Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 marca 2020 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 541)

Dodano: 28 marca 2020
Dz.U.20..541
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 19 marca 2020 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego
(Dz.U. z dnia 27 marca 2020 r.)

Na podstawie art. 119 ust. 4 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2214) zarządza się, co następuje: 

Rozdział 1
Przepisy ogólne
§ 1.
Rozporządzenie określa:
1)
szczególne zasady rachunkowości Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, w tym zakres informacji wykazywanych w informacji dodatkowej;
2)
szczegółowe warunki i tryb składania:
a)
rocznego sprawozdania z działalności, o którym mowa w art. 119 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zwanej dalej „ustawą”, 
b)
kwartalnych sprawozdań z działalności, o których mowa w art. 98 ust. 5 ustawy
-
w tym terminy ich składania oraz niezbędne dane, jakie powinny zawierać te sprawozdania.
§ 2.
Określenia użyte w rozporządzeniu oznaczają:
1)
Fundusz - Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny;
2)
fundusz pomocowy - fundusz tworzony w celu zapewnienia środków na finansowanie zadań Funduszu związanych z udzielaniem zwrotnej pomocy finansowej zakładom ubezpieczeń, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, tworzony w szczególności ze środków wpłacanych przez członków Funduszu, o których mowa w art. 97 ust. 1 i 2 ustawy;
3)
fundusz statutowy - fundusz tworzony z rozliczenia wyniku finansowego Funduszu;
4)
koszty informatycznej bazy danych - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań określonych w art. 102a ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zajmujących się obsługą bazy wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem bazy - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych, koszty usług doradczych, prawnych oraz audytu bezpieczeństwa informacji;
5)
koszty likwidacji szkód - koszty związane bezpośrednio z wykonywaniem czynności, o których mowa w art. 4 ust. 7 pkt 3, ust. 8 pkt 2 i 3 oraz ust. 9 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 381, 730 i 2217), zwanej dalej „ustawą o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej”, obejmujące w szczególności koszty usług obcych, w tym wynagrodzenia zakładów ubezpieczeń z tytułu likwidacji szkód, koszty opinii i ekspertyz dotyczących oceny szkody, usług prawnych, obsługi likwidacji szkody i wypłaty odszkodowania oraz koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych dotyczących spraw spornych;
6)
koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego - koszty związane z obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 548), zwanej dalej „ustawą o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych”, obejmujące w szczególności: 
a)
koszty obsługi rozliczeń składek należnych od przedsiębiorców na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
b)
koszty obsługi rozliczeń kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej,
c)
koszty obsługi rozliczeń zwrotów wpłat wniesionych przez klientów niezrealizowanych imprez turystycznych, 
d)
koszty gromadzenia i przetwarzania danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, oraz ich analiz, oceny ryzyka i adekwatności posiadanych środków,
e)
koszty wynagrodzeń i szkoleń pracowników zajmujących się obsługą Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wraz z narzutami,
f)
koszty nabycia rzeczowych składników majątku oraz wartości niematerialnych i prawnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego do obsługi rozliczeń, o których mowa w lit. a -c, oraz przetwarzania danych, o których mowa w lit. d,
g)
koszty związane z utrzymaniem systemów informatycznych w zakresie niezbędnym do obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
h)
koszty usług doradczych i prawnych w zakresie obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,
i)
koszty audytu bezpieczeństwa informacji,
j)
koszty stałe utrzymania Funduszu w części przypadającej na obsługę Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
7)
koszty ośrodka informacji - koszty związane bezpośrednio z realizacją zadań Funduszu, o których mowa w art. 102 ust. 2-4, art. 103 ust. 1 i art. 104 ust. 1-5 ustawy, obejmujące koszty bezpośrednie wynagrodzeń pracowników zajmujących się obsługą ośrodka informacji, wraz z narzutami, koszty związane z rozwojem i utrzymaniem systemów informatycznych ośrodka informacji - w szczególności amortyzację, koszty utrzymania systemów informatycznych oraz koszty usług doradczych, prawnych i usługi audytu bezpieczeństwa informacji;
8)
koszty windykacji opłat - koszty związane bezpośrednio z dochodzeniem opłat, o których mowa w art. 88 ust. 7 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
9)
koszty windykacji regresów - koszty związane bezpośrednio z prowadzeniem postępowań regresowych w przypadkach, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, obejmujące w szczególności koszty postępowań sądowych i egzekucyjnych oraz koszty usług pocztowych i bankowych;
10)
opłata - opłatę, o której mowa w art. 88 ust. 1 ustawy, wnoszoną na rzecz Funduszu z tytułu niespełnienia obowiązku zawarcia umowy ubezpieczenia obowiązkowego, z uwzględnieniem gradacji w zakresie określonym w art. 88 ust. 3 ustawy;
11)
organ nadzoru - Komisję Nadzoru Finansowego, o której mowa w ustawie z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz.U. z 2020 r. poz. 180 i 284);
12)
regres - roszczenie wobec osoby zobowiązanej do zwrotu wypłaconego przez Fundusz odszkodowania lub świadczenia, o których mowa w art. 110 ust. 1 ustawy, powiększone o koszty likwidacji szkody, z wyłączeniem kwot, o których mowa w art. 14 ust. 4a i art. 98 ust. 4 ustawy, zaliczanych do zwrotów odszkodowań;
13)
rezerwy ubezpieczeniowe - rezerwy tworzone przez Fundusz na pokrycie szacowanych zobowiązań Funduszu wynikających:
a)
ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, obejmujących szkody zaistniałe i zgłoszone do Funduszu, a niezlikwidowane do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody zgłoszone do Funduszu,
