Sektor Publiczny

Przygotuj się na zmiany w klasyfikacji budżetowej od 2019 roku

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

Dodano: 19 grudnia 2018
laptop - pisanie na

Minister finansów wprowadza kolejne zmiany w klasyfikacji budżetowej, które będą miały zastosowanie do planowania budżetowego na 2019 rok. Uchylono dział „803 Szkolnictwo wyższe”, wprowadzono również zmiany dotyczące m.in. rozdziałów, objaśnień oraz nowych paragrafów, które umożliwią poprawne ewidencjonowanie dochodów i wydatków w jednostkach.

 

Proponowana zmiana związana jest z konieczności dostosowania przepisów do zmian wprowadzanych ustawą z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tzw. Konstytucji dla nauki). Nowelizacja dotyczy agregacji podziałek klasyfikacji budżetowej znajdujących się w ramach dwóch działów, tj. działów „730 Nauka” i „803 Szkolnictwo wyższe” poprzez utworzenie jednego wspólnego działu pod nazwą „730 Szkolnictwo wyższe i nauka”.

Nowelizacja rozporządzenia wynika z ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Zmiany polegają na:

  • dodaniu rozdziału „85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w związku z utworzeniem nowego państwowego funduszu celowego mającego na celu wsparcie społeczne, zawodowe lub zdrowotne osób niepełnosprawnych. Zadania te mieszczą się w ramach działu „853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej";

  • dodaniu paragrafu „022 Danina solidarnościowa”. W paragrafie tym będą ewidencjonowane wpływy – stanowiące przychód ww. funduszu – z tytułu daniny solidarnościowej wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań, dla których ustanowiono ten fundusz, będą funkcjonowały w ramach ogólnych podziałek paragrafów;

  • zmianie nazwy paragrafu „412 Składki na Fundusz Pracy” na „412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych” w związku z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, zgodnie z którym w skład przychodów nowo utworzonego funduszu będą wchodzić m.in. obowiązkowe składki na fundusz, pobierane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych i obliczane łącznie ze składkami na Fundusz Pracy – zgodnie z art. 5 tej ustawy.

W załączniku Nr 1 do rozporządzenia – Klasyfikacja działów – nowe brzmienie otrzymał dział „730 Szkolnictwo wyższe i nauka obejmujący symbole klas według PKD 41.20, ex 42.11 – 42.99, 43.11 – 43.22, ex 43.29, 43.31, ex 43.32, 43.33 – 43.39, ex 43.91 – 43.99, ex 72.11 – 72.20, ex 80.20, ex 85.42, ex 85.60”, został uchylony dział „803 Szkolnictwo wyższe”.

Tabela 1. Zmiany w klasyfikacji rozdziałów załącznik nr 2

Czynność

Rozdział

Cel zmiany/Nowe brzmienie

dodano

„15020 Rozwój rynku oraz infrastruktury paliw alternatywnych”

Jest konsekwencją rozwiązań wprowadzonych ustawą z 13 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1356).

Zmiana brzmienia

„730 – Szkolnictwo wyższe i nauka

73007 Współpraca naukowa z zagranicą

 

Zmiana brzmienia

73008 Działalność Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

 

Zmiana brzmienia

73009 Działalność Narodowego Centrum Nauki

 

Zmiana brzmienia

73010 Działalność organów i korporacji uczonych Polskiej Akademii Nauk

W rozdziale tym ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: „73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i „73095 Pozostała działalność

W rozdziale ujmuje się środki przekazywane Polskiej Akademii Nauk na podstawie ustawy z 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, z wyłączeniem środków klasyfikowanych w rozdziałach: „73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk” i „73095 Pozostała działalność

 

73011 Działalność pomocniczych jednostek naukowych i innych jednostek organizacyjnych Polskiej Akademii Nauk

 
 

73012 Działalność Polskiej Agencji Kosmicznej

 
 

73013 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia nauki

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Dodano

73014 Działalność w zakresie umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego

W rozdziale tym ujmuje się w szczególności środki dla Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej

Dodano

73015 Działalność dydaktyczna

W rozdziale tym nie ujmuje się środków na działalność dydaktyczną w zakresie związanym z obroną narodową.

Dodano

73016 Działalność dydaktyczna w zakresie związanym z obroną narodową

 

Dodano

73017 Działalność badawcza

 

Dodano

73018 Współpraca z zagranicą w zakresie szkolnictwa wyższego

 

Dodano

73019 Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

 

Dodano

73020 Fundusz Kredytów Studenckich

 

Dodano

73021 Programy i przedsięwzięcia Ministra na rzecz szkolnictwa wyższego

 

Dodano

73022 Programy i przedsięwzięcia Ministra na rzecz nauki

 

Dodano

73023 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze szkolnictwa wyższego

W rozdziale tym ujmuje się środki na finansowanie działalności podmiotów wymienionych w art. 365 pkt 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. poz. 1668 i 2024).

Dodano

73024 Działalność podmiotów funkcjonujących w obszarze nauki

W rozdziale tym ujmuje się środki na finansowanie działalności podmiotów wymienionych w art. 365 pkt 14 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Dodano

73078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

 

Zmiana

73079 Pomoc zagraniczna

 

Dodano

73090 Rozliczenia środków ewidencjonowanych do 2018 r. w działach „730 – Nauka” i „803 – Szkolnictwo wyższe”

 

Zmiana

73095 Pozostała działalność

 

dodano

„75028 Działalność Instytutu Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

Instytut ten stał się organizacją nadzorowaną przez Prezesa Rady Ministrów, której celem jest pogłębianie polsko-węgierskiej przyjaźni i współpracy poprzez realizację ustawowych zadań – ustawy z 8 lutego 2018 r. o Instytucie Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka

dodano

75029 Działalność Polskiego Instytutu Ekonomicznego

jest konsekwencją rozwiązań przyjętych ustawą z 20 lipca 2018 r. o Polskim Instytucie Ekonomicznym, który będzie utworzony w miejsce likwidowanego Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur – Państwowego Instytutu Badawczego. Instytut jest państwową osobą prawną. Działalność Instytutu będzie wykorzystana do realizacji celów strategicznych istotnych z punktu widzenia rozwoju gospodarczego i społecznego kraju. Misją Instytutu będzie rozwój polskich badań naukowych i ich popularyzacja zarówno w kraju, jak i za granicą.

dodano

75030 Działalność Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Celem proponowanej zmiany jest umożliwienie odpowiedniego przypisania wydatków w ramach części 20 do kosztów funkcjonowania Biura Rzecznika oraz identyfikacji tych wydatków.

uchylono

dział „803 – Szkolnictwo wyższe”,

 

dodano

„85326 Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Załącznik nr 3 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej dotyczy:

  • Dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami),

Tabela 2 . Zmiany w klasyfikacji Dochodów, przychodów i środków (z objaśnieniami)

Czynność

Paragraf – brzmienie

Cel zmiany

dodano

„022 Danina solidarnościowa

W paragrafie tym będą ewidencjonowane wpływy – stanowiące przychód ww. funduszu – z tytułu daniny solidarnościowej wskazanej w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 23 października 2018 r. o Solidarnościowym Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Natomiast wydatki związane z realizacją zadań, dla których ustanowiono ten fundusz, będą funkcjonowały w ramach ogólnych podziałek paragrafów,

Zmiana brzmienia i objaśnień

„227 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostki systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczane do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 ustawy z

20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce

 

Zmiana brzmienia

„252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.”

 

uchylono

253 Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez jednostkę naukową”

 

Załącznik nr 4 do rozporządzenia o klasyfikacji budżetowej dotyczy:

  • wydatków i środków z objaśnieniami

Tabela 3 . Zmiany w klasyfikacji wydatków i środków z objaśnieniami załącznik nr 4

Czynność

Paragraf

Nowe brzmienie

Zmiana brzmienia

„226 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 227”,

Zmiana

„227 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek systemu szkolnictwa wyższego i nauki, zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się dotacje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 3, 5 i 6 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 226”,

Zmiana brzmienia

„250 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 252”,

Zmiana brzmienia

„252 Subwencja z budżetu na utrzymanie i rozwój potencjału dydaktycznego i badawczego dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

W paragrafie tym ujmuje się subwencje z budżetu dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na zadania określone w art. 365 pkt 1 i 2 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, niezaliczane do paragrafu 250”

uchylono

„253 Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek naukowych”

 

Zmiana brzmienia

„260 Dotacje celowa z budżetu dla Funduszu Kredytów Studenckich

 

Zmiana brzmienia

„405 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy

„Paragraf ten obejmuje uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami dla żołnierzy zawodowych, policjantów, funkcjonariuszy Straży Granicznej, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, funkcjonariuszy Służby Ochrony Państwa, funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej, funkcjonariuszy Służby Więziennej, funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej oraz uposażenia zasadnicze wraz z dodatkami, nagrody uznaniowe i zapomogi dla funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego”

Zmiana brzmienia

„412 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Zmiana objaśnień

„444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”

„Paragraf ten obejmuje:

– wydatki ponoszone zgodnie z przepisami ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1316 ze zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z 10 grudnia 1993 r. o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin (Dz.U. z 2017 r. poz. 2225 ze zm.),

– wydatki ponoszone z funduszu socjalnego tworzonego na podstawie art. 27 ustawy z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Służby Ochrony Państwa, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Celno-Skarbowej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz.U. z 2018 r. poz. 132 ze zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 53 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2018 r. poz. 967 ze zm.),

– wydatki ponoszone zgodnie z art. 144 ustawy z 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce”

Większość przepisów rozporządzenia wchodzi w życie 1 stycznia 2019 r. Paragraf „022 Danina solidarnościowa” wejdzie w życie 1 stycznia 2020 r.

 

Barbara Jarosz

Autor: Barbara Jarosz

główna księgowa jednostki budżetowej, posiada certyfikat MF, wieloletni praktyk

Materiały Video na ten temat

Nie ma jeszcze komentarzy do tego dokumentu.
Zaloguj się aby dodać komentarz
Dołącz do Portalu FK i odbieraj nagrody
KLUB <
wiper-pixel