Zadania zlecone a sprawozdawczość budżetowa

Dodano: 29 października 2018
Poddanie badaniu sprawozdanie finansowe za 2020 rok

Potrącenia z dochodów budżetu państwa na rzecz samorządu dokonuje jst, a nie kierownik jednostki organizacyjnej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (dalej: MOPS) - jednostka bezpośrednio realizująca zadanie - nie wykazuje więc w swoim sprawozdaniu Rb-27S dochodów oraz należności gminy w tym zakresie.

Prezydent jednego z miast poprosił łódzką RIO o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1) czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, jako jednostka bezpośrednio realizująca zadanie, w swoim sprawozdaniu Rb-27S powinna wykazywać dochody oraz należności gminy w rozdziale 85502 w § 2360, czy może zgodnie z ewidencją księgową – odpowiednio w § 0980 oraz § 0940?

2) czy urząd miasta jako jednostka bezpośrednio realizująca zadanie w swoim sprawozdaniu jednostkowym Rb-27ZZ, a tym samym miasto jako jednostka samorządu terytorialnego w zbiorczym sprawozdaniu Rb-27ZZ powinny wykazywać dochody z tytułu opłat za udostępnianie danych osobowych w rozdziale 75011 w § 0690, czy w § 0830?

Sprawozdanie MOPS

W odpowiedzi na pierwsze pytanie RIO wskazała, że potrącenia z dochodów budżetu państwa na rzecz jednostki samorządu terytorialnego dokonuje zarząd (wójt, burmistrz, prezydent), a nie kierownik jednostki organizacyjnej. Powinno to znaleźć odzwierciedlenie w ewidencji księgowej budżetu, a nie jednostki bezpośrednio realizującej zadanie. MOPS nie wykazuje także dochodów potrąconych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego w sprawozdaniu Rb-27ZZ.

Rb-27ZZ  

Co do drugiego pytania, dotyczącego klasyfikacji opłat za udostępnianie danych osobowych, tj. dochodów należnych budżetowi państwa związanych z realizacją zadań zleconych, Izba wskazała, że ma tu zastosowanie § 0690. Decydujące znaczenie mają tu jednak wytyczne uzyskane od dysponenta części budżetu państwa, któremu przekazywane są te dochody.

Źródło:

Pismo RIO w Łodzi, znak: WA 4120-8/2018-w)

  • Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. z 2018 r. poz. 109).
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
wiper-pixel