b)
ze szkód z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, obejmujących szkody zaistniałe i niezgłoszone do Funduszu do dnia bilansowego, uwzględniające szacowaną wartość zwrotów odszkodowań, regresów oraz szacowane koszty likwidacji szkód, stanowiące rezerwy na szkody niezgłoszone do Funduszu,
c)
z wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, w postaci rezerw techniczno -ubezpieczeniowych przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, utworzonych na podstawie ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej,
d)
z obsługi roszczeń o wypłatę renty zgłoszonych do Funduszu na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej ustalonej na podstawie przepisów obowiązujących przed dniem 1 stycznia 2006 r. (Dz.U. poz. 1631), zwanej dalej „ustawą o szczególnych uprawnieniach poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej”;
14)
rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia - rezerwy, o których mowa w pkt 13 lit. a, b i d;
15)
udziały, aktywa finansowe, skorygowana cena nabycia, aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, pożyczki udzielone i należności własne, aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności, aktywa finansowe dostępne do sprzedaży, wartość godziwa - pojęcia określone odpowiednio w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 24, art. 28 ust. 6 i 8a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), zwanej dalej „ustawą o rachunkowości”, oraz w § 6-9 i § 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad uznawania, metod wyceny, zakresu ujawniania i sposobu prezentacji instrumentów finansowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 277);
16)
udzielone pożyczki - zwrotną pomoc finansową, o której mowa w art. 99 ust. 1 ustawy, udzieloną przez Fundusz zakładowi ubezpieczeń przejmującemu portfel ubezpieczeń obowiązkowych z funduszu pomocowego;
17)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - wyodrębniony rachunek w Funduszu, o którym mowa w art. 33 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, zapewniający odrębność jego aktywów i zobowiązań;
18)
szczególne roszczenie o świadczenie rentowe - roszczenie o wypłatę renty w rozumieniu art. 2 ustawy o szczególnych uprawnieniach osób poszkodowanych w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej.
§ 3.
1.
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi wyodrębnioną ewidencję:
1)
szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, oraz odszkodowań wypłaconych zgodnie z art. 98 ust. 1 i 1a ustawy;
2)
szkód, o których mowa w art. 98 ust. 2 ustawy;
3)
regresów;
4)
zwrotów odszkodowań;
5)
wierzytelności Funduszu - w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, odrębnie dla każdego zakładu;
6)
opłat;
7)
udzielonych pożyczek oraz przychodów i kosztów z nimi związanych;
8)
składek należnych od zakładów ubezpieczeń z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy;
9)
kosztów własnych Funduszu, z wyodrębnieniem kosztów pełnienia funkcji ośrodka informacji, o którym mowa w art. 102 ust. 1 ustawy, oraz kosztów informatycznej bazy danych, o których mowa w art. 102a ust. 1 ustawy;
10)
składek na rzecz Funduszu, stanowiących dochód wynikający z art. 117 ust. 2 pkt 3a ustawy, obejmujących:
a)
składki początkowe oraz
b)
składki podstawowe;
11)
szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
2.
Ewidencja, o której mowa w ust. 1:
1)
pkt 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 i 11 - jest prowadzona w podziale na zakłady ubezpieczeń;
2)
pkt 1-4 i 11 - jest prowadzona indywidualnie dla każdej szkody;
3)
pkt 7 - jest prowadzona dla każdego przypadku udzielonej pomocy zwrotnej;
4)
pkt 3 i 6 - jest prowadzona indywidualnie dla każdego kontrahenta.
Rozdział 2
Prowadzenie ksiąg rachunkowych.
§ 4.
Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Funduszu. Prowadzenie ksiąg rachunkowych nie może być powierzone podmiotowi, o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy o rachunkowości.
§ 5.
1.
W księgach rachunkowych są ujmowane osiągnięte przez Fundusz przychody i związane z nimi koszty dotyczące danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.
2.
Przychody obejmują w szczególności przychody ze źródeł określonych w art. 117 ust. 2 ustawy.
3.
W przypadku, o którym mowa w art. 14 ust. 4 oraz w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy, odszkodowania są ujmowane jako zobowiązania z chwilą ich zatwierdzenia do wypłaty przez Fundusz.
4.
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu powodujących odpowiedzialność Funduszu zdarzeń określonych w art. 98 ust. 1 i 2 ustawy są ujmowane w postaci rezerw na niewypłacone odszkodowania i świadczenia. Kwoty z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I albo II załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej, są ujmowane w wysokości szacowanych przyszłych wypłat powiększonej o koszty likwidacji szkód, wynikających z wartości rezerw techniczno -ubezpieczeniowych utworzonych odpowiednio na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
5.
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent) na dzień bilansowy, w wysokości odpowiadającej 100% oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
§ 6.
1.
Przychody ze składki, o której mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, obejmują kwoty należne za okres, którego dotyczą.
2.
Przychody ze składki, o której mowa w art. 112 ust. 1 ustawy, są ujmowane w księgach rachunkowych Funduszu w wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 112 ust. 2 ustawy.
3.
Przychody ze składek, o których mowa w art. 112 ust. 1 i art. 117 ust. 3 ustawy, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji (Dz.U. poz. 562), zwanego dalej „rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji”.
§ 7.
1.
Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. a, są ujmowane w miesiącu, w którym zostały wpłacone.
2.
Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. b, są ujmowane w miesiącu, w którym stają się należne.
3.
