niezłożenie nie wywołuje dla nich negatywnych skutków prawnych. W zakresie, jakim pisma przedsiębiorców z wezwaniem do złożenia oświadczeń dotyczą transakcji zawartych po 1 stycznia 2020 roku, to w interesie dużych przedsiębiorców jest złożenie takiego oświadczenia.

Podkreślić trzeba, że do złożenia oświadczeń zobowiązani są wyłącznie dłużnicy będący dużymi przedsiębiorcami. Obowiązek ten nie dotyczy pozostałych przedsiębiorców. Nic jednak nie stoi na przeszkodzie, aby pomimo braku obowiązku, w odpowiedzi na wezwanie kontrahenta, przedsiębiorca takie oświadczenie kontrahentowi złożył.

Polecamy w portalu FK:

Podstawa prawna: 
  • ustawa z 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1649).
Adrian Luty

Autor: Adrian Luty

aplikant radcowski w Andersen Tax & Legal
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel