Sektor Publiczny

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 kwietnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz.U. z 2015 r., poz. 632)

Dz.U.15..632
rozporządzenie
Ministra Finansów
z dnia 30 kwietnia 2015 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów
(Dz.U. z dnia 8 maja 2015 r.)

Na podstawie art. 114 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.
W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 4 grudnia 2009 r. w sprawie klasyfikacji części budżetowych oraz określenia ich dysponentów (Dz. U. z 2014 r. poz. 413) wprowadza się następujące zmiany:
1)
w § 1:
a)
uchyla się część "78. Obsługa zadłużenia zagranicznego",
b)

część "79. Obsługa długu krajowego" otrzymuje brzmienie:

"79. Obsługa długu Skarbu Państwa"; 

2)

w § 2 w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) części 77, 79, 82, 84, 87, 97 i 98 - ministra właściwego do spraw budżetu, finansów publicznych i instytucji finansowych;". 

§ 2.
1.
Przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem stosuje się od dnia 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Do opracowania projektu ustawy budżetowej na rok 2016 stosuje się przepisy rozporządzenia zmienianego w § 1 w brzmieniu nadanym niniejszym rozporządzeniem.
§ 3.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Słowa kluczowe:
budżet państwa
Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz

Najnowsze porady

© PortalFK.pl
Strona używa plików cookies. Korzystając ze strony użytkownik wyraża zgodę na używanie plików cookies.

Przetestuj Portal FK przez 24 godziny za DARMO - otrzymasz dostęp do wszystkich treści Przetestuj Portal FK »

x
wiper-pixel