Przychody ze składek, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 10 lit. b, są ujmowane w oparciu o składkę przypisaną zdefiniowaną w § 2 ust. 1 pkt 15 lit. a i b rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
§ 8.
1.
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, rejestruje na bieżąco:
1)
szkody zgłoszone z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2)
dochodzone regresy w przypadkach określonych w art. 98 ust. 1 pkt 3 i ust. 1a ustawy;
3)
dochodzone roszczenia z tytułu opłat;
4)
szkody przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
5)
wierzytelności przejęte przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
6)
dochodzone wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związane ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
7)
dochodzone zwroty odszkodowań;
8)
szczególne roszczenia o świadczenie rentowe.
2.
Na podstawie danych zawartych w rejestrach Fundusz, w postaci rezerw ubezpieczeniowych, ewidencjonuje:
1)
szacowane zobowiązania z tytułu szkód z ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego;
2)
szacowane zobowiązania z tytułu szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3)
szacowane zobowiązania z tytułu wierzytelności przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4)
szacowaną wartość zobowiązań z tytułu zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe;
5)
szacowaną wartość zwrotów odszkodowań (jako wartość ujemną);
6)
szacowaną wartość roszczeń regresowych (jako wartość ujemną).
3.
Fundusz, na podstawie danych zawartych w rejestrach, ujmuje w aktywach szacowaną wysokość dochodzonych regresów i opłat oraz wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń, związanych ze spłatą wierzytelności w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§ 9.
1.
Fundusz prowadzi rejestr szkód, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 1, na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o szkodach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2.
Rejestr obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń, do którego zgłoszono roszczenie lub któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
2)
datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody oraz datę zgłoszenia roszczenia do zakładu ubezpieczeń;
3)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
4)
dane identyfikujące osobę trzecią, jeżeli ustalono sprawcę szkody;
5)
wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
6)
wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez zakład ubezpieczeń w wyniku likwidacji szkody, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
7)
datę przekazania przez zakład ubezpieczeń do Funduszu dokumentacji szkodowej i oszacowania przez zakład ubezpieczeń kwoty do wypłaty;
8)
wysokość szacowanego odszkodowania ustaloną przez Fundusz, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie;
9)
datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
10)
kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11)
datę przekazania przez Fundusz dokumentacji szkodowej do zakładu ubezpieczeń - w przypadku ustalenia odpowiedzialności zakładu ubezpieczeń.
3.
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu szkód, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu, zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2)
zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4.
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód zgłoszonych zawiera:
1)
wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej szkody: 
a)
numer rejestracji szkody,
b)
datę zgłoszenia szkody, 
c)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
d)
wartość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie,
e)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody; 
2)
wykaz szkód zgłoszonych do Funduszu w poprzednim okresie sprawozdawczym, a niezlikwidowanych do końca tego okresu, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1, a ponadto:
a)
datę powstania szkody,
b)
wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu i dla szkody na osobie.
§ 10.
1.
Dla każdej zgłoszonej szkody Fundusz prowadzi dokumentację szkodową, opatrzoną numerem rejestracji szkody.
2.
Dokumentacja szkodowa zawiera ponumerowane dokumenty dotyczące zdarzenia i związanego z nim zgłoszenia szkody oraz dokumenty zawierające opis elementów szkody.
3.
Fundusz uzupełnia dokumentację szkodową, przekazywaną do Funduszu przez zakład ubezpieczeń niezwłocznie po zakończeniu likwidacji szkody i ustaleniu odpowiedzialności Funduszu, o informacje dotyczące wpłat i wypłat związanych ze szkodą.
4.
Dokumentacja szkodowa może być prowadzona w postaci papierowej albo elektronicznej.
§ 11.
1.
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, prowadzi rejestr zgłoszonych szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe na podstawie informacji otrzymanych od zakładów ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie, oraz na podstawie informacji o roszczeniach zgłoszonych bezpośrednio do Funduszu.
2.
Rejestr szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń, za pośrednictwem którego dokonano zgłoszenia, a w przypadku roszczeń zgłaszanych bezpośrednio do Funduszu wskazanie Funduszu;
2)
datę i numer rejestracji szczególnego roszczenia o wypłatę świadczenia rentowego;
3)
datę zaistnienia zdarzenia, którego szkoda dotyczy, oraz datę zgłoszenia tej szkody do zakładu ubezpieczeń lub Funduszu;
4)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego roszczenie dotyczy;
5)
wysokość zgłoszonego do zakładu ubezpieczeń lub bezpośrednio do Funduszu szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe i jego częstotliwość;
6)
wysokość rezerwy szacowanej przez Fundusz z tytułu zgłoszonego szczególnego roszczenia o świadczenie rentowe;
7)
datę i kwotę ostatniej wypłaty dokonanej odpowiednio przez zakład ubezpieczeń lub Fundusz przed wyczerpaniem sumy gwarancyjnej;
8)
datę zatwierdzenia świadczenia rentowego do wypłaty przez Fundusz oraz częstotliwość tego świadczenia;
9)
uzasadnienie przyznania świadczenia rentowego;
10)
kwoty świadczeń rentowych wypłaconych przez Fundusz oraz datę ich wypłaty;
11)
dane identyfikujące poszkodowanego, który wystąpił z szczególnym roszczeniem o świadczenie rentowe, oraz ewentualnie jego pełnomocnika.
3.
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu zobowiązań z tytułu roszczeń do wypłaty zgłoszonych, a niezlikwidowanych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia roszczenia;
2)
zakłady ubezpieczeń, do których zgłoszono roszczenie.
4.
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu zgłoszonych roszczeń rentowych o wypłatę szczególnego świadczenia rentowego obejmuje:
1)
wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w okresie sprawozdawczym, obejmujący dla każdej renty: 
a)
numer rejestracji roszczenia,
b)
datę zgłoszenia roszczenia,
c)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
d)
wartość rezerwy na koniec okresu sprawozdawczego;
2)
wykaz rent zgłoszonych do Funduszu w poprzednich okresach sprawozdawczych, obejmujący dla każdej renty wysokość zobowiązania na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego.
§ 12.
1.
Wysokość szacowanego zobowiązania z tytułu szkód zgłoszonych jest ustalana indywidualnie dla każdej szkody w kwocie przewidywanej wypłaty powiększonej o koszty likwidacji szkód, według stanu na dzień bilansowy.
2.
Zobowiązanie z tytułu zgłoszonej szkody, dla której ustalono odpowiedzialność zakładu ubezpieczeń, podlega redukcji do kwoty zero.
3.
Wysokość świadczenia płatnego okresowo w formie rent, w tym także z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenia rentowe, jest ustalana przy zastosowaniu metody aktuarialnej, w sposób przewidziany dla ubezpieczeń na życie, zgodnie z § 36 ust. 6, § 42 i § 46 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji.
4.
Kwoty zatwierdzone przez Fundusz do wypłaty są ujmowane w księgach rachunkowych jako zobowiązanie do wypłaty z tytułu szkód, natomiast kwoty, które nie zostały zatwierdzone do wypłaty, są ujmowane w rezerwach ubezpieczeniowych.
5.
Wypłaty są dokonywane jednorazowo albo w ratach.
6.
W przypadku wypłaty świadczeń w formie rent należne kwoty nie podlegają przeszacowaniu, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji; przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio.
§ 13.
1.
Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych regresów, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 2, w podziale na lata, w sposób umożliwiający ustalenie:
1)
numeru identyfikacyjnego regresu;
2)
numeru szkody, której dotyczy regres, a w przypadku gdy regres dotyczy dwóch lub więcej szkód - numerów wszystkich szkód;
3)
danych identyfikujących osobę zobowiązaną do zwrotu Funduszowi wypłaconych odszkodowań, świadczeń i poniesionych kosztów;
4)
daty podjęcia dochodzenia regresu, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty;
5)
kwalifikacji szkody, której regres dotyczy, zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i 4;
6)
kwoty regresu, w tym odrębnie kwoty z tytułu wypłaty odszkodowania i kosztów likwidacji szkody;
7)
daty otrzymania kwot z tytułu regresu;
8)
szacowanej wartości regresu ujętej w bilansie;
9)
daty i kwoty regresu, w stosunku do którego odstąpiono od jego dochodzenia w całości lub części.
2.
Wysokość regresu jest ustalana jako suma wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji szkody. Przy ustalaniu kwoty dochodzonej uwzględnia się zmiany wartości wynikające z podjętych przez Fundusz decyzji na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy.
3.
Regres jest rejestrowany indywidualnie, z datą skierowania wezwania do zapłaty, po ustaleniu osoby zobowiązanej do zwrotu Funduszowi na podstawie art. 110 ust. 1 ustawy.
4.
Ujęte w księgach rachunkowych regresy, od których odstąpiono od dochodzenia na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
5.
Na dzień bilansowy regresy są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych regresów uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia oraz udzielone ulgi w spłacie. Przy ustalaniu szacunku regresów wykorzystuje się metody aktuarialne.
6.
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu regresów są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub pozostałych kosztach działalności statutowej.
§ 14.
1.
Fundusz prowadzi rejestr dochodzonych roszczeń z tytułu opłat, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 3, w podziale na lata przeprowadzenia kontroli posiadacza pojazdu lub rolnika, w sposób umożliwiający ustalenie:
1)
daty dokonania kontroli;
2)
danych identyfikujących posiadacza pojazdu lub rolnika;
3)
daty podjęcia dochodzenia roszczenia, którą jest data skierowania wezwania do zapłaty do posiadacza pojazdu lub rolnika, a w przypadku dokonanych wpłat przed podjęciem dochodzenia - odpowiednio z datą wpływu na rachunek Funduszu;
4)
kwoty roszczenia;
5)
daty otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części roszczenia;
6)
daty i kwoty umorzenia należności z tytułu opłaty w całości lub części;
7)
ujętej w bilansie szacowanej wartości roszczenia z tytułu opłat.
2.
Roszczenie z tytułu opłat jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zapłaty wystawionego przez Fundusz na podstawie art. 88 ust. 1 ustawy.
3.
Decyzje o anulowaniu opłaty oraz korekty opłat z tytułu ustalenia gradacji wysokości opłaty bezpośrednio wpływają korygująco na przychody z tytułu opłat.
4.
Ujęte w księgach rachunkowych opłaty, które zostały umorzone na podstawie art. 94 ustawy, podlegają ujęciu w ciężar pozostałych kosztów statutowych.
5.
Na dzień bilansowy roszczenia z tytułu opłat są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych opłat uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
6.
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń z tytułu opłat są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach z działalności statutowej lub pozostałych kosztach działalności statutowej.
§ 15.
1.
Fundusz prowadzi rejestr szkód przejętych w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 4, na podstawie informacji otrzymanych w toku postępowania upadłościowego lub likwidacji zakładu ubezpieczeń oraz ustaleń dokonanych przez Fundusz.
2.
Rejestr obejmuje:
1)
nazwę zakładu ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji, od którego Fundusz przejmuje roszczenie;
2)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
3)
datę i numer rejestracji szkody, datę wystąpienia szkody, datę zgłoszenia szkody, datę zgłoszenia roszczenia oraz datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz;
4)
grupę i rodzaj ubezpieczenia, którego szkoda dotyczy;
5)
dane identyfikujące sprawcę szkody lub posiadacza pojazdu sprawczego albo gospodarstwa rolnego, jeżeli Funduszowi przysługuje regres;
6)
wysokość roszczenia odszkodowawczego lub jego oszacowania;
7)
wysokość rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia, ustalonej przez zakład ubezpieczeń w upadłości lub zakład ubezpieczeń w likwidacji, według stanu na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji;
8)
wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez zakład ubezpieczeń, któremu Fundusz powierzył likwidację szkody;
9)
wysokość szacowanego zobowiązania ustaloną przez Fundusz;
10)
datę zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz;
11)
kwoty wypłacone przez Fundusz oraz datę ich wypłaty.
3.
W rejestrze są ujmowane ponadto szacowane zobowiązania z tytułu szkód objętych ubezpieczeniem obowiązkowym zgłoszonych do Funduszu, kuratora lub syndyka po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji, wynikających z umów ubezpieczenia ważnych na dzień wystąpienia szkody.
4.
Wysokość szacowanego zobowiązania jest ustalana na podstawie regulaminu tworzenia rezerw techniczno -ubezpieczeniowych, obowiązującego w zakładzie ubezpieczeń na dzień ogłoszenia jego upadłości lub likwidacji.
5.
Rejestr jest prowadzony w sposób umożliwiający sporządzenie na dzień bilansowy wykazu szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych, a niewypłaconych do dnia bilansowego, w podziale na:
1)
lata kalendarzowe zgłoszenia szkody;
2)
lata kalendarzowe przejęcia przez Fundusz szkody w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3)
zakłady ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji;
4)
zakłady ubezpieczeń, którym Fundusz powierzył likwidację szkody.
6.
Wykaz szacowanych zobowiązań z tytułu szkód przejętych przez Fundusz zawiera:
1)
wykaz szkód, obejmujący dla każdej szkody: 
a)
numer rejestracji szkody, 
b)
datę zgłoszenia szkody, 
c)
datę przejęcia wierzytelności przez Fundusz,
d)
wysokość zobowiązania na dzień przejęcia przez Fundusz, 
e)
kwoty wypłacone w bieżącym okresie sprawozdawczym,
f)
kwoty wypłacone w poprzednich okresach sprawozdawczych,
g)
wysokość szacowanego zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie,
h)
nazwę zakładu ubezpieczeń, któremu powierzono likwidację szkody;
2)
wykaz szkód zgłoszonych po dniu ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń, obejmujący dla każdej szkody dane, o których mowa w pkt 1 lit. a i b oraz e -g, a ponadto:
a)
datę wystąpienia szkody,
b)
wysokość zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego, odrębnie dla szkody na mieniu oraz dla szkody na osobie.
7.
Wycena szacowanych zobowiązań na dzień bilansowy uwzględnia odsetki naliczone do dnia ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
§ 16.
1.
Kwoty zobowiązań z tytułu szkód, o których mowa w § 15 ust. 1, ustalone na dzień zatwierdzenia kwot do wypłaty przez Fundusz, ujmowane są jako kwoty wymagalne na ten dzień.
2.
Zobowiązania z tytułu świadczeń płatnych okresowo w formie rent są wyceniane na dzień bilansowy w kwocie ustalonej na dzień ich zatwierdzenia przez Fundusz do wypłaty, przy zastosowaniu metody aktuarialnej, o której mowa w § 12 ust. 3, z wyjątkiem zmian z tytułu aktualizacji wyceny na dzień bilansowy.
§ 17.
1.
Rejestr wierzytelności, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 5, zawiera:
1)
dane, o których mowa w § 15 ust. 1, ust. 2 pkt 1-4 i 6-11 oraz ust. 3-7;
2)
wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń;
3)
wysokość rezerwy ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający, ustaloną na dzień ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń.
2.
Do ustalenia wysokości rezerw techniczno -ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1, przepis § 15 ust. 4 stosuje się odpowiednio.
§ 18.
1.
Rejestr dochodzonych wierzytelności z tytułu podziału masy upadłości zakładu ubezpieczeń związanych ze spłatą wierzytelności zakładów ubezpieczeń, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 6, zawiera:
1)
wierzytelność, z tytułu której Fundusz wypłacił odszkodowanie lub świadczenie, oraz tytuł tej wierzytelności;
2)
datę podjęcia dochodzenia roszczenia o wypłatę odszkodowania lub świadczenia;
3)
kwotę wierzytelności;
4)
datę otrzymania kwoty odpowiadającej całości lub części wierzytelności;
5)
szacowaną wysokość bieżącej wierzytelności;
6)
datę i kwotę umorzenia należności z tytułu wierzytelności w całości lub części.
2.
Rejestr prowadzony jest:
1)
w podziale na lata, w których rozpoczęto dochodzenie roszczenia;
2)
w podziale na zakłady ubezpieczeń w upadłości lub w likwidacji, których wierzytelność dotyczy.
3.
Wierzytelność jest rejestrowana indywidualnie z chwilą wypłaty odszkodowania lub świadczenia.
4.
Wierzytelność jest wyceniana w wartości wypłaconego odszkodowania lub świadczenia, powiększonej o poniesione koszty likwidacji szkody.
§ 19.
1.
Rejestr dochodzonych zwrotów odszkodowań, o których mowa w § 8 ust. 1 pkt 7, zawiera:
1)
numer szkody, której zwrot dotyczy;
2)
numer identyfikacyjny zwrotu;
3)
datę podjęcia dochodzenia roszczenia o zwrot odszkodowania;
4)
rodzaj ubezpieczeń, których szkoda dotyczy;
5)
kwotę wypłaconego odszkodowania;
6)
datę i wysokość otrzymanego zwrotu odszkodowania i kosztów;
7)
szacowaną wysokość bieżącego roszczenia o zwrot odszkodowania;
8)
datę i kwotę roszczenia o zwrot odszkodowania w przypadku odstąpienia od jego dochodzenia w całości lub części.
2.
Rejestr prowadzony jest w podziale na lata, w których podjęto dochodzenie roszczenia.
3.
Roszczenie o zwrot odszkodowania jest rejestrowane indywidualnie z datą skierowania wezwania do zakładu ubezpieczeń lub Polskiego Biura Ubezpieczycieli Komunikacyjnych na podstawie art. 14 ust. 4a i 6 ustawy lub do innego podmiotu odpowiedzialnego za zwrot Funduszowi wypłaconego odszkodowania lub świadczenia oraz poniesionych kosztów likwidacji w przypadkach innych niż wymienione w art. 110 ust. 1 ustawy.
4.
Roszczenie o zwrot odszkodowania jest wyceniane w wysokości wypłaconego odszkodowania oraz poniesionych kosztów.
5.
Decyzje Funduszu o anulowaniu roszczenia oraz korekty z tytułu ustalenia ostatecznej wysokości zwrotu odszkodowania bezpośrednio korygują przychody z tytułu zwrotów.
6.
Zwroty odszkodowań, od których odstąpiono od dochodzenia, są ujmowane w ciężar pozostałych kosztów statutowych w kwocie nieobjętej odpisami aktualizującymi.
7.
Na dzień bilansowy roszczenia o zwrot odszkodowania są wyceniane w skorygowanej cenie nabycia ustalanej na podstawie wartości bieżącej przyszłych przepływów pieniężnych z tytułu dochodzonych roszczeń uwzględniających prawdopodobieństwo ich przedawnienia.
8.
Różnice z tytułu aktualizacji wyceny roszczeń o zwrot odszkodowania są ujmowane odpowiednio w pozostałych przychodach lub kosztach statutowych.
§ 20.
1.
Rezerwy ubezpieczeniowe, w tym rezerwy na skapitalizowaną wartość rent, są potwierdzane opinią aktuariusza o ich prawidłowości. Opinia stanowi załącznik do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu.
2.
Rezerwy ubezpieczeniowe są ustalane odrębnie dla:
1)
szkód zgłoszonych z tytułu ubezpieczeń obowiązkowych, o których mowa w art. 4 pkt 1 i 2 ustawy, dla których ustalono odpowiedzialność Funduszu;
2)
szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność w zakresie ubezpieczeń obowiązkowych;
3)
szkód przejętych przez Fundusz w przypadku upadłości lub likwidacji zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność, o której mowa w dziale I załącznika do ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej;
4)
szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
Rozdział 3
Ewidencja i wycena lokat
§ 21.
1.
Fundusz dokonuje klasyfikacji aktywów finansowych i zobowiązań finansowych w dniu ich nabycia lub powstania, według następujących kategorii:
1)
aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu;
2)
aktywa finansowe utrzymywane do terminu zapadalności;
3)
aktywa finansowe dostępne do sprzedaży;
4)
udzielone pożyczki i należności własne.
2.
Aktywa finansowe i zobowiązania finansowe przeznaczone do obrotu są ujmowane w księgach rachunkowych bez uwzględnienia kosztów transakcji.
§ 22.
1.
Fundusz dokonuje na dzień bilansowy wyceny lokat zaklasyfikowanych do aktywów finansowych i zobowiązań finansowych przeznaczonych do obrotu oraz aktywów finansowych dostępnych do sprzedaży według wartości godziwej, z zachowaniem zasady ostrożności, z uwzględnieniem ust. 2.
2.
Aktywa finansowe utrzymywane do terminu wymagalności oraz udzielone pożyczki i należności własne są wyceniane według skorygowanej ceny nabycia, z uwzględnieniem odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.
§ 23.
1.
Aktywa i zobowiązania finansowe są ujmowane w księgach rachunkowych na dzień zawarcia transakcji.
2.
W przypadku realizacji lokat jednakowych lub uznanych za jednakowe ze względu na podobieństwo ich rodzaju lub przeznaczenie rozchód tych składników jest wyceniany kolejno według cen lub kosztów tych składników aktywów, które Fundusz nabył lub wytworzył najwcześniej.
3.
Fundusz ewidencjonuje środki z lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
§ 24.
1.
Różnice z aktualizacji wyceny lokat, o których mowa w § 22 ust. 1, są ujmowane odpowiednio w przychodach lub kosztach działalności lokacyjnej.
2.
Różnice z aktualizacji wyceny aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży są ujmowane w funduszu z aktualizacji wyceny.
3.
W przypadku trwałej utraty wartości aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży odpisy aktualizujące są ujmowane w kosztach działalności lokacyjnej funduszu statutowego.
4.
Różnice z aktualizacji wyceny do wartości godziwej lokat funduszu pomocowego odpowiednio zwiększają lub zmniejszają fundusz pomocowy.
5.
Różnice z aktualizacji wyceny środków z lokat Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego bezpośrednio korygują ten rachunek.
§ 25.
1.
Fundusz ewidencjonuje środki z lokat funduszu pomocowego oraz przychody z nimi związane odrębnie od lokat funduszu statutowego.
2.
Udzielone pożyczki wraz z przychodami z nimi związanymi są ujmowane odrębnie dla każdego zakładu ubezpieczeń.
3.
W przypadku łącznego lokowania środków funduszu pomocowego oraz pozostałych funduszy przychody i koszty są ustalane w proporcji do wartości tych lokat.
4.
Przychody z oprocentowania udzielonych pożyczek zwiększają przychody z działalności statutowej. Pozostałe przychody z lokat funduszu pomocowego zwiększają fundusz pomocowy.
5.
Koszty prowadzenia działalności lokacyjnej funduszu pomocowego są ujmowane w rachunku zysku i strat, z wyjątkiem ujemnych różnic z wyceny lokat oraz ujemnego wyniku ze sprzedaży lokat, które pomniejszają fundusz pomocowy.
Rozdział 4
Ustalenie wyniku finansowego oraz wycena niektórych aktywów i pasywów
§ 26.
1.
Wynik finansowy Funduszu na dzień bilansowy stanowi różnicę pomiędzy jego przychodami a kosztami działalności, z uwzględnieniem pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych.
2.
W wyniku finansowym Funduszu nie uwzględnia się przychodów i kosztów funduszu pomocowego, które bezpośrednio korygują ten fundusz.
3.
W wyniku finansowym Funduszu nie uwzględnia się przychodów i kosztów Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, które bezpośrednio korygują ten rachunek.
§ 27.
1.
Dla celów ewidencyjnych w funduszu pomocowym wyodrębnia się fundusz pomocowy do wykorzystania i fundusz pomocowy wykorzystany.
2.
Udzielone przez Fundusz pożyczki zmniejszają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, powiększając jego część wykorzystaną.
3.
Spłaty pożyczek zwiększają stan funduszu pomocowego do wykorzystania, zmniejszając jego część wykorzystaną.
§ 28.
1.
Fundusz pomocowy ulega zwiększeniu z tytułu:
1)
składek od zakładów ubezpieczeń przeznaczonych na fundusz pomocowy;
2)
zwrotu udzielonej pomocy finansowej, który zasila fundusz pomocowy do wykorzystania;
3)
przychodów z lokat środków funduszu pomocowego, z wyłączeniem przychodów z oprocentowania udzielonych pożyczek, które zwiększają przychody z działalności statutowej.
2.
Fundusz pomocowy ulega zmniejszeniu z tytułu:
1)
udzielenia zwrotnej pomocy finansowej, która zmniejsza fundusz pomocowy do wykorzystania;
2)
kosztów lokat z środków funduszu pomocowego;
3)
kosztów obsługi rachunku funduszu pomocowego.
§ 29.
1.
Po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania z działalności Funduszu dodatni wynik finansowy w postaci nadwyżki przychodów nad kosztami (nadwyżka bilansowa) powiększa fundusz statutowy. Ujemny wynik finansowy (strata bilansowa) jest pokrywana z funduszu statutowego na podstawie uchwały Zgromadzenia Członków Funduszu.
2.
Nadwyżki bilansowe albo straty bilansowe do czasu zatwierdzenia sprawozdania są ujmowane jako nierozliczony wynik z lat ubiegłych.
§ 30.
Fundusz z aktualizacji wyceny obejmuje ewidencję zmian wartości lokat aktywów finansowych funduszu statutowego dostępnych do sprzedaży, na skutek aktualizacji ich wyceny.
Rozdział 5
Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu
§ 31.
1.
Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu obejmuje:
1)
roczne sprawozdanie finansowe Funduszu;
2)
roczną informację dotyczącą działalności Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
3)
opinię aktuariusza w zakresie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych.
2.
Roczne sprawozdanie finansowe Funduszu obejmuje:
1)
wprowadzenie;
2)
bilans;
3)
rachunek zysków i strat;
4)
rachunek przepływów pieniężnych Funduszu w podziale na: 
a)
rachunek przepływów pieniężnych Funduszu z wyłączeniem środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
b)
rachunek przepływów pieniężnych Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego; 
5)
informację dodatkową dotyczącą działalności Funduszu, w tym dane uzupełniające do bilansu i rachunku zysków i strat, jak również informacje dotyczące zwrotnej pomocy finansowej oraz stanu spraw sądowych Funduszu.
3.
Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
4.
Objaśnienia do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
§ 32.
Roczne sprawozdanie z działalności Funduszu po zatwierdzeniu przez Zgromadzenie Członków Funduszu jest przedstawiane ministrowi właściwemu do spraw instytucji finansowych, ministrowi właściwemu do spraw turystyki i organowi nadzoru, w terminie 15 dni od dnia jego zatwierdzenia.
Rozdział 6
Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu
§ 33.
1.
Kwartalne sprawozdanie z działalności Funduszu jest sporządzane za kwartał, w którym nastąpiły wypłaty odszkodowań i świadczeń zakładów ubezpieczeń w upadłości lub likwidacji.
2.
Sprawozdanie jest sporządzane na koniec kwartału i przedstawiane organowi nadzoru w terminie 60 dni od zakończenia kwartału.
3.
Informacje zawarte w sprawozdaniu są prezentowane narastająco.
4.
Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Rozdział 7
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
§ 34.
1.
Zdarzenia gospodarcze dotyczące Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są ujmowane odrębnie od operacji Funduszu.
2.
Roszczenia i zobowiązania wobec Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego są pokrywane wyłącznie ze środków tego rachunku.
3.
Spłata kredytów i pożyczek udzielonych na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego jest dokonywana wyłącznie ze środków tego rachunku.
§ 35.
Przychody zasilające Turystyczny Fundusz Gwarancyjny stanowią w szczególności:
1)
składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
2)
odsetki od środków pieniężnych gromadzonych na Turystycznym Funduszu Gwarancyjnym;
3)
przychody z lokat środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego;
4)
uzyskane kwoty roszczeń od przedsiębiorców tytułem zwrotu wypłaconych kwot, o których mowa w art. 20 ust. 3 i art. 21 ust. 3 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
5)
kwoty uzyskane z roszczenia do masy upadłości organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych o zwrot wypłaconych środków, o których mowa w art. 35 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
6)
inne przychody.
§ 36.
1.
Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane jako przychód Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego na podstawie złożonych przez przedsiębiorców deklaracji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 4 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych.
2.
Składki, o których mowa w art. 36 ust. 1 ustawy o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych, są ujmowane w miesiącu złożenia przez organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych deklaracji.
3.
W przypadku złożenia błędnej deklaracji korekty składek są ujmowane w miesiącu złożenia korekty deklaracji.
§ 37.
Koszty pokrywane ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego stanowią:
1)
koszty kontynuacji imprezy turystycznej lub koszty powrotu klientów z imprezy turystycznej, obejmujące w szczególności koszty transportu, zakwaterowania, transferów, w tym także koszty poniesione przez klientów;
2)
zwroty wpłat lub części wpłat wniesionych przez klientów tytułem zapłaty za imprezę turystyczną;
3)
koszty związane z realizacją wypłat z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, o których mowa w pkt 1 i 2;
4)
koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego przez Fundusz;
5)
koszty odsetek od uzyskanych kredytów i pożyczek;
6)
koszty zwrotnego finansowania udzielonego przez Fundusz;
7)
koszty obsługi kredytów i pożyczek;
8)
pozostałe koszty.
§ 38.
1.
Koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego za dany miesiąc kalendarzowy są ujmowane przez Fundusz na koniec tego miesiąca jako należność od Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
2.
W rachunku zysków i strat koszty administracyjne Funduszu są prezentowane po pomniejszeniu o ujęte w nich koszty obsługi Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
3.
Nabyte ze środków Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego rzeczowe składniki majątku oraz wartości niematerialne i prawne są ewidencjonowane odrębnie, a ich amortyzacja obciąża Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
§ 39.
1.
Fundusz, na potrzeby sporządzanych sprawozdań, jest zobowiązany do rejestrowania:
1)
składek na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego wynikających ze złożonych deklaracji w podziale na okresy, których deklaracje dotyczą;
2)
roszczeń o pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
3)
roszczeń o zwrot wpłat lub części wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną.
2.
Rejestr należnych składek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, jest prowadzony w podziale na przedsiębiorców.
3.
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, jest prowadzony w podziale na niewypłacalnych organizatorów turystyki lub przedsiębiorców ułatwiających nabywanie powiązanych usług turystycznych oraz dotyczące ich dyspozycje marszałka województwa lub wskazanej przez niego jednostki wypłaty środków z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego.
4.
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, obejmuje informacje dotyczące:
1)
numeru i daty dyspozycji;
2)
NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwy organizatora turystyki lub firmy przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
3)
wysokości roszczenia marszałka województwa o wypłatę środków na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej;
4)
kwoty wypłaconej na pokrycie kosztów kontynuacji imprezy turystycznej lub kosztów powrotu klientów z imprezy turystycznej.
5.
Rejestr roszczeń, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, obejmuje informacje dotyczące:
1)
NIP organizatora turystyki lub przedsiębiorcy oraz nazwy organizatora turystyki lub firmy przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych realizującego imprezę turystyczną;
2)
danych identyfikujących klienta;
3)
wysokości roszczenia;
4)
kwoty wypłaconej tytułem roszczenia.
Rozdział 8
Przepisy przejściowe i końcowe
§ 40.
Przepisy rozporządzenia stosuje się po raz pierwszy do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu sporządzanego za 2019 r.
§ 41.
Szacowane kwoty zobowiązań z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe są ujmowane w postaci rezerwy na niewypłacone odszkodowania i świadczenia (w formie rezerwy na skapitalizowaną wartość rent):
1)
na dzień 31 grudnia 2019 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2020 r., w wysokości odpowiadającej 20%,
2)
na dzień 31 grudnia 2020 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2021 r., w wysokości odpowiadającej 40%,
3)
na dzień 31 grudnia 2021 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2022 r., w wysokości odpowiadającej 60%,
4)
na dzień 31 grudnia 2022 r. i na koniec pierwszego, drugiego oraz trzeciego kwartału 2023 r., w wysokości odpowiadającej 80%
-
oszacowanej wartości przyszłych wypłat z tytułu szczególnych roszczeń o świadczenie rentowe.
§ 42.
Traci moc rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz sprawozdań z działalności Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego (Dz.U. poz. 1903).
§ 43.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Załącznik 1 Zakres informacji wykazywanych w rocznym sprawozdaniu z działalności Funduszu
Załącznik 2 Objaśnienia do rocznego sprawozdania z działalności Funduszu
Załącznik 3 Szczegółowy zakres informacji wykazywanych w kwartalnym sprawozdaniu z działalności Funduszu
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel